Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy a kerület polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza, hogy az önkormányzat mely közművelődési tevékenységeket támogatja, valamint azok ellátási formáit és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai

3. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek alábbi formáit támogatja:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,’ önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségeket megteremti,

b) gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét szervezi,

c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét megteremti,

d) a kegyeleti kultúrát és az ünnepek kultúráját gondozza,

e) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését, fenntartását szervezi, segíti és

f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket biztosítja.

4. § (1) Az önkormányzat 3. § a), b), c)–és f) pontokban meghatározott tevékenysége során

a) kiscsoportos művelődési formák keretében biztosítja a. rendszeres szabadidős foglalkozásokat gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek, különösen

aa) alkotókörök,

ab) életkori megosztások alapján mozgásos foglalkozások,

ac) esélyegyenlőséget javító, készségfejlesztő foglalkozások,

ad) amatőr ismeretterjesztő foglakozások,

ae) amatőr művészeti foglalkozások,

af) hobby tevékenységek végzését segítő klubok vagy

ag) kötetlen társas életet megteremtő klubok

működtetésével;

b) *  alkalmi kulturális programokat – különösen koncerteket, kiállításokat, rendezvényeket, fesztiválokat, táncházat, színházi előadást – tart;

c) az önkormányzat testvérvárosi kapcsolatait szervezi, aminek keretében

ca) az egyes alkotócsoportok, művészek között látogatást, művészeti kiállítást szervez és

cb) oktatói csereprogramokat bonyolít le;

d) *  ifjúsági közösségi közművelődési színteret működtet, ahol a fiatal korosztálynak ifjúsági programokat, klubfoglalkozást szervez.

(2) Az önkormányzat 3. § d) és e) pontokban meghatározott tevékenységeket

a) az önkormányzat fenntartásában működő, nem közművelődési alaptevékenységű intézményekké 1,

b) a kerület területén nem önkormányzati fenntartásban működő és nem közművelődési alaptevékenységgel, de közművelődési, muzeális vagy egyéb ismeretterjesztő tevékenységi körrel rendelkező intézményekkel,

c) civil szervezetekkel,

d) gazdasági társaságokkal vagy

e) egyházakkal

közösen, eseti együttműködés keretében biztosítja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott intézmények, szervezetek közreműködésével az önkormányzat

a) kiállításokat, rendezvényeket szervez,

b) ápolja az ünnepi és egyetemes kultúra hagyományait és

c) hagyományőrző programokat szervez.

3. A feladatellátás struktúrája

5. § (1) *  Az önkormányzat a 4. § (1) bekezdésben nevesített tevékenységek ellátására non-profit gazdasági társaságot működtet.

(2) A non-profit gazdasági társaság a közművelődési tevékenység ellátása érdekében * 

a) a 4. § (1) bekezdés a) pont szerinti rendszeres szabadidős foglalkozásokat megszervezi, azokhoz helyszínt biztosít,

b) a rendezvényeket, koncerteket, alkalmi kulturális programokat önállóan vagy gazdasági társaság bevonásával megszervezi,

c) a 4. § (1) bekezdés c) és d) pont szerinti tevékenységet szervezi és működteti és

d) a Zuglói Nemzetközi Iroda és a Civil Ház működéséhez helyszínt biztosít.

6. § Az önkormányzat a 4. § (2) bekezdésben nevesített feladatait a polgármesteri hivatal és a Művelődési Ház együttműködve valósítja meg.

7. § A Képviselő-testület a tagjai közül közművelődésért felelős tanácsnokot választhat.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Papcsák Ferenc dr. Papp Csilla
polgármester jegyző