Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Zugló név, valamint az Önkormányzat jelképeinek használatáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 35. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 16. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy szabályozza a „Zugló” név jogszerű felvételét és használatát, valamint Zugló címerének, zászlójának és lobogójának a jogszerű használatát.

2. A rendelet személyi hatálya

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed azon természetes személyekre, gazdasági-, társadalmi-, tudományos, egészségügyi-, kulturális-, oktatási vagy egyéb szervezetekre, intézményekre, más jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági vagy egyéb társaságokra, egyéni cégekre, akik, amelyek a „Zugló” nevet, vagy annak toldalékos formáját, Zugló címerét, zászlóját, lobogóját használni kívánják.

II. Fejezet

A „Zugló” névnek és a név toldalékos formájának felvétele és használata, a felvétel és használat engedélyezése

3. A „Zugló” névnek és a név toldalékos formájának felvétele és használata

3. § (1) A „Zugló” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban együtt: „Zugló” név) a 2. § – bán megjelölt jogalanyok elnevezésükhöz, tevékenységükhöz vagy tevékenységük során, valamint működésükkel összefüggésben bármilyen formában (pl.: fantázianévhez) csak engedéllyel vehetik fel vagy használhatják (a továbbiakban együtt: névhasználat).

Engedélyköteles akkor is a névhasználat, ha a „Zugló” nevet emblémán, jelvényen, kiadványon, egyéb terméken, más dísz- vagy emléktárgyon kívánják használni.

(2) *  A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha – a kérelmezett időszak egésze alatt – a kérelmező:

a) adóköteles iparűzési tevékenységgel összefüggő névhasználat esetében

aa) a Zugló névnek elnevezésként történő használata esetén minden adóköteles – a helyi adókról szóló törvény szerinti – iparűzési tevékenységét (a továbbiakban: iparűzési tevékenység) a fővárosi önkormányzat illetékességi területén végzi, vagy

ab) tevékenységével, működéssel összefüggő vagy terméken feltüntetett névhasználat esetén a névhasználattal összefüggő teljes adóköteles iparűzési tevékenységét a fővárosi önkormányzat illetékességi területén végzi,

b) adóköteles iparűzési tevékenységhez nem kötődő kérelem esetén természetes személy lakóhellyel, jogi személy székhellyel rendelkezik Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, vagy

c) a Zugló nevet Budapest XIV. kerülettel kapcsolatos termékeken, kiadványokon kívánja használni, és

d) az esetleges engedély nélküli névhasználati időszakra vonatkozó 4. § (5) bekezdés szerinti díjat megfizette.

(3) A névhasználat engedélyezésének minősül, ha Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az általa alapított intézmény vagy gazdasági társaság, egyéb szervezet elnevezésében a „Zugló” név feltüntetéséről rendelkezik.

(4) *  Nem kell az Önkormányzat engedélye

a) a tömegközlekedési eszköz megállója nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználathoz és

b) az Önkormányzat által nyújtott támogatással kapcsolatos valamennyi kommunikációban, kiadványon (plakát, szórólap, tájékoztató stb.) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint támogató feltüntetéséhez.

4. § (1) *  A névhasználat az alábbi időtartamokra engedélyezhető:

a) adóköteles iparűzési tevékenységgel összefüggő névhasználat esetén kizárólag határozott időre;

b) adóköteles iparűzési tevékenységgel össze nem függő névhasználat esetén határozott időre, határozatlan időre, a tevékenység folytatásának idejére, egy alkalomra, több alkalomra vagy ezek kombinációira.

(2) Az egy alkalom legfeljebb hat összefüggő napot jelent alkalmanként.

(3) Az engedélyezés időtartamának megállapításánál az egyéb jogszabályokra, más hatósági engedélyekre figyelemmel kell lenni.

(4) *  Amennyiben a 3. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontok szerinti feltétel teljesülése a névhasználat ideje alatt szűnik meg, akkor a névhasználat attól az időponttól engedély nélkülinek számít.

(5) *  Engedély nélküli névhasználat utólagos engedélyezése esetén az 1. melléklet szerinti díj négyszeresét kell megfizetni a kérelmezett időszakra vonatkozóan.

5. § (1) *  A kérelmező a névhasználatért az (1a) bekezdés előírásai és az 1. melléklet szerinti mértékben és módon megállapított engedélyezési díjat köteles fizetni a névhasználati engedély kézhezvételét követő 15 napon belül.

(1a) *  Adóköteles iparűzési tevékenységgel összefüggő névhasználat esetén

a) a díj számításának alapja:

aa) a Zugló névnek elnevezésként történő használata, továbbá tevékenység során vagy működéssel összefüggő névhasználat esetén – a tárgyévet megelőző év nettó árbevétele, de minimum 150.000.-Ft.

ab) termék értékesítése esetén a Zugló névvel ellátott termékek darabszáma.

b) a díjat a díjalaphoz rendelt szorzóval kell megállapítani az 1. melléklet 1. táblázata szerint.

(2) A határozatlan időre szóló névhasználat engedélyezéséért egyszeri engedélyezési díjat köteles fizetni a kérelmező.

(3) A névhasználat ingyenes

a) a 3. § (3) bekezdés szerinti esetben,

b) a természetes személy számára, ha nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége során kívánja a „Zugló” nevet használni,

c) *  a civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok számára, amennyiben e tevékenységükkel összefüggésben kérik a névhasználat engedélyezését vagy

d) *  ha a kérelmező a „Zugló” névvel ellátott embléma, jelvény, kiadvány, más dísz- vagy emléktárgy készítésével, terjesztésével nem jövedelemszerző céllal foglalkozik és

e) *  köznevelési intézmény hivatalos nevében történő használata esetén.

4. Az engedélyezési eljárás

6. § (1) *  A névhasználat iránti kérelmet a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező nevét, megnevezését, lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, működési helyét,

b) a kérelmező tevékenységi körét,

c) a névhasználat időtartamát a 4. §-ban meghatározottak szerint,

d) a névhasználat célját,

e) a névhasználat módját,

f) ha a kérelmező cégnév, fantázianév vagy valamilyen más megnevezés részeként kívánja a „Zugló” nevet használni, akkor a cégnév, fantázianév vagy a más megnevezés teljes szövegét és

g) a névhasználat jogszerűségért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy nevét és beosztását a kérelmező szervezetnél,

h) *  nyilatkozatot a 3. § (2) bekezdés a) pont aa) vagy ab) alpontjában foglalt feltétel fennállásáról.

(3) Nem természetes személy kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a létesítő okirata másolatát.

(4) Amennyiben a név embléma, jelvény, kiadvány, egyéb termék vagy dísz- és ajándéktárgy termék megjelölését szolgálja, a kérelemhez csatolni kell az adott tárgy tervét színes rajzon, 20x20 cm-es méretben, feltüntetve a tényleges méreteket és a nagyítás/kicsinyítés léptékét is.

7. § A névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) *  a jogosult nevét, megnevezését, lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, működési helyét,

b) a névhasználat időtartamát az 4. §-ban meghatározottak szerint,

c) a névhasználat célját,

d) a névhasználat módját,

e) a névhasználati díjat és

f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és a lehetséges okainak a felsorolását.

8. § Meg kell tagadni az engedély kiadását, ha:

a) a kérelmezett névhasználat nem különbözik korábban már nyilvántartásba vett más, hasonló működési körben és azonos területen tevékenykedő jogalanyok részére engedélyezett névhasználattól (a továbbiakban: névkizárólagosság),

b) *  a használat célja vagy módja Magyarország Alaptörvényébe, vagy más jogszabályba ütközik vagy

c) a használat célja vagy módja az összes körülmény alapján, bizonyíthatóan Zugló lakossága jogait vagy jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti vagy

d) a névhasználat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz,

e) *  a kérelmező e rendelet 36. § szerinti, vagy más módon a közösségi együttélés alapvető szabályait, vagy a közterület-használat szabályait, vagy más önkormányzati rendelet előírásait megsértette, és a közigazgatási szankciót megállapító döntés véglegessé válásától számított három év még nem telt el.

9. § Meg lehet tagadni az engedély kiadását, ha:

a) a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) már névhasználati engedélyt adott ki,

b) a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de az összes körülmény alapján, a Képviselő-testület megítélése szerint bizonyíthatóan Zugló gazdasági érdekeivel ütközik vagy

c) a névhasználat célja nem jogellenes, de a Képviselő-testület megítélése szerint Zugló lakossága nagy részének ellenérzését válthatja ki,

e) *  a kérelmező és az Önkormányzat között bírósági vagy hatósági jogvita van folyamatban.

10. § A kiadott névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a tevékenység gyakorlása során a 8. §-ban foglaltak az engedély kiadását követően következnek be vagy

b) a névhasználati díjat az 5. § (1) bekezdés szerinti határidőben az engedélyes nem fizette meg.

11. § A kiadott névhasználati engedélyt vissza lehet vonni, ha a tevékenység gyakorlása során a 9. §-ban foglaltak az engedély kiadását követően következnek be.

12. § Az engedély nélküli vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére történő névhasználatot a jövőre nézve meg kell tiltani.

13. § *  (1) *  A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása, az engedély visszavonása és a névhasználat megtiltása a Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.

(2) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.

III. Fejezet

Zugló címere használatáról és a használat engedélyezéséről

5. Zugló címere

14. § *  Zugló címere: álló, háromszögletű, zöld színű katonai pajzs, alul a Rákos-patakot szimbolizáló három hullámvonalból álló hullámpólyával. A pajzs mezejét jobbra forduló, ágaskodó, jobb mancsában koronát tartó arany oroszlán foglalja el. A pajzs fölött arany oroszlánnal és griffel kísért egytornyú városfal van elhelyezve. A pajzs alatt különálló ZUGLÓ felirat található, amelyet a pajzstól díszcsík választ el.

15. § (1) Zugló címerét csak, mint a kerületre utaló és díszítő jelképet lehet használni.

(2) Zugló címere a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesíti.

(3) A címert – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 14. §-ban meghatározottak szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a mérettartományok és színek pontos megtartása mellett lehet használni vagy alkalmazni.

(4) Indokolt esetben engedélyezhető a címernek a hordozó tárgy anyagában történő vagy egyszínű ábrázolással történő megjelenítése a heraldika általános szabályainak megtartásával.

6. A címer engedély nélküli használata

16. § (1) Zugló címerét – kicsinyített, vagy nagyított méretben az arányok megtartása mellett – külön engedély nélkül – használni lehet:

a) Zugló zászlaján,

b) *  az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok épületein, tanácskozótermeiben, vezetői irodáiban, valamint a Polgármesteri Hivatal Képviselői Irodájában,

c) *  az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok által kiadott kiadványokon,

d) a Képviselő-testület által adományozott díszokleveleken, kitüntetéseken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken,

e) az Önkormányzat ünnepi rendezvényein az állami címer jelentőségét nem kisebbítve,

f) *  az Önkormányzat által támogatott kulturális és szakmai rendezvények, sportrendezvények, bajnokságok kiadványain Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatát támogatóként feltüntetve,

g) *  a Képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármesterek, a tanácsnokok, a jegyző, az aljegyző, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói által használt levélpapíron,

h) az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai, az Önkormányzat által alapított alapítvány, közalapítványok által használt levélpapíron,

i) a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság dolgozói karjelzésén,

j) *  a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság karjelzésén

k) *  Zugló Önkormányzati Rendészet tagja karjelzésén,

l) a zuglói polgárőrök karjelzésén,

m) a Képviselő-testület által elfogadott és készíttetett ezüst vagy aranyozott nyakkendőtűn és kitűzőn és

n) *  a nemzetiségi önkormányzatok épületein, tanácskozótermeiben, az általuk kiadott kiadványokon.

ny) *  az Önkormányzat által nyújtott támogatással kapcsolatos valamennyi kommunikációban, kiadványon (plakát, szórólap, tájékoztatás stb.) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint támogató feltüntetéséhez.

(2) A címer művészeti alkotásokon szabadon felhasználható.

7. A címer engedéllyel történő használata

17. § (1) A 16. §-ban meghatározott eseteket kivéve kizárólag engedéllyel lehet Zugló címerét – utaló vagy díszítő jelképként – alkalmazni, vagy használni.

(2) Zugló címerének használata az alábbi felhasználások esetére engedélyezhető:

a) nem az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény és társadalmi szervezet által kiadott, és az intézményről vagy társadalmi szervezetről szóló kiadványokon,

b) Zuglót érintő kiadványokon,

c) kulturális és szakmai rendezvényeken, sportrendezvényeken, bajnokságokon, kivéve a 16. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eseteket,

d) a kerületre utaló ajándék-, emlék- és dísztárgyakon és

e) az Önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, valamint az általa alapított alapítvány, közalapítvány tulajdonában álló tárgyakon.

(3) *  Címer jövőbeni használatára engedély – az esetleges engedély nélküli címerhasználat időszakára vonatkozó – 19. § (3) bekezdés szerinti díj megfizetése után adható.

18. § (1) *  A címerhasználat az alábbi időtartamokra engedélyezhető:

a) adóköteles iparűzési tevékenységgel összefüggő névhasználat esetén kizárólag határozott időre;

b) adóköteles iparűzési tevékenységgel össze nem függő névhasználat esetén határozott időre, határozatlan időre, a tevékenység folytatásának idejére, egy alkalomra, több alkalomra, meghatározott eseményre, meghatározott tárgyra vagy ezek kombinációira.

(3) Az egy alkalom legfeljebb hat összefüggő napot jelent alkalmanként.

19. § (1) *  A kérelmező a címerhasználatért a címerhasználati engedély kézhezvételét követő 15 napon belül címerhasználati díjat köteles fizetni, melynek mértékét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A címerhasználat ingyenes:

a) a 16. § (1) bekezdés szerinti esetben,

b) a természetes személy számára, ha nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége során kívánja Zugló címerét használni,

c) *  a civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok számára, amennyiben e tevékenységükkel összefüggésben kérik a címerhasználat engedélyezését vagy

d) ha a kérelmező a Zugló címerével ellátott embléma, jelvény, kiadvány, más dísz- vagy emléktárgy készítésével, terjesztésével nem jövedelemszerző céllal foglalkozik.

(3) *  Engedély nélküli címerhasználat utólagos engedélyezése esetén az 2. melléklet szerinti díj négyszeresét kell megfizetni a kérelmezett időszakra vonatkozóan.

8. Az engedélyezési eljárás

20. § (1) A címerhasználat iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező nevét, megnevezését, lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét,

b) a felhasználás célját,

c) az előállítandó tennék, kiadvány stb. mennyiségét,

d) a terjesztés vagy forgalomba hozatal, valamint a felhasználás módját,

e) eseti felhasználásnál a használat helyét,

f) a használat időtartamát a 18. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint,

g) a használat jogszerűségért vagy rendeltetésszerűségéért felelős személy nevét és beosztását a kérelmező szervezetnél.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. nevét.

21. § A címerhasználatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) *  a jogosult nevét, megnevezését, lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét,

b) az engedélyezett felhasználási célt,

c) az engedély időtartamát a 18. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint,

d) előállítás esetén az engedélyezett tennék, kiadvány stb. mennyiségét,

e) a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,

f) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,

g) a címerhasználati engedély díját és

h) az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést a lehetséges okok felsorolásával.

22. § A címer használatát nem lehet engedélyezni, ha

a) a használat vagy a forgalomba hozatal módja vagy körülménye bizonyíthatóan Zugló lakossága jogait Jogos érdekeit sérti vagy

b) a címerhasználat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz,

c) *  a kérelmező e rendelet 36. § szerinti, vagy más módon a közösségi együttélés alapvető szabályait, vagy a közterület-használat szabályait, vagy más önkormányzati rendelet előírásait megsértette, és a közigazgatási szankciót megállapító döntés véglegessé válásától számított három év még nem telt el.

23. § A kiadott címerhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a címerhasználati díjat az engedélyes a 19. § (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem fizeti meg vagy

b) az engedélyezést követően merül fel a 22. § szerinti körülmény.

24. § Az engedély nélküli vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére történő címerhasználatot a jövőre nézve meg kell tiltani.

25. § (1) *  A címerhasználat’ engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról és a címerhasználat megtiltásáról a Városfejlesztési Bizottság dönt.

(2) A kiadott címerhasználati engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.

IV. Fejezet

Zugló zászlója és lobogója használatáról

9. Zugló zászlója és lobogója használatáról

26. § Zugló zászlaja: téglalap alakú, fehér (ezüst) alapszínű, középen a címer. Alsó és felső, valamint szabad rövid szélén váltakozó piros-zöld farkasfogazással díszítve. A címer magassága a zászló magasságának 80%-ával egyenlő. Lobogó esetén a címer magassága a lobogó szélességének 80%-ával egyenlő, szintén a lobogó középpontjában van elhelyezve, a szín és a farkasfog-díszítés ugyanolyan, mint a zászlónál.

26/A. § *  (1) Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben és az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságokban e rendelet 3. mellékletében meghatározott méretű zászlót (lobogót) ki kell tűzni, fel kell vonni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra hurkolt poliészter anyagból készült zászló (lobogó) használható.

(3) A zászlót (lobogót) – tekintélyének megőrzése érdekében – rendszeresen tisztítani kell, szükség esetén cserélni kell.

26/B. § *  A zászlót a 3. mellékletben meghatározott méretű zászlórúdra erősítve kell kitűzni. A zászlórúd nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet.

26/C. § *  (1) A Polgármesteri Hivatal előtt a lobogó felvonásának céljára a 3. mellékletben meghatározott méretű árboc állítható fel. Az árboc nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet.

(2) Gondoskodni kell az árboc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításáról, valamint az árboc és környezete folyamatos tisztán tartásáról, karbantartásáról.

26/D. § *  A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásának ellenőrzéséről Zugló Önkormányzati Rendészet (a továbbiakban: ZÖR) gondoskodik, a ZÖR megszűnése esetén a jegyző gondoskodik.

27. § (1) *  Zugló zászlaja vagy lobogója – a 26/A. §-ban és 28. §-ban meghatározottak kivételével – kizárólag engedéllyel használható.

(2) *  A zászlóhasználat (lobogóhasználat) akkor engedélyezhető, ha a zászló, lobogó használatának célja, módja kötődik Zuglóhoz és nem méltatlan az Önkormányzathoz.

(3) *  A zászlóhasználat (lobogóhasználat) engedélyezhető az alábbi időtartamra:

a) határozott időre,

b) határozatlan időre,

c) egy alkalomra,

d) több alkalomra,

e) meghatározott eseményre,

f) meghatározott épületre, tárgyra vagy

g) mindezek kombinációira.

(4) Az egy alkalom legfeljebb hat összefüggő napot jelent alkalmanként.

28. § (1) *  Zugló zászlója (lobogója) engedély nélkül használható:

a) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények tanácskozótermeiben és az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságai, alapítványa tanácskozótermeiben, a Képviselő-testületi és bizottsági üléseken,

b) a nemzetiségi önkormányzatok tanácstermeiben és zászlórúdjain,

c) minden kerületi, vagy önkormányzati részvételű eseményen,

d) Budapest XIV. kerület területén álló állami középületek zászlórúdjain, árbocain és

e) a zuglói pártszervezetek zászlórúdjain,

(2) Zugló kicsinyített zászlaja vagy lobogója magán, vagy társadalmi, közösségi célokra engedély nélkül használható.

29. § *  A zászlóhasználatért (lobogóhasználatért) díjat nem kell fizetni.

10. Az engedélyezési eljárás

30. § (1) *  A zászlóhasználat (lobogóhasználat) engedélyezése iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  a kérelmező nevét, megnevezését, lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét,

b) *  a zászlóhasználat (lobogóhasználat) időtartamát a 27. § (3) bekezdés szerint,

c) a használat célját,

d) a zászló méreteit, és tervezett évi kereskedelmi mennyiségét és a forgalomba hozatal helyét, ha a kérelmező célja a forgalomba hozatal,

e) a használatért, kereskedésért felelős személy nevét és beosztását.

(3) A kérelemhez csatolni kell a kicsinyített zászló méretarányos tervezetét színesben.

31. § A zászlóhasználati (lobogóhasználati) engedélynek tartalmaznia kell: * 

a) *  a jogosult nevét, megnevezését, lakóhelyét, tartózkodási helyét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét,

b) az engedélyezett felhasználási célt,

c) az engedély időtartamát a 27. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint,

d) a terjesztéssel, a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,

e) a felhasználással kapcsolatos egyéb kikötéseket,

f) a zászló- /lobogóhasználati engedély díját és

g) az engedély visszavonásának lehetőségére történő figyelmeztetést a lehetséges okok felsorolásával.

32. § (1) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha:

a) a forgalomba hozatal módja, vagy körülményei Zuglót, vagy Zugló lakossága jogait, vagy jogos érdekeit sérti vagy

b) *  a zászlóhasználat (lobogóhasználat) módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti körülmény az engedély megadását követően merül fel, akkor az engedélyt vissza kell vonni.

33. § Ha a jogosult az engedélyezett mennyiségtől eltér, az engedélyt vissza lehet vonni.

34. § *  Az engedély nélküli vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére történő zászlóhasználatot (lobogóhasználatot) a jövőre nézve meg kell tiltani.

35. § (1) *  Az engedély megadásáról, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról, valamint a zászlóhasználat (lobogóhasználat) megtiltásáról a Városfejlesztési Bizottság dönt.

(2) *  A kiadott zászlóhasználati (lobogóhasználati) engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.

10/a. *  Az európai zászló és európai lobogó használata

35/A. § *  (1) Az Önkormányzat fenntartásában álló intézmény és az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság épületén az európai zászló használata, a Polgármesteri Hivatal épülete előtt az európai lobogó használata is kötelező.

(2) Az európai zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a ZÖR, a ZÖR megszűnése esetén a jegyző gondoskodik.

11. *  a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények

36. § *  (1) Aki a „Zugló” nevet önállóan, toldattal vagy szóösszetételben engedély nélkül használja, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az, aki az önkormányzat címerét vagy zászlóját engedély nélkül, az engedélytől eltérő módon, avagy olyan célból vagy módon használja, amire engedély nem adható, az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

38. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen keletkezett név-, címer-, zászló- és lobogóhasználatot nem érintik e rendelet szabályai.

(3) E rendelet hatályba lépése előtt keletkezett jogszerűtlen név-, címer-, zászló- és lobogóhasználatra a használat keletkezésekor hatályos önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

(4) * 

39. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

40. § * 

dr. Papcsák Ferenc dr. Deák Erzsébet
polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelethez * 

I. Elnevezés, esetén, tevékenység során, vagy működéssel összefüggésben

A díjat a – e rendelet 5. § (1a) bekezdése szerinti – díjalap egyes sávjaiba tartozó értékek összegeként kell megállapítani.

A B
Díjalap (ezer Ft) Díjalap minimuma és szorzója engedélyezési díjhoz
1. 0 – 15 000 150.000.Ft
2. 15 001 – 100 000 1,0%-a
3. 100 001 – 1 000 000 0,5%-a
4. 1 000 001 – 10 000 000 0,2%-a
5. 10 000 001 - 0,1%-a

II. Terméken történő névhasználat esetén

A B C D
1. időtartam Határozatlan időre Határozott időre Egy alkalomra
4. emblémán, jelvényen, kiadványon, más dísz- vagy emléktárgyon - - 100 Ft/db

2. melléklet a 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Címerhasználati díjak

A B C D
1. Időtartam Határozatlan Határozott Egy alkalom
2. kiadványokon, egyéb tárgyakon 150 000 Ft 10 000 Ft/hó vagy
40 000 Ft/év
5 000 Ft
3. kulturális, szakmai rendezvényeken, 16. § (2) bekezdés 3. pont szerinti sportrendezvényeken 150 000 Ft 10 000 Ft/hó vagy
40 000 Ft/év
5 000 Ft
4. ajándék-, emlék- és dísztárgyakon - - 100Ft/db

3. melléklet a 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelethez * 

1. Zászló- és a hozzá tartozó zászlórúd-méretek

zászló mérete zászlórúd hossza
90 cm x 150 cm, hurkolt poliészter 2 m műanyag rúd
100 cm x 200 cm, hurkolt poliészter 2,5 m műanyag rúd

2. Lobogó- és a hozzá tartozó árbocméretek

lobogó mérete árboc mérete
100 cm x 200 cm, hurkolt poliészter 6 m