Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének a jogkövetkezményeiről

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 1. pontjában meghatározott személy,

b) fás szárú növény jelentős mértékű csonkítása: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott fás szárú növény életébe történő olyan mértékű jogellenes beavatkozás, amely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza,

c) hangosító berendezés: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 2. § h) pontjában meghatározott eszköz,

d) *  közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott terület,

e) zöldfelület: állandóan vagy időszakosan növényzettel borított, biológiailag aktív terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talaj képző kőzet között nincs egyéb más réteg, kivéve a – jármű közlekedésére szabadon tartott, eredeti termőtalajú, vagy ahhoz hasonló anyagú – földútnak minősülő utat,

f) zöldterület: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott terület,

g) plakát: hirdetményt, plakátot vagy egyéb hirdetés céljára szolgáló ábrázolás,

h) önkormányzati rendelet. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat képviselőtestülete által megalkotott, hatályban lévő rendelet,

i) szeszes ital: a Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól szóló 55/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott ital,

j) játszótér, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott tér.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárást a jegyző átruházott hatáskörben folytatja le.

(2) *  A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos eljárás lefolytatása és a szankció megállapítása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A jegyző az eljárást hivatalból indítja meg, ha az eljárás megindítására okot adó körülmény jut a tudomására.

(4) Az e rendelet alapján megállapított szankciók végrehajtását a jegyző önálló bírósági végrehajtó útján foganatosítja.

3. Felelősségi szabályok

3. § (1) A közösségi együttélés szabályainak járművei történő megsértése esetén a jogsértés miatt a jármű üzembentartója felel.

(2) A gépjármű üzembentartója mentesül a felelősség alól, ha:

a) a gépjármű a jogsértés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a birtokából, és ezt a tényt közokirattal, vagy a büntetőeljárást kezdeményező irattal igazolja, vagy

b) a gépjárművet az üzembentartó a jogsértést megelőzően más használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okirattal, vagy jogszabályban előírt menetlevéllel, fuvarlevéllel igazolja. Ebben az esetben a felelősség az igazolt használót terheli. Az okirattal igazolt használó a felelősségét nem mentheti ki.

(3) Nem természetes személy üzembentartó esetén, amennyiben nem áll rendelkezésre adat a jármű vezetőjének személyéről, úgy az üzembentartó képviseletére jogosult személy – együttes képviselet esetén valamennyi képviseletre jogosult személy egyetemlegesen – felelős.

(4) A II. Fejezetben szabályozott, a közösségi együttélés szabályait megsértővel szemben közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha az előtárt bizonyítékok alapján a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

(5) Az, aki a II. Fejezetben szabályozott, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást elköveti, az természetes személy által elkövetett jogsértés esetén kettőszázezer forint, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett jogsértés esetén kettőmillió forint közigazgatási bírsággal sújtható.

II. Fejezet

A közösségi együttélés szabályait sértő egyes magatartások

4. Közterület használatára vonatkozó szabályok megszegése

4. § (1) *  Aki

a) közterületet tulajdonosának vagy a használatot engedélyezni jogosult kezelőjének hozzájárulása nélkül, a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő módon vagy a hozzájárulást meghaladó mértékben használ,

b) olyan közterületet, közterület-részt használ, vagy közterületet olyan tevékenységre használ, amelyre közterület-használati hozzájárulás nem adható, vagy

c) közterület-használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy közterület-használati hozzájárulását visszavonták,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – aki az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület

a) gondozásáról,

b) tisztán tartásáról,

c) szemét- és gyommentesítéséről, vagy

d) hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről

nem gondoskodik, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(3) *  Aki az üzlet üzemeltetőjeként az egység nyitvatartási ideje alatt

a) a bejárat fél méteres körzetében nem helyez el kisméretű, legfeljebb 50 liter űrtartalmú, jellegét és állapotát tekintve rendeltetésszerű használatra alkalmas, fém vagy műagyag hulladékgyűjtő edényt, vagy annak kiürítéséről nem gondoskodik,

b) az egység homlokzathosszában a homlokzat vonalától az úttestig terjedő közterületi részt folyamatosan nem tartja tisztán –, függetlenül attól, hogy a szennyeződés keletkezése neki felróható-e –,

c) az eladott termékkel egyidejűleg átadott, a tevékenységéhez kapcsolódó azonosítható csomagoló anyagot, egyéb eszközt az üzlet homlokzathosszában, a homlokzat vonalától számított 5 méteres határvonalig terjedő területen folyamatosan nem gyűjti vissza,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(4) * 

(5) Aki közterületen nem a saját tulajdonában, üzemben tartásában lévő gépjárművet haszonszerzés céljából üzletszerűen vagy rendszeresen javít, mos, vagy e célból tárol, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(6) Aki a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművet abból a célból helyez el, vagy tárol közterületen, hogy azon reklámhordozót helyezzen el, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forint helyszíni bírsággal sújtható.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője mentesül a felelősség alól, amennyiben az adott közterület igénybevétele önkormányzati beruházás megvalósítása érdekében, az önkormányzat megbízásából eljáró személyek által történt.

5. Zöldterületek, közterületi zöldfelületek és játszóterek rendeltetéstől eltérő használata

5. § (1) Aki

a) a zöldterület, közterületi zöldfelület nagyságát csökkenti,

b) a zöldterület, közterületi zöldfelület halasztást nem tűrő igénybevétele esetén (pl. havária, vis maior) az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget,

c) * 

d) önkormányzati rendeletben meghatározott fás szárú növényt engedély nélkül kivág, vagy jelentős mértékben csonkít, vagy

e) zöldterületen, közterületi zöldfelületen lévő fára reklámhordozót helyez el,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(1a) * 

(2) A (1) bekezdés alkalmazásában a zöldfelület csökkentésének minősül különösen a meglévő zöldterület, közterületi zöldfelület engedély nélkül, különösen

a) szilárd burkolattal való ellátása,

b) kaviccsal vagy murvával történő borítása, vagy

c) anyagától függetlenül gyepráccsal történő burkolása.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal is sújtható.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja esetén a gépjármű vezetője mentesül a felelősség alól, amennyiben az adott közterületre önkormányzati beruházás megvalósítása érdekében, az önkormányzat megbízásából és engedélyével, az engedélyben foglaltak betartásával hajtott be.

6. § Aki

a) játszótérre szeszes italt visz be, vagy

b) a játszótéri eszközt nem a rendeltetésének megfelelően használja

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

6. Az állattartás szabályai

7. § (1) Aki

a) az általa tartott állattól származó, bármely közösségi használatú területen található szennyeződést nem takarít el,

b) állatot úgy etet vagy itat, hogy ennek következtében más ingatlana szennyeződik,

c) állatot úgy tart, hogy az azzal okozott zaj- vagy szaghatással másokat rendszeresen jelentős mértékben megzavar, vagy

d) az általa tartott állatot közterületen úgy sétáltatja, hogy nem tartja magánál az állat által okozott szennyezés megszüntetéséhez szükséges eszközöket,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás elkövetője ötvenezer forint helyszíni bírsággal is sújtható.

7. Lakóingatlanok, nem lakás célú helyiségek és közös használatú területek közösségi együttélési szabályaival összefüggő közösségellenes cselekmények * 

8. § Aki

a) *  a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő lakóingatlanban vagy társasház közös használatú helyiségében és területén a tevékenységével másokat jelentősen zavaró módon bűzt, füstöt, port, vagy egyéb más zavaró hatást okoz, így különösen:

aa) szőnyeget, matracot, takarítási eszközt, vagy más hasonló funkcióval rendelkező tárgyat erkélyen, loggián, ablakon, lépcsőház függőfolyosóján vagy korlátján porol, leseper vagy kiráz,

ab) szemetet folyosóra, lépcsőházra, udvarra kiseper, elhullajt, vagy

ac) *  nyílászárón keresztül folyadékot önt ki, hulladékot, dohánycsikket vagy egyéb tárgyat kidob, vagy

b) *  a tulajdonában vagy bármely más módon használatában lévő lakóingatlanban, nem lakás célú helyiségben vagy társasház közös használatú helyiségében és területén, a külön jogszabály által hulladéknak minősülő dolgot nem a saját gyűjtőedényében vagy az e célra biztosított hulladéktárolóban helyezi el, tárol és annak elszállításáról – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – nem gondoskodik,

c)–e) * 

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

8. Zajvédelem szabályainak megszegése

9. § *  Aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szabályait megszegi, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

9. Üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének megszegése

10. § (1) Aki az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, a szeszesitalt is forgalmazó üzletek éjszakai nyitvatartási idejére vonatkozó korlátozást megszegi, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig teijedő helyszíni bírsággal is sújtható.

10. Hirdetés céljára szolgáló ábrázolás jogosulatlan elhelyezése

11. § (1) Aki az 5. § (1) bekezdés e) pontjában szabályozott eseten túl, e célra ki nem jelölt helyen vagy módon plakátot helyez el, vagy létesít, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) Amennyiben a plakátot kihelyező személy kiléte nem állapítható meg, úgy az (1) bekezdés szerint felel az is, akinek az érdekében a plakát elhelyezésre került.

11. Útügyi szabályok megsértése

12. § (1) *  Aki

a) utat engedély, illetve közútként funkcionáló utat közútkezelői hozzájárulás nélkül a forgalom elől elzár, felbont vagy elfoglal,

b) úton, az alatt vagy felett építményt vagy más létesítményt, vagy ezekhez csatlakozást engedély vagy közútkezelői hozzájárulás nélkül létesít,

c) út vízelvezető árkába, átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot, átereszt szennyezi,

d) úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt, vagy azt szétszórja

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) Aki a közúton végzett munka, tevékenység megkezdése előtt a közútkezelő hozzájárulását nem szerzi be, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(3) Aki kettőnél több ember által hajtható, olyan járművet, amelyen szeszes italt fogyasztanak

a) más számára rendelkezésére bocsát,

b) hajt, vagy

c) haladásához segítséget nyújt,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben szabályozott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal is sújtható.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) A rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően elkövetett jogsértésekre kell alkalmazni.

(3) * 

Karácsony Gergely Makranczi László
polgármester jegyző