Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a zuglói gyermekek szünidei étkezésének kiegészítő önkormányzati támogatásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 6–8. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén lakó és ott lakcímmel rendelkező, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint kiskorúnak minősülő gyermekre (a továbbiakban: gyermek).

2. § (1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek szünidei étkezéséhez e rendelet szerinti kiegészítő természetbeni ellátást biztosít.

(2) A kiegészítő természetbeni ellátást az Önkormányzat az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként (a továbbiakban együtt: évközi szünet) az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkaszüneti napra és hétvégi pihenőnapra biztosítja a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 21/C. §-a alapján nyújtott szünidei étkeztetésben részesülő gyermek számára.

(3) Az Önkormányzat a Gytv. 21/C. §-a alapján nyújtott szünidei étkeztetésben nem részesülő olyan gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a gyámhatóság jogerősen megállapította, az évközi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapra, munkaszüneti napra, továbbá hétvégi pihenőnapra biztosítja a kiegészítő természetbeni ellátást.

(4) A (3) bekezdés szerint kiegészítő természetbeni ellátásra jogosult az a gyermek is, aki ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben részesül.

3. § (1) Az Önkormányzat a kiegészítő természetbeni támogatást szünidei étkezési csomagként biztosítja.

(2) A szünidei étkezési csomag keretében fogyasztásra kész élelmiszert, továbbá egy konyhai művelettel előállítható fogyasztásra kész élelmiszert és gyümölcsöt lehet biztosítani.

(3) A szünidei étkezési csomag napi értékét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi határozatban állapítja meg.

4. § (1) A szünidei étkezési csomagot a jogosult gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő kérelmére kell biztosítani (a továbbiakban együtt: kérelmező).

(2) A kérelmező a kérelmet a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott évközi szünet kezdetét megelőzően legkésőbb 10 munkanappal nyújthatja be. A kérelmet a kiegészítő természetbeni támogatásra való jogosultság jogcímének megfelelő adatok kitöltésével kell benyújtani.

(3) A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központban (a továbbiakban: Központ) kell benyújtani. A kérelemhez a 2. § (4) bekezdése szerinti jogosult esetében mellékelni kell a közoktatási intézmény által kiadott, az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben történő részvételt igazoló okiratot.

(4) A Központ a beérkezett kérelmeket elektronikus úton a (2) bekezdésben foglalt határidőt követő 3 munkanapon belül megküldi a Zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, aki a szünidei étkezési csomagra való jogosultságot a Gyvt. 138. § (1) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásból ellenőrzéssel, vagy az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben részesülő gyermek esetén a közoktatási intézmény által kiadott igazolásból állapítja meg.

(5) A jegyző a Központ által elektronikus úton megküldött kérelmek ellenőrzésének az eredményéről 3 munkanapon belül tájékoztatja a Központot.

(6) A Központ értesíti a jogosultat az étkezési csomag átvételének az idejéről és helyszínéről.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6–8. § 2019. április 1-jén lép hatályba.

6–9. § * 

Karácsony Gergely dr. Papp Imre
polgármester jegyző

1. melléklet a 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

2–3. melléklet a 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelethez *