Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló önkormányzata Képviselő-testülete 45/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületé a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, az adóellenőrzési és behajtási feladatok eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt elkötelezett személyi állomány megteremtése és ösztönzése, az Önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalban az adóügyi hatáskör címzettjére, továbbá a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire terjed ki.

(2) Az adójutalékból a (1) bekezdésben felsorolt feladatokat ellátó személyek részesülnek.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Végrehajtási eljárás: fizetési felszólítás, hatósági átutalás (inkasszó) ingóság foglalása, gépjármű forgalomból történő kivonása, jövedelem letiltás, önálló bírósági végrehajtónak végrehajtásra kimutatás, visszatartási jog érvényesítésére átadott hátralék.

2. Adóellenőrzés: a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, adóalap felderítés.

3. Az érdekeltségi alap

4. § A rendeletben megfogalmazott célok teljesülése érdekében, az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők magas színvonalú és eredményes szakmai munkájának megbecsülésére, felelősségük növelésére Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületé az önkormányzat adóbevételeinek terhére érdekeltségi alapot hoz létre.

5. § Az érdekeltségi alap forrását az alábbi összegek képezik:

a) az esedékesség időpontját követően beszedett adóhátralék összegének 10%-a,

b) a feltárt és beszedett adóhiányból befolyt összeg 15%a,

c) beszedett bírság és késedelmi pótlék 10%-a, de legfeljebb az évi teljes adóbevétel 1%-a.

4. Az anyagi érdekeltség jogcímei

6. § (1) Ellenőrzési érdekeltség:

a) adótárgy felderítéséhez adatszerzés,

b) adótárgy felderítése,

c) adótárgy ellenőrzése,

d) adóhiány, mulasztási bírság, késedelmi pótlék jogerős megállapítása.

(2) Végrehajtási érdekeltség: jogerősen megállapított és határidőben meg nem fizetett adóhátralékok behajtása.

5. Az érdekeltségi alapból való részesedés

7. § (1) Érdekeltségi alapból kifizetés akkor fizetendő, ha az önkormányzat kezelésében lévő helyi adókból, valamint a gépjárműadóból összesen elszámolt bevételek összege eléri az összes helyesbített tartozások összegének 90%-át. Féléves zárást követően előleg fizethető, ha eléri a 45%-át.

(2) Az összes helyesbített előírásoknál figyelmen kívül kell hagyni, a nem végrehajtható követeléseket a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás keretében tartozásként nyilvántartott, valamint a bíróság által felfüggesztett összegeket,

8. § (1) Az adóügyi ügyintézők jutalékának összegét a szervezeti egység vezetőjének javaslatára a jegyző, a szervezeti egység vezetője jutalékának összegét a jegyző, a jegyző jutalékának összegét a polgármester állapítja meg.

(2) A jutalékot félévenként két részletben július 31-ig, és február 28-ig kell kifizetni, feltéve, hogy ennek fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap rendelkezésre áll. A rendelet hatálybalépésének évében a kifizetés időpontja változhat.

(3) Az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők érdekeltségi jutalékát a tárgyévben munkában töltött idejük arányában kell kifizetni. Munkában töltött időnek kell tekinteni azokat a munkanapokat, amelyeken a köztisztviselőt munkabér illeti meg, kivéve ez alól a felmentési időt. Ha tárgyévben a munkabér folyósítása 30 munkanapot meg nem haladó ideig szünetel, akkor azt munkában töltött időnek kell tekinteni. 30 munkanapot meghaladó hiányzás esetén az érdekeltségi jutalékot az év folyamán munkában töltött napok arányában kell kifizetni.

(4) Az érdekeltségi alapból való juttatás éves mértéke nem haladhatja meg a szervezeti egység havi bruttó illetményének négyszeresét.

(5) A tárgyévben jogviszonyát megszüntető, nyugdíjba vonuló, GYES-en, GYED-en lévő önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselő az utolsó munkában töltött napig, feladata időarányos teljesítésnek arányában kaphat jutalékot. Ezekben az esetekben a kifizetés időpontja az utolsó munkanapot követő első jutalékfizetés időpontja.

(6) Az érdekeltségi jutalék fegyelmi eljárás alatt, valamint fegyelmi büntetés hatálya alatt álló köztisztviselő részére nem fizethető ki.

6. Az érdekeltségi alap kezelése

9. § (1) Az érdekeltségi alapot megillető részesedést a 8, § (2) bekezdésében meghatározott időpontokig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalni.

(2) Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseket terhelő adók és járulékok összegét is.

(3) A tárgyévben képződött jutalék alapból fel nem használt rész a következő adóévre átvihető.

(4) Az érdekeltségi alapként felhasználható összegeket a zárási összesítő illetve az analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák.

6. Záró rendelkezések

10. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

11. § * 

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző