Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 47/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

évi egyszeri természetbeni juttatásról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy a szociális szempontokból rászoruló személyek, családok részére életminőségük javítása érdekében élelmiszercsomagot biztosítson.

2. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személyekre.

3. § A polgármester évente decemberben – jövedelemvizsgálat nélkül – települési támogatásként legfeljebb 10 000 Ft összegben tartós élelmiszerekből álló természetbeni ellátást nyújthat, azon szociálisan rászoruló személy, és család részére, akik a

a) Zuglói Szociális Szolgáltató Központtól ellátásban részesülnek,

b) Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nyilvántartásában szerepel,

c) a helyi és országos közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy

d) az önkormányzat szociális nyilvántartó rendszerében szerepelnek.

4. § (1) Szociálisan rászorult az a személy vagy család, aki

a) Zuglói Szociális Szolgáltató Központnál tárgyév október 31-én

aa) étkezésben,

ab) házi segítségnyújtásban,

ac) nappali ellátásban

részesül,

b) a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban áll és szolgáltatást vesz igénybe,

c) helyi és országos közfoglalkoztatásban tárgyév október 31 -én vesz részt, vagy

d) az önkormányzat szociális nyilvántartó rendszerében szerepel élethelyzete, szociális problémái alapján.

(2) A döntés meghozatala során a természetbeni juttatás megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni azokra a családokra, ahol a család valamelyik tagja munkanélküli, minimum-jövedelem juttatásban, adósságcsökkentési támogatásban, rendszeres lakásfenntartási támogatásban, rendkívüli települési támogatásban részesül, egyedülálló szülőként neveli gyermekét, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága áll fenn, a család 3 vagy annál több gyermeket nevel, helyi és országos közfoglalkoztatásban vesz részt.

5. § (1) A természetbeni juttatást a polgármester hivatalból állapítja meg.

(2) A polgármester döntését követően kerül sor az ellátásban részesülő részére a juttatás 3. § a)–b) pontokban felsorolt intézmények közreműködésével átadásra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Karácsony Gergely Hoffmanné dr. Németh Ildikó
polgármester jegyző