Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a zöldterületek, zöldfelületek használatáról, fenntartásáról, fejlesztéséről és védelméről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4.–6. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, a 7.–8. § tekintetében a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesület véleményének kikérésével, és az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom.

2. *  Közterületi zöldfelület: Közterületen létrejött természetes felület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj vagy a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg, kivéve a – jármű közlekedésére szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú -földútnak minősülő utat.

3. Várostűrő fa: a káros környezeti hatásoknak (például levegőszennyezés, talaj-, talajvízszennyezettség, sózás) ellenálló fafajta.

4. Zöldfelület: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.

5. Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendeletben meghatározott fogalom.

3. Hatásköri szabályok

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben a hatáskört Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.

(2) *  A polgármester eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

(3) *  E rendelettel szabályozott Önkormányzati hatósági ügyekben a döntéshozatalt megelőző közigazgatási hatósági eljárás során a nem érdemi döntés meghozatalára irányuló eljárási cselekmények a jegyző hatáskörébe tartoznak.

4. Zöldterületek, zöldfelületek használata, fenntartása, fejlesztése és védelme

4. § (1) *  A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában (a továbbiakban: önkormányzati tulajdonban) lévő közterületi zöldfelületeket az Önkormányzat köteles nyilvántartani és felmérésüket karbantartani.

(2) Ha a parkolóhely kialakítása más módon nem oldható meg a közterületen, a közterület céljára használt zöldfelületen parkolót csak fás szárú növény telepítésével alakíthat ki az Önkormányzat.

(3) A közterület céljára szolgáló zöldfelület nem csökkenthető, kivéve a gépkocsi behajtó építését és az önkormányzati beruházásban megvalósuló parkolóépítést.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a zöldfelület csökkentésének minősül különösen a meglévő zöldfelület

a) aszfaltozása, térkővel történő burkolása,

b) kaviccsal vagy murvával történő felszórása vagy

c) (műanyag vagy beton) gyepráccsal történő burkolása.

5. § (1) *  Ha az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterület vagy az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi zöldfelület rendeltetéstől eltérő ideiglenes használata során a növényzet, illetve a zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, megsemmisülése várható, a használó köteles:

a) a növényzet védelméről – a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével – gondoskodni,

b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni és

c) az építmények, berendezések, felszerelések, valamint az azok áttelepítésének

(le- és felszerelésének, elszállításának stb.) a költségeit viselni.

(2) *  Az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterület vagy az önkormányzati tulajdonban lévő közterületi zöldfelület halasztást nem tűrő igénybevétele esetén (például csőtörés) az igénybevevőnek értesítenie kell a zöldterületek üzemeltetési feladatát ellátó szervezetet, és bevonásával gondoskodnia kell a helyreállításról.

(3) *  Zöldterületre vagy közterületi zöldfelületre gépjárművel behajtani, parkolni tilos, kivéve az Önkormányzat által megrendelt parkfenntartási munkát végző cég járművei a munkavégzés idejére.

(4) *  Az önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületek közlekedő felületeit folyamatosan át kell alakítani az akadálymentes közlekedés, a kerekes székkel történő bejárhatóság biztosítása érdekében.

6. § (1) *  Önkormányzati tulajdonban lévő közterületeken a végleges terepszint kialakításához a földréteg felső rétege – a telepítendő növényzet igényének megfelelően–0,15–1,0 m vastagságig csak termőföld lehet.

(2) *  Önkormányzati tulajdonban lévő közterületi zöldfelületek kialakításánál és a fasorok telepítésénél talajállapottól függően talajcseréről kell gondoskodni. Fatelepítés esetén 100%-ban 1,0 x 1,0 m-es felületen 1,0 m mélységben, cserjetelepítésnél 0,4 x 0,4 m-es felületen 0,4 m mélységben 50%-ban kell a talajt szükség esetén kicserélni.

(3) *  Önkormányzati tulajdonban lévő közterületi zöldfelületek és fasorok csak az öntözési lehetőség egyidejű biztosításával létesíthetők.

(4) A minőségi fejlesztés érdekében közterületi fásítás szórványos telepítések, pótlások kivételével csak fásítási terv, illetve kertészeti kiviteli terv alapján, szakirányú engedéllyel rendelkező cég kivitelezésében történhet, egyeztetett fajtaválasztékkal. Figyelembe kell venni az utcaképi adottságokat, a fajtaazonosságot, a várostűrő képességet, a hosszantartó nagy lombtömeget.

(5) * 

5. Zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata

7–8. § * 

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(3) * 

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző