Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2016. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesület véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden olyan környezethasználóra, aki Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, vagy vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz (a továbbiakban: kibocsátó). Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

2. A talajterhelési díj mértéke

2. § (1) A talajterhelési díj mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kdtv.) 12. § (2) bekezdésében meghatározott díjalap, a Kdtv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj és a területérzékenységi szorzó szorzata.

(2) A területérzékenységi szorzó mértéke a Kdtv. 3. sz. melléklete és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján Budapest főváros XIV. kerület teljes: közigazgatási területén 1,5.

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Kdtv. 14. §-ban meghatározott mennyiséggel.

(4) Amennyiben mérési lehetőség hiányában a ténylegesen felhasznált vízmennyiség pontosan nem állapítható meg, úgy a talajterhelési díj alapját Budapest főváros közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díját, a díjalkalmazás feltételeit megállapító fővárosi ’ közgyűlési rendeletben meghatározott átalány alapján kell megállapítani.

3. § (1) A talajterhelési díj a Kdtv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Kdtv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.

3. Díjmentességek megállapítása

4. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó,

a) aki egyedül él és nettó jövedelme nem haladja meg a havi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,

b) akivel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a havi öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.

(2) A mentesség megállapításához a közös háztartásban élők havi nettó jövedelmét kell hitelt érdemlően igazolni.

4. Eljárási szabályok

5. § *  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási és ellenőrzési feladatokat az Önkormányzat adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései szerint látja el.

6. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az Önkormányzat által rendszeresített, 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon tárgyévet követő év március 31-éig.

(2) A talajterhelési díjat tárgyévet követő év március 31-éig kell az Önkormányzat „Talajterhelési díj” megnevezésű, 11784009–15514004–03920000 számlaszámú beszedési számlájára megfizetni.

7. § *  Az e rendeletben foglalt kötelezettségek elmulasztása vagy nem teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

5. Adatszolgáltatás

8. § (1) A közszolgáltató az Önkormányzati adóhatósága részére a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási vízhasználat mennyiségével, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.

(2) Az Önkormányzat adóhatósága a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2016. (I. 25.) önkormányzati rendelethez