Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a zuglói gyermekek születésének rendkívüli önkormányzati támogatásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  E rendelet hatálya annak a 2019. december 31. napja után született gyermeknek a születéséhez kapcsolódó önkormányzati támogatására terjed ki, akinek a bejelentett lakóhelye

a) a születésétől a rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésig folyamatosan Budapest Főváros XIV. kerület közigazgatási területén van, vagy

b) akinek – örökbefogadás esetén – az egyik vagy mindkét örökbefogadó szülője, a gyermek születését vagy a gyermek hat hónapos korának betöltése előtt történt örökbe fogadását megelőzően, legalább hat hónapja a kerületben lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen ott él

(a továbbiakban: zuglói gyermek).

2. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a zuglói gyermek születése alkalmából egyszeri alkalommal kiegészítő természetbeni támogatást biztosít (a továbbiakban: babacsomag).

3. § (1) Az Önkormányzat a babacsomagot a zuglói gyermek édesanyjának a bejelentése alapján biztosítja. A bejelentést

a) elektronikus úton a Zuglói Polgármesteri Hivatal babacsomag@zuglo.hu címén,

b) postai úton a Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz címezve,

c) személyesen a Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán

lehet benyújtani, a zuglói gyermek születését követő 6 hónapon belül. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell:

a) a zuglói gyermek családi és utónevét, születésének a helyét és idejét, bejelentett lakóhelyét, anyja születési családi és utónevét,

b) az anya családi és utónevét, valamint a bejelentett lakóhelyét, e-mail címét és telefonszámát, amennyiben ilyennel rendelkezik, valamint

c) a babacsomagot átvevő személy családi és utónevét, valamint lakcímét, ha az átvevő személy nem az anya.

(3) *  A Zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzője a babacsomagra való jogosultság feltételeit a zuglói gyermek személyazonosító igazolványából, születési anyakönyvi kivonatából, az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal által az örökbefogadás tényéről kiállított hatósági bizonyítvány alapján, vagy személyiadat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.

(4) A babacsomag átvételekor a (2) bekezdés c) pontja szerinti személy köteles a bejelentésben foglalt személyes adatait igazolni.

4. § (1) A Zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzője a bejelentésben foglalt adatokat a babacsomagra való jogosultság megállapítása céljából, valamint a babacsomag átvételének a helyét, idejét, továbbá az átvevő személy családi és utónevét, valamint lakcímét az átvételre való jogosultság és az átvétel ténye megállapítása céljából az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés időtartama a babacsomag átvétele hiányában a bejelentéstől, illetve az átvételtől számított egy év. A kezelt személyes adatok megismerésére harmadik személy nem jogosult.

(3) A Zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzője a babacsomagra való jogosultság feltételeit a zuglói gyermek személyazonosító igazolványából, születési anyakönyvi kivonatából vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.

5. § (1) A babacsomag az újszülött személyes szükségleteinek a kielégítésére, a jólétének az elősegítésére, valamint az újszülött kor emlékeinek a megőrzésére szolgáló tárgyi eszközöket tartalmazhat.

(2) A babacsomaghoz Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata által a zuglói gyermek és családja köszöntését tartalmazó oklevél jár.

(3) A babacsomagban elhelyezett eszközökön a forgalmazott terméken a jogszabályban előírt vagy lehetővé tett jelölés kivételével kizárólag Zugló Önkormányzat hivatalos címere és Zugló lógója tüntethető fel.

6. § A babacsomag értéke a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által rendeletben biztosított pénzbeli születési támogatás mindenkori összegének legfeljebb az egyötöde, de nem lehet kevesebb mint 7000 Ft.

6/A. § * 

7. § Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 5/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelethez *