Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének meghatározásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ában, a 3. § (1) bekezdés tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a 3. § (2) bekezdése vonatkozásában – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésére és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §/ (2) bekezdés a) pontjára is figyelemmel – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén mindazon magánszemélyekre, akiknek a Budapest XIV. kerületi ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett lakástulajdona vagy vagyoni értékű joga után a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 63/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján 2012. január 1-jétől kommunális adó fizetési kötelezettsége keletkezett.

2. § Az adó mértéke adótárgyanként: 0 Ft

3. § (1) Az Önkormányzat mentesíti a magánszemélyeket az e rendeletre figyelemmel keletkező kommunális adó bevallás-benyújtási kötelezettség alól.

(2) A helyi adóhatóság e rendelet hatálybalépését követően folyamatosan, de legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül hivatalból eljárást indít az e rendelet hatálya alá eső kommunális adó kivetése tárgyában.

4. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az Ör. hatálya alatt 2012; január 1-je és 2012. december 31-e között, valamint az Ör. rendelkezései alapján 2013. január 1-jétől keletkezett adójogi jogviszonyodra.

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző