Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyről szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró országos tisztifőorvos véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: * 

1. A rendelet célja és hatálya

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglóban kialakított körzetek felnőtt-háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt- és gyermek-fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi ellátásának jellegét, az egyes körzetekhez tartozó közterületek elosztását.

2. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területére (a továbbiakban: ellátási terület).

2. Felnőtt-háziorvosi körzetek

3. § Az ellátási területen 67 felnőtt-háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

4. § Az 1–67-ig terjedő felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó felnőtt – háziorvosok névsorát és a közterületek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. Házi gyermekorvosi körzetek

5. § Az ellátási területen 20 házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

6. § Az 1–20-ig terjedő házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó házi gyermekorvosok névsorát és a közterületek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

4. Felnőtt- és gyermek-fogorvosi körzetek

7. § (1) Az ellátási területen 17 felnőtt-fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel,

(2) Az 1–17-ig terjedő felnőtt-fogorvosi körzetekhez tartozó felnőtt-fogorvosok névsorát és a közterületek felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az ellátási területen 8 gyermek-fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel,

(2) Az 1–8-ig terjedő gyermek-fogorvosi körzetekhez tartozó gyermek-fogorvosok névsorát és a közterületek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

5. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

9. § Az ellátási területen 1 összevont felnőtt-háziorvosi ügyelet működik azonos telephellyel, valamint 1 összevont házi-gyermekorvosi ügyelet működik azonos telephellyel.

10. § Az összevont felnőtt-háziorvosi ügyelet és az összevont házi-gyermekorvosi ügyelet címét és rendelési idejét az 5. melléklet tartalmazza.

5/A. *  Felnőtt- és gyermek-fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

10/A. § *  Az ellátási terület a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szempontjából egy körzetbe tartozik.

6. Védőnői körzetek

11. § *  Az ellátási területen 34 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

12. § *  Az 1–34-ig terjedő védőnői körzetekhez tartozó közterületek felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.

7. Iskola-egészségügyi ellátási körzetek

13. § Az ellátási területen 1 iskola-egészségügyi ellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel

14. § *  Az iskola-egészségügyi ellátás körzete az ellátási területen elhelyezkedő minden köznevelési intézményre kiterjed.

8. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § * 

Karácsony Gergely Makranczi László
polgármester jegyző

1. melléklet a 7/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 7/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 7/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 7/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet a 7/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

6. melléklet a 7/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet a 7/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez *