Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselő, az állandó bizottság elnöke és tagja, valamint a tanácsnok javadalmazásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés 1) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A képviselői tiszteletdíj

1. § (1) *  A polgármester és az alpolgármester kivételével Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának önkormányzati képviselőjét (a továbbiakban: képviselő) – ha e rendelet másként nem rendelkezik – havonta a polgármester részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Mötv.) megállapított illetmény 25%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg. A megválasztott képviselő tiszteletdíjának havi összege 325 ezer Ft.

(2) *  Az állandó bizottsági tagság után az állandó bizottság nem képviselő tagja havonta a polgármester részére az Mötv. által megállapított illetmény 10%-ának megfelelő összegű bizottsági tiszteletdíjra jogosult. Az állandó bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíjának havi összege 130 ezer Ft.

(3) *  A bizottsági tiszteletdíj az állandó bizottság nem képviselő tagját csak egy bizottsági tagság után illeti meg.

2. § (1) *  Az állandó bizottság elnöke havonta az 1. § (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj helyett a polgármester részére az Mötv. által megállapított illetmény 50%-ának megfelelő összegű elnöki tiszteletdíjra jogosult. Az állandó bizottság elnöke tiszteletdíjának havi összege 650 ezer Ft. Az állandó bizottság elnökét csak egy bizottsági elnöki tisztség után illeti meg bizottsági elnöki tiszteletdíj.

(2) *  2. § (2) A tanácsnok az 1. § (1) bekezdés szerinti tiszteletdíj helyett a polgármester részére az Mötv. által megállapított illetmény 50%-ának megfelelő összegű tanácsnoki tiszteletdíjra jogosult. A tanácsnok tiszteletdíjának havi összege 650 ezer Ft. A tanácsnokot csak egy tanácsnoki tisztség után illeti meg tanácsnoki tiszteletdíj.

(3) Ha a képviselő állandó bizottsági elnöki tisztséget és tanácsnoki tisztséget is betölt, csak az egyik tisztségének megfelelő tiszteletdíjra jogosult.

3. § *  Az ideiglenes bizottság elnöke ezen a jogcímen tiszteletdíjra nem jogosult.

4. § (1) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(2) A tiszteletdíj összegét jogosultanként és jogcímenként a www.zuglo.hu honlapon kell közzétenni.

5. § Nem jár tiszteletdíj és természetbeni juttatás arra az időtartalma, amelyen keresztül a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja a törvényben meghatározott kötelezettségének a teljesítésében 30 napot meghaladóan akadályozott. A megvonás mértéke megegyezik az akadályoztatás időtartamával, amelyet be kell jelenteni.

1/A. * 

5/A. § * 

2. A költségtérítés és a kiesett jövedelem megtérítése

6. § A képviselő az általa előlegezett, számlával igazolt, a képviselő-testület vagy a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő költsége megtérítésére jogosult. A költségtérítésre jogosító tevékenység elvégzését a polgármester a költségtérítés kifizetésére vonatkozó engedélyével ismeri el.

7. § (1) Ha a képviselő a képviselő-testület ülése és az állandó vagy az ideiglenes bizottság tagjaként a bizottság ülésének az időtartama alatt a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól, a felmentés miatt kieső jövedelmet meg kell téríteni.

(2) A kiesett jövedelem mértékét közokirattal igazolni kell.

(3) A 6. § szerinti költségtérítést és a kiesett jövedelmet az ülést követő tárgyhónap 5. napjáig kell megtéríteni.

3. A természetbeni juttatások

8. § (1) A képviselő és az állandó bizottság nem képviselő tagja természetbeni juttatásként a jogosult személyazonosító igazolványa vagy a személyére szóló utazási igazolvány okmányazonosítójához rendelt, Budapest Főváros közigazgatási területén érvényes, tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletre.

(2) A képviselő a tevékenységével összefüggő közfeladat ellátására (a továbbiakban: hivatali célú utazás) kivételesen – a hivatali célú utazások bejelentése sorrendjében – belföldi használatra

a) általa vezetett hivatali gépjárművet,

b) gépjárművezető által vezetett hivatali gépjárművet vagy

c) taxit

vehet igénybe.

(3) A hivatali célú utazás esetén a képviselőnek az igénybe vehető hivatali célú utazási formák közül az utazási távolság, a feladat és az utazás időpontja, valamint időtartama alapján vagy – ha az utazás időpontja és időtartama nem ismert – a közfeladat jellege és az ellátása várható időtartama, továbbá az utazási forma és közlekedési eszköz által befolyásolt hatékonyság alapján kell választania.

(4) A hivatali célú utazást a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben az igénybevételt megelőző öt nappal a polgármester részére be kell jelenteni, továbbá az igénybevételt számlával kell igazolni, amelyet a költségtérítés szabályai szerint kell kifizetni.

9. § A képviselő részére a feladatai ellátásához a megbízatása idejére internetes kommunikációt is lehetővé tévő mobiltelefont (a továbbiakban: okostelefon), valamint az okostelefonra korlátlan EU roaming, EU perc és SMS, továbbá korlátlan belföldi és EU adathasználatra vonatkozó internet tarifacsomagot kell biztosítani.

10. § (1) A képviselő részére a feladatai ellátásához a megbízatása idejére – valamennyi képviselő számára azonos műszaki jellemzőkkel bíró – egy db középkategóriás notebook készüléket kell biztosítani.

(2) A notebook rendeltetésszerű használatához szükséges szoftverek telepítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(3) Az interneten igénybe vett térítésköteles szolgáltatás vagy vásárlás költségét a képviselő viseli.

11. § (1) Az interneten igénybe vett térítésköteles szolgáltatás vagy vásárlás költségét az erre vonatkozó kimutatás alapján a képviselő a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles megtéríteni.

(2) Az okostelefont és a notebookot kizárólag a képviselő használhatja vagy kezelheti, és köteles az eszközöket saját maga rendeltetésszerűen használni és megőrizni. Az eszközöket a képviselői megbízatás megszűnését követő 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban le kell adni.

(3) A tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet az elvesztése esetén nem pótolható.

(4) Ha az okostelefon vagy a notebook a rendeltetésellenes használat miatt megrongálódott, vagy az eszköz elveszett, a teljes kárt a képviselőnek meg kell téríteni azzal, hogy a kártérítés összege a képviselő négy havi tiszteletdíjának megfelelő összeget nem haladhatja meg.

(5) Ha a képviselő a kárt a polgármester felhívására a felhívásban megjelölt határidőig nem téríti meg, a kár összegét a fizetési határidő lejártát követő hónaptól esedékes tiszteletdíja 50%-áig terjedő mértékben, havi egyenlő részletekben le kell vonni.

3. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a megválasztott képviselői tiszteletdíjra való jogosultság tekintetében 2019. október 14-től kell alkalmazni. Az állandó bizottság képviselő-testület által megválasztott elnökének és tagjának, valamint a tanácsnoknak az e rendeletben meghatározott tiszteletdíj a megválasztása napját követő naptól jár.

(3) A képviselő részére a 8. § (1) bekezdésében és a 9. §-ban meghatározott természetbeni juttatást a megválasztását követő 30 napon belül, a 10. § (1) bekezdése szerinti juttatást a képviselő megválasztásától számított 60 napon belül kell rendelkezésre bocsátani.

13. § * 

Horváth Csaba dr. Papp Imre
polgármester jegyző