Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közutak kezelésének szakmai szabályairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 42. § és a 22. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya kiteljed a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő azon közutakra, ezek műtárgyaira, tartozékaira, amelyek kezelése, üzemeltetése és fejlesztése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az Önkormányzat feladata.

2. § Az Önkormányzat feladatkörébe tartozó közutak útkategóriába sorolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) forgalomtechnikai létesítmény: a forgalomirányító fényjelző készülék (a továbbiakban: jelzőlámpa), a közúti jelzőtábla, az útburkolati jel, jelzőtest, egyéb közúti jelzés, a várakozást gátló eszköz (pl. poller, korlát), valamint a forgalomirányító jelzésrendszer alépítménye (csőhálózat, akna);

b) forgalomtechnikai kezelő: Budapest Főváros teljes közforgalomnak megnyitott közúthálózata tekintetében – jogszabályban meghatározott esetekben – a Fővárosi Közgyűlés;

c) földút: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott fogalom;

d) helyi közút: az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közútnak a kiemelt szegéllyel, az útpadkával, a zöldfelülettel, illetve a járdával határolt, ezeket is magába foglaló, továbbá a közútnak a közparkkal határolt, valamint a közparkban lévő – az ingatlan-nyilvántartásban szereplő közterületi helyrajzi számmal azonosítható – területe;

e) gyalogút: a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott fogalom;

f) járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt – része, kivéve az ingatlantól a járdához vezető szilárd burkolattal ellátott területet;

g) közút fejlesztése: érvényes útügyi műszaki előírások, szabványok szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel rendelkező szilárd burkolatú út létrehozása;

h) közút felújítása: nem megfelelő állapotú szilárd burkolatú út vagy útszakasz útburkolatának cseréje;

i) közút fenntartása: a forgalmi igénybevételből és az időjárási, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, mely alkalmas a meglevő közutak állagának megóvására;

j) szilárd burkolatú út: a KRESZ-ben meghatározott fogalom;

k) úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része;

l) zöldfelület: közterületen létrejött természetes felület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj vagy a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg, kivéve a – jármű közlekedésére szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú – földútnak minősülő utat;

m) zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom.

3. Hatásköri szabályok

4. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testületé a helyi közút kezelésével összefüggő feladatok közül a polgármesterre ruházza át a forgalmi rend kialakításra vonatkozó, a forgalomtechnikai kezelő megkeresésére történő nyilatkozat megtételének jogát.

(2) A Képviselő-testület a helyi közutak kezelésével összefüggő feladatok közül a jegyző útján látja el:

a) *  a helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulás kiadásával, az igénybevétel feltételei, valamint az igénybevételi díj meghatározásával,

b) a helyi közútra vonatkozó, a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott adatokat tartalmazó nyilvántartás vezetésével, továbbá

c) az ellenőrzéssel

kapcsolatos feladatokat.

(3) A Képviselő-testület a helyi közutak üzemeltetésével összefüggő, e rendeletben szabályozott feladatait a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-re (a továbbiakban: üzemeltető) ruházza át. Az üzemeltető feladatköre:

a) a helyi közút vizsgálata, fenntartása, karbantartása, felújítása, valamint

b) útellenőrt szolgálat működtetése a helyi közutak műszaki állapotával kapcsolatos ellenőrzés céljából.

II. Fejezet

KEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

4. Hozzájárulás a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez

5. § (1) A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges külön jogszabályban előírt hozzájárulást, engedélyt és nyilatkozatot (a továbbiakban együtt: közútkezelői hozzájárulás) a közútkezelő adja ki.

(2) Burkolatbontással járó, nem közlekedési célú igénybevételhez és a hozzá kapcsolódó földmunkához munkakezdési vagy egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás szükséges.

(3) Ha a magántulajdonú ingatlan építése a helyi közút igénybevételével jár, az építés megkezdése előtt, illetve az építési engedély kiadásához előzetes közútkezelői hozzájárulást kell kérni.

(4) A közútkezelői hozzájárulás jogosultja az, aki a helyi közutat igénybe kívánja venni (a továbbiakban: jogosult). A közútkezelői hozzájárulással megszerzett jog nem ruházható át.

6. § *  A jogosult köteles a közút vagy közpark egy hetet meghaladó nem közlekedési célú igénybevételét megelőzően a munkavégzéssel érintett terület vonzáskörzetében élő lakosságot tájékoztatni.

5. Közútkezelői hozzájárulás

7. § (1) A közútkezelői hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a közterületet igénybe kívánja venni. A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az ott meghatározott mellékletekkel együtt.

(2) A közútkezelői hozzájárulás nem mentesít a jogszabályban előlit más engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzése alól.

(4) A közútkezelői hozzájárulás érvényességi idejét a közútkezelő saját hatáskörben, szakmai mérlegelés alapján állapítja meg.

8. § (1) A közút állagának védelme, valamint a közúti közlekedés biztonsága érdekében a közút kezelője a közútkezelői hozzájárulásban – a közút nem közlekedési célú igénybevételének feltételeként – előírhatja, hogy a közút igénybevételének idejére a munka csak a közútkezelő képviselőjének személyes jelenlétében végezhető.

(2) A burkolatbontással nem járó, nem közlekedési célú igénybevétel esetén – a burkolatbontással nem járó daruzási, építőanyag-rakodási és betonpumpa-elhelyezési igénybevételt kivéve – a jogosult köteles a közterület használatára vonatkozó hatósági szerződést kötni. A hatósági szerződés megkötésének előzetes feltétele az érvényes közútkezelői hozzájárulás.

9. § (1) A közterület burkolatbontással járó, nem közlekedési célú igénybevétele vagy burkolatbontással nem járó daruzási, építőanyag-rakodási és betonpumpa-elhelyezési igénybevétele esetén a 3. mellékletben meghatározott díjtételnek megfelelően számított igénybevételi díjat kell fizetni. Ha a számított díj összege a bruttó 1000,- Ft-ot nem haladja meg, a kérelmezőnek nem kell igénybevételi díjat fizetnie. A közterület nem közlekedési célú igénybevétele esetén a díjszámítás alapja a munkavégzés során elkorlátozott terület nagysága.

(2) Nem kell díjat fizetni a közút kezelője által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díj megfizetését a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. A díj megfizetésének hiányában munkakezdési hozzájárulás nem adható.

(4) Az igénybe vevő köteles gondoskodni arról, hogy a nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges valamennyi hozzájárulás és engedély a helyszínen rendelkezésre álljon, valamint köteles azokat a közútkezelő megbízottja és a közterület-felügyelő felszólítására ellenőrzésre bemutatni.

10. § (1) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közút kezelője az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezi.

(2) * 

6. Munkakezdési hozzájárulás

11. § (1) A közútkezelői hozzájárulás alapján a tényleges munkavégzés megkezdése előtt legalább 30 nappal munkakezdési hozzájárulást kell kérni.

(2) *  A munkakezdési hozzájárulást annak kell beszereznie, aki a helyi közutat munkavégzés céljából igénybe kívánja venni (a továbbiakban: kivitelező).

(3) A munkakezdési hozzájárulás át nem ruházható, a munkakezdési hozzájárulás jogosultja a kivitelező.

(4) A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon az ott feltüntetett mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kell benyújtani.

(5) A munkakezdési hozzájárulás nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok beszerzési kötelezettsége alól.

(6) Burkolatbontással járó munkavégzéshez november 15. és március 15. közötti időszakban munkakezdési hozzájárulás csak rendkívüli esetben adható. Ennek tekinthető, ha a várható időjárási viszonyok a munkát megengedik, és a hozzájárulás jogosultja kötelezettséget vállal a téli munkavégzés feltételeinek a biztosítására.

(7) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni a jogszabályok, irányelvek, Szabványok, útügyi műszaki előírások, továbbá az előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezések betartásáról.

7. Helyreállítási kötelezettség

12. § (1) A közút végleges helyreállítását – ideértve az útburkolati jeleket is – a munkakezdési hozzájárulásban előírt határidőre be kell fejezni.

(2) Amennyiben az engedélyezett határidőn belül a munka nem készül el, a határidő lejártát megelőzően a határidő hosszabbítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani.

(3) A határidő-hosszabbításról a közútkezelő soron kívül dönt.

8. Egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás

13. § (1) Egyszerűsített munkakezdési hozzájárulást kell kérni:

a) *  a helyi közút 72 órát meghaladó nem közlekedési célú rendkívüli igénybevétele, továbbá

b) a nem önkormányzati tulajdonú közművek szerelvényeinek, aknafedlapjainak cseréje, javítása, szint behelyezése

esetén.

(2) Az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a munkavégzés helyszínén 1,00 m x 0,50 m méretű, az igénybevevő nevét, elérhetőségét, a munkálatok megnevezését feltüntető táblát elhelyezni.

14. § (1) A közterület nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételét az igénybevevő köteles a közútkezelőnek – az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg – bejelenteni, valamint az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni. A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közterületet az előírt hozzájárulás nélkül vették nem közlekedési célból igénybe.

(2) Az igénybevevő a rendkívüli igénybevétel okának megjelölését, a halaszthatatlanságra vonatkozó szakvéleményt vagy üzemeltetői nyilatkozatot a rendkívüli esemény tudomására jutásának idején, de legkésőbb a munka megkezdését követő 12 órán belül köteles megküldeni a közútkezelőnek. A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés ideje alatt a helyszínen kell tartani.

(3) Az igénybevevő köteles a munkát a közútkezelő által az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulásban meghatározott feltételek figyelembevételével végezni, valamint az igénybe vett közterületet az abban foglalt előírások szerint helyreállítani.

(4) Nem mentesül az igénybevevő az egyszerűsített munkakezdési hozzájárulás beszerzése alól, ha a rendkívüli igénybevételre rendelkezésre álló 72 óra elteltével a közterület nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételét ismételten bejelenti.

III. Fejezet

A KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

9. A munkaterület átadása és átvétele

15. § A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munka megkezdése előtt átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a munkaterületet a közútkezelőtől. A munka megkezdése előtt az eredeti állapotot a kivitelező fényképsorozattal vagy videofelvétellel dokumentálja, és egy példányt a közútkezelőnek át kell adnia.

10. A munkaterület és a forgalom elválasztása

16. § (1) A közterületen végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól – a jogszabályban meghatározottak és a jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási terv szerint – el kell választani. A munkaterületre előjelzéssel fel kell hívni a figyelmet, és azt közúti jelzéssel meg kell jelölni.

(2) A közterületi útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemeinek meg kell felelniük a jogszabályokban, valamint szabványokban, útügyi műszaki előírásokban és irányelvekben foglalt követelményeknek.

(3) A forgalom számára fenntartott területen munkagép, anyagszállító jármű nem tartózkodhat, anyagot nem tárolhat, a közterületnek bármilyen célból csak a forgalomszabályozási tervben megjelölt része foglalható el.

11. Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása és a forgalmi rend helyreállítása

17. § (1) Közterületen végzett vagy a közterületet érintő munkák kivitelezésének ideje alatt a forgalmat a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásával ellátott forgalomszabályozási tervben foglaltak alapján kell fenntartani.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a fővárosi közlekedési tájékoztatási feladatokat ellátó szervezetet, valamint az érintett ingatlantulajdonosokat az ideiglenes forgalmi rend kialakításáról – az ideiglenes forgalmi rend életbelépését megelőzően legalább 3 munkanappal korábban – értesíteni.

(3) A közterületen végzett munkálatok ideje alatt az ideiglenes forgalmi rendhez tartozó forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a feladata és felelőssége.

(4) Amíg ideiglenes forgalmi rend van érvényben, az ellentétes értelmű közúti jelzéseket letakarással vagy leszereléssel kell érvényteleníteni.

(5) Az ideiglenes jelzőtáblák kivételesen hordozható kivitelű, felborulás ellen védett oszlopokra is helyezhetők.

(6) A munkavégzés során az általános forgalomtechnikai üzemeltetői és technológiai előírásokat be kell tartani.

18. § Az útburkolat helyreállítását és az egyéb munkák befejezését követően (vagy azzal egyidejűleg) az építést megelőző forgalmi rendet a munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles helyreállítani, valamint az új forgalmi rendet kialakítani a fővárosi közlekedési tájékoztatási feladatokat ellátó szervezet egyidejű értesítése mellett.

12. A munka megkezdése, végzése és az anyagok tárolása

19. § (1) Bontással járó munka akkor kezdhető meg, amennyiben a folyamatos munkavégzéshez és az előírt határidőre történő befejezéshez minden feltétel biztosított, továbbá a munka megkezdésének pontos időpontja és szükség esetén a munkavégzés ütemezésének bejelentése megtörtént.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a közútkezelő felhívására igazolni köteles, hogy a munka folyamatos végzésének feltételei biztosítottak, a munka végzéséhez szükséges engedélyek és hozzájárulások rendelkezésre állnak. A munka végzéséhez szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat a kivitelezés teljes időtartama alatt a munkavégzés helyszínén kell tartani.

(3) A munkákat a vonatkozó szakági előírások betartása mellett kell végezni, és a munkák befejezését követően a helyreállítást azonnal meg kell kezdeni.

(4) Járdán, gyalogúton és kerékpárúton a nyomvonalas létesítmény munkálatait úgy kell végezni, hogy a vezetékfektetés, valamint a helyreállítás folyamatosan kövesse a nyomvonalat. A nyitott munkaárok hossza nem haladhatja meg az egy kábeldobon levő kábelmennyiség hosszát.

(5) A munkaárok visszatöltését szakszerű tömörítéssel kell elvégezni, mely során a kitermelt, de visszatöltésre alkalmatlan, fagyott vagy veszélyes anyagot nem szabad felhasználni.

20. § (1) A munka végzése során biztosítani kell az építőanyagok kiszállítására és a munkahelyen történő megfelelő tárolására vonatkozó előírások maradéktalan betartását.

(2) A munkavégzéshez szükséges anyagokat a munkaterületen úgy kell tárolni, hogy az a közlekedést ne akadályozza, biztonságát ne veszélyeztesse, és szennyeződést ne okozzon. A kitermelt és ott felhasználásra nem kerülő anyagot késedelem nélkül el kell szállítani.

(3) A felbontott burkolat jó állapotú, de visszaépítésre nem kerülő idomköveit megtisztítva az üzemeltető által megjelölt helyre kell szállítani és ott idomba rakva – dokumentálva – átadni.

(4) A közutat, a műtárgyait és tartozékait fold-, törmelék,- gép-, szerszámtárolásra felhasználni nem lehet.

(5) Ha a munkakezdési hozzájárulás jogosultja a kivitelezés során felbontandó területen kívül más területet is igénybe kíván venni a felbontáshoz kapcsolódó egyéb munkavégzés céljából – különösen felvonulás, deponálás, konténertárolás –, a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltakat is be kell tartania.

21. § (1) Földmunka esetén a munkaárok fát 2 méternél jobban nem közelíthet meg. Amennyiben a nyomvonalas létesítmény kiépítése más módon – valamilyen kényszerhelyzet miatt – nem oldható meg, a gyökérzet megóvása mellett kézi vagy gépi átfúrást kell alkalmazni. Az átfúrás a fa törzsét 1,5 méternél jobban nem közelítheti meg.

(2) Fa törzsétől mért 3 méteres sugarú körön belül legfeljebb 50 cm mélyen a gyökérzónában lévő föld kitermelését kizárólag kézzel szabad végezni. A munkák során 5 centiméternél vastagabb gyökér nem vágható el. A 2 és 5 cm közötti vastagságú elvágott gyökerek esetében merőleges, sík metszési felületet kell kialakítani, azokat óvni kell a huzamosabb kiszáradástól, ezért mielőbbi földtakarást kell alkalmazni. A fa gyökérmetszése esetén a gallyait 1/5 részben vissza kell vágni.

(3) Az építési munkák által érintett területen a munkagépek hatósugarán belüli és a szállítójárművek útvonalába eső fák törzsét – ha a fák sérülésének veszélye fennáll – a munkálatok ideje alatt kalodával kell védeni. A kalodát a törzshöz rögzíteni nem szabad.

(4) Fák tövében és a közművek felszíni szerelvényein építési anyagokat, a kitermelt földet és törmeléket tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

13. Ideiglenes helyreállítás

22. § (1) A helyi közutak fejlesztését, felújítását megelőző közműépítés miatti útburkolatbontás helyreállítása esetén az útburkolatot ideiglenes jelleggel lehet helyreállítani.

(2) Az ideiglenes helyreállítás módját az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a közútkezelő egyedileg határozza meg.

(3) Az útburkolatot – annak végleges helyreállításáig – a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania.

14. Végleges helyreállítás

23. § (1) A helyi közutat a közútkezelő által a munkakezdési hozzájárulásban, a jogszabályokban, az irányelvekben, a szabványokban és útügyi műszaki előírásokban előírt módon, legalább a felbontott útburkolattal azonos minőségű, tartósságú, valamint teherbírású burkolatnemmel kell véglegesen helyreállítani.

(2) A helyi közút részét képező úttest burkolata kizárólag hengerelt aszfalt, a járda burkolata kizárólag öntött aszfalt lehet. Ha az érintett magántulajdonú ingatlan tulajdonosa teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot nyújt be a közútkezelőhöz, melyben vállalja az ingatlan előtti járdaszakasz üzemeltetését, annak burkolataként beton térkő is engedélyezhető.

(3) A közút területén, alatta, felette elhelyezkedő közművek, közmű fedlapok, szerelvények közterületet érintő bontása, építése, javítása, karbantartása esetén a közmű üzemeltetője vagy megbízottja köteles az úttestet úgy helyreállítani, hogy az út függőleges vonalvezetésében a közmű fedlapok, szerelvények indokolatlan eltérést ne okozzanak.

24. § (1) A munka befejezéséről és a helyreállítás megtörténtéről, valamint a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontjáról a kivitelező a közútkezelőt értesíti.

(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munka befejezése után átadás-átvételi eljárás keretében adja vissza a munkaterületet a közútkezelőnek. Az átadás-átvételről a 6. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell kiállítani.

(3) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja a munka befejezését követően a munkaterület átadásátvételi eljárása során legalább az alábbiakat köteles a közútkezelőnek átadni, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik:

a) a beépített anyagok minőségét és mennyiségét igazoló bizonylatokat,

b) a tömörségi, mérési jegyzőkönyveket (ideértve a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges iratanyagot is).

15. A helyreállítás módja

25. § (1) A kiemelt munkaárok visszatöltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasználni, melyet legfeljebb 25 cm-es terítési vastagságban, réteges tömörítéssel kell beépíteni. A közművezetékek környezetének tömörsége legalább Trγ=85%-os, a töltéstest legalább Trγ=90%-os, a földmű, úttükör, ágyazat legalább Trγ=95%-os. A földmű felszínén legalább E2=50 MN/m2 teherbírási éltéket kell elérni, a burkolatalap alá legalább E2=60 MN/m2 teherbírási értékű ágyazatot kell építeni.

(2) Az ágyazat vastagságának járda, gyalogút, kerékpárút, gyalog- és kerékpárút, kapubehajtó burkolatok alaprétege alatt legalább 15 centiméternek, úttest alatt legalább 20 cm vastagnak kell lennie. A tömörítést és a teherbírást bizonylataim kell.

(3) A felbontott burkolatok alapját földnedves betonból vagy hidraulikus kötőanyagú stabilizációs alaprétegből kell kialakítani úgy, hogy annak minősége és vastagsága az eredetivel megegyezzen, és megfeleljen a jogszabályok, szabványok és útügyi műszaki előírások, irányelvek feltételeinek. A betonalap együttdolgozása érdekében a meglévő betonalap csatlakozó felületét érdesítéssel kell kialakítani.

26. § (1) Aszfaltburkolatú utaknál az aszfalt úttestet minimum 10 cm összvastagságú, 2 rétegű hengerelt aszfaltburkolattal kell helyreállítani az eredetivel megegyező vagy annál jobb minőségű aszfaltfajtával.

(2) Az útpálya aszfaltburkolatának helyreállítását kötőréteg szintig a munkaárok szélességi méreteihez képest mindkét oldalon és hosszirányban is rétegenként 30–30 cm-es átlapolással kell elvégezni.

(3) A kopóréteg helyreállításának mértéke aszfalt burkolatú utaknál:

a) amennyiben a beruházással érintett úttest átlagszélessége 3 méter alatt van, függetlenül a megbontott nyomvonal helyzetétől az úttest burkolatának kopórétegét az úttest teljes szélességében helyre kell állítani a nyomvonal teljes hosszán,

b) amennyiben az érintett úttest átlagszélessége 3 méter fölött van, a kopóréteget minden bontással érintett forgalmi sáv teljes szélességében kell újraaszfaltozni minimum a szélességgel megegyező hosszon vagy a nyomvonal teljes hosszán.

(4) Amennyiben a munkaárok széle a kiemelt szegélytől 50 centiméterre vagy annál kisebb távolságra van, akkor az útpályát a munkaárok külső szélétől a kiemelt szegélyig teljes szerkezettel újra kell építeni.

(5) Pontszem bontások (különösen: közmű fedlapok, szerelvények javítása, cseréje, szintbehelyezése) helyreállításánál, – meglévő hengerelt aszfalt esetén is – a közúti forgalomra alkalmas minőségű, minimum 8 cm MA–11 öntött aszfalt használható.

27. § (1) Kerékpárút, gyalogút és járda felbontása esetén a szükséges alépítményi munkák elvégzése után a burkolatot teljes szélességben kell újraépíteni az eredetivel megegyező burkolatnemmel.

(2) A kerékpárút, gyalogút és járda tengelyére merőleges bontások esetén a pályaszerkezeti rétegeket átlapolással, a munkaárok szélességi méreteihez képest mindkét oldalon és hosszirányban is rétegenként 20–20 cm-es túlnyújtással kell megépíteni.

28. § (1) Betonkő burkolatú pályaszerkezetek helyreállításakor az eredeti vagy azzal megegyező típusú, vastagságú, színű és felületi megjelenésű burkolóköveket kell alkalmazni.

(2) A felbontott kis- és nagy kockakő burkolatokat a meglévő és megmaradó burkolattal azonos anyagú és azonos méretű kövekből, azonos sor- és hézagkiosztással, a környező ívszeleteket és hullámvonalakat megtartva kell helyreállítani úgy, hogy a helyreállított felületek a környezetükhöz illeszkedjenek.

29. § (1) Ha egyazon beruházás alatt a nyomvonal szakaszosan érinti az úttestet, a teljes pályaszerkezetet a beruházás kezdő és végpontja között helyre kell állítani. Szakaszos helyreállítás tilos.

(2) Az új kopóréteget a meglévőhöz minden esetben hézag- és lépcsőmentesen kell csatlakoztatni, a szélek élvágóval történő levágása, valamint a megfelelő tapadás biztosítása (kellősítése), bitumenes hézagtömítő szalag elhelyezése után. A vágások kizárólag az út tengelyével párhuzamosak és arra merőlegesek lehetnek.

(3) A helyreállítás során egybefüggő szabályos négyszög felületet kell kialakítani.

(4) Az útburkolat szakszerű megépítése a szükséges alépítményi munkák elvégzése után kezdhető meg.

(5) A helyreállított burkolatok felületét úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosított legyen.

30. § (1) A nyomvonalba eső útcsatlakozásoknál, kijelölt gyalogátkelőhelyeknél a szegélyeket le kell süllyeszteni úgy, hogy az úttesttől mért szintkülönbség maximum 2 cm lehet. Gyalogút és a járda burkolatát maximum 8%-os rámpával kell a szegélykőhöz csatlakoztatni. Ezeken a helyeken a vakok és gyengénlátók számára eltérő kontrasztú taktilis kövek helyezendők el.

(2) A csatlakozási rámpába eső közműszerelvényeket megfelelő szintbe és esésbe kell helyezni.

16. Késedelmes vagy hibás kivitelezés

31. § A közút biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapota vagy forgalomtechnikai hiba miatt keletkezett kár esetén a károsultnak a kárigényt haladéktalanul be kell jelentenie a közútkezelőhöz, aki köteles a kárigény-bejelentéseket körültekintően kivizsgálni.

32. § (1) Ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számítva az elvégzett munkára vonatkozó kötelező alkalmassági határidőn belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, azt a munkakezdési hozzájárulás jogosultja vagy a rendkívüli igénybevétel bejelentője köteles megszüntetni.

(2) A hiba megszüntetéséig bekövetezett baleset, balesetből eredő kár megtérítése iránti felelősség a munkakezdési hozzájárulás jogosultját vagy a rendkívüli igénybevétel bejelentőjét terheli.

IV. Fejezet

ÜZEMELTETŐI FELADATOK

17. A közutak fenntartása, felújítása

33. § (1) Az Önkormányzat a rendelkezésére álló források alapján évente a költségvetésében meghatározza az üzemeltetés adott évére vonatkozó szolgáltatási szintjét és az adott évben elvégzendő legfontosabb feladatokat, amelyeket az üzemeltető köteles érvényesíteni.

(2) Az üzemeltető a helyi közutak üzemeltetésével összefüggő tevékenységek (különösen: lokális hibák javítása, burkolatfelújítás) ütemezéséről havonta előre tájékoztatja a közútkezelőt.

18. A közutak üzemeltetési, ellenőrzési feladatai

34. § Az üzemeltető útellenőr! szolgálata:

a) figyelemmel kíséri a közterület állapotát, felderíti a jogellenes nem közlekedési célú igénybevételt,

b) a közúti jelzések, forgalomtechnikai létesítmények hibáiról, rongálódásáról a forgalomtechnikai kezelő felé bejelentést tesz,

c) a közút biztonságát veszélyeztető problémákat és hiányosságokat a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint jelzi, és megszüntetésére intézkedik.

35. § Az üzemeltető folyamatosan köteles gondoskodni az általa kezelt közterületek biztonságos közlekedésre alkalmas állapotának fenntartásáról, karbantartásáról. Ennek érdekében – ha jogszabály másként nem rendelkezik – gondoskodik:

a) a közúti forgalom biztonságát veszélyeztető helyzetek kialakulásának a megelőzéséről, a már kialakult helyzetek haladéktalan megszüntetéséről,

b) a forgalomban résztvevőket veszélyeztető útrongálód ások azonnali kijavításáról, az úton keletkezett akadályok eltávolításáról, a már kialakult egyéb veszélyhelyzetek megszüntetéséről.

36. § Az üzemeltető a közút nem közlekedési célú igénybevételével járó munkavégzés ellenőrzésére jogosult. Ha az üzemeltető az ellenőrzés során az engedélyekben, hozzájárulásokban foglaltaktól eltérést tapasztal, a helyszínen jegyzőkönyvet és fotódokumentációt készít, melyet megküld a közútkezelőnek.

V. Fejezet

A BURKOLATBONTÁS

19. Burkolatbontási tilalom

37. § A közút fejlesztését, felújítását, burkolatának teljes szélességű helyreállítását követő 5 évig azon burkolatbontással járó munka – a közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevételének kivételével – nem végezhető. A közútkezelő burkolatbontással járó munka 5 év letelte előtti megkezdéséhez csak kivételesen indokolt esetben járulhat hozzá.

20. Tájékoztatási kötelezettség

38. § A közút építésének, fejlesztésének, a burkolatának teljes szélességű helyreállításának megkezdése előtt a kivitelező:

a) figyelmezteti az ingatlantulajdonosokat arra, hogy ha a burkolatbontással járó igényeiket (pl. útcsatlakozás létesítése, közműbekötési csatorna, víz-, gázbekötés, stb.) kielégítő munkálatokat az útépítéssel összhangban nem végeztetik el, úgy arra az útépítés befejezését követő 5 éven belül nem lesz lehetőségük, és

b) felhívja az érintett közművek kezelőit arra, hogy a hálózatukat vizsgálják meg, és a szükséges felújítási munkákat a közút építésének a megkezdése előtt végezzék el, ideértve az érintett ingatlanok hiányzó csatlakozóvezetékeinek – ha ezek elvégzése 5 éven belül lenne esedékes – a kiépítését is.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. Hatályba léptető rendelkezések

39. § Ez a rendelet 2018. október 1-én lép hatályba.

40. § (1) Ezt a rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő kezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésekor közútkezelői hozzájárulással rendelkező jogosult e rendelet hatálybalépésétől számított 3 hónapon belül köteles eleget tenni az é rendeletben foglalt előírásoknak.

41–42. § * 

22. * 

43–44. § * 

Karácsony Gergely dr. Papp Imre
polgármester jegyző

1. melléklet a 22/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Útkategória besorolás

Utcanév hossz
(m)
egyéb
(lakótelepek
belső útjai,
parkolók)
(m)
útkategória megjegyzés
1. ABAVÁR UTCA 221 kiszolg és lakóút
2. ABONYI UTCA 555 kiszolg és lakóút
3. ADRIA SÉTÁNY 1077 255 kiszolg és lakóút
4. AJKA UTCA 108 kiszolg és lakóút
5. AJTÓSI DÜRER SOR 88 kiszolg és lakóút
6. 1084 gyűjtőút
7. ÁLLATKERTI KÖRÚT 608 kiszolg és lakóút
8. ALMÁDI UTCA 205 kiszolg és lakóút
9. ÁLMOS VEZÉR KÖZ 148 kiszolg és lakóút
10. ÁLMOS VEZÉR PARK 356 kiszolg és lakóút
11. ÁLMOS VEZÉR TERE “ 331 kiszolg és lakóút
12. ÁLMOS VEZÉR UDVAR 69 kiszolg és lakóút
13. ÁLMOS VEZÉR ÚTJA 1035 kiszolg és lakóút
14. ALSÓŐR UTCA 127 kiszolg és lakóút
15. AMERIKAI ÚT 1483 kiszolg és lakóút
16. ANGOL UTCA 1237 kiszolg és lakóút
17. ARGENTÍNA TÉR 128 kiszolg és lakóút
18. ASZTANA ÚT 266 kiszolg és lakóút Liget, behajtani tilos
19. BÁCSKAI UTCA 1100 kiszolg és lakóút
20. BAGOLYVÁR UTCA 492 348 kiszolg és lakóút
21. BAJCS UTCA 105 kiszolg és lakóút
22. BALÁZS PARK 385 kiszolg és lakóút
23. BALÁZS UTCA 934 kiszolg és lakóút
24. BÁNKI DONÁT PARK 253 kiszolg és lakóút
25. BÁNKI DONÁT UTCA 822 kiszolg és lakóút
26. BÁRÓ CZ Y UTCA 512 kiszolg és lakóút
27. BARTL JÁNOS UTCA 253 kiszolg és lakóút
28. BÁTORKESZI UTCA 642 kiszolg és lakóút
29. BAZSARÓZSA UTCA 1147 kiszolg és lakóút
30. BECKÓ UTCA 236 kiszolg és lakóút
31. BENKŐ UTCA 459 kiszolg és lakóút
32. BESNYŐI UTCA 273 kiszolg és lakóút
33. BETHESDA UTCA 146 kiszolg és lakóút
34. BÍBOR UTCA 245 kiszolg és lakóút
35. BIRTOK UTCA 325 kiszolg és lakóút
36. BOLGÁRKERÉK UTCA 126 kiszolg és lakóút
37. BOLGÁRKERTÉSZ UTCA 972 299 kiszolg és lakóút
38. BONYHÁDI ÜT 1781 kiszolg és lakóút
39. BOROS MÁTYÁS UTCA 169 kiszolg és lakóút
40. BOROSTYÁN UTCA 86 kiszolg és lakóút
41. BOSNYÁK KÖZ 160 kiszolg és lakóút
42. BOSNYÁK TÉR 387 másodrendű főút
43. BOSNYÁK UTCA 987 kiszolg és lakóút
44. BÖLCSŐDE UTCA 156 kiszolg és lakóút
45. BUZOGÁNY UTCA 221 kiszolg és lakóút
46. CHÁZÁR ANDRÁS UTCA 604 kiszolg és lakóút
47. CIKLÁMEN UTCA 119 kiszolg és lakóút
48. CINKA PANNA UTCA 157 kiszolg és lakóút
49. CINKOTAI ÚT 2145 kiszolg és lakóút
50. COLUMBUS UTCA 1486 kiszolg és lakóút
51. CZOBOR UTCA 1532 kiszolg és lakóút
52. CSÁKTONYA PARK 178 78 kiszolg és lakóút
53. CSÁKTORNYA KÖZ 140 kiszolg és lakóút
54. CSÁKTORNYA UTCA 501 kiszolg és lakóút
55. CSANTAVÉR KÖZ 171 kiszolg és lakóút
56. CSANTAVÉR UTCA 158 kiszolg és lakóút
57. CSEREBOGÁR UTCA 428 kiszolg és lakóút
58. CSEREI KÖZ 82 kiszolg és lakóút
59. CSEREI UTCA 283 kiszolg és lakóút
60. CSERNYUS UTCA 1331 kiszolg és lakóút
61. CSERTŐ PARK 349 kiszolg és lakóút
62. CSERTŐ UTCA 864 kiszolg és lakóút
63. CSOKOR UTCA 142 kiszolg és lakóút
64. CSÖMÖRI ÚT 1526 másodrendű főút
65. DEÉS UTCA 997 kiszolg és lakóút
66. DÉVÉNYI UTCA 540 kiszolg és lakóút
67. DONGÓ UTCA 281 kiszolg és lakóút
68. DOROZSMA KÖZ 175 kiszolg és lakóút
69. DOROZSMAI UTCA 2399 kiszolg és lakóút
70. DÓZSA GYÖRGY ÚT 3086 másodrendű főút
71. DVORZSÁK SÉTÁNY 379 kiszolg és lakóút Liget, behajtani tilos
72. EDISON KÖZ 126 kiszolg és lakóút
73. EDISON UTCA 143 kiszolg és lakóút
74. EGRESSY KÖZ 60 kiszolg és lakóút
75. EGRESSY TÉR 171 kiszolg és lakóút
76. EGRESSY ÚT 3720 másodrendű főút
77. 154 465 kiszolg és lakóút
78. EGYENES UTCA 207 kiszolg és lakóút
79. ELEONÓRA UTCA 122 kiszolg és lakóút
80. EMÍLIA UTCA 553 kiszolg és lakóút
81. EMMA KÖZ 251 kiszolg és lakóút
82. EMMA UTCA 200 kiszolg és lakóút
83. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA 2594 másodrendű főút
84. 322 gyűjtőút
85. FAJANSZ UTCA 153 kiszolg és lakóút
86. FÉLHOLD UTCA 154 kiszolg és lakóút
87. FELSŐBÜKI NAGY PÁL UTCA 173 kiszolg és lakóút
88. FELSŐŐR UTCA 106 kiszolg és lakóút
89. FERENCSIK JÁNOS ÚT 303 kiszolg és lakóút Liget, behajtani tilos
90. FISCHER ISTVÁN UTCA 1108 kiszolg és lakóút
91. FOGARAS KÖZ 139 kiszolg és lakóút
92. FOGARASI ÚT 3206 420 másodrendű főút
93. FRANCIA ÚT 2359 kiszolg és lakóút burkolatlan szakasz is van
94. FRÁTER GYÖRGY KÖZ 86 kiszolg és lakóút
95. FRÁTER GYÖRGY TÉR 279 kiszolg és lakóút
96. FRÁTER GYÖRGY UTCA 587 kiszolg és lakóút
97. FÜREDI PARK 258 kiszolg és lakóút
98. FÜREDI UTCA 214 553 kiszolg és lakóút
99. FÜREDI UTCA 1320 másodrendű főút
100. FŰRÉSZ KÖZ 160 kiszolg és lakóút
101. FŰRÉSZ UTCA 1821 kiszolg és lakóút
102. FŰZFŐ UTCA 136 kiszolg és lakóút
103. GERVAY UTCA 1600 kiszolg és lakóút
104. GIZELLA ÚT 890 kiszolg és lakóút
105. GÖDÖLLŐI UTCA 1805 kiszolg és lakóút
106. GUNDEL KÁROLY ÚT 213 kiszolg és lakóút
107. GVADÁNYI UTCA 989 kiszolg és lakóút
108. 1344 másodrendű főút
109. GYANAFALVA UTCA 108 kiszolg és lakóút
110. GYARMAT KÖZ 81 kiszolg és lakóút
111. GYARMAT UTCA 1785 kiszolg és lakóút
112. GYERTYÁN UTCA 195 kiszolg és lakóút
113. GYETVA UTCA 117 kiszolg és lakóút
114. HAJTSÁR ÚT 500 kiszolg és lakóút
115. HANDZSÁR UTCA 165 kiszolg és lakóút
116. HEJŐ UTCA 336 kiszolg és lakóút
117. HERMINA ÚT 1447 gyűjtőút
118. HEVEDER UTCA 202 kiszolg és lakóút
119. HOLICS UTCA 161 kiszolg és lakóút
120. HORVÁT BOLDIZSÁR UTCA 525 kiszolg és lakóút
121. HŐSÖK TERE 407 kiszolg és lakóút
122. HUNGÁRIA KÖRÚT 3033 elsőrendű főút
123. HUNGÁRIA KÖZ 124 kiszolg és lakóút
124. HUSZT UTCA 414 kiszolg és lakóút
125. IBRÁNY UTCA 120 kiszolg és lakóút
126. IDA UTCA 252 kiszolg és lakóút
127 IFJÚSÁG ÚTJA 384 gyűjtőút
128. ILKA UTCA 1020 kiszolg és lakóút
129. ILOSVAI SELYMES TÉR 376 kiszolg és lakóút
130. ILOSVAI SELYMES UTCA 1561 kiszolg és lakóút
131. IPOLYSÁG UTCA 268 kiszolg és lakóút
132. ÍROTTKŐ PARK 236 kiszolg és lakóút
133. ÍROTTKŐ UTCA 177 kiszolg és lakóút
134. ISTVÁNFFY UTCA 877 kiszolg és lakóút
135. ISTVÁNMEZEI ÚT 338 kiszolg és lakóút
136. IZSÓ UTCA 194 kiszolg és lakóút
137. JÁVOR UTCA 383 kiszolg és lakóút
138. JÁVORKA ÁDÁM UTCA 682 kiszolg és lakóút
139. JERNEY UTCA 912 103 kiszolg és lakóút
140. JESZENÁK JÁNOS UTCA 1847 kiszolg és lakóút
141. JURISICH MIKLÓS UTCA 354 kiszolg és lakóút
142. KACSÓH PONGRÁC ÚT 2971 58 kiszolg és lakóút
143. KACSÓH PONGRÁC ÚTI FELÜLJÁRÓ 2059 elsőrendű főút
144. KAFFKA MARGIT KÖZ 120 kiszolg és lakóút
145. KAFFKA MARGIT UTCA 585 kiszolg és lakóút
146. KÁLA UTCA 84 kiszolg és lakóút
147. KALAPÁCS UTCA 551 284 kiszolg és lakóút
148. KALAUZ UTCA 548 kiszolg és lakóút
149. KALOCSAI UTCA 1403 kiszolg és lakóút
150. KANTÁR UTCA 106 kiszolg és lakóút
151. KÁNTORNÉ PARK 159 kiszolg és lakóút
152. KÁNTORNÉ SÉTÁNY gyalogút
153. KÁPA UTCA 49 kiszolg és lakóút
154. KASSAI TÉR 321 kiszolg és lakóút
155 KASSA KÖZ 126 kiszolg és lakóút
156 KASSAI UTCA 1281 kiszolg és lakóút
157 KELEVÉZ UTCA 213 kiszolg és lakóút
158 KENGYEL UTCA 109 kiszolg és lakóút
159. KERÉKGYÁRTÓ UTCA 1601 kiszolg és lakóút
160. KEREPESI ÚT 1425 721 kiszolg és lakóút
161. 4130 elsőrendű főút
162. KIRÁLYHIDA UTCA 257 kiszolg és lakóút
163. KOMÁROMI ÚT 761 kiszolg és lakóút
164. KOMÓCSY UTCA 699 kiszolg és lakóút
165. KONRAD ADENAUER ÚT 670 kiszolg és lakóút Liget
166. KOPJA UTCA 302 kiszolg és lakóút
167. KORONG UTCA 726 kiszolg és lakóút
168. KÓS KÁROLY SÉTÁNY 622 kiszolg és lakóút
169. KŐSZEG UTCA 569 kiszolg és lakóút
170. KÖVÉR LAJOS KÖZ 75 kiszolg és lakóút
171. KÖVÉR LAJOS TÉR 321 kiszolg és lakóút
172. KÖVÉR LAJOS UTCA 1185 kiszolg és lakóút
173. KRIVÁN UTCA 155 kiszolg és lakóút
174. KUPA VEZÉR ÚTJA 182 kiszolg és lakóút
175. LAKY ADOLF UTCA 1185 kiszolg és lakóút
176. LAKY KÖZ 147 kiszolg és lakóút
177. LAPÁLY UTCA 161 kiszolg és lakóút
178. LÉKA UTCA 133 kiszolg és lakóút
179. LENGYEL UTCA 677 187 kiszolg és lakóút
180. LIMANOVA KÖZ 82 kiszolg és lakóút
181. LIMANOVA UTCA 82 kiszolg és lakóút
182. LIMANOVA TÉR 266 kiszolg és lakóút
183. LIPÓTVÁR UTCA 724 kiszolg és lakóút
184. LOVÁSZ UTCA 133 kiszolg és lakóút
185. LŐCSEI ÚT 2023 kiszolg és lakóút
186. M3 AUTÓPÁLYA FŐVÁROSI BEVEZETŐ SZAKASZ 2366 elsőrendű főút
187. M3 AUTÓPÁLYA LE- ÉS FELHAJTÓ 1264 elsőrendű főút
188. MAJOLIKA UTCA 151 kiszolg és lakóút
189. MALOMHÁZ UTCA 74 kiszolg és lakóút
190. MÁLYVA KÖZ 91 kiszolg és lakóút
191. MÁLYVA TÉR 188 kiszolg és lakóút
192. MÁLYVA UTCA 676 kiszolg és lakóút
193. MARTINUZZI KERT gyalogút
194 57 kiszolg és lakóút
195 MEXIKÓI ÚT 474 kiszolg és lakóút
196 2397 másodrendű főút
197 MIMÓZA UTCA 156 kiszolg és lakóút
198 MIRTUSZ UTCA 602 kiszolg és lakóút
199. MISKOLCI UTCA 368 kiszolg és lakóút
200. 2290 másodrendű főút
201. MOGYORÓDI ÚT 3797 242 másodrendű főút
202. MOSZTÁR UTCA 152 kiszolg és lakóút
203. MUST UTCA 106 kiszolg és lakóút
204. NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 3491 431 másodrendű főút
205. NAGYBECSKEREK UTCA 193 kiszolg és lakóút
206. NAGYBECSKEREK TÉR 57 kiszolg és lakóút
207. NEGYED UTCA 289 kiszolg és lakóút
208. NÉMETPRÓNA UTCA 728 kiszolg és lakóút
209. NÉPSTADION KÖZ 83 kiszolg és lakóút
210. NEZSIDER PARK 269 kiszolg és lakóút
211. NEZSIDER UTCA 106 kiszolg és lakóút
212. NÓTÁRIUS UTCA 312 kiszolg és lakóút
213. NYEREG UTCA 109 kiszolg és lakóút
214. OCSKAY LÁSZLÓ ÚT 560 kiszolg és lakóút Liget
215. ÓGYALLA KÖZ 67 kiszolg és lakóút
216. ÓGYALLA TÉR 187 kiszolg és lakóút
217. ÓGYALLA UTCA 427 kiszolg és lakóút
218. OLOF PALME SÉTÁNY 1037 kiszolg és lakóút
219. OND VEZÉR PARK 479 kiszolg és lakóút
220. OND VEZÉR SÉTÁNY gyalogút
221. OND VEZÉR ÚTJA 1311 924 kiszolg és lakóút
222. ORBÓ UTCA 221 kiszolg és lakóút
223. ORMÁNSÁG UTCA 262 kiszolg és lakóút
224. ORMÁNSÁG TIPEGŐ 105 kiszolg és lakóút
225. ORMOS UTCA 156 kiszolg és lakóút
226. OSZLÁNY UTCA 113 kiszolg és lakóút
227. ŐRNAGY UTCA 200 kiszolg és lakóút
228. ÖRS VEZÉR TERE 542 428 másodrendű főút
229. ÖRS VEZÉR ÚTJA 1136 kiszolg és lakóút
230. ÖTVENES UTCA 271 kiszolg és lakóút
231. ÖV UTCA 3608 gyűjtőút
232. PADLIZSÁN UTCA 536 kiszolg és lakóút
233. PÁLMA UTCA 153 kiszolg és lakóút
234. PANCSOVA UTCA 93 kiszolg és lakóút
235. PÁNDORFALU UTCA 122 kiszolg és lakóút
236. PASKÁL KÖZ 76 kiszolg és lakóút
237. PASKÁL UTCA 817 kiszolg és lakóút
238. PASKÁL–MALOM UTCA 188 kiszolg és lakóút
239. PERED UTCA 309 kiszolg és lakóút
240. PÉTERVÁRAD UTCA 241 kiszolg és lakóút
241. PILLANGÓ PARK 556 kiszolg és lakóút
242. PILLANGÓ UTCA 607 kiszolg és lakóút
243. PITVAR UTCA 400 kiszolg és lakóút
244. PÓSA LAJOS UTCA 619 kiszolg és lakóút
245. PÖSTYÉN UTCA 289 kiszolg és lakóút
246. PRIVIGYE UTCA 130 kiszolg és lakóút
247. RÁKOS TÉR 238 kiszolg és lakóút
248. RÁKOSFALVA PARK 222 86 kiszolg és lakóút
249. RÁKOSMEZEI TÉR 47 kiszolg és lakóút
250. RÁKOSPATAK PARK 203 kiszolg és lakóút
251. RÁKOSPATAK UTCA 232 kiszolg és lakóút
252. RÁKOSPATAK UTCA 1850 gyűjtőút
253. RÁKOSSZEG PARK 208 247 kiszolg és lakóút
254. RÁKOSSZEG UTCA 272 kiszolg és lakóút
255. RÁSKAY LEA UTCA 457 kiszolg és lakóút
256. RÁTÓT UTCA 203 kiszolg és lakóút
257. REMÉNY UTCA 325 kiszolg és lakóút
258. RÉPÁSY MIHÁLY UTCA 487 kiszolg és lakóút
259. ROHONC UTCA 136 kiszolg és lakóút
260. RÓNA KÖZ 27! kiszolg és lakóút
261. RÓNA PARK 192 80 kiszolg és lakóút
262. RÓNA UTCA 3100 gyűjtőút
263. RÓZSAVÖLGYI TÉR 201 kiszolg és lakóút
264. RÓZSAVÖLGYI UTCA 164 kiszolg és lakóút
265. SABRÁK UTCA 107 kiszolg és lakóút
266. SARKANTYÚ UTCA 86 kiszolg és lakóút
267. SÁRKÖZ UTCA 205 274 kiszolg és lakóút
268. SÁRRÉT PARK 204 310 kiszolg és lakóút
269. SAVANYÚKÚT UTCA 107 kiszolg és lakóút
270. SEMSEY ANDOR UTCA 579 kiszolg és lakóút
271. STEFÁNIA ÚT 1602 gyűjtőút
272. STUBNYAI UTCA 141 kiszolg és lakóút
273. SZABÁCS UTCA 101 kiszolg és lakóút
274 SZABLYA UTCA 108 kiszolg és lakóút
275 SZABÓ JÓZSEF KÖZ 65 kiszolg és lakóút
276 SZABÓ JÓZSEF UTCA 546 kiszolg és lakóút
277 SZABÓ LŐRINC UTCA 163 kiszolg és lakóút
278. SZATMÁR UTCA 1388 kiszolg és lakóút
279. SZÉCHENYI ÖDÖN UTCA 314 kiszolg és lakóút
280. SZEDERKÉNY UTCA 280 kiszolg és lakóút
281. SZEGEDI ÚT 209 kiszolg és lakóút
282. SZEGVÁRI UTCA 208 kiszolg és lakóút
283. SZENICE UTCA 131 kiszolg és lakóút
284. SZENTES UTCA 1023 kiszolg és lakóút
285. SZENTGOTTHÁRD UTCA 131 kiszolg és lakóút
286. SZENTMIHÁLYI ÚT 983 412 kiszolg és lakóút
287. 810 másodrendű főút
288. SZENTTAMÁS UTCA 245 kiszolg és lakóút
289. SZERED UTCA 300 kiszolg és lakóút
290. SZERVIÁN UTCA 494 kiszolg és lakóút
291. SZIHALOM UTCA 126 kiszolg és lakóút
292. SZIKSZÓ PARK 440 kiszolg és lakóút
293. SZIKSZÓ UTCA 134 kiszolg és lakóút
294. SZILÁGYSOMLYÓ UTCA 820 kiszolg és lakóút
295. SZITAKÖTŐ UTCA 193 kiszolg és lakóút
296. SZLATINA UTCA 164 kiszolg és lakóút
297. SZOBRÁNC KÖZ 107 kiszolg és lakóút
298. SZOBRÁNC UTCA 360 kiszolg és lakóút
299. SZOMOLÁNY KÖZ 156 kiszolg és lakóút
300. SZOMOLÁNY UTCA 740 kiszolg és lakóút
301. SZŐNYI ÚT 653 kiszolg és lakóút
302. 712 gyűjtőút
303. SZUGLÓ UTCA 780 kiszolg és lakóút
304. 2142 gyűjtőút
305. SZUGLÓI KÖRVASÚT SOR 3715 kiszolg és lakóút
306. TÁBORHELY UTCA 65 kiszolg és lakóút
307. TÁBORNOK UTCA 648 kiszolg és lakóút
308. TAHI UTCA 1473 kiszolg és lakóút
309. TALLÉR UTCA 379 kiszolg és lakóút
310. TANYA UTCA 123 kiszolg és lakóút
311. TARSOLY UTCA 108 kiszolg és lakóút
312. TATAI UTCA 2118 gyűjtőút
313. TELEKI BLANKA UTCA 432 kiszolg és lakóút
314. TELEKI PÁL KÖZ 72 kiszolg és lakóút
315. TELEPES UTCA 912 gyűjtőút
316. TENGERSZEM KÖZ 129 kiszolg és lakóút
317. TENGERSZEM UTCA 1400 kiszolg és lakóút
318. TERMÁL UTCA 260 kiszolg és lakóút
319. THÖKÖLY ÚT 2420 másodrendű főút
320. TIHAMÉR UTCA 636 kiszolg és lakóút
321. TIHANY TÉR 437 kiszolg és lakóút
322. TIHANY UTCA 585 76 kiszolg és lakóút
323. TITEL UTCA 215 kiszolg és lakóút
324. TORNÓC UTCA 272 kiszolg és lakóút
325. TORONTÁL UTCA 701 kiszolg és lakóút
326. TÖRÖKŐR UTCA 681 kiszolg és lakóút
327. TÚRÁN TÉR 100 kiszolg és lakóút
328. TÚRÁN UTCA 100 kiszolg és lakóút
329. UDVARD UTCA 38 kiszolg és lakóút
330. ÚJVÁROS PARK f 245 kiszolg és lakóút
331. ÚJVIDÉK SÉTÁNY 236 kiszolg és lakóút
332. ÚJVIDÉK UTCA 471 kiszolg és lakóút
333. ÚJVIDÉK TÉR 613 kiszolg és lakóút
334. ÚJVILÁG UTCA f 834 kiszolg és lakóút
335. UNGVÁR KÖZ 85 kiszolg és lakóút
336. UNGVÁR UTCA f 1810 gyűjtőút
337. UTÁSZ UTCA 299 kiszolg és lakóút
338. UZSOKI UTCA 762 kiszolg és lakóút
339. ÖRMÉNY UTCA 191 kiszolg és lakóút
340. VADVIRÁG UTCA 543 kiszolg és lakóút
341. VÁGÁNY UTCA r 923 kiszolg és lakóút
342. VÁGSELLYE UTCA T 177 kiszolg és lakóút
343. VÁGÚJHELY UTCA T 251 kiszolg és lakóút
344. VARANNÓ UTCA 163 kiszolg és lakóút
345. VARIHÁZY OSZKÁR UTCA 128 kiszolg és lakóút
346. VÁRNA UTCA 454 kiszolg és lakóút
347. VARSÓ UTCA F 356 kiszolg és lakóút
348. VAZUL UTCA 264 kiszolg és lakóút
349. VERBÓ UTCA 134 kiszolg és lakóút
350. VEZÉR UTCA 210 386 kiszolg és lakóút
351. VEZÉR UTCA 2281 gyűjtőút
352. VEZÉREK TERE kiszolg és lakóút határoló utak adják a hosszt
353. VEZSENY UTCA 145 kiszolg és lakóút
354. VIRRADAT UTCA 204 kiszolg és lakóút
355. VÍZAKNA UTCA 690 kiszolg és lakóút
356. WASS ALBERT TÉR 840 kiszolg és lakóút
357. XANTUS UTCA 211 kiszolg és lakóút
358. ZABLA UTCA 107 kiszolg és lakóút
359. ZALÁN UTCA 652 kiszolg és lakóút
360. ZÁSZLÓS UTCA 585 kiszolg és lakóút
361. ZICHY GÉZA UTCA 383 kiszolg és lakóút
362. ZICHY MIHÁLY ÚT 544 kiszolg és lakóút
363. ZOBORHEGY TÉR 245 kiszolg és lakóút
364. ZOBORHEGY UTCA 422 kiszolg és lakóút
365. ZSÁLYA UTCA 903 kiszolg és lakóút
366. ZSIGÁRD UTCA 359 kiszolg és lakóút
367. ZSIVORA PARK 303 238 kiszolg és lakóút
368. ZSOLNAY VILMOS UTCA 249 kiszolg és lakóút

2. melléklet a 22/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM

A kérelem mellékletei az igénybevételtől függően
útcsatlakozás létesítése esetén az érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (nem hiteles is megfelel)
az igénybevétel helyét feltüntető, méretezett helyszínrajz (közterület-használat esetén)
az igénybevétel célját ábrázoló tervdokumentáció és műszaki leírás
a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás – Budapest Közút Zrt. (1115 Budapest, Bánk Bán utca 8–12.) Telefon: +36 1 459 6857
a közműszolgáltatók hozzájárulása; amennyiben nem érint közmű nyomvonalat, a nemleges közműnyilatkozat (https://www.e-epites.hu/e-kozmu felületen intézendő)
nyilatkozat arról, hogy a közműegyeztetés teljes körűen, valamennyi érintett közmű- és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével megtörtént, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak
amennyiben a kérelmező nem azonos a hozzájárulás jogosultjával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás a kérelmező részére, hogy helyette és nevében a közútkezelői hozzájárulás megkérése ügyében eljárhat
Kérelmező A közútkezelői hozzájárulás jogosultja (a létesítmény tulajdonosa)
megnevezés: megnevezés:
cím/székhely: cím/székhely:
telefonszám: telefonszám:
e-mail cím: e-mail cím:
Az igénybevételre vonatkozó adatok
helye:
célja:
ideje:
(közterület-használat esetén)
Az igénybe venni kívánt területre vonatkozó adatok
hosszúsága (m):
szélessége (m):
nagysága (m2):

Kézbesítés módja (a megfelelő aláhúzandó): postai / személyes

.........................................
kérelmező

3. melléklet a 22/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez * 

A közút burkolatbontással és burkolatbontással nem járó igénybevételének díja

Típus Új igénybevételi díjak főút és mellékút építési munka területként történő igénybe vétele esetében*
Úttest–főút** esetében 25,-Ft/m2/nap
Úttest–mellékút esetében 10 Ft/m2/nap
Kerékpárút, gyalogút, járda, földút 10 Ft/m2/nap
Zöldterület, zöldfelület A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 37. § (1) alapján igénybevételi díj nem szedhető
Daruzás, építőanyagrakodás, betonpumpa főút**esetében 25,-Ft/m2/nap
Daruzás, építőanyagrakodás, betonpumpa mellékút esetében 10 Ft/m2/nap

* átlagos napi forgalom(egységjármű/nap) azaz 0–4000 egységjármű/nap figyelembevételével

**Főutak esetében (a megadott szakaszhatárok között) az igénybevételi díjak összege 25,- Ft/m2/nap

– Tatai utca

– Ungvár utca: Csáktornya park és Szuglói körvasút sor között

– Öv utca:

a) Füredi utca és Mogyoródi út között,

b) Egressy út és Telepes utca között,

c) Erzsébet királyné útja és Dorozsmai utca között

– Gvadányi utca:

a) Füredi utca és Fogarasi út között (patak jobb oldala),

b) Fogarasi út és Mogyoródi út között (patak bal oldala)

– Miskolci utca: Egressy út és Erzsébet királyné útja között

– Szentmihályi út: Kerepesi út és Ond vezér útja között

– Vezér utca: Cserepes ház előtt

– Mogyoródi út:

a) Nagy Lajos király útja és Gvadányi utca között,

b) Öv utca és Vezseny utca között

– Egressy út: Vezér utca és Miskolci utca között

– Szugló utca: Cinkotai út és Öv utca között

– Rákospatak utca: Szugló utca és Kacsóh Pongrác út között (patak bal oldala)

– Róna utca:

a) Mogyoródi út és Szugló utca között,

b) Erzsébet királyné útja és Nagy Lajos király útja között

– Mexikói út: Mogyoródi út és Thököly út között

Figyelembe veendő egyéb szempontok Szorzószám
Úttest teljes lezárása 2
Téli munkavégzés (nov. 15.-márc. 15. közötti) 2
Burkolatbontási tilalom alá eső közutak 3

Az egyes esetekre meghatározott szorzószámok azonos igénybevételnél összeadódnak.

4. melléklet a 22/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM

A kérelemhez csatolni kell
a közmű-üzemeltetők által egyeztetett kiviteli tervdokumentációt; mely tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan: a közút igénybevételét bemutató helyszínrajzot, a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát, a helyreállítás módjára vonatkozó munkarészt, építési ütemtervet
a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kiviteli tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak
az érintett ingatlan(ok) tulajdonosi hozzájárulását
az építési engedélyt vagy a létesítési hozzájárulást
hat hónapnál nem régebbi, a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásával ellátott munkavégzés alatti ideiglenes/végleges forgalomszabályozási tervet
díjfizetés igazolását
meghatalmazást
az építési munkálatok ütemtervét
A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező A munkakezdési hozzájárulást kérelmező beruházó
megnevezés: megnevezés:
cím/székhely: cím/székhely:
adószám: adószám:
e-mail cím: e-mail cím:
A kivitelezés felelős építésvezetője A beruházó felelős vezetője
név: név:
telefonszám: telefonszám:
e-mail cím: e-mail cím:
Számlázási adatok
számlázási név:
számlázási cím:
adószám:
A tervezett munkára vonatkozó adatok
munkavégzés helye:
projekt megnevezése:
típusa/jellege:
bontás kezdetének az időpontja: munkavégzés befejezésének az időpontja:
közútkezelői hozzájárulás száma:
forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás száma:
építési engedélyt vagy létesítési hozzájárulást kiadó hatóság:
építési engedély vagy létesítési hozzájárulás száma:
A közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)
tulajdonosának neve és címe:
üzemeltetőjének neve és címe:

Kézbesítés módja (a megfelelő aláhúzandó): postai / személyes

..............................................
kérelmező/kivitelező

Az igénybevételi díjat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 11784009–15514004 számú bankszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni, és a megfizetést igazoló átutalási megbízás, illetve feladóvevény másolatát (díjfizetési igazolás) a kérelemhez mellékelni kell.

5. melléklet a 22/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁS IRÁNTI KÉRELEM

A kérelemhez csatolni kell
a közút igénybevételét bemutató, legalább M= 1:500 helyszínrajzot, a közút érintett szakaszának keresztmetszeti rajzát, a helyreállítás módjára vonatkozó munkarészt, építési ütemtervet
a tervező vagy a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kiviteli tervet minden, a munkával érintett közmű és közműjellegű hálózat üzemeltetőjével egyeztette, és a megoldás megfelel az egyeztetés eredményének, továbbá a jogszabályi és egyéb előírásoknak
(https://www.e-epites.hu/e-kozmu felületen intézendő)
szükség esetén hat hónapnál nem régebbi, a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásával ellátott munkavégzés alatti ideiglenes forgalomszabályozási tervet
amennyiben a kérelmező nem azonos a hozzájárulás jogosultjával, meghatalmazást
A munkakezdési hozzájárulást kérelmező kivitelező A munkakezdési hozzájárulást kérelmező beruházó
megnevezés: megnevezés:
cím/székhely: cím/székhely:
telefonszám: telefonszám:
e-mail cím: e-mail cím:
A kivitelezés felelős építésvezetője A beruházó felelős vezetője
név: név:
telefonszám: telefonszám:
e-mail cím: e-mail cím:
A tervezett munkára vonatkozó adatok
munkavégzés helye:
projekt megnevezése:
típusa/jellege:
bontás kezdetének az időpontja: munkavégzés befejezésének az időpontja:
A közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)
tulajdonosának neve és címe:
üzemeltetőjének neve és címe:

Kézbesítés módja (a megfelelő aláhúzandó): postai / személyes

.......................................
kérelmező/kivitelező

6. melléklet a 22/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

JEGYZŐKÖNYV
munkaterület átadás-átvételről

Jegyzőkönyv tárgya
munkaterület munkavégzést megelőző átadása / munkaterület munkavégzést követő átvétele
A munkaterületre vonatkozó adatok
helyszíne:
átadás időpontja:
a munkavégzés típusa:
Kivitelező Közútkezelő
megnevezés: megnevezés: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
cím/székhely: cím/székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.
adószám: telefonszám: +36 1 8729 100
e-mail cím: e-mail cím: hivatal@zuglo.hu
A kivitelezés felelős
építésvezetője
Közútkezelő
képviselője
név: név:
telefonszám: telefonszám:
e-mail cím: e-mail cím:

A kivitelező köteles a munkavégzés teljes időtartama alatt gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, szabványok, útügyi műszaki előírások és irányelvek, továbbá a munkakezdési hozzájárulásban előírt építési, forgalomtechnikai és egyéb rendelkezések munkaterületen való betartásáról.

A munkavégzés során esetlegesen okozott, a közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, úttartozék megrongálódásából származó vagy egyéb, a munkavégzéssel összefüggésbe hozható kárért, balesetért, továbbá a munkavégzés miatt esetlegesen jelentkező kártérítési igényekért a kivitelezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

Melléklet: ........ db fotó

............................................ ............................................
Kivitelező Közútkezelő
Megjegyzések:Kelt:
............................................ ............................................
Kivitelező Közútkezelő