Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes személyek azon körére, valamint az államháztartási alrendszeren kívüli azon jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre, akik részére Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a költségvetése terhére e rendelet szabályai szerint támogatást nyújt vagy akiktől forrást vesz át.

2. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli, támogatásokra és a lakáscélú munkáltatói támogatásokra.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) államháztartáson kívüli forrás: a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, vagy tőlük kapott pénzeszköz;

b) kedvezményezett: az a természetes személy, államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely támogatási döntés alapján támogatásban részesül;

c) támogatás: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás, A támogatás lehet:

ca) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást vagy

cb) általános működési célú támogatás, ami a kedvezményezett – különösen civil szervezetek – működéséhez biztosít pénzbeli támogatást;

d) támogatási döntés: a 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szerv határozata vagy egyedi döntése, amely alapján nyújtható a támogatás;

e) támogató: az Önkormányzat, a kötelezettségvállalásról e rendeletben meghatározott önkormányzati szerv határozata vagy egyedi döntése alapján.

II. Fejezet

Támogatás nyújtásának általános szabályai

3. Támogatási jogviszony

4. § (1) *  Támogatás a Képviselő-testület, vagy a bizottságok határozata, valamint a polgármester egyedi döntése alapján e rendeletben szabályozottak szerint támogatási igény alapján nyújtható.

(2) A támogatási igény formája lehet pályázat vagy kérelem. Pályázatot a pályázati kiírás alapján lehet benyújtani.

5. § (1) Támogatási döntés esetén a támogató és a kedvezményezett között támogatási szerződéssel polgári jogi jogviszony (a továbbiakban: támogatási jogviszony) jön létre.

(2) A támogatási jogviszonyban a támogató költségvetési támogatás nyújtására, a kedvezményezett pedig a számára megállapított kötelezettség teljesítésére köteles.

(3) A támogatási jogviszony a támogatási szerződésnek a felek által történő aláírásának napjával jön létre.

6. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére támogatást nyújthat.

4. Támogatás biztosításának feltétele

7. § (1) Támogatás abban az esetben biztosítható, ha

a) az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatai között a támogatás fedezete biztosított,

b) kérelem esetén a támogatási igény benyújtója az önkormányzathoz a támogatás iránt a 9. § (2) és (3) bekezdésben foglalt tartalommal kérelmet nyújtott be, pályázat esetén a pályázati kiírásnak megfelelő tartalommal nyújtotta be a pályázatot,

c) *  a támogatási igény benyújtójának

ca) természetes személy esetében Budapest XIV. kerület közigazgatási területén van a bejelentett lakóhelye, vagy a támogatandó tevékenységet részben vagy egészében Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, vagy a kerület lakosságának érdekében végzi,

cb) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében a székhelye vagy telephelye Budapest XIV. kerület közigazgatási területén van, vagy a támogatási igény benyújtója a támogatandó tevékenységet részben vagy egészében Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, vagy a kerület lakosságának érdekében végzi,

d) a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal e rendeletben meghatározottak szerint elszámolt,

e) nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása,

f) * 

g) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,

h) a támogatási igény benyújtója a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,

i) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül és

j) *  jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem áll felszámolás, végelszámolás alatt.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés b) pontnak nem felel meg a kérelem vagy a pályázat, akkor kérelemre nyújtandó támogatás esetén a támogató hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, pályázat alapján nyújtandó támogatás esetén a pályázati kiírásban fenntarthatja magának a jogot a kiíró a ’hiánypótlási lehetőség biztosítására.

(3) *  Amennyiben az (1) bekezdés c) pont cb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet a c) pont ca) alpont szerinti azon természetes személy érdekében nyújtja be a támogatási kérelmet, aki a támogatandó tevékenységet részben vagy egészében Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, vagy a kerület lakosságának érdekében végzi, akkor a támogatás kizárólag a természetes személy támogatandó tevékenységéhez kapcsolódó költségek fedezésére, célhoz kötötten nyújtható.

8. § (1) *  Az részesülhet támogatásban, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglaltaknak megfelel.

(2) Nem részesülhet három évig támogatásban az, aki korábban kapott támogatásával nem vagy nem szabályszerűen számolt el, kivéve a (3) pont szerinti késedelmes elszámolás esetét.

(3) Kérelmező a késedelmes, de egyebekben szabályszerű elszámolás elfogadását követően – amennyiben a rendeletben előírt egyéb feltételeknek megfelel – részesülhet támogatásban,

(4) Pályázati kiírás az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül további kizáró okokat is megállapíthat.

9. § (1) A pályázatot ú kiíróhoz, a kérelmet a polgármesternek címezve kell írásban benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) természetes személy kérelmező esetén nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet esetén nevét, székhelyét, nyilvántartásba vételi számát, adószámát,

b) a támogatási cél pontos és részletes megjelölését dokumentumokkal igazoltan,

c) igényelt támogatás összegét és

d) *  nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nincsen az önkormányzat felé meg nem fizetett, lejárt tartozása.

(3) A kérelem mellé csatolni kell

a) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, és érintettség fennállásáról, vagy hiányáról az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon,

b) közzétételi kérelmet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről,

c) jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek átláthatósági nyilatkozatot a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon és

d) *  a jogi személynek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek a létesítő okiratának vagy a nyilvántartásba vételét igazoló okiratának a támogatási igény benyújtásakor hatályos egyszerű másolatát,

e) *  a támogatás felhasználásának költségvetési tervét.

9/A. § *  (1) A polgármester egyedi kérelemre visszatérítendő támogatást nyújthat esetenként legfeljebb 5 000 000,- Ft. összegig, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén található társasházak részére, a társasház épületének műszaki állapotából fakadó, a lakások rendeltetésszerű használatát kizáró vészhelyzet elhárítására, különösen a társasháznak a gáz, víz, villamos energia szolgáltatásból, a szolgáltató által történő kizárása esetén.

(2) A támogatás nyújtásának nem akadálya a vészhelyzet elhárítását célzó tevékenységnek a támogatásról szóló döntés, illetve a támogatási szerződés aláírását megelőző elvégzése.

(3) A kérelemnek a 9. § (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell a 9/A. § (1) bekezdésében meghatározott visszatérítendő támogatás igénylésére irányuló társasházi közgyűlési határozatot.

(4) A támogatási szerződésnek a 10. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell a visszafizetés határidejét és módját. A támogatás visszafizetésére a támogatási összegnek a kedvezményezett bankszámlájára történő utalástól számított legfeljebb öt év biztosítható.

(5) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt döntéséről beszámol a képviselő-testület soron következő rendes ülésén.

5. Támogatási szerződés

10. § (1) Az önkormányzat által nyújtott támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül – a támogatás folyósítására támogatási szerződést kell kötni a kedvezményezettel.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) a szerződő felek megnevezését, címét, azonosító adatait, a képviseletében eljáró személyeket,

b) a támogatás nyújtásáról szóló határozat számát – kivéve a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntése esetét – vagy a költségvetési rendeletben biztosított támogatás esetében a rendekben szereplő kiadási előirányzatra történő hivatkozást, melynek terhére a támogatás folyósításra kerül

c) a támogatás összegét,

d) a támogatás felhasználásának célját,

e) a támogatás felhasználásának feltételeit,

f) a pénzügyi teljesítés ütemezését,

g) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és határidejét,

h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát, feltételeit és

i) a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(3) A (2) bekezdés g) pontban meghatározott esetben a pénzügyi elszámolás határidejét működési támogatás esetében lehetőleg a tárgyévet követő év február 15-ig, a felhalmozási célú felhasználások esetében az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni.

(4) A támogatási szerződésben rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a kedvezményezett részére történő átutalás időpontjától a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a kedvezményezett nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) Támogató a támogatási szerződésben a (2) – (4) bekezdésben meghatározottakon túl további feltételeket is megállapíthat,

(6) Minden támogatási szerződés kötelező melléklete

a) a banki felhatalmazó nyilatkozat a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon és

b) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében az áfa nyilatkozat a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon.

11. § (1) A kedvezményezett a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(2) A támogatást a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(3) A támogatási szerződést a támogató részéről a 18. § (1) bekezdés a) pontban szabályozott egyedi kérelem esetében a polgármester, a 18. § (1) bekezdés b) pontban szabályozott egyedi kérelem esetében, továbbá a pályázat útján nyújtott támogatások esetében a kötelezettségvállalásról átruházott hatáskörben döntést hozó bizottság elnöke kiadmányozza.

(4) * 

6. Elszámolás, ellenőrzés

12. § (1) A kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a támogatási szerződés szerinti beszámolót. A támogatási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként vagy ütemterv alapján több részletben folyósítandó támogatás esetén részbeszámoló benyújtását írhatja elő.

(2) A kedvezményezett kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket szerepeltetheti a részbeszámolóban, beszámolóban. A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz a részbeszámoló, beszámoló által érintett időszakra vonatkozóan elszámolandó számlákról, számviteli bizonylatról, ha a támogatási szerződés előíija, összesítőt kell készíteni.

(3) A részbeszámolóhoz, beszámolóhoz csatolni kell a számlák másolatát, továbbá – ha a támogatási szerződés előírja – számviteli bizonylatok másolatát, vagy a támogató által a támogatási szerződésben meghatározott, a gazdasági eseményt igazoló egyéb dokumentumok hiteles másolatát. Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.

(4) A támogatási szerződésben elő kell írni a részbeszámolóhoz, beszámolóhoz benyújtandó okiratok záradékolását

(5) A támogatási szerződés további elszámolási szabályokat, feltételeket is megállapíthat.

13. § (1) A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(2) A benyújtott elszámolásokat a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak- megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, a beszámolón dokumentálni kell.

(3) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni. Az ellenőrzésre felhatalmazott személy vagy személyek nevét a támogatási szerződés tartalmazza.

7. Visszafizetési kötelezettség, azonnali hatályú felmondás, támogatási szerződés módosítása

14. § (1) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el, vagy nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használta fel a támogatást, az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni a 10. § (4) bekezdés rendelkezései szerint.

(2) A szabályos elszámolás során kimutatásra kerülő fel nem használt támogatást a kedvezményezettnek az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie haladéktalanul.

15. § Támogatást nyújtó a megállapodást azonnali hatállyal felmondja, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott. Amennyiben a támogatási összeget részben vagy egészében már átutalta a-., támogató, akkor Kedvezményezett a 10. § (4) bekezdés szerint köteles támogató részére az elállás közlésétől számított 30 napon belül a támogatási összeget visszautalni.

16. § (1) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor.

(2) *  A támogatott kérheti a felhasználási határidő, az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(3) Az elszámolási határidő módosításáról a támogatást nyújtó önkormányzati szerv dönt.

(4) *  Támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna,

8. Nyilvánosság

17. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározottakon felül e rendelet alapján a nyertes pályázatok és a támogatások felhasználásának elszámolása a www.zuglo.hu honlapon közzétételre kerül.

III. Fejezet

Támogatási döntések eljárási szabályai

9. Egyedi kérelemre nyújtott támogatás

18. § (1) *  Egyedi kérelemre az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározottakat nem érintve

a) esetenként legfeljebb 1 000 000 Ft összegig a polgármester

b) esetenként 1 000 000 Ft és 5 000 000 Ft összeg között a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az illetékes szakbizottság javaslata alapján

c) esetenként 5 000 000 Ft összeg felett a Képviselő-testület vagy

d) a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott bizottság a költségvetési rendeletben biztosított pénzügyi keret terhére

dönt a támogatás nyújtásáról.

(2) Egyedi kérelemre történő támogatás nyújtása különösen az alábbi célok támogatására történhet:

a) Önkormányzat közfeladata ellátását segítő tevékenység,

b) kerület, a lakosság érdekében végzett olyan tevékenység, amely Budapest XIV. kerületben fejti ki hatását,

c) környezetvédelem, környezeti tudatosság növelése,

d) állampolgári tudatosság, aktivitás és önszerveződés növelése,

e) a társadalmi megbékélés elősegítése,

f) a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása,

g) egyházi, hitéleti tevékenység,

h) kultúra, sport, szabadidő, egészséges életmód támogatása,

i) kerületi értékek megőrzését szolgáló civil kezdeményezések támogatása vagy

j) civil szervezetek működésének, tevékenységük fejlesztésének támogatása.

(3) Támogatás egyedi kérelemre abban az esetben nyújtható, ha az egyedi kérelem benyújtásakor vagy hiánypótlást követően megfelel a 9. § (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(4) Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a polgármester, az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke a kérelem önkormányzathoz történő beérkezését követően az érintett szakbizottság soron következő ülésére előterjeszti véleményezésre a kérelmet és annak mellékleteit. A szakbizottság javaslatot fogalmaz meg a támogatás nyújthatóságára vonatkozóan, valamint .annak mértékére és az elszámolási határidőre. Az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a polgármester a szakbizottság határozathozatalát követő 15 napon belül, az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága a soron következő ülésén dönt a támogatási kérelemről.

10. Pályázat útján nyújtott támogatás

19. § *  (1) *  A Népjóléti Bizottság évente, a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kiírja a civil szervezetek, az ifjúságot segítő tevékenységek valamint az egyházak támogatására vonatkozó pályázatokat.

(2) *  A Népjóléti Bizottság minden év októberében kiírja

a) a Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj,

b) a Fiatal Zuglói Sportolók Díj és

c) a Zuglói Ifjúsági Közösségi Díj

elnyerésére vonatkozó pályázatát.

(3) A pályázatokat úgy kell kiírni, hogy a pályázati felhívásnak a www.zuglo.hu weboldalon történő első megjelenése és a pályázat benyújtásának határideje között legalább 15 nap elteljen.

(4) *  A civil szervezetek – az alapítványok kivételével – és az egyházak által benyújtott pályázatokat, valamint a sportpályázatokat a Népjóléti Bizottság bírálja el a benyújtást követő 30 napon belül.

(5) *  A Jó Sportoló, Jó Tanuló Díj, a Fiatal Zuglói Sportolók Díj és a Zuglói Ifjúsági Közösségi Díj elnyerésére vonatkozó pályázatokat a Népjóléti Bizottság bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A Jó Sportoló, Jó Tanuló Díjakat, és a Fiatal Zuglói Sportolók Díjakat a Sportolók Karácsonya, a Zuglói Közösségéért Ifjúsági Díjakat pedig az Önkéntesség világnapja alkalmából a polgármester adja át.

(6) *  A 2021. évben adományozásra kerülő, anyagi elismeréssel járó díjak esetében az anyagi elismerés kifizetésének határideje legkésőbb 2022. június 30.

20. § *  (1) A Jó Sportoló, Jó Tanuló Díjra a Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területén székhellyel rendelkező általános iskola és középiskola pályázhat. A pályázatot az igazgató nyújtja be. A pályázatot a következő korosztályok és korcsoportok számára, az alábbi számban és nemek szerinti bontásban kell kiírni:

a) I. korcsoportos általános iskolás tanulók közül 2 fiú és 2 lány,

b) II. korcsoportos általános iskolás tanulók közül 2 fiú és 2 lány,

c) III. korcsoport nappali tagozatos középiskolai tanulók közül 2 fiú és 2 lány.

(2) A pályázat benyújtásának a feltétele, hogy a javasolt tanuló a pályázat benyújtásának évében

a) az I. korcsoportban kitűnő,

b) a II. korcsoportban 4,8 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot,

c) a III. korcsoportban 4,5 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot

ért el, és hazai bajnokságon vagy nemzetközi versenyen a pályázati kiírás szerinti eredménnyel részt vett.

(3) Ha a pályázatban a (2) bekezdés szerinti korcsoportban a nemenkénti arány nem biztosítható, attól el lehet térni azzal, hogy a korcsoportban kiosztható díjak száma a négyet nem haladhatja meg.

(4) A díjjal díszoklevél és anyagi elismerés jár, amelynek mértéke bruttó 42 000 Ft értékű aj ándékutalvány.

20/A. § *  (1) A Fiatal Zuglói Sportolók Díjra sportoló vagy a sportoló nevében sportszervezet pályázhat. A pályázaton évente 10 Fiatal Zuglói Sportolók Díj osztható ki.

(2) A Fiatal Zuglói Sportolók Díj annak a sportolónak adható, akinek a lakóhelye Budapest XIV. kerületében van, vagy aki zuglói székhelyű sportegyesület tagja, az olimpián történő részvétel jogát megszerezte, vagy serdülő, ifjúsági vagy kadét, junior vagy felnőtt fogyatékkal élő kategóriában versenyzik, továbbá nemzetközi versenyen a pályázat kiírását megelőző három évben, valamint a pályázati kiírás évében is az utánpótlás korosztályban jogosult versenyezni, és a következő helyezések valamelyikét elérte:

a) Európa Bajnokság: I–III. helyezés,

b) Világbajnokság: I–VI. helyezés,

c) Fogyatékkal élők Európa-bajnoksága I–III. helyezés,

d) Fogyatékkal élők Világbajnoksága I–VI. helyezés

(3) A díjjal díszoklevél és anyagi elismerés jár, amelynek mértéke bruttó 100 000 Ft.

20/B. § *  (1) A Zuglói Ifjúsági Közösségi Díjra, a Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet, általános iskola és középiskola, kollégium, felsőoktatási intézmény, valamint Budapest XIV. kerület Zugló önkormányzati intézménye, Zugló területén működő egyházi közösség, továbbá legalább 10 magánszemély ajánlásával Budapest XIV. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély nyújthat be pályázatot.

(2) A díjat az a 10 és 26 év közötti magánszemély kaphatja, aki

a) Zugló területén tartósan legalább 1 éve olyan életkorának megfelelő közösségi tevékenységet végez, amellyel elősegíti szűkebb vagy tágabb közösségében az emberi kapcsolatok kiépülését, az élet minőségének javulását, és

b) Budapest XIV. kerület Zugló területén lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy Zugló területén működő oktatási intézménnyel tanulói, hallgatói, vagy kollégiumi jogviszonyban áll.

(3) A Zugló Ifjúsági Közösségi Díjat évente öt fő kaphatja meg, a díjjal díszoklevél és anyagi elismerés jár, amelynek mértéke bruttó 100 000 Ft.

21. § A Képviselő-testület e rendeletben szabályozottakon kívül jogosult éves költségvetésében meghatározott források terhére külön önkormányzati rendeletben vagy határozatban pályázatot kiírni és annak eljárási szabályait, feltételrendszerét meghatározni.

IV. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átvétele

22. § *  (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az Mötv. 42. § 4. pontjában meghatározott alapítványi forrás kivételével –

a) 5 millió Ft egyedi értékhatárig a polgármester,

b) 5 millió Ft feletti és 150 millió Ft egyedi értékhatárig a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság,

c) 150 millió Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(2) Átvételre felajánlott pénzeszköz esetében be kell mutatni az átvétel következményeit legalább három évre vonatkozóan, különös figyelemmel az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokra.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. a Képviselő-testület hatásköreinek átruházásáról szóló 37/2010. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 20. §-a,

2. az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról szóló 17/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 12. § (2) bekezdése.

24. § (1) Az Ör. az Ör. 12. § (1) bekezdésben, (3) bekezdése nyitó szövegrészében az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság” szöveg lép.

(2) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2014. (XI. 14.) (a továbbiakban: Ör. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. alcíme a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. esetenként 1 000 000 Ft és 5 000 000 Ft összeg közötti támogatás nyújtásáról dönt (..../2015. (...) Önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés b) pont)”

(3) Az Ör. 2. III. alcím 13. és 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. pályázatot ír ki a civil szervezetek, egyházak részére és elbírálja azokat (..../2015 (...) önkormányzati rendelet. 19. §),

14. kiírja és elbírálja a sportpályázatokat (.../2015. (...) önkormányzati rendelet 19. §),”

(4) Az Ör. 2. melléklete a következő 61. ponttal egészül ki:

„61. esetenként legfeljebb 1 000 000 Ft összegig egyedi kérelemre dönt támogatás nyújtásáról (.../2015. (...) Önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) pont).”

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző

1. melléklet a 6/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti Összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy □

2. fennáll az ...pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy □

2. fennáll az ...pont alapján

Az Összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

2. melléklet a 6/2015. (III. 03.) önkormányzati rendelethez * 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Alulírott, .................................................................... (név) mint a ......................................................................... (cégnév) ..................................................... (székhely) .................................... (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó]

a) költségvetési szerv,

b) köztestület,

c) helyi önkormányzat,

d) nemzetiségi önkormányzat,

e) társulás,

f) egyházi jogi személy,

g) olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam/................................... [önkormányzat megnevezése]

h) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

i) külföldi helyhatóság,

j) külföldi állami szerv,

k) külföldi helyhatósági szerv,

l) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam, azaz ............................................................... [az állam megnevezése] szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

ezért átlátható szervezetnek minősül.

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

1. Alulírott, ............................................................. (név), mint a ................................................................. (cégnév) .............................................................. (székhely) ............................ (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és

b) [a megfelelő aláhúzandó],

□ az Európai Unió tagállamában,

□ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,

□ a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,

□ olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős

adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van és ez az ország: [ország megnevezése], és

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és

d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az

a) , b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról-szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*:

Ssz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve Részesedés mértéke
%-ban
3. Nyilatkozat a külföldi, ellenőrzött társasági minősítésről:

Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van és székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév Gazdálkodó
szervezet
neve
Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)
(utolsó lezárt adóév)

Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Ssz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet
adószáma
Részesedés
mértéke %-ban
Adóilletősége

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i)*:

Ssz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve Részesedés mértéke
%-ban

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági minősítése.

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév Gazdálkodó
szervezet
neve
Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)
(utolsó lezárt adóév)

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

III. Civil szervezetek

1. Alulírott, ............................................................... (név), mint a .......................................................................................................................... (civil szervezet, vízitársulat neve) ............................................................................................. (székhely) ................................................... (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

Ssz. Vezető
tisztségviselő
Szervezet neve Szervezet
adószáma
Részesedés
mértéke
%-ban

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom,

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a 3, pontban nyilatkozom,

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom.

cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), eb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3, § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosai:

Ssz. Gazdálkodó szervezet neve Tényleges
tulajdonos
Születési hely és idő Anyja neve Részesedés
mértéke
%-ban
3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1. A b) pont szerinti szervezetek) adóilletősége

Ssz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet
adószáma
Részesedés
mértéke %-ban
Adóilletősége

3.2. A b) pont szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése.

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév Gazdálkodó
szervezet
neve
Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)
(utolsó lezárt adóév)

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek
Ssz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet
adószáma
Részesedés
mértéke
%-ban
Adóilletősége Tényleges tulajdonos(ok) születési helye és ideje

Amennyiben a táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):

Adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(pályázat benyújtásának éve)
(utolsó lezárt adóév)

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

A fent megadott adatokban bekövetkező változást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat megküldésével jelzem.

Kelt: 2014. ......................... hó ...... nap.

.......................................................
törvényes képviselő neve
cégszerű aláírás

A * jelölt fogalom magyarázatát a kitöltési segédlet II.2 pontja tartalmazza.

3. melléklet a 6/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt

..............................................

..............................................

(hitelintézet neve és címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámláink terhére az alább megnevezett Jogosult, -a jelen felhatalmazás kiállításakor; Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (114.5 Budapest, Pétervárad utca 2.) mint Támogató Szervezet – által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére, A felhatalmazás a .................................................. azonosítási számú Támogatási Szerződésből eredő visszafizetési kötelezettségünk nem teljesítésének esetére vonatkozik, a következő feltételekkel;

Számlatulajdonos megnevezése:
Számlatulajdonos székhelye:
Felhatalmazással érintett bankszámlaszáma:
Jogosult neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Jogosult székhelye/címe: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.
Jogosult-bankszámla száma; 11784009–15514004
Jogosult számlavezetőjének megnevezése: OTP BANK Nyrt Önkormányzati Fiók
Összeg: ................................... Ft

A felhatalmazás érvényessége; visszavonásig.

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

További feltételek:

A felhatalmazás csak a Jogosult vagy a megbízásából eljáró személy vagy szerv írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, továbbá fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.

Kelt: ........................................

...............................................

Számlatulajdonos

Záradék:

A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti.

Kelt: ........................................

...............................................

Hitelintézet

4. melléklet a 6/2015. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYILATKOZAT

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető!

A hazai partner szervezet neve:

A partner szervezet nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
PH .......................................................
a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye
2015. <hó> <nap>
A partner szervezet alanya az ÁFA-nak. A fenti projektben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
PH .......................................................
a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye
2015. <hó> <nap>
A partner szervezet alanya az ÁFA-nak, de a fenti projektben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t nem igényelheti vissza. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
PH .......................................................
a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye
2015. <hó> <nap>