Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormánvzata Képviselő-testülete 31/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a kedvezményes macskaivartalanítási programban való részvétel feltételeiről és módjáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A rendelet célja, hogy a kóbor macska populáció csökkentése érdekében a felelős állattartás gyakorlatát segítse Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata az ivartalanítás fontosságának előtérbe helyezésével, az ivartalanítási programban való kedvezményes részvétel biztosításával, továbbá a felelős kutyatartást segítse a veszettség elleni és a kombinált védőoltás kedvezményessé tételével.

2. § *  Értelmező rendelkezések:

1. állatorvos: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) területén tevékenységet folytató azon állatorvos, akivel az Önkormányzat közfeladat ellátási szerződést kötött és akit a polgármester kijelölt az ivartalanítás elvégzésére;

2. állattartó: az állat tulajdonosa, vagy aki az állatot gondozza, felügyeli;

3. jogosult: azon állattartó, aki e rendelet szerint meghatározott kedvezményes ivartalanítási és oltási programban részvételéről szóló kérelme beadását megelőzően legalább 6 hónapja Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik és kutya esetében transzponderrel ellátott saját tulajdonú kutyája van

4. ivartalanítási- és oltási program (továbbiakban: program): A polgármester nyilvántartása alapján jogosultanként legfeljebb összesen két – eb esetében transzponderrel már rendelkező – macskaegyed ivartalanítása, és/vagy kutya egyed vakcinázása, kutyaegyedenként egy veszettség elleni és kombinált oltása biztosításával, naptári évenként, a program költségvetési fedezete rendelkezésre állásának mértékéig.

5. állatvédelmi szervezet: kerületi székhelyű és/vagy a kerületi önkormányzattal együttműködési megállapodással vagy megkötött támogatási szerződéssel rendelkező, állatvédelemmel foglalkozó szervezet.

3. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyekre.

4. § (1) *  Az ivartalanítási- és oltási programban történő részvétel kérelemre indul. A kérelmet az e rendelet 1. vagy 2. számú mellékletében foglalt nyomtatványon kell benyújtania az állattartónak.

(2) Az eljárás – jövedelmi, vagyoni viszonyra tekintet nélkül – illetékmentes.

(3) *  A kérelmezőnek az ivartalanítási- és oltási programban nyilvántartásba történő vételét megelőzően a polgármester a jogosultság e rendelet szerinti feltételeinek megléte tekintetében ellenőrzési eljárást folytat le és a jogosultság fennállása esetén a kérelmezőt a program nyilvántartásába veszi.

5. § (1) *  A kedvezményes ivartalanítás, veszettség elleni és a kombinált oltás kizárólag az adott naptári évben az ivartalanítási- és oltási programban résztvevő, az Önkormányzattal ezen közfeladat ellátására szerződést kötött (továbbiakban: szerződött) állatorvosoknál vehető igénybe. A program során a jogosultság elbírálását követően a jogosult személye nem változhat, a jogosultság más személyre át nem ruházható

(2) *  A nyilvántartásba vett állattartók kérelmeinek teljesítése a program költségvetési fedezetének kimerüléséig tart. Amennyiben ismételten rendelkezésre áll költségvetési fedezet a program finanszírozására, a nyilvántartásba vett jogosultak állatainak ivartalanítása és vakcinázása a nyilvántartásba vétel idejének sorrendjében történik.

(3) *  A programban az önkormányzat macskaegyedenként az alábbi támogatás megfizetésére köteles az ivartalanítást elvégző, szerződött orvosnak:

a) kandúrmacska esetében 7 000,- Ft;

b) nőstény macska esetében 8 000, Ft;

(4) *  A programban az önkormányzat eb egyedenként 4 000,- Ft támogatás megfizetésére köteles a veszettség elleni és kombinált oltást elvégző, szerződött orvosnak.

6. § (1) E rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző

1. melléklet a 31/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 31/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez *