Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a kerületi képzési támogatásokról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az általános iskolák felső tagozatos tanulóinak, és a felső tagozatoknak megfeleltethető középiskolai osztályok tanulóinak tanulmányi eredményük javítását ösztönző célból tanulói képzési támogatást (továbbiakban: tanulói támogatás), a felnőttképzésben részt vevő kerületi álláskeresők képzésük sikeres befejezése céljából képzési támogatást (továbbiakban: felnőttképzési támogatást) nyújt.

2. § Tanulói képzési támogatásra jogosult a zuglói bejelentett lakóhellyel rendelkező szülő bejelentett zuglói lakóhellyel rendelkező gyermeke tanulói jogviszonyára tekintettel, amennyiben a tanuló a rendelet hatályba lépését követően az általános iskola 6., 7. és 8. évfolyamán, vagy ennek megfeleltethető gimnáziumi évfolyamokon tanul (a továbbiakban: kérelmező)

3. § Felnőttképzési támogatásra jogosult a zuglói bejelentett lakóhellyel rendelkező, nyilvántartott álláskeresőként vagy közfoglalkoztatottként regisztrált kérelmező.

2. Értelmező rendelkezések:

4. § E rendelet alkalmazásában:

1. bejelentett lakóhely: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló mindenkori hatályos jogszabály szerint meghatározott lakóhely, melyet a lakcímkártyával a polgár igazolni tud.

2. gimnáziumi évfolyamok: hat vagy nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény általános iskola 6.,7.,8. osztályának megfeleltethető évfolyam

3. közfoglalkoztatott: az a természetes személy, aki a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján közfoglalkoztatási jogviszonyban áll

4. nyilvántartott álláskereső: aki a NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) illetékes kirendeltsége – Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály – álláskeresőként nyilvántart

5. OKJ képzés: Országos Képzési Jegyzékben szereplő, állam által elismert szakképesítés

6. szülő-, a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs; az, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van; a gyám; a nevelőszülő és a helyettes szülő;

3. Tanulói támogatás

5. § Tanulói támogatásra jogosult a kérelmező, ha gyermeke tanév végi jegyeinek szorgalom és magatartás jegyek nélkül megállapított átlaga legalább 0,4 tizeddel magasabb az előző év tanév végi jegyeinek szorgalom és magatartás jegyek nélkül megállapított átlagához képest és a javítás legalább 3,5-ös tanulmányi átlagról indult.

6. § Nem részesülhet tanulói támogatásban az, aki a kérelem benyújtásának évében az Önkormányzata által alapított más, a tanulmányi eredményen alapuló kitüntetésben, támogatásban, ösztöndíjban részesül, vagy a Zuglóiak Egymásért Alapítvány által kiírt tanulmányi pályázat alapján támogatásban, ösztöndíjban részesül.

7. § A tanulói támogatás összege a szorgalmi időszakban (10 hónap) 7000 Ft/hó. Az első háromhavi tanulói támogatás a jogosultságot megállapító döntést követően egy összegben, azt követően pedig havonta folyósítja az Önkormányzat.

8. § A tanuló, aki jogosultsága alapján előző tanévben tanulói támogatásban részesült, a következő tanévben akkor válik jogosulttá, ha a javított év végi bizonyítványt 4,2 vagy a fölötti átlag esetén szinten tartja, 4,2-es átlag alatt pedig, ha a javított átlaghoz képest 0,2 tizedet ismét javít.

9. § Tanulói támogatást a rendelet 1. mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével lehet kérelmezni. A kérelemhez csatolni kell

a) mind a szülő, mind a tanuló lakcímkártya-másolatát és

b) a kérelem benyújtásának évében és a benyújtását megelőző évben kiállított év végi tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány iskola által kiállított másolatát,

10. § A kérelme alapján a jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról a polgármester dönt.

4. Felnőttképzési támogatás

11. § Felnőttképzési támogatásra jogosult a 3. § hatálya alá tartozó azon kérelmező, aki a rendelet hatályba lépését követően az államháztartás valamely alrendszeréből finanszírozott OKJ-s képzés befejezéseként sikeres komplex szakmai vizsgát tett.

12. § Felnőttképzési támogatásra a kérelmező egyetlen alkalommal jogosult.

13. § A felnőttképzési támogatás összege egyszeri 25.000 Ft, melyet az Önkormányzat egyösszegben folyósít.

14. § A kérelmet a bizonyítvány megszerzésétől számított 3 hónapon belül, a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell

a) Budapest Főváros Kormányhivatala IV. Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztály által kiállított, álláskeresőként nyilvántartásban töltött időszakról szóló hatósági bizonyítványt,

b) OKJ szakképzettséget igazoló bizonyítványt eredetben vagy az bizonyítványt kibocsátó intézmény által kiállított másolatot,

c) lakcímkártya másolatot.

15. § A kérelme alapján a jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról a polgármester dönt.

5. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. október 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 11. §–15. §-a 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) Tanulói támogatási kérelmet első alkalommal 2018. szeptember hónapban lehet benyújtani.

17–18. § * 

Karácsony Gergely Makranczi László
polgármester jegyző

1. melléklet a 36/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 36/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez