Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről

A Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 232. §-ában, 232/A. § (1) bekezdésében, 234. § (6) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

aa) köztisztviselőjére, közszolgálati ügykezelőjére (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselő), valamint

ab) arra, aki a nyugdíjba vonulását közvetlenül megelőzően legalább öt évig a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselője volt (a továbbiakban: nyugdíjas volt foglalkoztatott),

b) a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire.

(2) A 9–10. §-t, a 14–15. §-t és a 20. §-t a polgármesterre és a közszolgálati jogviszonyban álló alpolgármesterre is alkalmazni kell.

(3) A 2–3. §-t, 7–10. §-t és a 12–20. §-t a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott munkavállalókra is alkalmazni kell.

2. Közszolgálati Tisztviselők Napja

2. § (1) A Közszolgálati Tisztviselők Napja – július 1-je – munkaszüneti nap.

(2) Ha július 1-je a Polgármesteri Hivatal általános munkarendje szerinti pihenőnapra esik, a munkaszüneti nap a pihenőnapot követő első munkanap.

3. A munkarend

3. § (1) A Polgármesteri Hivatal általános munkarendjét a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

(2) *  A közszolgálati tisztviselők részére – amennyiben az munkaszervezési vagy egyéb szempontok alapján indokolt, illetve amennyiben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a szabadság kiadására igazgatási szünetet rendel el – távmunkavégzés, kötetlen munkarend, munkaidőkeret, rugalmas munkarend, továbbá az általános munkarendtől eltérő egyéni munkarend is megállapítható.

(3) *  Az alapszabadság kétötödét az igazgatási szünet időszakára kell tervezni, továbbá az igazgatási szünet időszaka alatti időtartamra kell kiadni. Az igazgatási szünet időszaka alatti időtartamra az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

4. Az illetményrendszer

4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletménye 40%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő az alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

5. § (1) *  A Polgármesteri Hivatalban

a) a főosztály szintű szervezeti egység vezetésére adott főosztályvezetői kinevezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti főosztályvezető-helyettesi szintű vezetői kinevezésnek felel meg,

b) az osztály szintű szervezeti egység vezetésére adott osztályvezetői kinevezés a Kttv. szerinti osztályvezetői szintű vezetői kinevezésnek felel meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt kinevezés esetén a vezetői illetménypótlék a vezető alapilletményének 15%-a, az (1) bekezdés b) pontja szerinti kinevezés esetén a vezetői alapilletmény 10%-a.

6. § A Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata a közszolgálati tisztviselők részére illetménypótlékot állapíthat meg.

5. Juttatások és támogatások

7. § (1) A közszolgálati tisztviselő a közszolgálati feladata kiemelkedő teljesítéséért, feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért, illetve jelentős évforduló alkalmából jutalomban vagy tárgyjutalomban részesíthető.

(2) A közszolgálati tisztviselő kiemelt közszolgálati feladata feszített munkavégzést igénylő eredményes végzéséért jutalomszabadságban részesíthető. A jutalomszabadság mértéke a tárgyévben nem haladhatja meg az öt munkanapot.

8. § A közszolgálati tisztviselő részére munkaidő-kedvezmény adható.

9. § A közszolgálati tisztviselő részére szakmai fejlődésének elősegítésére képzési, továbbképzési, illetve nyelvtanulási támogatás adható.

10. § A közszolgálati tisztviselő jogosult a Polgármesteri Hivatal által fenntartott mobiltelefon-flottához történő csatlakozásra.

11. § Az anyakönyvvezető és az ügyfélszolgálati feladattal megbízott közszolgálati tisztviselő ruházati juttatásban részesül.

12. § A közszolgálati tisztviselőt a Polgármesteri Hivatallal fennálló jogviszonya alatt kötött házassága esetén egy alkalommal családalapítási támogatás illeti meg.

13. § A közszolgálati tisztviselőt gyermeke születésekor gyermekszületési támogatás illeti meg.

14. § A közszolgálati tisztviselő rekreációs juttatásban részesíthető egészségmegőrzése érdekében.

15. § (1) A közszolgálati tisztviselő az élet- és lakáskörülményei javítása céljából lakás építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez támogatásban részesíthető.

(2) A polgármester és az alpolgármester (1) bekezdés szerinti kérelmét a Képviselő-testület bírálja el.

16. § A közszolgálati tisztviselő hozzájárulásban részesíthető albérleti díj vagy lakásbérleti díj kifizetéséhez.

17. § A közszolgálati tisztviselő átmeneti anyagi nehézsége enyhítése érdekében illetményelőleget vehet igénybe.

18. § A közszolgálati tisztviselő rászorultsága esetén vagy az életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli esemény megoldása érdekében egyszeri szociális segélyben részesíthető.

19. § A közszolgálati tisztviselőt közeli hozzátartozója halála esetén temetési segély illeti meg, ha a közeli hozzátartozó eltemettetéséről maga gondoskodott.

20. § (1) A közszolgálati tisztviselő a fizetési számlához kapcsolódóan bankszámlahozzájárulásra jogosult, melynek összege a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb összeg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg kifizetésére tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig – amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor, időarányosan – a fizetési számlára történő átutalással kerül sor.

21. § A nyugdíjas volt foglalkoztatott a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultsága alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.

22. § Az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás, kifizetés és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata állapítja meg.

6. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet 2018. október 1-jén lép hatályba.

(2)–(3) * 

Karácsony Gergely dr. Papp Imre
polgármester jegyző