Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV, Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),

b) az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló azon gazdasági társaságra, amelynek tevékenységi körében sporttal kapcsolatos feladat is van,

c) az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében álló költségvetési szervekre,

d) az Önkormányzattal polgári jogi jogviszonyban álló sportvállalkozásokra, sportegyesületekre, sporttal foglalkozó egyéb civil szervezetekre.

2. A sport közfeladat

2. § Az Önkormányzat sport közfeladata

a) a tulajdonában álló a Budapest XIV. kerület 31896 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Kövér Lajos utca 5–9. szám alatt található, valamint a 40091/6 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Mogyoródi út 130. szám alatt felvett sportpályák fenntartása és üzemeltetése,

b) kerületi szintű szabadidős- és sportrendezvények megszervezése,

c) Zugló Kupa, Ovi Kupa megszervezése,

d) Budapest XIV. kerület területén működő azon sportegyesület minden sporttevékenysége, amely sportegyesület

da) a lakosság széles körének vagy csoportjának,

db) az Önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében álló intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek vagy tanulók vagy

dc) az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottainak

részére az Önkormányzattal kötött szerződés alapján amatőr vagy szabadidős sportolást biztosít valamely sportágban ingyenesen vagy kedvezményesen.

3. § (1) Az Önkormányzat a 2. § a) c) pontban meghatározott közfeladatok ellátásához szükséges fedezetet biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a 2. § a) c) pont szerinti közfeladatokat közvetlenül, intézménye vagy 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága útján látja el.

4. § (1) Az Önkormányzatnak a 2. § d) pont nyitó szövegrészében meghatározott közfeladatát a sportegyesület látja el. A feladatellátás szükséges fedezetét az Önkormányzat és a sportegyesület közösen biztosítják. Az Önkormányzat költségvetésében a 2. § d) pont nyitó szövegrészében meghatározott közfeladatnak a 2. § d) pont da)–dc) alpontokban meghatározott fedezetrészét biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a 2. § d) pont szerinti sportegyesülettel szerződést köt, melyben megállapodnak különösen

a) a közfeladat ellátást biztosító ingatlan fenntartásáról, üzemeltetéséről,

b) arról, hogy a közfeladat ellátáshoz szükséges ingó vagyont a sportegyesület biztosítja,

c) a 2. § d) pont da)–dc) alpont szerinti közfeladat ellátás fedezetigényéről,

d) arról, hogy a közfeladat ellátás érdekében uniós és hazai pályázatokon közösen indulnak, vagy, ha önállóan indul bármelyik fél, akkor a másik fél szakmai segítséget nyújt, esetenként pénzügyi hozzájárulást biztosít.

(3) A 2, § d) pont da) alpontban meghatározott a lakosság széles körének vagy csoportjának biztosított sportolásnak tekinthetőek különösen a fogyatékosok, hátrányos helyzetűek vagy meghatározott korcsoport – például nyugdíjasok – részére biztosított amatőr vagy szabadidős sportolási lehetőségek.

3. A kerületi sportkoncepció

5. § Az önkormányzatnak a kerületi szintű lakossági sporttal, szabadidős tevékenységgel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos négyéves tervét a kerületi sportkoncepciója tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület megalkotja a kerületi sportkoncepciót, valamint négyévente felülvizsgálja és módosítja a mindenkori sportcélok megvalósítása érdekében.

(2) Az önkormányzat a sportkoncepció felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a sporttal kapcsolatos prioritások meghatározására, együttműködések kialakítására, meglévő együttműködések bővítésére, fejlesztésére.

4. Az óvodai sporttevékenység megteremtése, az iskolai sporttevékenység támogatása

7. § (1) Az Önkormányzat fejleszti a fejlett sportélet alapját képező óvodai testnevelés és sporttevékenységét az alábbiak szerint:

a) nagycsoportosok úszása, vízhez szoktatása az Önkormányzat költségvetési lehetőségei mérten,

b) kerületi óvodai sportrendezvények támogatása,

c) óvodák részére pályázat útján sportcélú többletforrások biztosítása,

d) óvodások részére játékos (sportmozgásos) vetélkedők, Ovi Kupa szervezése és

e) a testnevelés és az óvodai sporttevékenységhez a költségvetésében biztosított

keretig műfüves pályákat létesít és a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társasága útján a műfüves pályákat karbantartja.

(2) Az Önkormányzat az iskoláskorúak sporttevékenységét az alábbiak biztosításával támogatja:

a) a mindennapos testnevelés feladatellátáshoz biztosítja sportlétesítményei (sportpálya, sportegyesület használatában álló uszoda, sportpálya) használatát,

b) nyári táborokat szervez,

c) az iskolai sportéletre épített Zugló Kupa működteti,

d) a tehetséges kerületi fiatal sportolókat pályázati úton támogatja,

e) pályázati úton odaítéli a ,jó sportoló – jó tanuló” díjat és

f) a kerületi sportegyesületeket pályázati úton támogatja.

5. A szabadidősport feltételének fejlesztése

8. § Az önkormányzat a lakosság minden rétegét ösztönzi a sportolásra, ennek érdekében különösen

a) az egészséges, mozgás gazdag életmód iránti igény felkeltésére, az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére évente kerületi sportfesztivált szervez,

b) a szabadidő sport célú eltöltéséhez ingyenesen biztosítja a lakosság számára a tulajdonában álló 2. § a) pont szerinti sportpályáinak használatát,

c) a nyugdíjasok ingyenes úszását biztosítja a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott keret erejéig sportegyesülettel kötött külön szerződésben meghatározott időtartamban,

d) az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények alkalmazottai részére ingyenes úszását biztosítja a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott keret erejéig sportegyesülettel kötött külön szerződésben meghatározott időtartamban és

e) a nyitott iskolákat támogatja a működtetési feladatai keretein belül.

6. A sporttevékenység irányítása, ellenőrzése

9. § (1) *  A jogszabályok és e rendelet által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos feladatokat a Képviselő-testület és – átruházott hatáskörben – e rendeletben meghatározottak szerint a Népjóléti Bizottság gyakorolja.

(2 A Népjóléti Bizottság sporttal kapcsolatos feladatait az alábbiak szerint végzi: * 

a) dönt minden év június 30-áig és december 31-éig a sportintézmények vagy sportfeladatot ellátó gazdasági társaságok által készített szakmai beszámoló elfogadásáról,

b) javaslatot tesz

ba) a sporttal összefüggő megállapodások, szerződések megkötésére,

bb) a sporttevékenység területén helyi kitüntetések adományozására, más kitüntetésekre való felterjesztésre,

bc) a nem Önkormányzati fenntartású kerületi sportintézményekkel való együttműködésre,

bd) az Önkormányzat előtt álló főbb sportfeladatok megoldására,

be) az éves rendezvényterv kiemelt sporteseményeire,

bf) az önkormányzat kapcsolatrendszerének fejlesztésére a sport területén,

bg) a kerületi sportkoncepcióból adódó aktuális feladatokra és

bh) a kerület sporttevékenység helyzetére vonatkozó felmérések, elemzések, beszámolók elkészítésére,

c) véleményezi

ca) a sporttevékenységgel összefüggő helyiség- és ingatlanhasznosítási javaslatokat, beruházási és felújítási javaslatokat,

cb) a sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos javaslatokat.

7. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő- testületének 17/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról.

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző