Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a Zuglói gyermektáborok igénybevételének módjáról, teltételeiről, a fizetendő térítési díjakról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületé az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ának (1)–(2) bekezdésében e rendelet 1. § – 5. §-ai tekintetében, és a 151. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján e rendelet 6. § – 8. §-ai tekintetében, a 16. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § *  Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a fenntartásában vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetésében lévő köznevelési intézményeiben jogviszonnyal rendelkező gyermekek, tanulók számára alternatív napközbeni ellátást biztosít a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján az általa fenntartott gyermektáborban és nyári napközis táborban, amikor

a) az óvodai, iskolai napközi nem működik vagy

b) a nyári iskolai szünetben

2. § A rendelet célja, hogy szabályozza a gyermekek napközi ellátása keretében biztosított a gyermektábor és a nyári napközis tábor – alternatív napközbeni ellátás – igénybevételének feltételeit, módját, valamint az igénybevevők által fizetendő térítési díjak mértékét.

3. § (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott és szervezett gyermektáborra és nyári napközis táborra.

(2) A rendelet személyi hatálya – a (3) bekezdés kivételével – kiterjed * 

a) *  az Önkormányzat az általa fenntartott óvodákkal intézményi jogviszonnyal rendelkező óvodáskorú gyermekekre a soltvadkerti Zuglói Gyermektábor vonatkozásában. A nyári napközis tábort az általános iskola 1. osztályát végzettek vehetik igénybe.

b) *  az Önkormányzat által 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett alap- és középfokú köznevelési intézménnyel intézményi jogviszonyban álló tanulókra,

c) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, bármely a) és b) pontba nem tartozó köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekekre,

d) * 

(3) *  Nyári napközis tábor tekintetében

a) *  az Önkormányzat által 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett alapfokú köznevelési intézmények tanulóira, és

b) az Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező az a) pontba nem tartozó köznevelési intézménnyel tanuló jogviszonnyal rendelkező gyermekre terjed ki e rendelet személyi hatálya.

(4) * 

4. § *  E rendelet alkalmazásában:

altábor vezető: a gyermektábor heti turnusát vezető pedagógus,

táborvezető: a gyermektábor és a nyári napközis tábor vezetője

2. Táboroztatás biztosítása

5. § (1) *  Az Önkormányzat a Soltvadkert-i gyermektábort (a továbbiakban: gyermektábor) és a nyári napközi tábort a 100%-os tulajdonában álló Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft (a továbbiakban: Sport Nkft.) útján működteti.

(2) A gyermektáborba a köznevelési intézményekben, a nyári napközis táborba a Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft-nél lehet jelentkezni.

6. § *  Az ügyvezető:

a) biztosítja a tábor helyszínét,

b) gondoskodik a működtetés feltételeiről,

c) tájékoztatja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit tárgyév 45 nappal a tábor megkezdése előtt a táborok igénybevételének feltételeiről, a táborokban fizetendő térítési díjakról, azok befizetésének módjáról,

d) gondoskodik a napi étkeztetés biztosításáról,

e) gondoskodik a térítési díj beszedéséről és

f) nyilvántartást vezet az igénybevevő személyről.

3. Térítési díj megfizetésének mértéke, módja és határideje

7. § Az e rendelet hatálya alá tartozó gyermektábor és a nyári napközis tábor szolgáltatásainak igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

8. § (1) A gyermektábor intézményi térítési díjának összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  A gyermektáborban fizetendő térítési díjat az Önkormányzat által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett köznevelési intézménnyel intézményi jogviszonyban álló gyermekek, tanulók törvényes képviselői tárgyév május 31. napjáig előre kötelesek megfizetni.

(3) A térítési díjat az altábor vezetője szedi be.

(4) Ha az igénylő az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradását a gyermektábor vezetőjénél, távolléte eseten az általa megbízott alkalmazott személynél kell jelezni. A bejelentést követő naptól az igénylő mentesül a személyi térítési díj megfizetése alól.

9. § (1) *  Az Önkormányzat által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett intézménnyel intézményi jogviszonyban álló gyermekeket, tanulókat, továbbá Budapest XIV. kerület közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, bármely köznevelési intézménnyel ellátotti, tanulói jogviszonyban álló gyermekeket, tanulókat a gyermektábor igénybevétele esetén a térítési díjból 25% kedvezmény illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó igénybevevők esetében

a) a három és többgyermekes családok gyermekeit;

b) a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket;

c) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeket

az intézményi térítési díjból 80% kedvezmény illeti meg. A kedvezmény igénybevételekor a jogosultságot igazolni kell.

(3)–(6) * 

10. § (1) *  Az önkormányzat nyári napközis táborban az étkeztetésre és a kedvezményekre a Gyvt. gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Az ellátást igénylő szülőnek a Gyvt. szerinti jövedelmet és a Gyvt. szerinti kedvezmény igazolására nyilatkozatot nem kell benyújtani és igazolni. A szolgáltatást nyújtó Sport Nkft. az előző tanévben az oktatási intézménybe benyújtott igazolás és bizonyíték alapján állapítja meg a térítési díjat. Az erre vonatkozó adatokat a szülő hozzájárulása alapján a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal adja át a szolgáltatást nyújtó Sport Nkft. részére. A nyári napközis tábor étkezési térítési díját a Képviselőtestület a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) * 

(3) A nyári napközis tábor térítési díját a Sport Nkft. ügyvezetője szedi be, amelyet a gyermek törvényes képviselőjének az igénybevétel megkezdését megelőzően kell helyszínen befizetni.

(4) Ha az igénylő az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni, a távolmaradását a Sport Nkft. ügyvezetőjénél, távolléte eseten az általa megbízott alkalmazott személynél kell jelezni. A bejelentést követő naptól az igénylő mentesül a személyi térítési díj megfizetése alól.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2015. május hónap 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző

1. melléklet a 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 

A gyermektábor intézményi térítési díja

Ellátás nettó/fő/nap bruttó/fő/nap** térítési díj/fő/nap/Ft
Étkezés*
(ellátotti korcsoport)
óvodás
iskolás


2 173
2 362


2 760
3 000


2 760
3 000
Szállás fő/nap 1 680
Működés fő/nap 1 680

* az étkezés: napi 5-szőri étkezést tartalmaz

** a bruttó ár tartalmazza az áfa-t

2. melléklet a 27/2015. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 

A nyári napközis tábor intézményi térítési díja

A nyári napközis tábor intézményi térítési díjának mértéke áfával: 615 Ft/fő/nap.