Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról * 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületé Budapest főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 10. § (4)–(5) bekezdésében a 4. § tekintetében, a 11. § (4) bekezdésében 5. § tekintetében, a 13. § (2) bekezdésében a 7–8. § és 10. §-ok tekintetében, 36. § (2) bekezdésében 11. § tekintetében továbbá az 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  E rendelet hatálya – a taxiállomások kivételével – kiterjed Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított, Budapest főváros Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: fővárosi parkolási rendelet) meghatározott, várakozási- és védett övezetekre, differenciált várakozási idejű és díjú várakozási célú területekre.

(2) * 

(3) * 

(4) E rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy.

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott lakóhely

c) * 

d) * 

e) *  60 év feletti kérelmező: az a személy, aki meghatározott évre vonatkozóan napi másfélórás várakozási hozzájárulást igényel, és a kérelmében meghatározott év december 31. napjáig- elsőként 2023. december 31-ig- betölti a 60. életévét.

f) *  védett övezet: a fővárosi parkolási rendelet 3. mellékletében L-jelű területként meghatározott, e rendelet 3. mellékletében leírt terület.

g) *  természetes személy: a magánszemély, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény alapján gazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó.

2. Várakozás és várakozási hozzájárulások

3. § (1) *  A várakozási övezetek területén a fővárosi parkolási rendeletben meghatározottakon túl az alábbi hozzájárulásokkal lehet kedvezményesen várakozni:

a) *  városműködtetési és a hitéleti célú behajtási-várakozási hozzájárulással,

b) gyermekszállítási várakozási hozzájárulással.

c) *  intézményi várakozási hozzájárulással,

d) *  határozott idejű várakozási hozzájárulással.

e) *  napi másfélórás várakozási hozzájárulással.

f) *  egyedi méltányossági várakozási hozzájárulással.

g) *  önkormányzati rendezvényi várakozási hozzájárulással.

(2) *  A várakozási díjat

a) az igénybe vett várakozási övezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál, a jármű rendszámára történő parkolójegy megváltásával,

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az igénybe vett várakozási övezetre érvényes kóddal a várakozó jármű rendszámára történő megindításával és a vonatkozó jogszabályban meghatározott, sikeres ügyfélrendelkezés visszaigazolásának megérkezését követően, vagy

c) a határozott idejű várakozási hozzájárulás díjának a megfizetésével kell leróni.

(3) *  Várakozási hozzájárulás és várakozási díj megfizetése nélkül várakozhatnak 2022. május 31. napjáig a várakozási övezetek területén azon személygépjárművek, három vagy négykerekű motorkerékpárok, három vagy négykerekű segédmotoros kerékpárok, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépjárművek, amelyek ukrán hatósági jelzéssel, forgalmi rendszámmal rendelkeznek.

3. Lakossági várakozási hozzájárulás

4. § *  (1) A lakossági várakozási hozzájárulás területi érvényessége a lakóhely szerinti várakozási övezet területe, kivéve a 3. mellékletben felsorolt közterületeket, ha a kérelmező lakóhelye nem a 3. melléklet szerinti közterületen van bejelentve.

(1a) *  A fővárosi parkolási rendelet 1. mellékletében kijelölt területen belül a Dózsa Gy. út – Vágány u. – Hungária krt. – Erzsébet királyné útja – Francia út – Kerepesi út – Dózsa Gy. út által határolt díjfizető terület a fővárosi rendelet 3. § (3) b) szerinti B várakozási övezet része.

(1b) *  A fővárosi parkolási rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl a fővárosi parkolási rendelet 1. mellékletében kijelölt területen belül elhelyezkedő 1140-es kódú várakozási övezetben, amely a Kacsóh Pongrác út – Kassai tér – Szikszó park – Lőcsei út – Telepes u. – Fűrész u. – Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák u. – Fűrész u. – Szugló u. – Lőcsei út – Egressy út – Egressy tér – Nagy Lajos király útja – Örs vezér tere – Ond vezér útja – Vezér u. – Kerepesi út – Mexikói út – Kacsóh Pongrác út által határolt terület, beleértve – a Kacsóh Pongrác útnak a Mexikói út és Amerikai út közötti szakasza kivételével – a határoló utakat és tereket; lakossági várakozási hozzájárulásra jogosult az is, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezettel közvetlenül szomszédos „kapcsolódó parkolási területen”: a Kacsóh Pongrác út – Rákospatak u. páros oldal – Vezér u. páros oldal – Füredi u. – Gvadányi u. páros oldal – Kerepesi út által határolt területen, vagy az azt határoló útvonalon van.

Az e bekezdésben körülhatárolt díjfizető terület a fővárosi rendelet 3. § (3) c) szerinti C várakozási övezet része.

(1c) *  Az (1a) bekezdésében körülhatárolt területre kiadott várakozási hozzájárulások érvényességi területének megnevezése: XIV./B övezet. Az (1b) bekezdésében körülhatárolt területre kiadott várakozási hozzájárulások érvényességi területének megnevezése: XIV./C övezet.

(2) * 

(3) *  A lakossági várakozási hozzájárulásfővárosi parkolási rendeletben meghatározott – éves várakozási díjából az önkormányzat az alábbi mértékű kedvezményeket nyújtja:

a) lakásonként az első gépjárműre kiadott lakossági várakozási hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke: 100%,

b) lakásonként a második gépjárműre kiadott lakossági várakozási hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke

ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz vagy elektromos üzemű.

(4) *  A lakossági várakozási hozzájárulás elbírálásának és nyilvántartásának költségtérítése gépjárművenként 2000 Ft, mely összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

(5) *  A C övezet 2. zónára és C övezet 3. zónára 2023. november 15. napját megelőzően kiadott várakozási hozzájárulások érvényességi idejük végéig az általános szabályok szerint használhatók az (1b) bekezdés szerinti C övezet teljes területén.

(6) * 

4. Gazdálkodói várakozási hozzájárulás

5. § *  (1) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás területi érvényessége a székhely, telephely vagy fióktelep szerinti várakozási övezet területe, kivéve a 3. mellékletben felsorolt közterületeket, ha a kérelmező székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a 3. melléklet szerinti közterületen került nyilvántartásba vételre.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az érvényességi ideje alatt, az érvényességi területén belül 50%-os várakozási díjkedvezményre és az üzemidőn belüli időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) *  A gazdálkodói várakozási hozzájárulási kérelem elbírálásának és nyilvántartásának költségtérítése gépjárművenként 5000 Ft, mely összeg az eljárás megkezdését követően nem igényelhető vissza.

5. Egészségügyi várakozási hozzájárulás

6. § *  (1) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken időkorlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(2) *  Az egészségügyi várakozási hozzájárulási kérelem elbírálásának és nyilvántartásának költségtérítése gépjárművenként 2000 Ft, mely összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

6. Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás

7. § *  (1) Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásra azok a megkülönböztető fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsik jogosultak, amelyek üzemben tartója a Zuglói Önkormányzati Rendészet.

7. A városműködtetési és a hitéleti célú behajtási-várakozási hozzájárulás * 

8. § (1) *  Városműködtetési behajtási-várakozási hozzájárulás kérelemre, arra a gépjárműre adható ki, amelynek üzembentartója:

a) az Önkormányzat,

b) *  az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság, és ezen gazdasági társaság tulajdonában álló gazdasági társaság,

c) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv, és

d) a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

e) *  belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi szerv,

f) *  a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 65/E. § (1) bekezdésében meghatározott utcai szociális munkát végző szervezetek.

(1a) *  A hitéleti behajtási-várakozási hozzájárulás – kérelemre – arra a gépjárműre adható ki, amelynek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról szóló törvény szerinti bevett egyház kérelmező a forgalmi rendszámát a kérelemben megjelöli. Bevett egyházanként legfeljebb 2 gépjárműre adható ki hozzájárulás, amelyből az egyik gépjármű üzembentartója a kérelmező, a másik a vele egyházi szolgálati viszonyban álló személy.

(2) *  A városműködtetési és a hitéleti behajtási-várakozási hozzájárulás abban az esetben adható ki ha kérelmező:

a) az eljárási költségtérítést megfizette,

b) * 

c) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás, és

d) * 

(3) *  A városműködtetési és a hitéleti behajtási-várakozási hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) *  A városműködtetési és a hitéleti behajtási-várakozási hozzájárulási kérelem elbírálásának és nyilvántartásának költségtérítése gépjárművenként 2.000 Ft, mely összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

9. § *  (1) A városműködtetési és a hitéleti behajtási-várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31. napjáig érvényes.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 2020. évben érvényes városműködtetési és a hitéleti behajtási várakozási hozzájárulás 2021. március 31. napjáig érvényes.

7/A. *  Intézményi várakozási hozzájárulás

9/A. § *  (1) Intézményi várakozási hozzájárulás annak a természetes személynek adható, aki

a) *  az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságban, és ezen gazdasági társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban, valamint Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál,

b) a várakozási övezetben jogszabályi felhatalmazás alapján állami beruházást végző gazdasági társaságban,

c) a várakozási övezetben székhellyel, annak hiányában telephellyel rendelkező:

ca) az Önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervnél,

cb) köznevelési intézménynél,

cc) kórházban,

cd) államigazgatási szervnél, vagy

ce) olyan intézménynél, amely a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek protokolláris, szolgálati és szabadidős kulturális rendezvényeinek a szervezését, lebonyolítását végzi,

cf) az Önkormányzattal megkötött hatályos közszolgáltatási szerződés alapján Zugló közigazgatási területén tevékenységet végző, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetnél,

cg) a Zugló Információs és Médiacsoport Kft.-nél

foglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkezik.

d) *  Budapest Főváros XIV. kerületében megválasztott nemzetiségi önkormányzat képviselője (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzati képviselő.

e) *  Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézményénél és

f) *  Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata közigazgatási területén található külképviseletnél foglalkoztatotti jogviszonnyal rendelkezik.

(2) *  Intézményi várakozási hozzájárulás az intézményvezető, a vezető tisztségviselő, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy a külképviselet vezetője kérelmére abban az esetben adható ki, ha

a) az eljárási költség megfizetésre került,

b) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a foglalkoztatott által, vagy a nemzetiségi önkormányzati képviselő által megjelölt gépjármű üzemben tartójának nincsen 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozása,

c) munkáltatója igazolta a foglalkoztatotti jogviszony fennállását, nemzetiségi önkormányzati képviselő esetén a nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzati képviselői jogviszony fennállását, és

d) a foglalkoztatott, vagy/ a nemzetiségi önkormányzati képviselő kérelmében szerepel egy általa megjelölt gépjármű rendszáma.

(3) Intézményenként, gazdasági társaságonként, szervezetenként:

a) *  az (1) bekezdés a) pontjában szereplő, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságban, és ezen gazdasági társaság tulajdonában álló gazdasági társaságban – az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének jelzése szerint – együttesen legfeljebb 40–40 db,

b) *  az (1) bekezdés b) pontjában, c) pont ca), cb) és cd) alpontjai szerinti esetekben, a (3) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott kivételekkel – a vezető tisztségviselő, a szerv vezetője, és az intézményvezető jelzése szerint – legfeljebb 40–40 db,

c) *  az (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában szereplő esetben az intézményvezető jelzése szerint – állami fenntartású intézmény esetében – legfeljebb 50 db, az Uzsoki Utcai Kórház kivételével, ahol legfeljebb 52 db, egyéb fenntartó esetében legfeljebb 40–40 db,

d) *  az (1) bekezdés a) pontjában szereplő, Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalnál – a jegyző jelzése szerint – legfeljebb 90 db, és a c) pont ce) alpontja szerinti esetekben – az intézményvezető jelzése szerint – legfeljebb 80 db

e) az (1) bekezdés c) pont cf) alpontjában szereplő esetben a vezető tisztségviselő, a szervezet vezetője, képviseletre jogosult személye jelzése szerint legfeljebb 6 – 6 db,

f) *  az (1) bekezdés c) pont cg) alpontjában szereplő esetben legfeljebb 12 db,

g) *  az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjába tartozó: Zuglói Önkormányzati Rendészet esetében – az intézményvezető jelzése szerint – legfeljebb 20 db, a Zuglói Egyesített Bölcsődék, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ, és a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ esetében – az intézményvezető jelzése szerint – legfeljebb 50 – 50 db, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat esetében – az intézményvezető jelzése szerint – legfeljebb 150 db,

h) *  az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjába tartozó esetekben:

ha) a 350 fő feletti tanulói létszámmal rendelkező intézmény vezetőjének jelzése szerint legfeljebb 55–55 db,

hb) a 350 főt meg nem haladó tanulói létszámmal rendelkező intézmény vezetőjének jelzése szerint legfeljebb 50–50 db,

hc) *  a Zuglói Egyesített Óvoda esetében – az intézményvezető jelzése szerint – legfeljebb 125 db,

i) *  az (1) bekezdés d) pontjában szereplő esetben nemzetiségi önkormányzatonként – a nemzetiségi önkormányzat elnökének jelzése szerint – legfeljebb 1 db

j) *  az (1) bekezdés e) pontjában szereplő Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye esetében – az intézményvezető jelzése szerint – legfeljebb 15 db

k) *  az (1) bekezdés f) pontjában szereplő külképviseletek esetében – a külképviselet vezetőjének a jelzése szerint – legfeljebb 15–15 db,

intézményi várakozási hozzájárulás biztosítható.

(4) Az intézményvezető, szervezet képviseletére jogosult személy és a vezető tisztségviselő a foglalkoztatott jogviszonyának megszűnéséről a parkolás-üzemeltetőt 2 munkanapon belül köteles írásban értesíteni.

(5) *  Az éves intézményi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31. napjáig, a negyedéves intézményi hozzájárulás a kiadás napjától a negyedévet követő 3. munkanapig, de legfeljebb a foglalkoztatotti jogviszony fennállásáig, a nemzetiségi önkormányzati képviselő részére biztosított intézményi várakozási hozzájárulás (9/A. § (1) d)) a nemzetiségi önkormányzati képviselői jogviszony fennállásáig érvényes.

(6) *  Az (5) bekezdéstől eltérően a 2020. évben érvényes éves és 2020. IV. negyedévére érvényes negyedéves intézményi várakozási hozzájárulás 2021. március 31. napjáig, de legfeljebb a foglalkoztatotti jogviszony fennállásáig érvényes.

9/B. § (1) *  Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít:

a) *  a 9/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézményi várakozási hozzájárulás, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal esetében legfeljebb 50 darab várakozási hozzájárulás tekintetében,

b) a 9/A. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja szerinti intézményi várakozási hozzájárulás legfeljebb 6 darab várakozási hozzájárulás tekintetében,

c) *  a 9/A. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjába tartozó: Zuglói Egyesített Bölcsődék, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ és a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ esetében legfeljebb 10–10 db várakozási hozzájárulás tekintetében, a Zuglói Önkormányzati Rendészet esetében legfeljebb 20 db várakozási hozzájárulás tekintetében, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat esetében legfeljebb 150 db várakozási hozzájárulás tekintetében, az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjába tartozó: Zuglói Egyesített Óvoda esetében legfeljebb 10 db várakozási hozzájárulás tekintetében, az (1) bekezdés c) pont cc) alpontjába tartozó: Uzsoki Utcai Kórház esetében legfeljebb 2 db várakozási hozzájárulás tekintetében, valamint az (1) bekezdés e) pontjában szereplő Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye esetében legfeljebb 15 db várakozási hozzájárulás tekintetében.

(2) *  A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal tekintetében legfeljebb 40 darab várakozási hozzájárulás, valamint a 9/A. § (1) bekezdés b), c), f) pontja szerinti intézményi várakozási hozzájárulás a beruházás helyszíne, az intézmény, szervezet székhelye, telephelye szerinti várakozási övezetben, a 9/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti intézményi várakozási hozzájárulás a „Nemzetiségek háza” (Bp. XIV. ker. Thököly út 73. szám) szerinti várakozási övezetben – a (3) bekezdésben szereplő eset kivételével – a (4) bekezdésben meghatározott díjfizetés ellenében, időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) *  A 9/A. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjába tartozó

a) a 350 fő feletti tanulói létszámmal rendelkező intézmény esetében legfeljebb 15–15 db,

b) a 350 főt meg nem haladó tanulói létszámmal rendelkező intézmény esetében legfeljebb 10–10 db,

c) *  a Zuglói Egyesített Óvoda esetében – az intézményvezető jelzése szerint – legfeljebb 75 db, a 9/A. § (1) c) pont cc) alpontja szerinti esetben állami fenntartású intézmény esetében legfeljebb 20–20 db, egyéb fenntartó által fenntartott intézmény esetében, valamint a 9/A. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjába tartozó: Zuglói Egyesített Bölcsődék esetében legfeljebb 10–10 db várakozási hozzájárulás tekintetében, a cg) alpont szerinti esetben legfeljebb 6 db várakozási hozzájárulás tekintetében, a 9/A. § (1) d) pont szerinti esetben nemzetiségi önkormányzatonként – az elnök által megjelölt – egy nemzetiségi önkormányzati képviselő tekintetében, valamint a 9/A. § (1) bekezdés f) pontjában szereplő külképviseletek esetében legfeljebb 15–15 db várakozási hozzájárulás tekintetében díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

(4) *  A 9/A. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti intézményi várakozási hozzájárulás esetében alkalmazotti kedvezmény jár, melynek éves díja:

a) a 9. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal esetében, legfeljebb 40 darab várakozási hozzájárulás tekintetében: 75.000,- Ft,

b) a 9/A. § (1) bekezdés b) pont szerinti esetben: 150.000,- Ft,

c) *  a 9/A. § (1) bekezdés c) pont ca), cc), és cd), valamint cf)–cg) alpontjai szerinti esetekben:

– a 9/A. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjába tartozó: Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ és a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ esetén legfeljebb 40–40 db,

– a c) pont ca) alpontjába tartozó Zuglói Egyesített Bölcsődék, valamint a cc) alpont esetén – a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház kivételével – legfeljebb 30 – 30 darab,

– a cg) alpont esetén legfeljebb 6 db

várakozási hozzájárulás tekintetében: 75.000,- Ft,

d) a 9/A. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontja szerinti esetben: 112.500,- Ft,

e) *  a 9/A. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjába tartozó esetekben legfeljebb 40–40 db várakozási hozzájárulás tekintetében, valamint a 9/A. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjába tartozó Budapesti Uzsoki Utcai Kórház esetében legfeljebb 30 db várakozási hozzájárulás tekintetében: 30.000,- Ft.

(5) *  Az intézményi várakozási hozzájárulási kérelem elbírálásának, nyilvántartásának, valamint a változás-bejelentési eljárásnak a költségtérítése gépjárművenként – a (6) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2000 Ft, mely összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

(6) *  A (4) bekezdés a)–e) pontjaiban szereplő esetekben az intézményi várakozási hozzájárulási kérelem elbírálása, nyilvántartása, valamint a változás-bejelentési eljárás költségmentes.

8. Gyermekszállítási várakozási hozzájárulás

10. § *  (1) *  A Budapest XIV. kerületi várakozási övezetek területén működő

a) bölcsődébe, óvodába járó,

b) általános iskola 1–8. évfolyamán tanuló,

c) sportegyesületben egyesületi sporttevékenységet folytató, és az általános iskola 1–8. évfolyamán tanuló,

d) nyári napközis táborban résztvevő, és az általános iskola 1–8. évfolyamán tanuló,

gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) egy meghatározott területre érvényes gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira.

(2) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) * 

b) * 

c) *  az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben az általános iskola intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a szülő nevét és lakcímét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét, továbbá azt, hogy adott tanítási évben a gyermek hányadik évfolyam tanulója,

d) *  az (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a sportegyesület egyesületi tagsági igazolása, amelynek tartalmaznia kell a címet, ahol a gyermek az egyesületi sporttevékenységet folytatja, az (1) bekezdés d) pont szerinti esetben a nyári napközis tábor szervezőjének: a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az igazolása a táborba jelentkezésről a tábor címének a feltüntetésével, valamint mindkét esetben szerepeltetni kell a szülő nevét és lakcímét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét, továbbá azt, hogy adott tanévben a gyermek hányadik évfolyam tanulója és

e) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

(3) Egy gyermek után legfeljebb 2 darab gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adható ki, mely az (2) bekezdés c) vagy d) pontjában megadott cím szerinti ingatlan főbejárata előtti utca az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi utcákban, vagy az épület előtti tér és térrel érintkező utcákban a főbejárattól számított 150 méteren belül történő díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(4) *  A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás munkanapokon 8:00 és 8:30 óra, valamint a fővárosi parkolási rendeletben meghatározott „C” várakozási övezetben 13:00 és 18:00 óra közötti, a fővárosi parkolási rendeletben meghatározott „B” várakozási övezetben 13:00 és 20:00 óra közötti, legfeljebb napi kétszeri alkalommal, alkalmanként legfeljebb 30 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás megkezdéséhez a parkolójegy-kiadó automatánál a kedvezményezett jármű regisztrációja szükséges parkolójegy megváltása nélkül.

(5) *  A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás a kiadás napjától – bölcsőde és óvoda esetében – a nevelési évre, általános iskola esetén a tanítási évre, egyesületi sporttevékenység esetén a tanévre, nyári napközis tábor esetén a napközis tábor működésének idejére érvényes.

(6) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás elbírálása és nyilvántartása költségmentes.

10/A. § * 

8/A. *  A határozott idejű várakozási hozzájárulás

10/B. § (1) *  Az a bírósági cégnyilvántartásba bejegyzett, üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet aki/amely az Önkormányzat közigazgatási területén levő székhelyen, ennek hiányában telephelyen látja el a tevékenységét, valamint a zuglói lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, kérelmére határozott idejű várakozási hozzájárulásban részesülhet.

(2) *  A határozott idejű várakozási hozzájárulás a kérelemben megjelölt forgalmi rendszámú személygépkocsira, a három- vagy négykerekű motorkerékpárra, a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra szól. A határozott idejű várakozási hozzájárulás egy gépjárműre érvényes. Az éves határozott idejű várakozási hozzájárulás kezdő napja: a kiadás napja, érvényességi ideje a kezdő naptól számított 1 év elteltét követő 10. naptári napon jár le. A negyedéves határozott idejű várakozási hozzájárulás kezdő napja: a kiadás napja, érvényességi ideje a kezdő naptól számított 90 nap elteltét követő 5. naptári napon jár le.

(3) *  A határozott idejű várakozási hozzájárulás az érvényességi ideje alatt – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a gazdálkodó szervezet, az egyéni vállalkozó vagy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet székhelye, telephelye, vagy a zuglói lakos lakóhelye, tartózkodási helye szerinti várakozási övezetben díjfizetés és időtartam korlátozása nélküli várakozásra jogosít.

(4) *  A székhely, telephely, lakóhely, tartózkodási hely szerinti várakozási övezeten belüli védett övezetben a határozott idejű várakozási hozzájárulás csak akkor jogosít díjfizetés és időtartam korlátozása nélküli várakozásra, ha a gazdálkodó szervezet vagy az egyéni vállalkozó, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet székhelye, telephelye, vagy a zuglói lakos lakóhelye, vagy tartózkodási helye a védett övezetben található.

(5) *  A negyedéves határozott idejű várakozási hozzájárulás díja: 63.000,-Ft, az éves határozott idejű várakozási hozzájárulás díja: 189.000,-Ft.

10/C. § *  (1) A határozott idejű várakozási hozzájárulás kiadásának a feltétele, hogy a kérelmező

a) az eljárási költségtérítést megfizette, valamint

b) a kérelem beadásának az időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozása.

(2) A határozott idejű várakozási hozzájárulás iránti kérelem elbírálásának és nyilvántartásának a költségtérítése gépjárművenként 5 000 Ft, mely összeg az eljárás megkezdését követően nem igényelhető vissza.

8/B. *  Napi másfélórás várakozási hozzájárulás * 

10/D. § (1) *  Napi másfélórás várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye Budapest Főváros XIV. kerületében van, az általa megjelölt egy darab

a) személygépkocsira, vagy

b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy

c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy

d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira,

ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy – ennek hiányában – ha azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

(1a) * 

(2) *  A napi másfélórás várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

c) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs a Budapest Főváros XIV. kerületben 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.

(3) *  Lakásonként legfeljebb 1 darab napi másfélórás lakossági várakozási hozzájárulás adható ki.

(3a) * 

(3b) *  2022. évben amennyiben egy lakásra 2 lakossági várakozási hozzájárulás kerül kiadásra, a napi egyórás várakozási hozzájárulásra – napi egyórás várakozási hozzájárulás kiadására vonatkozó kérelem benyújtásának hiányában – az a lakos szerez jogosultságot, akinek lakossági várakozási hozzájárulása időben korábban került kiadásra.

(4) *  A napi másfélórás várakozási hozzájárulás az Önkormányzat közigazgatási területén található közúti várakozóhelyeken – a 3. mellékletben felsorolt közterületek kivételével – a fővárosi parkolási rendeletben meghatározott „C” várakozási övezetben munkanapokon 8:00 és 18:00 óra közötti, a fővárosi parkolási rendeletben meghatározott „B” várakozási övezetben munkanapokon 8:00 és 20:00 óra közötti, legfeljebb napi egyszeri alkalommal, alkalmanként legfeljebb 90 perc időtartamú, díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A megkezdett, de várakozásra fel nem használt napi időtartam naptári napon belüli további díjmentes várakozásra fel nem használható, illeme az igénybe nem vett napi időtartamok nem összegezhetőek, további naptári napokra át nem vihetőek. A napi időtartamig tartó várakozás megkezdéséhez a parkolójegy-kiadó automatánál a kedvezményezett jármű regisztrációja szükséges, parkolójegy megváltása nélkül. Azt meghaladó várakozás esetén a parkolójegy megváltása során a fizetendő díjban jóváírásra kerül a napi időtartamig tartó várakozás díja.

(5) *  A napi másfélórás várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(6) *  Amennyiben a napi másfélórás várakozási hozzájárulással rendelkező gépjárművet annak tulajdonosa az érvényességi időn belül elidegeníti, a járművet a forgalomból kivonják, vagy a napi másfélórás várakozási hozzájárulás jogosultjának Budapest Főváros XIV. kerületi állandó lakóhelye megszűnik, úgy az elidegenítés, forgalomból kivonás, lakóhely megszűnésének napjával a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti.

(7) * 

(8) *  A napi másfélórás várakozási hozzájárulási kérelem elbírálásának és nyilvántartásának költségtérítése

a) személyes ügyintézés esetén:

aa) gépjárművenként 2000 Ft, amennyiben a kérelmező nem igényel egyidejűleg lakossági várakozási hozzájárulást is,

bb) gépjárművenként összesen 2000 Ft, amennyiben a 60 év feletti kérelmező egyidejűleg lakossági várakozási hozzájárulást is igényel,

b) a 18/A. § (7)–(9) bekezdésében szereplő elektronikus ügyintézés esetén:

ba) gépjárművenként 0 Ft, amennyiben a kérelmező nem igényel egyidejűleg lakossági várakozási hozzájárulást is,

bb) gépjárművenként összesen 2000 Ft, amennyiben a kérelmező egyidejűleg lakossági várakozási hozzájárulást is igényel,

mely összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

8/C. *  Egyedi méltányossági várakozási hozzájárulás

10/E. § *  (1) Egyedi méltányossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek lakóhelye, vagy tartózkodási helye Budapest Főváros XIV. kerületében van, az általa megjelölt egy darab

a) személygépkocsira, vagy

b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy

c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra.

(2) Az egyedi méltányossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a kérelmező rendkívüli, egyedi, különlegesen méltányolható élethelyzetben van, melyet hitelt érdemlően igazol (okiratokkal, iratokkal dokumentáltan),

b) a költségtérítést megfizeti,

c) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs a Budapest Főváros XIV. kerületben 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás,

d) nem rendelkezik Budapest Főváros XIV. kerületében más érvényes várakozási hozzájárulással,

e) lakásonként legfeljebb 1 darab egyedi méltányossági várakozási hozzájárulás adható ki,

f) az egyedi méltányossági várakozási hozzájárulás iránti kérelem kiadását-a parkolás-üzemeltető szakmai véleményének, javaslatának ismeretében – a polgármester engedélyezi.

(3) *  Az egyedi méltányossági várakozási hozzájárulás – az (5) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a kiadás napjától legfeljebb a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes. Az egyedi méltányossági várakozási hozzájárulás az Önkormányzat közigazgatási területén található közúti várakozóhelyeken – a 3. mellékletben felsorolt közterületek kivételével – díjfizetés és időtartam korlátozása nélküli várakozásra jogosít.

(4) Amennyiben az egyedi méltányossági várakozási hozzájárulás jogosultjának Budapest Főváros XIV. kerületi lakóhelye/tartózkodási helye megszűnik, vagy a rendkívüli, egyedi élethelyzet már nem áll fenn, köteles a jogosult a változást haladéktalanul bejelenteni, és a várakozási hozzájárulás érvényét veszíti.

(5) Az egyedi méltányossági várakozási hozzájárulási kérelem elbírálásának és nyilvántartásának költségtérítése gépjárművenként 2000 Ft, mely összeg az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

8/D. *  Önkormányzati rendezvényi várakozási hozzájárulás

10/F. § *  (1) Önkormányzati rendezvényi várakozási hozzájárulás arra a járműre adható ki, amelyet Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által megrendezésre kerülő rendezvény esetén az Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester megjelölt.

(2) Az önkormányzati rendezvényi várakozási hozzájárulás a rendezvény, illetve az önkormányzati meghívás időtartama alatt érvényes, a kérelemben az érvényesség kezdő és záró időpontját (hónap, nap) fel kell tüntetni.

(3) Az önkormányzati rendezvényi várakozási hozzájárulás az Önkormányzat közigazgatási területén lévő várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) Az önkormányzati rendezvényi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a kérelmet a polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy nyújtja be és írja alá,

b) a kérelem beadásának időpontjában – a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs a Budapest Főváros XIV. kerületben 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.

(5) Az önkormányzati rendezvényi várakozási hozzájárulás elbírálása és nyilvántartása költségmentes.

9. Kizárólagos használatú várakozó helyek

11. § *  (1) Az Önkormányzat Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága dönt:

a) a kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítéséhez történő önkormányzati hozzájárulás kiadásáról, és

b) a várakozási megváltási díj nemfizetése esetén a kizárólagos használatú várakozóhely megszüntetésének kezdeményezéséről.

(2) A fővárosi parkolási rendeletben meghatározott, kizárólagos használatú parkolóhely díjmentes használatának biztosításáról a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő közterületek esetén a Képviselő-testület dönt.

(3) A kedvezményezett járműve a várakozási övezetekben és a védett övezetekben csak a számára kijelölt kizárólagos használatú várakozóhelyeken várakozhat díjfizetés nélkül.

10. Parkolás-üzemeltetési feladatok ellátása * 

12. § *  (1) *  Az Önkormányzat a parkolás-üzemeltetési rendszer működtetésére a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.-vel (a továbbiakban: parkolás-üzemeltető) kötött a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 9/D. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szerződést.

(1a) *  Az (1) bekezdés szerint létrejött közszolgáltatási szerződés értelmében Közszolgáltató jogosult a Kktv. 15/A. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi parkolási rendelet 2. § i) pontjában meghatározottak szerint kijelölt, körülhatárolt díjfizető várakozási területek gépjárművel történő, várakozási célú, jogszerű igénybevételének ellenőrzésére, jogosulatlan várakozás esetén pótdíjak kiszabására.

(2) * 

(2a) *  A várakozási közszolgáltatás igénybevételéért járó ellenérték megfizetésének az ellenőrzésére jogosult az ellenőrzés során az ellenőrzött gépjármű forgalmi rendszáma alapján a várakozási hozzájárulásra való jogosultság fennállása tényét a nyilvántartásból való közvetlen lekérdezéssel, ha ennek a technikai feltételei nem állnak fenn, adatigénylés útján állapítja meg.

13. § (1) A parkolás-üzemeltető

a) önálló internetes felületet és honlapot alakít ki és üzemeltet a lakosság közvetlen tájékoztatása és az elektronikus ügyintézés érdekében,

b) döntésre előkészíti a várakozási hozzájárulási kérelmeket, a pótdíj elengedési kérelmeket és

c) nyilvántartja rendszám alapján a várakozási hozzájárulások jogosultjait, a jogellenes parkolásokat azok dokumentumaival együtt és azok pótdíjait.

(2) A parkolás- üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában biztosítja a személyes és elektronikus ügyfélszolgálati ügyintézést, panaszkezelést, működteti a telefonos ügyfélszolgálatot (Call Center) és biztosítja a pótdíjbefizetést.

(3) * 

11. Eljárási szabályok

14. § (1) A parkolás során a jelen rendelet szerint biztosított várakozási jogosultság igazolása a parkolás jogosultja részéről nem igényli kártya, vagy matrica szélvédő mögé történő kihelyezését. A parkolási jogosultság elektronikus nyilvántartásban kerül tárolásra és parkolás esetén ellenőrzésre.

(2) Jelen rendeletben megjelölt várakozási hozzájárulások kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmet ügyfélszolgálati irodája útján a parkolás-üzemeltetőhöz kell személyesen vagy elektronikus úton benyújtani.

(3) Elektronikus ügyintézésre kizárólag a parkolás-üzemeltető által megjelölt weboldalon, elektronikus felületen, az ügyfélnek a parkolás-üzemeltető által meghatározott regisztrációját követően van lehetőség.

(4) *  A várakozási hozzájárulás iránt benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) természetes személy esetében a kérelmező nevét, lakcímét (az emelet, ajtó megjelölésével), anyja nevét, születési helyét, idejét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím, értesítési cím), meghatalmazott nevét, lakcímét (amennyiben van), elektronikus ügyintézés esetén elektronikus elérhetőségét,

b) nem természetes személy esetében a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, adószámát, a képviselő nevét és elérhetőségét. A hitéleti célú várakozási hozzájárulás iránti kérelem tartalmazza: a bevett egyház nevét, székhelyét és törvényes képviselőjének a nevét,

c) a gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolását (lakossági várakozási hozzájárulás esetén), gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, gépjármű megengedett legnagyobb össztömegét, a jármű forgalmi engedélyének műszaki érvényességi határidejét, felségjelzését, valamint használatának a jogcímét (lakossági várakozási hozzájárulás, valamint napi másfélórás várakozási hozzájárulás esetén),

d) a kérelmezett hozzájárulás típusát és kiadásának indokait,

e) a kérelmező nyilatkozatát a lakásonkénti személygépkocsik számáról, a hozzájárulások kiadásának sorrendiségéről (lakossági várakozási hozzájárulás esetén).

(4a) * 

(5) *  A kérelemhez mellékelni kell:

a)

b)

c) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetén a munkáltató erről szóló igazolását (lakossági várakozási hozzájárulás, valamint napi másfélórás várakozási hozzájárulás esetén),

d) *  a gyermekszállítási várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a 10. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti intézménylátogatási igazolást, valamint a 10. § (2) bekezdés d) pontja szerinti sportegyesületi tagsági igazolást, vagy a nyári napközis tábor szervezőjének: a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az igazolását.

e)

f)

g) egészségügyi várakozási hozzájárulás esetén a fővárosi parkolási rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott igazolást,

h) városműködtetési várakozási hozzájárulás esetén a gépjármű használata vonatkozásában az alábbi szervek által kiadott közfeladat-ellátási igazolást;

ha) Zugló Polgármesteri Hivatal által benyújtott kérelem esetén a jegyző,

hb) Zugló Önkormányzatának költségvetési szervei által benyújtott kérelem esetén a költségvetési szerv vezetője,

hc) *  Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezen gazdasági társaság tulajdonában álló gazdasági társaság esetén a társaság vezető tisztségviselője,

hd) Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület esetén az egyesület Vezetője,

he) egyéb szerv esetén a szerv vezetője.

i) intézményi várakozási hozzájárulás esetén a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló igazolást,

j) a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, a városrendészeti várakozási hozzájárulás, valamint az egészségügyi várakozási hozzájárulás kivételével a zuglói parkolási pótdíjtartozás fennállásáról szóló nyilatkozatot (lakossági várakozási hozzájárulás esetén fővárosban lévő parkolási pótdíjtartozás fennállásáról szóló nyilatkozatot).

(6) *  A 9/B. § (4) bekezdésében szereplő térítési díjak esetében lehetőség van negyedéves intézményi várakozási hozzájárulás megfizetésére. A negyedéves intézményi várakozási hozzájárulás érvényességi ideje a kiadás napjától az adott negyedév utolsó napját követő 3. munkanap.

(7) *  A 9/A. § (1) bekezdés szerint év közben kiadott várakozási hozzájárulás jogosultja a várakozási jogának időtartamával arányos várakozási díjat köteles fizetni. Ha a várakozási hozzájárulást az érvényességi idő lejárta előtt a jogosult visszaadja, az igénybe nem vett időtartamra eső, már megfizetett hozzájárulást – a jogosult kérelmére – vissza kell fizetni.

(8) *  Ha az intézményi várakozási hozzájárulás érvényességi ideje alatt a foglalkoztatási jogviszonyban álló kérelmében, vagy a nemzetiségi önkormányzati képviselő kérelmében megjelölt gépjármű rögzített rendszáma megváltozik, a változást be kell jelenteni.

(9) *  A határozott idejű várakozási hozzájárulás érvényességi ideje alatt a jogosult a gépjármű rögzített rendszámát – bejelentéssel – egy alkalommal módosíthatja. A változásbejelentés díja 2 000 Ft.

(10) *  Ha a határozott idejű várakozási hozzájárulást és az intézményi várakozási hozzájárulást az érvényességi idő lejárta előtt a jogosult – a COVID–19 koronavírus járvány miatt 2020. november 4. napjától, az érvényességi időszakot érintően, a Kormány által elrendelt ingyenes közterületi parkolásra hivatkozással – visszaadja, az ingyenesség okán igénybe nem vett időtartamra eső, már megfizetett hozzájárulást – a jogosult írásban benyújtott kérelmére – vissza kell fizetni.

(10a) *  A határozott idejű várakozási hozzájárulás jogosultjának és az intézményi várakozási hozzájárulás jogosultjainak az érvényességi idő lejártáit követő 6 hónapos jogvesztő határidőn belül a COVID–19. koronavírus járvány miatt 2020. november 4. napjától, az érvényességi időszakot érintően, a Kormány álltai elrendelt ingyenes közterületi parkolásra hivatkozással – benyújtott írásbeli kérelmére az ingyenesség okán igénybe nem vett időtartamra eső, már megfizetett hozzájárulást a jogosult részére vissza kell fizetni.

(10b) *  A határozott idejű várakozási hozzájárulás lejártát követően ismételten benyújtott határozott idejű várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a várakozási hozzájárulás 10/B. § (5) bekezdése szerint számított díjéiból a COVID–19. koronavírus járvány miatt, a korábbi, ugyanazon kérelmező részére kiadott határozott idejű várakozási hozzájárulás érvényességi időszakát érintően, a Kormány által elrendelt ingyenes közterületi parkolás időtartamára eső és megfizetett időarányos várakozási díjat le kell vonni.

(10c) *  Az intézményi várakozási hozzájárulás lejártáit követően ismételten benyújtott intézményi várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a várakozási hozzájárulás 9/B. § (4) bekezdése szerint számított díjából a COVID–19 koronavírus járvány miatt, a korábbi, intézményi várakozási hozzájárulás érvényességi időszakát érintően, a Kormány által 2020. november 4. napjától elrendelt ingyenes közterületi parkolás időtartamára eső és megfizetett időarányos várakozási díjat le kell vonni.

(10d) *  A 2023. szeptember 1 – október 8. napja között kiadott negyedéves, és éves határozott idejű várakozási hozzájárulások esetében a tárgyi időszakban kiadott határozott idejű várakozási hozzájárulás már megfizetett díjának, valamint a 2023. október 9. napjától hatályos – határozott idejű várakozási hozzájárulás – díjának a különbözetét, a jogosult kérelmére, részére vissza kell adni.

(10e) *  A határozott idejű várakozási hozzájárulás lejártát követően ismételten benyújtott határozott idejű várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a várakozási hozzájárulás díjából a (10d) bekezdés szerint számított díjkülönbözetet le kell vonni.

(11) * 

15. § *  A benyújtott várakozási hozzájárulás iránti kérelmeket a polgármester feladatkörében a fővárosi parkolási rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén a parkolás-üzemeltető 5 munkanapon belül rögzíti a nyilvántartási rendszerben és értesíti a kérelmezőt az általa megadott értesítési címen.

15/A. § (1) *  A lakossági várakozási, valamint a napi másfélórás várakozási hozzájárulás iránti kérelmek tárgyévet – elsőként 2023. évet – megelőző év november 15. napjától benyújthatók.

(2) A tárgyévet megelőző év december 31. napjáig beérkezett kérelmek esetében a várakozási hozzájárulások érvényességének kezdő napja megegyezik a tárgyév januárjának első napjával.

12. *  Méltányossági eljárások

16. § *  (1) A Budapest XIV kerületi várakozási övezetre meghatározott várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíj naptári évente egy alkalommal elengedhető, ha a kérelmező igazolja, hogy az időtartam túllépésére a XIV. kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyító intézetben, valamint kerületi szakellátást nyújtó intézetben folyó gyógykezelése miatt került sor.

(2) *  A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékeim kell:

a) *  az (1) bekezdés szerinti orvosi ellátásról szóló igazolást,

b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást és

c) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították.

(3) A gyermekorvosi rendelő (gyermekfogászat, gyermek háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat) 150 méteres körzetén belül érvényes parkolójeggyel várakozó gépjármű üzembentartó kérelmére a várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíj naptári évente egy alakalommal törölhető, ha a gépjármű várakozási időtartama alatt és a pótdíj kiszabásának időpontjában gyermeke gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői szakellátásban részesült.

(4) *  A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a gyermekorvosi rendelő igazolását arról, hogy a pótdíj megállapításának időpontjában a kérelmező gyermekét ellátásban részesítették,

b) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították,

c) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást.

(5) *  Ha parkolási díj fizetése során a gépjármű üzembentartója a rendszámot vagy a zónakódot az azonosító karakter tévesztésével adta meg, de az adatok a várakozási díj megfizetésének az ellenőrzésére kétséget kizáróan alkalmasak, a gépjármű üzembentartójának a kérelmére törölhető a kiszabott pótdíj.

(6) *  A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának a napját követő 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították,

b) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást.

(6a) * 

(7) *  Amennyiben a díjfizető övezet területén működő, sürgősségi betegellátást végző egészségügyé intézményekben sürgősségi betegellátást igénybe vevőket szállító jármű, az ellátás során a várakozási díj meg nem fizetése, vagy a megváltott várakozási idő túllépése miatt pótdíjazásra kerül, akkor a kiszabott pótdíj annak kézhezvételét követő 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül, a kezelőorvosi igazolás bemutatását és az így igénybe vett várakozási időre eső várakozási díj utólagos megfizetését követően törlésre kerülhet.

(8) Amennyiben a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött nem helyezte el, úgy az ellenőrzés napjától számított 15 munkanapos jogvesztő határidőn belül a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható.

(9) *  Amennyiben a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa a (8) bekezdésben foglaltaknak megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető a várakozási díj és pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból.

(10) *  A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa bemutatásának (8)–(9) bekezdés szerinti lehetőségével naptári évenként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzemben tartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás.

(11) *  Az elhunyt hozzátartozójának kérésére – a hagyatéki eljárás lezárásáig – a lakossági várakozási hozzájárulás kiadása engedélyezhető az elhunyt egykori lakóhelye szerinti várakozási övezetre:

a) ha az érvényes lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű üzembentartója elhunyt, és a várakozási hozzájárulás érvényességének ideje a hagyatéki eljárás lezárása előtt lejár, vagy

b) ha a lakossági várakozási hozzájárulásra jogosult gépjármű üzembentartója elhunyt, és a hagyatéki eljárás még nem zárult le.

(12) *  A kérelemhez csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítványt, vagy a halotti anyakönyvi kivonatot.

17. § *  (1) A 16. §-ban meghatározott kérelmek elbírálásáról a parkolás-üzemeltető ügyvezetője dönt.

(2) A gépjármű természetes személy üzembentartója kérelmére a parkolás-üzemeltető ügyvezetője legfeljebb 6 havi részletben történő pótdíj megfizetést engedélyezhet.

(3) Amennyiben a gépjármű üzembetartója a részletfizetéssel késedelembe esik és az esedékes részletet felszólítás ellenére 15 napon belül sem fizeti meg, úgy a teljes tartozása egy összegben esedékessé válik.

(4) Amennyiben a kiszabott pótdíj meg nem fizetett része nem haladja meg az 1.OOO.-Ft-ot, úgy a parkolás-üzemeltető a követelés behajtásának költségeire figyelemmel a várakozási díj és pótdíjtartozást törölheti a nyilvántartásból.

18. § (1) *  A polgármester a 16. §-ban meghatározottaktól eltérő esetekben – különösen méltányolható, a kérelmező részéről felmerült rendkívüli élethelyzetre, gazdasági helyzetre tekintettel – a gépjármű üzembentartójának kérelmére, a parkolás-üzemeltető szakmai véleményének, javaslatának ismeretében, az adott ügy összes körülményeire tekintettel a kiszabott pótdíjat – évente legfeljebb két alkalommal – elengedheti

(1a) *  A méltányossági kérelemhez mellékelni kell a kérelemben megjelölt rendkívüli élethelyzet, gazdasági helyzet – hitelt érdemlő módon történő – igazolását tartalmazó dokumentumokat (okiratokat, iratokat)

(2) Az (1) bekezdés szerinti méltányosság gyakorlásának feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásáig felmerült költséget a parkolás-üzemeltető részére megtéríti. A kérelmező indokolással ellátott kérelme alapján a polgármester dönt arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjáig felmerült költségek a kérelmezőt terhelik-e. A polgármester a méltányosság gyakorlásakor a pótdíj elengedésén kívül – amennyiben felmerülnek – a keletkezett költségek tekintetében is döntést hoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti méltányosság gyakorlásáról a polgármester – a személyes adatok védelme szükséges biztosításával – a soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő- testületet.

12/A. *  Adatkezelés

18/A. § (1) *  A parkolás-üzemeltető:

a) a Kktv. 9/D. § (7) bekezdésében meghatározott adatokata jármű rendszáma, a természetes személy üzemben tartó neve, születési ideje és lakcímeaz ott meghatározott célból és ideig,

b) a jelen rendeletben foglalt adatokat, a rendeletben meghatározott célból és ideig kezeli.

(2) *  Az adatkezelés célja, hogy a parkolás-üzemeltető megállapítsa a kérelmező jogosultságát a várakozási hozzájárulásra vagy kedvezményre, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa a kérelmezett várakozási hozzájárulást vagy kedvezményt mind közterületen, mind a más szolgáltatók által üzemeltetett területen, egyértelműen azonosítsa és megkülönböztesse a kérelmezőket és jogosultakat, meghatározhassa a kedvezmények területi hatályát.

(3) *  A várakozási hozzájárulások és kedvezmények kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatban a parkolás-üzemeltető a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján – miszerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – kezeli a rendelet 14. § (4) bekezdésében, és 14. § (5) bekezdésében felsorolt adatokat.

(3a) * 

(4) *  Az adatkezelés – az adatkezelési célokkal összhangban – az alábbi időtartamban valósul meg:

a) a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megállapítása esetén a hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 évig,

b) hiánypótlási felhívás esetén a nem teljesített hiánypótlási határidő utolsó napjáig, a kérelem elutasítása esetén az elutasításról szóló döntés meghozatalától számított 30 napig.

(5) A parkolás-üzemeltető az általa kezelt adatokat a parkolási szolgáltatással összefüggésben keletkezett díjtartozások behajtása érdekében a megbízásából és javára eljáró jogi képviselő, közjegyző, végrehajtó vagy követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó szervezet részére továbbítja.

(6) *  A kérelmében közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre való jogosultság feltételeinek a megállapítása céljából a parkolás-üzemeltető adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, továbbá a közúti közlekedési járműnyilvántartásból.

(7) *  A lakossági várakozási hozzájárulás és a napi másfélórás várakozási hozzájárulás kiadásával kapcsolatos ügyek a parkolási üzemeltető által működtetett weboldalon ügyfélablakon keresztül e-ügyintézési rendszer igénybevételével, elektronikus úton is intézhetők a (7a) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(7a) *  Elektronikus úton nem intézhetők azok, a lakossági várakozási hozzájárulás kiadásával, és a napi másfélórás várakozási hozzájárulás kiadásával kapcsolatos ügyek, melyek esetében a gépkocsi üzembentartója nem a magánszemély zuglói lakos, hanem a gépjárművet a lakos a munkáltatójától kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

(8) *  Az elektronikus ügyintézésre kizárólag a (7) bekezdésben megjelölt weboldalon az ügyfél regisztrációját követően van lehetőség.

(9) Az elektronikus úton benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az e rendelet 18/A. §-ban megjelölt adatokat és nyilatkozatokat,

b) * 

c) * 

(10) *  A kiadott várakozási hozzájárulásokról a parkolás-üzemeltető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) a hozzájárulás sorszámát,

b) a hozzájárulás kezdő időpontját, érvényességi idejét,

c) a várakozási övezet megnevezését,

d) a gépjármű forgalmi rendszámát, környezetvédelmi besorolását,

e) a hozzájárulás jogosultját és

f) a hozzájárulás jogcím ét.

Záró rendelkezések

19. § (1) *  Ez a rendelet -a (1a) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017.augusztus 1. napján lép hatályba.

(1a) *  A rendelet a Budapest XIV. kerület Dózsa György út – Hősök tere – Olof Palme sétány által határolt területre vonatkozóan azon a napon lép hatályba, amelyen Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Magyar Művészeti Akadémia között parkolásüzemeltetési feladatokra megkötött együttműködési megállapodás hatályba lép.

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott díjfizetési kötelezettségre vonatkozó rendelkezése 2017. szeptember 1. napján lép hatályba.

(3) *  Díjfizetés nélküli vagy érvényes hozzájárulás hiányában történő parkolás miatt pótdíjat 2017. szeptember 8. napjától lehet megállapítani.

20. § * 

21. § *  Az Önkormányzat közigazgatási területén új várakozási övezetben fizető parkolás bevezetése – a fővárosi parkolási rendeletben meghatározott követelmények teljesülését követően – az alábbi feltételek betartása mellett történhet:

a) a bevezetés időpontját megelőzően hét nappal a rendszer teszt üzemmódban működik, a lakosság folyamatos tájékoztatásával egyidejűleg,

b) a bevezetés kezdő napját követő hét nap „pótdíjazási türelmi időszak”, mely során a rendszer üzemelése során a parkolóórák működnek, a várakozási közszolgáltatás igénybevételéért járó ellenérték megfizetésének az ellenőrzése megtörténik, de pótdíjak kiszabására nem kerül sor, csak figyelmeztetést alkalmaznak a nem fizetőkkel szemben a parkoló ellenőrök,

c) a várakozási övezethez kapcsolódóan – Zugló közigazgatási területén belül – a 4. § (1a) és (1b) bekezdésében megfogalmazottakhoz hasonlóan kapcsolódó parkolási terület kerül meghatározásra.

21/A. § *  2023. február 1–7. közötti időszakban „pótdíjazási türelmi időszak” bevezetésére kerül sor az alábbi esetekben és feltételekkel:

a) a 2023. január 31-ig érvényes

aa) lakossági várakozási hozzájárulások,

ab) napi egyórás (napi másfélórás) várakozási hozzájárulások,

ac) intézményi várakozási hozzájárulások esetében,

b) a várakozási hozzájárulások ellenőrzése megtörténik, de pótdíjak kiszabására nem kerül sor, csak figyelmeztetést alkalmaznak a nem fizetőkkel szemben a parkoló ellenőrök.

21/B. § *  (1) A „C” várakozási övezetre érvényes lakossági várakozási hozzájárulásokkal rendelkező jogosultak esetében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest XIV. kerület Nagy Lajos király útján, valamint a Fogarasi úton „pótdíjazási türelmi időszak” bevezetésére kerül sor.

(2) A türelmi időszak alatt pótdíjak kiszabására nem kerül sor.

(3)A türelmi időszak a fővárosi parkolási rendelet 5. mellékletében szereplő 1.4.11. pont módosítása – kiegészítés a Nagy Lajos király útjával, valamint a Fogarasi úttal – hatályba lépésének időpontjáig tart.

22. § * 

Karácsony Gergely Makranczi László
polgármester jegyző

1. melléklet a 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez * 

3. melléklet a 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

A lakossági és gazdálkodói várakozási hozzájárulások az alábbi közterületeken nem jogosítanak várakozási kedvezményre:

A.
1. Állatkerti körút
2. Gundel Károly körút
3. Városliget