Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az időskor életjáradékkal történő önkormányzati támogatásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a természetes személyre terjed ki, aki

a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásba lakásként bejegyzett ingatlan tulajdonjogával rendelkezik,

b) a 65. életévét betöltötte, és

c) életjáradéki szerződés alapján az Önkormányzat által pénzben megfizetett járadékszolgáltatás fejében a lakása tulajdonjogát az Önkormányzatra át kívánja ruházni

(a továbbiakban: életjáradéki jogosult).

2. § A lakás tulajdonjoga megszerzésének a tulajdonosi joggyakorlást megelőző eljárására, valamint a döntési jogkör gyakorlására az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2. Az életjáradéki szerződés megkötésének a feltételei

3. § (1) Életjáradéki szerződés az életjáradéki jogosult kérelmére köthető.

(2) Az Önkormányzattal kötött életjáradéki szerződésnek egy jogosultja lehet.

4. § Az Önkormányzat az életjáradéki jogosulttal a következő feltételek együttes megléte esetén köthet életjáradéki szerződést:

a) az életjáradéki szerződés tárgya olyan lakástulajdon, amely

aa) kizárólag az életjáradéki jogosult tulajdonában van,

ab) legalább 30 m alapterületű,

ac) legalább komfortos és jó műszaki állapotú,

ad) per- és igénymentes, továbbá tehermentes, vagy a lakást az életjáradéki szerződésbe foglalt kötelezettségének megfelelően az életjáradéki jogosult tehermentesíti,

b) az életjáradéki jogosult

ba) a lakásban egyedül lakik,

bb) igazolja, hogy a lakásra közüzemi díjhátraléka, közösköltség-tartozása, az Önkormányzat felé köztartozása nincs, vagy vállalja, hogy a részére folyósított életjáradék terhére a tartozást megfizeti.

3. Az eljárás

5. § Az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező természetes személyazonosító adatait, a lakóhelyének a címét, az életjáradéki szerződés tárgyát képező lakás címét és helyrajzi számát, valamint igazolni kell a 4. § ad) és bb) pontjában foglalt feltételek fennállását.

6. § (1) Az életjáradéki szerződés megkötéséhez szükséges feltételek fennállását és a kérelemben megadott adatok valódiságát Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata jegyzője a lakás tulajdoni lapján, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban ellenőrzi.

(2) Az eljárásban egy ízben hiánypótlásnak van helye. A hiánypótlási felhívásban a jegyző legalább 8 munkanapos határidőt állapít meg a mulasztás pótlására.

(3) Ha a jegyző megállapítja, hogy az életjáradéki szerződés megkötésének a feltételei nem állnak fenn, vagy ha a hiánypótlási határidő eredménytelenül telik el, ezt a tényt és a ténymegállapítást alátámasztó indokokat írásban közli a kérelmezővel.

(4) Ha az életjáradéki szerződés megkötésének a feltételei fennállnak, a kérelem érdemi elbírálásának a határideje a lakás forgalmi értékének a megállapítására vonatkozó értékbecslés kézhezvételétől számított 30 nap.

7. § (1) A jegyző az értékbecslés kézhezvételét követő 8 napon belül, írásban tájékoztatja az életjáradéki jogosultat az életjáradék mértékéről.

(2) Ha az életjáradéki jogosult az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásra 15 napon belül nem nyilatkozik, vagy e határidőn belül a felajánlott életjáradékot nem fogadja el, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

4. Az életjáradék összegének a megállapítása

8. § (1) Az életjáradék havi összege az életjáradéki jogosult életkorától, valamint a szerződés tárgyát képező lakásnak a 6. § (4) bekezdése szerint megállapított forgalmi értékétől függ.

(2) Az életjáradék alapja a lakás beköltözhető forgalmi értékének az 50%-a.

(3) Az életjáradéki jogosult az életjáradéki szerződés alapján életjáradéki előlegre jogosult, amelynek mértéke a (2) bekezdés szerint számított összeg 10%-a. Az életjáradéki előleg összegéből le kell vonni a 4. § ad) és bb) pontja alapján a tehermentesítésre fordított összeget.

(4) A (2) bekezdés szerinti összegből le kell vonni az életjáradéki előleg összegét. A fennmaradó összeget el kell osztani az alábbiak szerint:

a) 65 – 69 év esetében 14 évre,

b) 70 – 74 év esetében 12 évre,

c) 75–79 év esetében 10 évre,

d) 80 év feletti életjáradéki jogosult esetében 8 évre.

(5) Az életjáradék havi összege a szerződés megkötésének az évében a (4) bekezdés alapján számított összeg 1/12-ed része, mely az azt követő év május 1. napjától a KSH által közzétett előző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

5. Az életjáradéki szerződés tartalma

9. § Ha a forgalomképes ingatlan tulajdonjogának a megszerzéséről az arra önkormányzati rendelet szerint jogosult döntött, az életjáradéki szerződést a polgármester köti meg. A szerződésnek tartalmaznia kell azt is, hogy

a) az életjáradéki szerződés megkötésével a szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonjogát az életjáradéki jogosult az általa elfogadott életjáradék fejében az Önkormányzatra ruházza,

b) az Önkormányzat megfizeti az életjáradéki jogosult részére az életjáradéki előleget, a havi életjáradékot, a megfizetés határidejét és módját, továbbá azt, hogy

c) a jogosult halála esetén a temetéséről hamvasztással, a köztemetés szabályai szerint az Önkormányzat gondoskodik, kivéve, ha a jogosult a szerződésben úgy nyilatkozik, hogy ezt nem kívánja.

6. A felek jogai és kötelezettségei

10. § Az életjáradéki jogosultat az életjáradéki szerződés tárgyát képező lakáson holtig tartó használati jog illeti meg, melyért lakbért, használati díjat nem kell fizetni.

11. § (1) Az életjáradéki jogosult köteles fizetni a lakás használatával kapcsolatos közüzemi (a továbbiakban: rezsiköltség) és a közös költségből eredő költségeket. Ha az életjáradéki jogosult e költségek megfizetését elmulasztja, az Önkormányzat a lejárt tartozás összegét a következő hónapra vagy hónapokra járó életjáradék összegéből – az életjáradék 50%-ának az erejéig – levonja, és a követelés jogosultja számára az életjáradéki jogosult nevében megfizeti.

(2) A jogosult az életjáradéki szerződés megkötése hónapját követően hathavonként köteles igazolni, hogy rezsiköltség és közösköltség-tartozása nem áll fenn.

12. § (1) Az életjáradéki jogosult az életjáradéki szerződés hatálya alatt az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a lakásba senkit nem fogadhat be, a lakást vagy annak egy részét sem ingyenesen, sem ellenérték fejében bérbe, illetőleg használatba nem adhatja.

(2) Az életjáradéki jogosult köteles a lakást a rendeltetésének megfelelően használni, ennek keretében a lakás karbantartásáról, továbbá az életjáradéki szerződés megkötésekor fennálló műszaki állapota fenntartásáról a saját költségén gondoskodni.

13. § (1) Az életjáradék-előleget az életjáradéki jogosult számára a szerződéskötés időpontját követő 15 napon belül kell megfizetni. Az első havi életjáradék a szerződéskötés időpontját követő hónaptól jár.

(2) Az Önkormányzat köteles az életjáradék havi összegét havonta előre, minden hónap 10. napjáig az életjáradéki jogosult által megjelölt bankszámlára átutalni, vagy a jogosult kérelmére postai úton megfizetni.

(3) Az életjáradéki jogosult halálának a hónapjára járó díjat – a 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az életjáradéki jogosult örököse részére kell megfizetni.

(4) Az Önkormányzat a lakásra biztosítást köt, és viseli annak költségét.

14. § (1) Az Önkormányzat az életjáradéki szerződés betartását ellenőrizheti. A helyszíni ellenőrzés időpontjáról az életjáradéki jogosultat legalább 8 nappal megelőzően tájékoztatni kell.

(2) Ha az életjáradéki jogosult a lakást nem rendeltetésszemen használja, és ezért állagromlás következik be, vagy a lakás szerződéskötéskori műszaki állapotát az életjáradéki jogosult nem tartja fenn, az ez irányú kötelezettség elvégzésére irányuló felszólítás eredménytelen elteltét követően az Önkormányzat a szükséges javítási munkákat elvégezteti, és annak szakértő által megállapított összegét havi részletekben, az esedékes életjáradék legfeljebb 50%-ának erejéig levonja.

7. A szerződés megszüntetése

15. § (1) Az életjáradéki szerződés közös megegyezéssel nem szüntethető meg, ha az életjáradéki jogosult a szerződésből eredő kötelezettségeit súlyosan megszegi.

(2) Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha

a) az életjáradéki jogosult vállalta, hogy a lakást az életjáradéki előleg terhére tehermentesíti, de ezt nem teljesíti,

b) a lakás állagromlását az életjáradéki jogosult szándékosan maga idézi elő, vagy

c) az életjáradéki jogosult által felhalmozott rezsiköltség, illetve közösköltség-tartozás a hat havi életjáradék összegét meghaladja.

8. Záró rendelkezés

Ez a rendelet a kihirdetésit követő nyolcadik napon lép hatályba.

Karácsony Gergely dr. Papp Imre
polgármester jegyző