Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 19–23. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Önkormányzati elismerések

1. § (1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a kimagasló teljesítmény iránti megbecsülés méltó kifejezésére, a zuglói lakcímmel rendelkező vagy zuglói kötődésű személyek kimagasló teljesítményének elismerésére a következő helyi önkormányzati elismeréseket (a továbbiakban: önkormányzati elismerés) alapítja:

1. Zugló díszpolgára,

2. Zuglóért Emlékérem,

3. Zirzen Janka Díj,

4. Zugló Közoktatásáért Díj,

5. Az Év Pedagógusa Díj,

6. *  Zuglói Gyermekekért Rényi Péter Díj

7. Fiatal Pedagógusok Elismerő Oklevél,

8. Az Év Diákja Díj,

9. Zugló Önkormányzata Dicsérő Oklevele,

10. Zugló Közművelődéséért Díj,

11. Gyógyító Munkáért Díj,

12. Egészséges Zuglóért Díj,

13. Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díj,

14. Gondozási Munkáért Díj,

15. *  Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleg,

16. Civil Munkáért Díj,

17. Zuglói Esélyegyenlőségi Díj,

18. Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél,

19. Kiváló Rendőr Elismerő Oklevél,

20. Kiváló Önkormányzati Rendész Elismerő Oklevél,

21. Kiváló Tűzoltó Elismerő Oklevél,

22. Kiváló Önkéntes Tűzoltó Elismerő Oklevél,

23. Kiváló Polgárőr Elismerő Oklevél,

24. Hónap Egészségügyi Dolgozója Oklevél,

25. Hónap Szociális Dolgozója Oklevél,

26. Hónap Rendőre Oklevél,

27. Hónap Tűzoltója Oklevél,

28. Hónap Önkormányzati Rendésze Oklevél.

29. *  A Legsikeresebb Zuglói Termelő Vállalkozás

30. *  A Legsikeresebb Zuglói Szolgáltató Vállalkozás

31. *  A Legsikeresebb Zuglói Kereskedelmi Vállalkozás

32. *  Tiszta udvar, rendes ház Elismerő Oklevél,

33. *  Tiszta, rendes társasház/lépcsőház Elismerő Oklevél,

34. *  Zöld balkon Elismerő Oklevél,

35. *  Tiszta, rendes intézmény Elismerő Oklevél.

(2) *  Az (1) bekezdés 1–18. – kivéve a (4) bekezdésben foglaltakat – és 32–35. pontjában szereplő önkormányzati elismerés adományozásáról – és a 32–35. pont szerinti elismerések esetében a pályázati felhívás elfogadásáról és közzétételéről is – a Képviselő-testület dönt.

(3) *  Az (1) bekezdés 19–23. pontjában szereplő önkormányzati elismerés adományozásáról átruházott hatáskörben a Jogi és Ügyrendi Bizottság dönt.

(4) *  Jelen rendelet 1. melléklet I. 1a. pontjában és az (1) bekezdés 24–28. pontjában szereplő önkormányzati elismerés adományozásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(5) *  Az (1) bekezdés 29–31. pontjában szereplő önkormányzati elismerés adományozásáról átruházott hatáskörben a Gazdasági Bizottság dönt, amely bizottság dönt a vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyásáról is.

2. § *  Az önkormányzati elismerésben részesíthető személyek, vállalkozások körét, az évente adományozható elismerések számát, leírását, adományozásának a feltételeit és rendjét, a jelölésre jogosultakat, a javaslat előterjesztésére jogosultat, az önkormányzati elismeréssel járó jutalom mértékét és formáját, valamint az adományozás időpontját

a) az 1. melléklet állapítja meg, ha a Képviselő-testület,

b) a 2. melléklet állapítja meg, ha a Jogi és Ügyrendi Bizottság, továbbá

c) a 3. melléklet állapítja meg, ha a polgármester

d) a 4. melléklet állapítja meg, ha a Gazdasági Bizottság

az adományozó.

3. § (1) Az önkormányzati elismerés adományozásáról az adományozott a nevét, az önkormányzati elismerés megnevezését és az átadásának időpontját tartalmazó oklevelet kap.

(2) Az önkormányzati elismeréssel a mellékletben meghatározottak szerint

a) tárgyi emlék és pénzjutalom,

b) tárgyi emlék,

c) pénzjutalom vagy

d) a pénzjutalom értékének megfelelő tárgyjutalom

jár.

(3) Ha az önkormányzati elismerés adományozását több személy kiemelkedő közös tevékenysége alapozza meg, azt az adományozási keret szempontjából egy fő részére adományozott önkormányzati elismerésnek kell tekinteni. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, az önkormányzati elismeréssel járó oklevél és a tárgyi emlék az adományozottak mindegyikének külön-külön, a pénzjutalom az önkormányzati elismerésben részesült csoport tagjainak együttesen jár.

(4) A pénzjutalom számításának az alapja 20 000 Ft.

(5) *  A 2021. évben adományozásra kerülő, pénzjutalommal járó önkormányzati elismerések esetében a pénzjutalom kifizetésének határideje legkésőbb 2022. június 30.

4. § Az önkormányzati elismerés az érintett személy halála után (a továbbiakban: posztumusz) is adományozható.

5. § (1) Az önkormányzati elismerést – ha e rendelet másként nem rendelkezik – a polgármester adja át.

(2) Az önkormányzati elismerést az adományozott személynek, a posztumusz adományozható önkormányzati elismerést az adományozott személynek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója számára kell átadni.

6. § (1) Az önkormányzati elismerést vissza kell vonni, ha az elismerésben részesült személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott jogerős ítélet hatálya alatt áll.

7. § (1) A Képviselő-testület a kimagasló teljesítmény iránti megbecsülés méltó kifejezésére Zugló Lakosságának Szolgálatáért Díj elismerést (a továbbiakban: Díj) alapít és adományoz.

(2) *  A Díj a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett intézményben legalább 25 éve foglalkoztatott és a Díj átadására alkalmat adó naptári napot megelőző kettő naptári éven belül nyugállományba vonult természetes személynek jár.

8. § (1) A Díj adományozásáról az elismerésben részesített személy a nevét, az elismerés megnevezését és az átadásának az időpontját tartalmazó oklevelet kap.

(2) *  A Díjjal pénzjutalom jár, amelynek a mértéke a díjazott 1 havi, az utolsó havi bruttó munkabérének vagy illetményének megfelelő összeg.

(3) A Díjat a polgármester adja át.

9. § *  (1) A Díj átadására

a) a Zuglói Egyesített Bölcsődék volt dolgozójának a Bölcsődék napja,

b) a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ és a Zuglói Egészségügyi Szolgálat volt munkatársának a Semmelweis-nap,

c) a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársának a Szociális munka napja,

d) a pedagógusnak a Pedagógusnap

alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

(2) Amennyiben a díj átadására (1) bekezdésben meghatározott napon nem került sor, a díj adományozható a tárgyév december 31. napjáig.

10. § (1) A Képviselő-testület Jubileumi Emlékérem elismerést alapít és adományoz a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által működtetett vagy fenntartott intézménynek, amely a fennállásának az 5., 10. vagy ezek többszörösének évfordulóját ünnepli.

(2) A Jubileumi Emlékéremben részesített intézmény a nevét, az elismerés megnevezését és az elismerés átadásának az időpontját tartalmazó oklevelet kap. Az adományozott emlékérem és emlékkönyv tárgyjutalomban részesül.

11. § Az emlékérem leírása: patinázott bronzból készült, 8 cm átmérőjű érem, amelyen a Vajdahunyad várának domborműve (vésete) van. A dombormű (vésete) alatt a „Jubileumi Emlékérem” felirat látható. Az érem hátlapján az adományozott intézmény neve, alatta az évforduló száma, az alatt az adományozás éve áll.

12. § (1) A Jubileumi Emlékérem átadására az intézmény által ellátott tevékenységnek megfelelően

a) a Kerületi tanévnyitó,

b) a Bölcsődék napja,

c) a Semmelweis-nap vagy

d) a Szociális munka napja

alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

(2) A Jubileumi Emlékérmet a polgármester adja át.

13. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati elismerésként Zugló saját halottjává nyilvánítja azt az elhunyt személyt, aki a Zugló díszpolgára kitüntetéssel rendelkezik.

(2) Zugló saját halottjává nyilvánítható az az elhunyt személy, aki

a) életútja során művészeti, kulturális, tudományos vagy sportteljesítményével kimagasló érdemeket szerzett,

b) a kerület érdekében végzett munkájával kimagasló szakmai, emberi, közéleti vagy hivatásbeli érdemeket szerzett vagy

c) a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának a tagja vagy volt tagja, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselője, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal vagy önkormányzati intézmény köztisztviselője, közalkalmazottja vagy munkavállalója.

14. § A Zugló saját halottjává nyilvánításról a polgármester dönt, döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. § Zugló saját halottjává nyilvánítás esetén Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a hozzátartozókkal együttműködve gondoskodik az illő temetési szertartás megszervezéséről, és vállalja annak költségeit.

2. Az előkészítő eljárás

16. § (1) Az önkormányzati elismerés, az Emlékérem és a Díj adományozására a jelölést az adományozás időpontját megelőző kilencvenedik napig kell megtenni. A havonta adományozott elismerésre a tárgyhónap 5. napjáig, a Zugló saját halottjává nyilvánításra a javaslatot a haláleset napját követően haladéktalanul kell megtenni.

(2) *  Az önkormányzati elismerés adományozására vonatkozó jelölésnek tartalmaznia kell:

a) a jelölt személy családi és utónevét, intézmény esetén az intézmény, közösség esetében a közösség, vállalkozás esetében a vállalkozás megnevezését és adószámát,

b) külföldi állampolgárra vonatkozó jelölés esetén ennek tényét,

c) posztumusz adományozásra vonatkozó jelölés esetén az elhunyt halálának időpontját és

d) az önkormányzati elismerés adományozásának az indokait.

(3) Ha az elismerésre való jelölés csoport részére történő adományozásra vonatkozik, ezt a tényt is fel kell tüntetni.

(4) *  A jelölés mintáját az 5. melléklet tartalmazza.

17. § (1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint adatkezelő az elismerésre javasolt személy természetes személyazonosító adatait, a lakóhelyét, az adóazonosító jelét, a társadalombiztosítási azonosító jelét, a munkahelyének nevét, a munkahelyének címét, a folyószámla számát, a folyószámlát kezelő pénzintézet nevét, az elismerés adományozását alátámasztó egyéb személyes adatokat, továbbá a jelölést tevő személy családi és utónevét kizárólag az önkormányzati elismerés adományozása, az előkészítő eljárás lefolytatása és az elismeréssel járó anyagi juttatás kifizetése céljából kezeli.

(2) *  Az adatkezelés részletes szabályait a 6. számú melléket adatkezelési tájékoztató elnevezésű dokumentuma tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

4–5. * 

19–24. § * 

1. melléklet a 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez * 

I. Zugló díszpolgára

1. A Zugló díszpolgára kitüntetés annak a zuglói kötődésű természetes személynek adományozható, aki

1.1. a gazdaság, a kultúra, a művészet, az egészségügy, a sport vagy a tudományos élet területén a kerület határain túlmutató, nemzeti vagy nemzetközi szinten kiemelkedő eredményt ért el, vagy

1.2. a társadalom érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a kerület anyagi és szellemi értékeinek a gyarapítását.

1a. Ha a jelölt személy nem érdemtelen a díszpolgári címre, a Képviselő-testület – átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntéssel – díszpolgári címet adományoz annak, az érem megszerzésének időpontjában zuglói lakcímmel rendelkező, vagy zuglói székhelyű egyesületben sportoló természetes személynek, aki olimpián, sakkolimpián, paralimpián, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § g) pontja szerinti speciális világjátékokon, illetve Speciális Olimpián az első divízióban vagy az adott sportág világbajnokságán, fogyatékos sportolók számára rendezett világbajnokságán felnőtt kategóriában első helyezést ér el.

2. Az adományozásra jelölhet:

2.1. a polgármester,

2.2. az alpolgármester,

2.3. az önkormányzati képviselő,

2.4. a Képviselő-testület bizottsága,

2.5. a kerületi nemzetiségi önkormányzat vagy

2.6. a kerületi nemzetiségi önkormányzat képviselője.

2a. Az (1a) alpontban meghatározott díszpolgári címre az arra jogosult személyt a polgármester jelöli, a 2.2.–2.6. pontokban felsoroltak jelölhetik.

A jelölésre a jogosultságról történő tudomásszerzést követően 60 napon belül, az adományozásról szóló döntés meghozatalára a jelölést követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor.

3. A Zugló díszpolgára kitüntetés adományozására a jelöltek közül a polgármester tesz javaslatot.

4. Életben lévő természetes személyek részére évente legfeljebb 5 Zugló díszpolgára kitüntetés adományozható, továbbá a posztumusz adományozott díszpolgári kitüntetés korlátlan számban adományozható.

4a. Az 1a. alpont alapján díszpolgári kitüntetés korlátlan számban adományozható, s az nem számít bele a 4. pontban írt mennyiségi lehetőségbe.

5. A Zugló díszpolgára kitüntetéssel tárgyi emlék jár, amely patinázott bronzból készült, 8 cm átmérőjű érem, rajta a „Zugló díszpolgára” felirat van. Az érem hátlapján a kerület címere, az adományozás éve és az adományozott neve áll.

6. A kitüntetéssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hússzorosa.

7. A kitüntetés átadására az önálló zuglói közigazgatás létrejöttének alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

II. Zuglóért Emlékérem

8. A Zuglóért Emlékérem elismerés annak a magyar állampolgár természetes személynek, szervezetnek, intézménynek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek adományozható,

8.1. aki vagy amely a kerületben legalább 5 éven át kiemelkedő munkát végzett a városépítés, a városrendezés, a kultúra, a köznevelés, az egészségügy, a szociálpolitika, a sport, a közigazgatás vagy a tűz- és rendvédelem területén, vagy

8.2. aki külföldi állampolgár, és Zugló külkapcsolatai fejlesztésében, nemzetközi ismertségének terjesztésében, a két- vagy többoldalú kapcsolatok kialakításában és ápolásában jelentős szerepet játszott.

9. Az elismerés adományozására jelölhet:

9.1. a polgármester,

9.2. az alpolgármester,

9.3. az önkormányzati képviselő,

9.4. a Képviselő-testület bizottsági elnökeinek többsége,

9.5. a képviselőcsoport,

9.6. a kerületben működő civil szervezet,

9.7. a kulturális, köznevelési, egészségügyi, szociális és sport intézmény vezetője,

9.8. a nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzati képviselő, valamint

9.9. a Polgármesteri Kabinet útján az a személy, aki Zuglóban legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

10. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a polgármester tesz javaslatot.

11. Évente legfeljebb 6 Zuglóért Emlékérem elismerés adományozható, amelyből legfeljebb kettő csoport részére, legfeljebb 1 külföldi állampolgár számára adományozható.

12. Az elismerés nem adományozható Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete tagjának és a polgármesternek.

13. Annak a természetes személynek, szervezetnek vagy intézménynek, amely egyéb önkormányzati elismerésben, díjban részesült, az elismerés csak a korábbi elismerés adományozását követő 5 év elteltével adományozható, kivéve, ha a természetes személynek a Képviselő-testület a korábbi elismerést is posztumusz adományozta.

14. Az elismerést megtestesítő emlékérem leírása: patinázott bronzból készült, 8 cm átmérőjű érem, amelyen a Vajdahunyad várának domborműve (vésete) és „Zuglóért” felirat van. Az érem hátlapján az adományozás éve és az adományozott neve áll.

15. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszerese.

16. Az elismerés átadására az önálló zuglói közigazgatás létrejöttének alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

III. Zirzen Janka Díj

17. A Zirzen Janka Díj elismerés az Önkormányzat által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusnak,

17.1. új pedagógia-szakmai program kidolgozásáért, kikísérletezéséért, bevezetéséért és hatékony működtetéséért vagy

17.2. az Év Pedagógusa díj birtokosának e díj adományozását követő 3 év elteltével, a folyamatosan végzett kimagasló munkáért adományozható.

18. Az adományozásra jelölhet:

18.1. a munkáltató,

18.2. az intézményvezető,

18.3. a Népjóléti Bizottság tagja,

18.4. a nevelőtestület,

18.5. az intézményi tanács,

18.6. az iskolaszék vagy óvodaszék,

18.7. a tankerület vezetője.

19. A kitüntetés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

20. Évente legfeljebb 1 Zirzen Janka Díj elismerés adományozható.

21. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszerese.

22. Az elismerés átadására a Pedagógusnap alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

IV. Zugló Közoktatásáért Díj

23. A Zugló Közoktatásáért Díj elismerés annak a személynek adományozható, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti pedagógus munkakörben legalább 20 éve a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett köznevelési intézményben folyamatosan kimagasló munkát végezve dolgozik, és életútja mások előtt példaértékű.

24. Az elismerésre jelölhet:

24.1. az intézményvezető,

24.2. a munkáltató,

24.3. a tankerület vezetője.

25. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

26. Évente legfeljebb 5 Zugló Közoktatásáért Díj elismerés adományozható.

27. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétszerese.

28. Az elismerés átadására a Pedagógusnap alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

V. Az Év Pedagógusa Díj

29. Az Év Pedagógusa Díj elismerés annak a személynek adományozható, aki a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett nevelési-oktatási intézményben példamutató oktató-nevelő munkát végző pedagógusként dolgozik, és aki a diákok, a gyermekek és a szülők körében köztiszteletnek örvend, továbbá:

29.1. az általa felkészített diák fővárosi vagy magasabb szintű tantárgyi versenyen legalább VI. helyezést ért el,

29.2. világversenyen részt vevő diákot készített fel, vagy

29.3. a kerületért vagy közvetlen környezetéért önként vállalt, díjazás nélküli kiemelkedő nevelőmunkát végez.

30. Az Év Pedagógusa Díj adományozására való jogosultság megítélésénél előnyben részesül az, aki a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyekre felkészített tanítványaival ért el eredményt.

31. Az elismerésre jelölhet:

31.1. a munkáltató,

31.2. az intézményvezető,

31.3. a tankerület vezetője.

32. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

33. Évente legfeljebb 3 Év Pedagógusa Díj adományozható.

34. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétszerese.

35. Az elismerés átadására a Kerületi tanévnyitó alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

VI. Zuglói Gyermekekért Rényi Péter Díj

36. A Zuglói Gyermekekért Rényi Péter Díj elnevezésű kitüntetés Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett nevelési-oktatási intézményben dolgozó pedagógusnak, az oktatónevelő munkát közvetlenül segítő pedagógus végzettségű munkatársnak adható, aki kimagasló szakmai tevékenységet végez.

37. Az adományozásra jelölhet:

37.1. a munkáltató,

37.2. az intézményvezető,

37.3. a Népjóléti Bizottság tagja,

37.4. a nevelőtestület,

37.5. az intézményi tanács,

37.6. az iskolaszék vagy óvodaszék,

37.7. a tankerület vezetője.

38. Az elismerést adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

39. Évente legfeljebb 7 Zuglói Gyermekekért Rényi Péter Díj adományozható.

40. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse.

41. Az elismerés átadására a Pedagógusnap alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

VII. Fiatal Pedagógusok Elismerő Oklevél

42. A Fiatal Pedagógus Elismerő Oklevél elismerés annak a 35 év alatti pedagógusnak adományozható, aki legalább 3 éve Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett nevelési-oktatási intézményben kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett.

43. Az adományozásra jelölhet:

43.1. a munkáltató,

43.2. az intézményvezető,

43.3. a tankerület vezetője,

43.4. a diákönkormányzat.

44. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

45. Évente legfeljebb 3 Fiatal Pedagógus Elismerő Oklevél adományozható.

46. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyszerese.

47. Az elismerés átadására a Pedagógusnap alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

VIII. Az Év Diákja Díj

48. Az Év Diákja Díj elismerés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban álló diáknak adományozható, akinek a tanulmányi átlaga eléri a 4,5 eredményt, továbbá aki

48.1. Zugló határain túlmutató eredményeket ér el,

48.2. a fővárosi vagy magasabb szintű tanulmányi vagy kulturális versenyen legalább VI. helyezést ér el, vagy

48.3. a kerületért vagy közvetlen környezetéért önként vállalt kiemelkedő munkát végez.

49. Az adományozásra való jogosultság megítélésénél előnyben részesül az, aki a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyen ért el eredményt.

50. Az adományozásra a helyi diákönkormányzattal egyetértésben jelölhet:

50.1. az intézményvezető,

50.2. a tankerület vezetője,

50.3. a Zuglói Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat.

51. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

52. Évente legfeljebb 5 Év Diákja Díj adományozható.

53. Az elismeréssel a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap három és félszerese összegű pénzjutalom vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalom jár.

54. Az elismerés átadására a Kerületi tanévnyitó alkalmából szervezett ünnepségen keiül sor.

IX. Zugló Önkormányzata Dicsérő Oklevele

55. A Zugló Önkormányzata Dicsérő Oklevele elismerés a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott vagy 2013. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban működtetett köznevelési intézményben az oktató-nevelő tevékenységet segítő, közművelődési intézményben a közművelődési tevékenységet segítő, valamint a nevelésioktatási vagy közművelődési intézményben technikai dolgozóként foglalkoztatott személy számára, kimagasló munkájának az elismeréseként adományozható.

56. Az adományozásra jelölhet:

56.1. a munkáltató,

56.2. az intézményvezető,

56.3. a tankerület vezetője,

56.4. a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetője.

57. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

58. Évente legfeljebb 5 Zugló Önkormányzata Dicsérő Oklevele adományozható.

59. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap három és félszerese.

60. Az elismerés átadására a Pedagógusnap alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

X. Zugló Közművelődéséért Díj

61. A Zugló Közművelődéséért Díj kitüntetés a Zuglóban több éven át a közművelődés területén kiemelkedő tevékenységet végző személynek adományozható.

62. Az adományozásra jelölhet:

62.1. a munkáltató,

62.2. a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. ügyvezetője,

62.3. a közművelődési feladatokért felelős alpolgármester.

63. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

64. Évente legfeljebb 2 Zugló Közművelődéséért Díj adományozható.

65. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse.

66. Az elismerés átadására a Pedagógusnap alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

XI. Gyógyító Munkáért Díj

67. A Gyógyító Munkáért Díj kitüntetés az önkormányzati feladatot ellátó intézményben közszolgáltatást ellátó orvos kimagasló személyes teljesítményének, tevékenységének az elismeréseként adományozható.

68. Az adományozásra jelölhet:

68.1.

68.2. a Zuglói Egészségügyi Szolgálat vezetője.

69. Az elismerés adományozására a jelöltek közül az Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

70. Évente legfeljebb 2 Gyógyító Munkáért Díj adományozható.

71. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tízszerese.

72. Az elismerés átadására a Semmelweis-nap alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

XII. Egészséges Zuglóért Díj

73. Az Egészséges Zuglóéit Díj elismerés az önkormányzati feladatot ellátó intézményben közszolgáltatást ellátó egészségügyi szakdolgozó kimagasló személyes teljesítményének, tevékenységének az elismeréseként adományozható.

74. Az adományozásra jelölhet:

74.1.

74.2. a Zuglói Egészségügyi Szolgálat vezetője.

75. Az elismerés adományozására a jelöltek közül az Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

76. Az Egészséges Zuglóért Díj évente legfeljebb 3 fő egészségügyi feladatokat ellátó egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott részére adományozható.

77. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa.

78. Az elismerés átadására a Semmelweis-nap alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

XIII. Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díj

79. A Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díj elismerés az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményben, egészségügyi feladatok ellátását segítő közalkalmazott vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott kimagasló személyes teljesítményének, tevékenységének az elismeréseként adományozható.

80. Az adományozásra jelölhet:

80.1.

80.2. a Zuglói Egészségügyi Szolgálat vezetője.

81. Az elismerés adományozására a jelöltek közül az Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

82. Évente legfeljebb 1 Zugló Egészségügyi Ellátásáért Díj adományozható.

83. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa.

84. Az elismerés átadására a Semmelweis-nap alkalmából szervezett ünnepségen kérni sor.

XIV. Gondozási Munkáért Díj

85. A Gondozási Munkáért Díj elismerés a kerületben 5 éve a szociális gondozás területén, illetve bölcsődében dolgozó, kimagasló személyes teljesítményt nyújtó személy részére adományozható.

86. Az adományozásra jelölhet:

86.1. a munkáltató,

86.2.

86.3. a szociális területért felelős alpolgármester.

87. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

88. Az Évente 8 Gondozási Munkáért Díj kitüntetés adományozható, az alábbi megoszlás szerint:

88.1. a Zuglói Egyesített Bölcsődék munkatársai közül 4 fő,

88.2. a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ munkatársai közül 2 fő,

88.3. a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai közül 2 fő.

89. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa.

90. Az elismerés átadására

90.1. a bölcsődei dolgozók esetében a Bölcsődék napja,

90.2. a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ munkatársai esetén a Semmelweis-nap,

90.3. a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai esetében a Szociális munka napja alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

XV. Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleg

91. A Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleg elismerés zuglói székhelyű sportegyesületekhez tartozó vagy Zuglóban lakó sportolónak, sporttal foglalkozó szakembernek, sportolói vagy sportot támogató közösségnek – így különösen sportegyesületnek, sportintézménynek, szakosztálynak, csapatnak – adományozható, aki vagy amely

91.1. világversenyen vagy nemzetközi versenyen érmes helyezést ért el,

91.2. nemzetközi vagy hazai versenyeken legalább öt éven keresztül kiemelkedő eredményeket ért el,

91.3. a 91.1. és a 91.2. pontban foglalt sportoló vagy csapat edzője,

91.4. az utánpótlás nevelésében legalább öt éven át kiemelkedő eredményeket elért edző,

91.5. olyan sportszervező vagy szakember, aki legalább 10 éven át közreműködött a kerület sportfejlesztési terveinek kidolgozásában, a feltételrendszer megteremtésében, továbbá a tervek gyakorlati megvalósításában,

91.6. olyan társadalmi munkás, aki legalább 10 éven át rendszeresen és hatékonyan részt vett a kerület sportmozgalmának szervezésében, teljesítésében, irányításában,

91.7. a kerület nevelési-oktatási intézményében legalább 10 éven át a tanulóifjúságnak a sporthoz való kapcsolata fejlesztésében, a tehetségek kiválasztásában és gondozásában tevékenyen résztvevő pedagógus,

91.8. anyagi támogatással rendszeresen hozzájárult a testnevelés és a sportolás kerületi feltételrendszerének a megteremtéséhez, javításához, vagy

91.9. kerületi székhelyű sportegyesületként legalább 10 éven át a versenysportban, az utánpótlás-nevelésben és a szabadidős sport szervezésében, támogatásában kiemelkedő eredményeket ért el.

92. A díj adományozására jelölhet:

92.1. a kerületi székhelyű

92.1.1. nevelési-oktatási intézmény vezetője, szakmai közössége,

92.1.2. sportegyesület vagy szövetség elnöksége,

92.1.3. iskolai szervezet vezetője és elnöksége, valamint

92.2. az önkormányzati képviselő,

92.3. az önkormányzati képviselőcsoport,

92.4. a polgármester,

92.5. a jegyző, továbbá

92.6. a Polgármesteri Kabinet útján az a személy, aki Zuglóban legalább 5 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

93. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

94. Évente legfeljebb 5 Zugló Sportjáért Rátonyi Gábor Emlékserleg adományozható, amelyből legfeljebb kettő adományozható két főből álló vagy annál nagyobb közösség részére.

95. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap

95.1. ötszöröse, ha az elismerés a természetes személy egyéni teljesítményének az elismerése,

95.2. tízszerese, ha az elismerésben közösség részesül.

96. Az elismeréssel tárgyi emlék jár. A tárgyi emlék formája egy 30 cm magasságú emlékserleg, amelynek felső részén körbefutva nagy kezdőbetűkkel az adományozó neve, alatta nagy betűkkel az elismerés elnevezése, az alatt nagy kezdőbetűkkel a díjban részesülő családi és utóneve, továbbá a díjazás időpontja van feltüntetve.

97. A serlegek elkészítéséről a Polgármesteri Kabinet gondoskodik.

98. Az elismerés átadására a Sportolók Karácsonya alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

XVI. Civil Munkáért Díj

99. A Civil Munkáért Díj elismerés a zuglói civil szféra fenntartásában, fejlődésében hivatásszerűen vagy önkéntesen Zugló közigazgatási területén kiemelkedő munkát végző személynek vagy közösségnek adományozható.

100. Az elismerés adományozható annak a civil szervezetnek vagy közösségnek,

100.1. amely civil szervezet az önkormányzat közigazgatási területén legalább 3 éve székhellyel rendelkezik, továbbá nincs köztartozása

100.2. közösségként legalább 3 éve Zugló területén működik.

101. Az elismerés adományozására jelölhet:

101.1. a polgármester,

101.2. Zugló országgyűlési képviselője,

101.3. az alpolgármester,

101.4. az önkormányzati képviselő,

101.5. a kulturális, köznevelési, egészségügyi, szociális és sport területén működő intézmény vezetője.

102. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

103. Évente 5 elismerés adományozható, amelyet magánszemély, civil szervezet, illetve közösség kaphat.

104. Az elismeréssel tárgyi emlék jár. A tárgyi emlék leírása: patinázott bronzból készült 8 cm átmérőjű érem, amelyen a „Civil Munkáért Díj” felirat van. Az érem hátlapján a kerület címere, az adományozás éve és az adományozott neve áll.

105. Az elismeréssel járó pénzjutalom a magánszemély vagy civil szervezet számára a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyszerese, közösség esetében a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hatszorosa.

106. Az emlékérmek elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal civil ügyekért felelős szervezeti egysége gondoskodik.

107. Az elismerés átadására a Civilek világnapja alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor, amelyen a civil tanácsnok átadóként vesz részt.

XVII. Zuglói Esélyegyenlőségi Díj

108. A Zuglói Esélyegyenlőségi Díj elismerés adományozható annak a természetes személynek, köznevelési, szociális, egészségügyi vagy kulturális intézménynek, civil szervezetnek, gazdasági társaságnak, aki, vagy amely a hozzáállásával, a hétköznapi cselekedeteivel vagy a példamutató magatartásával az esélyegyenlőség érvényesülését előmozdítja.

109. Az elismerés annak adományozható,

109.1. aki zuglói kötődésű természetes személy

109.2. szervezetként több mint 5 éve székhellyel rendelkezik és működik Zuglóban, továbbá nincs köztartozása.

110. Az elismerés adományozására jelölhet:

110.1. a polgármester,

110.2. az alpolgármester,

110.3. az önkormányzati képviselő,

110.4. a Képviselő-testület bizottsága,

110.5. a zuglói kulturális, köznevelési, egészségügyi és szociális intézmény vezetője.

111. Az elismerés adományozására a jelöltek közül Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.

112. Évente legfeljebb 2 Zuglói Esélyegyenlőségi Díj elismerés adományozható.

113. Az elismeréssel járó pénzjutalom természetes személy esetében a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap tizenegyszerese, ha az adományozott nem természetes személy, a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap hétszerese.

114. Az elismerés átadására az Esélyegyenlőség Napja alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

XVIII. Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél

115. A Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél elismerés a közrendvédelmi feladatot ellátó, huzamosabb időn keresztül Zugló területén a közbiztonság és a közrend védelme, valamint a személyi és vagyonbiztonság megóvása érdekében kiemelkedő tevékenységet végző természetes személy részére adományozható.

116. Az adományozásra jelölhet:

116.1. a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Zuglói Önkormányzati Rendészet állományilletékes vezetője,

116.2. a közbiztonságért felelős alpolgármester,

116.3.

116.4. a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. ügyvezetője.

117. Az elismerés adományozására a jelöltek közül a Jogi és Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.

118. Évente legfeljebb 7 Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél adományozható, a következő megoszlásban:

118.1. 3 fő részére a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság állományából,

118.2. 1 fő részére a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság személyi állományából, továbbá

118.3. 1 fő önkormányzati rendész részére,

118.4. 1 fő polgárőr részére,

118.5. 1 fő a Zuglói Közbiztonsági Non-profít Kft. munkavállalója részére.

119. Az elismeréssel járó pénzjutalom mértéke a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap nyolcszorosa.

120. Az elismerés átadására az önálló zuglói közigazgatás létrejöttének alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.

2. melléklet a 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez * 

I. Kiváló Rendőr Elismerő Oklevél

1. Kiváló Rendőr Elismerő Oklevél elismerés adományozható annak a Budapesti Rendőrfőkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományába tartozó személynek, aki:

1.1. kiemelt vagyon és személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetése esetén az elkövető felderítése, bűncselekmények beazonosítása és a szükséges bizonyítékok beszerzése érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtott,

1.2. szolgálaton kívül, szándékos bűncselekményt elkövető vagy elfogatóparanccsal körözött személy elfogása érdekében intézkedést tett,

1.3. a szolgálat ellátása során olyan – lojális alapon információt szolgáltató – személlyel tart kapcsolatot, akiktől a beszerzett információk ellenőrzését és feldolgozását követően kiemelt bűncselekmények elkövetőjének az azonosítására került sor, továbbá

1.4. akinek a személyes észlelése eredményezte kiemelt vagyon és személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetőjének az elfogását, valamint

1.5. aki a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősítő, kiemelkedő szakmai munkát végez.

2. Az elismerés adományozására javaslatot tehet:

2.1. a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője,

2.2. a feladatköre szerint felelős alpolgármester,

2.3. a polgármester,

2.4. a Zuglói Önkormányzati Rendészet igazgatója,

2.5. a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. ügyvezetője.

3. Az elismeréssel járó pénzjutalom összege a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse. Évente annyi személynek adományozható az elismerés, hogy az elismerésekkel járó pénzjutalom mértéke a bruttó 1.000.000 forintot ne haladja meg.

4. Az elismerés átadására a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntését követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

II. Kiváló Önkormányzati Rendész Elismerő Oklevél

5. Kiváló Önkormányzati Rendész Elismerő Oklevél adományozható annak a Zuglói Önkormányzati Rendészet állományába tartozó személynek, aki:

5.1. kiemelt vagyon és személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetését akadályozta meg,

5.2. a szolgálat ellátása közben a közterület rendjét szándékosan megsértők elleni intézkedés során a testi épségét kockáztatva intézkedett, vagy

5.3. a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősítő, kiemelkedő szakmai munkát végez.

6. Az elismerésre javaslatot tehet:

6.1. a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője,

6.2. a feladatköre szerint felelős alpolgármester,

6.3. a polgármester,

6.4. a Zuglói Önkormányzati Rendészet igazgatója,

6.5. a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. ügyvezetője,

6.6. a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke.

7. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse. Évente annyi személynek adományozható az elismerés, hogy az elismerésekkel járó pénzjutalom mértéke a bruttó 1.000.000 forintot ne haladja meg.

8. Az elismerés átadására a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntését követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

III. Kiváló Tűzoltó Elismerő Oklevél

9. Kiváló Tűzoltó Elismerő Oklevél adományozható annak a tűzvédelmi és műszaki mentési feladatot ellátó, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó személynek, aki huzamosabb időn keresztül Zugló területén a tűzvédelem, valamint a műszaki mentés érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

10. Az elismerésre javaslatot tehet: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka.

11. Évente legfeljebb 7 Kiváló Tűzoltó Elismerő Oklevél adományozható.

12. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse.

13. Az elismerés átadására a Tűzoltók Napján kerül sor.

IV. Kiváló Önkéntes Tűzoltó Elismerő Oklevél

14. Kiváló Önkéntes Tűzoltó Elismerő Oklevél adományozható annak a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület állományába tartozó személynek, aki:

14.1. kiemelt káresemény felszámolásában vett részt,

14.2. a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősítő, kiemelkedő szakmai munkát végez, vagy

14.3. a tűzoltás vagy műszaki mentés során életmentésben közreműködött.

15. Az elismerésre javaslatot tehet:

15.1. a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka,

15.2. a feladatköre szerint felelős alpolgármester,

15.3. a polgármester,

15.4. a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

16. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse.

17. Évente legfeljebb 5 Kiváló Önkéntes Tűzoltó Elismerő Oklevél adományozható.

18. Az elismerés átadására a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntését követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

V. Kiváló Polgárőr Elismerő Oklevél

19. Kiváló Polgárőr Elismerő Oklevél adományozható annak a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület állományába tartozó személynek aki:

19.1. kiemelt vagyon és személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetését akadályozta meg,

19.2. a szolgálat ellátása közben a közterület rendjét szándékosan megsértő elleni rendészeti intézkedés során a testi épségét is kockáztatva közreműködött az intézkedés végrehajtásában,

19.3. a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősítő, kiemelkedő szakmai munkát végzett,

19.4. tűzoltás vagy műszaki mentés során életmentésben közreműködött.

20. Az elismerésre javaslatot tehet:

20.1. a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője,

20.2. a feladatköre szerint felelős alpolgármester,

20.3. a polgármester,

20.4. a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke,

20.5. *2

21. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap ötszöröse. Évente annyi személynek adományozható az elismerés, hogy az elismerésekkel járó pénzjutalom mértéke a bruttó 1.000.000 forintot ne haladja meg.

22. Az elismerés átadására a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntését követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

3. melléklet a 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

I. A Hónap Egészségügyi Dolgozója Oklevél

1. A Hónap Egészségügyi Dolgozója Oklevél elismerés annak a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál egészségügyi feladatot ellátó – nem vezető beosztású – személynek adományozható, aki legalább két éve a Zuglói Egészségügyi Szolgálat alkalmazásában áll, és a tárgyhónapot megelőző időszakban nyújtott folyamatos, kiemelkedően eredményes, szakszerű és törvényes munkavégzéssel, valamint példamutató hozzáállással látta el a feladatát.

2. Az elismerés adományozásra javaslatot tehet.

2.1. a feladatkör szerint felelős alpolgármester,

2.2. * 

2.3. a Zuglói Egészségügyi Szolgálat igazgatója.

3. Havonta legfeljebb 2 Hónap Egészségügyi Dolgozója Oklevél elismerés adományozható.

4. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyszerese.

5. Az elismerés átadására a Képviselő-testület ülésén kerül sor.

II. A Hónap Szociális Dolgozója Oklevél

6. A Hónap Szociális Dolgozója Oklevél elismerés annak az önkormányzat által fenntartott szociális intézményben feladatot ellátó – nem vezető beosztású – személynek adományozható, aki legalább két éve a Zuglói Egyesített Bölcsődék, a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vagy a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ alkalmazásában áll, és a tárgyhónapot megelőző időszakban nyújtott folyamatos, kiemelkedően eredményes, szakszerű és törvényes munkavégzéssel, valamint példamutató hozzáállással látta el a feladatát.

7. Adományozásra javaslatot tehet.

7.1. a feladatkör szerint felelős alpolgármester,

7.2. a Szociális Bizottság elnöke.

8. Havonta 4 Hónap Szociális Dolgozója Oklevél elismerés adományozható a következő megosztásban:

8.1. 2 fő a Zuglói Egyesített Bölcsődék dolgozója,

8.2. 1 fő a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ dolgozója és

8.3. 1 fő a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ dolgozója részére.

9. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyszerese.

10. Az elismerés átadására a Képviselő-testület ülésén kerül sor.

III. A Hónap Rendőre Oklevél

11. A Hónap Rendőre Oklevél elismerés annak a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó, közrendvédelmi feladatot ellátó személynek adományozható, aki az előző havi időszakban nyújtott folyamatos, kiemelkedően eredményes, szakszem és törvényes munkavégzéssel, valamint példamutató hozzáállással látta el a feladatát Zugló területén a közbiztonság és közrend védelme, valamint a személyi és vagyonbiztonság megóvása érdekében.

12. Az elismerés adományozására a XIV. kerületi Rendőrkapitány tehet javaslatot.

13. Havonta 1 Hónap Rendőre Oklevél elismerés adományozható.

14. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyszerese.

15. Az elismerés átadására a Képviselő-testület ülésén kerül sor.

IV. Hónap Tűzoltója Oklevél

16. A Hónap Tűzoltója Oklevél elismerés annak a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Északpesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság állományába tartozó, tűzvédelmi feladatot ellátó személynek adományozható, aki az előző hónapban nyújtott kiemelkedően eredményes, szakszerű és színvonalas munkavégzéssel, valamint példamutató hozzáállással látta el a feladatát Zugló területén a tűzvédelem, az életvédelem, valamint a műszaki mentés érdekében.

17. Az elismerés adományozására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Észak-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság parancsnoka tehet javaslatot.

18. Havonta 1 Hónap Tűzoltója Oklevél elismerés adományozható.

19. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyszerese.

20. Az elismerés átadására a Képviselő-testület ülésén kerül sor.

V. Hónap Önkormányzati Rendésze

21. A Hónap Önkormányzati Rendésze elismerés annak a Zuglói Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatott rendésznek adományozható, aki az előző hónapban Zugló közrendjéért és közbiztonságáért kiemelkedő teljesítményt és példamutató magatartást tanúsított.

22. Az elismerés adományozására a Zuglói Önkormányzati Rendészet igazgatója tehet javaslatot.

23. Havonta 1 Hónap Önkormányzati Rendésze elismerés adományozható.

24. Az elismeréssel járó pénzjutalom a 3. § (4) bekezdésében meghatározott számítási alap négyszerese.

25. Az elismerés átadására a Képviselő-testület ülésén kerül sor.

4. melléklet a 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez * 

1.1. A Legsikeresebb Zuglói Termelő Vállalkozás díj annak a vállalkozásnak adományozható, amelynek székhelye Zugló közigazgatási területén van bejegyezve, továbbá adott le beszámolót az utolsó 2 évben, amely alapján megállapítható, hogy az árbevétel növekedése a legmagasabb és főtevékenysége a termelő ágazatok közé tartozik.

1.2. A Legsikeresebb Zuglói Szolgáltató Vállalkozás díj annak a vállalkozásnak adományozható, amelynek székhelye Zugló közigazgatási területén van bejegyezve, továbbá adott le beszámolót az utolsó 2 évben, amely alapján megállapítható, hogy az árbevétel növekedése a legmagasabb és főtevékenysége a szolgáltató ágazatok közé tartozik.

1.3. A Legsikeresebb Zuglói Kereskedelmi Vállalkozás díj annak a vállalkozásnak adományozható, amelynek székhelye Zugló közigazgatási területén van bejegyezve, továbbá adott le beszámolót az utolsó 2 évben, amely alapján megállapítható, hogy az árbevétel növekedése a legmagasabb és főtevékenysége a kereskedelmi ágazatok közé tartozik.

2. A pályázatot a Gazdasági Bizottság írja ki, és bonyolítja le.

Egy gazdasági társaság egy pályáztatás alkalmával csak egy kategóriában jogosult vállalkozói elismerésre.

3. A pályázatok kiválasztása és vizsgálata az alábbi adatok alapján történik:

3.1. Vállalkozások hivatalosan közzétett beszámolói

3.2. Vállalkozások cégbíróság által közzétett adatai:

3.2.1. székhely

3.2.2. alapítás éve

3.2.3. tulajdonosok és cégjegyzésre jogosultak neve, anyja neve, címe, születési éve

3.3. Cégbíróság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) által közzétett negatív információk:

3.3.1. megszüntetésre irányuló eljárások

3.3.2. végrehajtás

3.3.3. adószám törlés, felfüggesztés

3.3.4. vagyoni részesedés lefoglalása

3.3.5. munkaügyi jogsértés

3.3.6. GVH elmarasztaló döntés

3.3.7. NFH elmarasztalás

4. Pályázók köre: azok a vállalkozások, amelyeknek székhelye a kerületben van bejegyezve, és amelyekkel szemben a pályázat kiírását megelőző egy éven belül nem indult

4.1. csődeljárás

4.2. felszámolási eljárás

4.3. megszüntetésre irányuló eljárás

4.4. végrehajtási eljárás

4.5. adószáma felfüggesztésére vagy törlésére irányuló eljárás

4.6. munkaügyi jogsértés miatti eljárás

4.7. GVH általi elmarasztalás

4.8. NFH elmarasztalás, továbbá

4.9. minden tulajdonosa magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

5. Kizárási feltételek: nem részesülhet elismerésben az a gazdasági társaság,

5.1. amely 3 éven belül már részesült elismerésben valamelyik kategóriában,

5.2. amelynek köztartozása van,

5.3. amelynek tulajdonosa a képviselő-testület vagy bizottság tagja, a polgármesternek vagy az előbbieknek közeli hozzátartozója.

6. A díjazott emlékérmet és adományozást igazoló oklevelet kap, továbbá lehetőséget kap arra, hogy a Zuglói Lapok adományozást követő lapszámában és a zuglo.hu honlapon bemutatkozzon. A díjjal anyagi elismerés nem jár.

7. A díjakat évente a Vállalkozók Napja (december 5.) alkalmából Zugló polgármestere adja át.

4/a. melléklet a 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez * 

1.1. A „Tiszta udvar, rendes ház” önkormányzati elismerésre annak a zuglói címmel rendelkező családi háznak a tulajdonosai/bérlői pályázhatnak, akiknek ingatlana:

– rendezett, megfelelően gondozott, karbantartott, a korának megfelelő állapotú homlokzattal rendelkezik,

– az ingatlanhoz tartozó udvar és élőkért gondozott, városképszépítő hatású,

– az ingatlannal határos járdafelület és zöld sáv rendezett, tisztán tartott.

1.2. A „Tiszta, rendes társasház/lépcsőház” önkormányzati elismerésre annak a zuglói címmel rendelkező társasháznak a lakóközösségei pályázhatnak, akiknek:

– ingatlana előkertje, közös kertje, udvara ápolt, rendezett,

– az ingatlan bejáratához vezető járdaszakasz, (esetleges) zöldsáv gondozott, tiszta,

– a lépcsőház és közös helyiségek tiszták, rendezettek, nincs felhalmozva lom, vagyis kitűnik, hogy a lakóközösség a közös helyiségeket is otthona részének tekinti, és

– érvényes lakógyűlési szándéknyilatkozattal rendelkeznek a pályázaton történő indulásról (érvényes közgyűlési határozat szükséges).

1.3. A „Zöld balkon” önkormányzati elismerésre azok a zuglói címmel rendelkező társasházi ingatlantulajdonosok/bérlők pályázhatnak, akiknek erkélye, balkonja:

– állapota gondozott, rendezett,

– zöld növényeket, virágokat, esetleg fűszernövényeket, más haszonnövényeket nevelnek az erkélyen, balkonon, ezek elrendezése esztétikus, gondozása szakszerű.

1.4. A „Tiszta, rendes intézmény” önkormányzati elismerésre azok a zuglói címmel rendelkező köz- és magánintézmények pályázhatnak, melyeknek:

– ingatlana rendezett, megfelelően gondozott, karbantartott, korának megfelelő állapotú homlokzattal rendelkezik,

– az ingatlanhoz tartozó udvar és előkelt gondozott, városképszépítő hatású,

– az ingatlannal határos járdafelület és zöld sáv rendezett, tisztán tartott.

2. Egy pályázó egy pályáztatás alkalmával csak egy kategóriában jogosult az önkormányzati elismerésre.

3. A pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálása a pályázati felhívásban meghatározott szempontok alapján történik.

4. Pályázók köre: zuglói címmel – intézmény esetében székhellyel vagy telephellyel – rendelkező családi házak tulajdonosai/bérlői, társasházak lakóközösségei, a „Zöld balkon” önkormányzati elismerés esetén az ingatlan tulajdonosai/bérlői, illetve köz- és magánintézmények.

5. Kizárási feltételek: nem részesülhet az önkormányzati elismerésben

5.1. az a pályázó, aki 5 éven belül már részesült önkormányzati elismerésben valamelyik kategória I., II. vagy III. helyezettjeként,

5.2. az a természetes személy pályázó, aki a Képviselő-testület vagy bizottság tagja, továbbá e szervek tagjának, vagy a polgármesternek közeli hozzátartozója.

6. Elismerő oklevélben a pályázati kiírásnak megfelelő minden pályázó részesül.

Az egyes pályázati kategóriák I., II., III. helyzettje 15cm x 20cm-es, zuglói címerrel és a kategóriának megfelelő felirattal ellátott táblát, elismerő oklevelet és kertműveléssel kapcsolatos tárgyi emléket kap. A pályázati kategóriák I., II., III. helyezettje az elnyelt címet 5 éves időtartamra kapja; ez alatt az időszak alatt ugyanarra a címre nem nyújthat be újabb pályázatot.

7. Az önkormányzati elismerések a Földünkért Világnap alkalmából szervezett ünnepség keretén belül kerülnek átadásra. Az önkormányzati elismeréseket Zugló polgármestere adja át.

5. melléklet a 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Jelölés
Önkormányzati elismerésre

AZ ELISMERÉS MEGNEVEZÉSE:
AZ ELISMERÉSRE JELÖLT SZEMÉLY
Családi és utóneve: ....................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................
lakcíme: ....................................................................................................
Adóazonosító jele: ....................................................................................................
TAJ száma: ....................................................................................................
Munkahely megnevezése: ....................................................................................................
Munkahely címe: ....................................................................................................
Egy havi bruttó munkabére *  ...................................................................................................
Megbízás az anyagi elismerés átutalásáról * 
Pénzintézet megnevezése, jogosult neve: ...................................................................................................
Folyószámla száma: ...................................................................................................
Egyéb adatok * :
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Kelt: ........................................................
........................................................

Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Érintett!

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) által az Önkormányzati elismerés adományozása tárgyában lefolytatott eljárás során az Ön által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával az alábbiak szerint használjuk fel:

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Székhelyének címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu Telefon: +36 1 8729 100

2. Adatvédelmi tisztviselő:

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Elérhetőség: adatvedelem@zuglo.hu

3. Az adatkezelés jogalapja: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Képviselő-testületének az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló .../2018. () önkormányzati rendelet 17. §-a.

4. A kezelt adatok köre: az elismerésre javasolt személy természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), lakcíme, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele, munkahelyének neve, munkahelyének címe, a folyószámla száma, a folyószámlát kezelő pénzintézet neve, az elismerés adományozását alátámasztó egyéb személyes adatok, a jelölő személy családi és utóneve.

5. Az adatkezelés célja: az önkormányzati elismerés adományozása, az előkészítő eljárás lefolytatása és az elismeréssel járó anyagi juttatás kifizetése.

6. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul törli, ha az elismerés adományozására nem kerül sor. A személyes adatok kezelése három évig történik, ha az adományozott az 1. § (1) bekezdés 24–28. pontjában, öt évig történik, ha az adományozott az 1. § (1) bekezdés 3–23. pontjában, a 7. §-ban, valamint 13. §-ban, és harminc évig történik, ha az adományozott az 1. § (1) bekezdés 1–2. pontjában meghatározott önkormányzati elismerésben részesült.

7. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Polgármesteri Hivatal illetékes dolgozója fér hozzá, az előkészítő eljárás lefolytatása, az elismerés adományozása és az elismeréssel járó anyagi juttatás kifizetése érdekében.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy

a) mely személyes adatait,

b) milyen jogalapon,

c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében,

d) milyen forrásból,

e) mennyi ideig kezeli,

f) az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségén teljesíti.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.

8.3. A törléshez való jog

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

8.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen,

b) az érintett vitatja az adatok pontosságát,

c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását,

d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben ama az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Az a)–d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.

8.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címen.

A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak a megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Telefon: +36(1) 391–1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

web oldala: https://www.naih.hu

A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22–23. §-a, valamint az 52–58. §-a vonatkozik.

6. melléklet a 29/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez * 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal által az önkormányzati elismerés adományozása tárgyában lefolytatott eljáráshoz kapcsolódó adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő/Hivatal)

székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

telefon: +361/872–9100

email cím: info@zuglo.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége email címe: adatvedelem@zuglo.hu

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Önkormányzati elismerés adományozása, az előkészítő eljárás lefolytatása és az elismeréssel járó anyagi juttatás kifizetése.

Adatkör Cél
az elismerésre javasolt személy
– neve (családi és utónév)
– születési neve (családi és utónév)
– születési helye és ideje
– anyja neve
– lakcíme
– TAJ száma
– adóazonosító száma
– munkahelye neve, címe
– egy havi bruttó munkabére * 
– folyószámla száma
– folyószámlát kezelő pénzintézet neve
–az elismerést alátámasztó egyéb személyes adatok
– sportegyesületének neve, székhelye
önkormányzati elismerés adományozása, az előkészítő eljárás lefolytatása, az elismeréssel járó juttatás kifizetése

4. Az adatkezelés jogalapja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján az adatkezelés az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges.

5. A kezelt adatok köre, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyet nem az érintettől gyűjt.

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Adatkezelő az elismeréssel járó juttatás kifizetése céljából szükséges adatokat a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.) részére továbbítja.

7. A személyes adat tárolásának ideje

Az adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul és véglegesen törli, ha az elismerés adományozására nem kerül sor. Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet U519 pontja az adatkezelő a személyes adatokat 5 évig kezeli, őrzi meg.

8. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A kezelt adatokat az Adatkezelő hatáskörében eljáró valamennyi olyan ügyintézője megismerheti, akinek munkakörébe tartozó feladatai ellátásához az elengedhetetlenül szükséges. Az adatokat megismerheti továbbá Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete is az elismerés odaítéléséről szóló döntés meghozatala céljából.

9. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelés során:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

10. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

10.1. Határidő

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének a napja a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 30 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet.

10.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

10.2.1 A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy:

– mely személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt

– milyen forrásból

– meddig kezeli

– kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait

Az érintett tájékoztatáskérési igényét legfeljebb 15 napon belül, személyes megjelenés során adja át, vagy azt követően az általa megadott elérhetőségekre megküldve teljesíti

10.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérést legfeljebb 15 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségeken értesíti az érintett személyt, amennyiben az hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát.

10.2.3. A zároláshoz való jog

Az érintett személy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő az adatait zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Amennyiben az adatkezelésre előírt 5 éves megőrzési határidő eltelt vagy az adatkezelés jogellenes, a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, azonban az érintett jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme céljából kérheti, hogy az adatainak törlése helyett azokat az Adatkezelő tovább tárolja. Erre vonatkozó igény, írásban, postai úton megküldött kérelemmel terjeszthető elő az igény érvényesítésének és a kért további tárolási időnek a megjelölésével.

10.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Érintetti jogairól teljes terjedelemben a GDPR-ból, különösen annak III. fejezetéből tájékozódhat teljes részletességgel, amely magyar nyelven elérhető több jogszabálygyűjteményben, továbbá az Európai Unió Hivatalos Lapja következő linkjén is: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

11. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

– panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

cím: 1055 Budapest, Fáik Miksa utca 9–11.

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

– emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is

– A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hivatal székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtsa-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címre küldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.