Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által a közigazgatási területén bevezetett következő helyi adókra terjed ki:

a) *  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. § (1) bekezdése szerinti építményadóra.

b) a Htv. 17. §-a szerinti telekadóra, valamint

c) a Htv. 30. §-a szerinti idegenforgalmi adóra.

(2) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen lakik: aki a lakást otthonául használja, és az életviteléhez szükséges tevékenységeket rendszeresen ott végzi.

2. Az építményadó

2. § (1) Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §-ában foglaltakon túl:

a) a magánszemély tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, helyiség (a továbbiakban együtt: lakás), amelyben a tulajdonosa, a haszonélvezeti jog jogosultja, továbbá az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagy a törvényen alapuló használati jog jogosultja életvitelszerűen lakik,

b) a magánszemély tulajdonában álló garázs, ha azt az adóalany vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója a gépjárműadó alól súlyos mozgáskorlátozottság miatt mentes járművének a tárolására használja.

c) *  a kiskorú és nyugdíjas magánszemély adóalany mindaddig, amíg a tulajdonában lévő garázs bármilyen módon történő hasznosításából jövedelme nem származik,

d) *  a magánszemély tulajdonában álló teremgarázs azon területe, amely nem kizárólag gépjármű tárolására szolgál.

(2) Az építményadó alóli, az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem illeti meg az adó alanyát, ha a lakásban folytatott tevékenységével összefüggésben az adóévet megelőző évben a személyi jövedelemadóban vagy a helyi iparűzési adóban kapcsolatos költséget számolt el.

(3) Az építményadó alóli mentesség nem illeti meg az adó alanyát, ha a lakás nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, de a lakás más számára gazdasági társaság székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként vagy központi ügyintézésének a helyeként szolgál.

3. § (1) Az építményadó adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2) * 

4. § (1) Az építményadó évi mértéke lakás esetén: 1.400 Ft/m2.

(2) Az építményadó évi mértéke az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén, ha az építmény alapterülete

a) 1 –100 m2 közé esik: 1.400 Ft/m2;

b) 101–200 m2közé esik: 1.650 Ft/m2;

c) 201 m2 vagy annál nagyobb: 1.950 Ft/m2.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti alapterület meghatározásakor a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.

(4) * 

5. § Az építményadót a Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat építményadóbeszedési számlájára, félévenként két egyenlő részletben – március 15-ig és szeptember 15-ig – kell megfizetni.

3. A telekadó

6. § Mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túl a magánszemély tulajdonában álló telek, amelyen a Htv. 52. § 60. pontjában meghatározott lakóépület áll.

7. § Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

8. § Az adó évi mértéke: 350 Ft/m2.

9. § A telekadót a Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat telekadó-beszedési számlájára, félévenként két egyenlő részletben – március 15-ig és szeptember 15-ig – kell megfizetni.

4. Az idegenforgalmi adó

10. § Az idegenforgalmi adó alapja a magánszemély által eltöltött vendégéjszakák száma.

11. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 530 Ft.

12. § Az idegenforgalmi adót a Htv. 34. § (1) bekezdése szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell megfizetnie.

13. § Az idegenforgalmi adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. melléklet II. A) 3. pontja szerinti határidőig Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat idegenforgalmiadó-beszedési számlájára kell megfizetni.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

15–16. § * 

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző