Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati beruházások és felújítások engedélyokiratáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói körében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. §-ban kapott felhatalmazás alapján a beruházások, felújítások jóváhagyásának rendjét a következők szerint szabályozza:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), továbbá mindazon szervekre (így különösen a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat fenntartásában lévő egyéb költségvetési szervekre, az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokra), amelyek önkormányzati beruházást valósítanak meg (továbbiakban: beruházó).

(2) Az Önkormányzat a beruházói feladatokat más szervére ruházhatja, amely ellátja a beruházások előkészítésével, lebonyolításával és befejezésével kapcsolatos feladatokat (továbbiakban: beruházáslebonyolító).

2. § A rendelet hatálya azokra az önkormányzati beruházásokra és felújításokra (a továbbiakban: Beruházás) terjed ki, amelyek pénzügyi fedezetét részben vagy egészben az önkormányzat biztosítja, ideértve a pénzeszközök átvételével kapcsolatos megállapodásokon alapuló, valamint egyéb külső forrásból megvalósuló beruházásokat.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Beruházás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott tevékenység.

2. Felújítás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység.

3. Üzemeltető: az a jogi vagy természetes személy, áld a beruházás eredményeként létrehozott valamennyi eszköz (pl. tárgyi eszköz, immateriális javak) rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatásokat ellátja.

4. Üzembe helyezés: a beruházás eredményeként létrehozott valamennyi eszköz (pl. tárgyi eszköz, immateriális javak) jellegű vagyontárgyak alkalmassági vizsgálata, rendszeres használatbavétele.

A beruházási/felújítási engedélyokirat

4. § (1) Ha a beruházás teljes beszerzési értéke a nettó 1 millió forintot meghaladja, beruházási, illetve felújítási engedélyokiratot (a továbbiakban: engedélyokirat) kell kiállítani, amely tartalmazza a beruházás jellemzőit, költségbecslését, ütemezését, a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi műszaki, pénzügyi, eljárási feladatot az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

(2) A beruházás indítása csak az engedélyokirat kiállítását követően lehetséges.

Tervezési célokmány * 

4/A. § *  (1) Ha a beruházás tervezésének költségvetésben tervezett becsült összege a nettó 5.000.000 (ötmillió) forintot meghaladja, tervezési célokmány állítható ki a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. A tervezés ebben az esetben a tervezési célokmány kiállítását követően indítható. A tervezési célokmány az abban szerepeltetett tervezési feladat indíthatósága tekintetében engedélyokiratnak minősül.

(2) A tervezési célokmány jóváhagyására, módosítására az 5–6. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a módosítás a 6. § (1) bekezdésben felsoroltakon túl a tervezés meghiúsulása esetén is indokolt.

Az engedélyokirat jóváhagyása

5. § (1) Az engedélyokiratot a polgármester hagyja jóvá.

(2) Az engedélyokiratot törvényességi szempontból a jegyző, míg pénzügyi szempontból a Gazdasági Osztály vezetője a jóváhagyást megelőzően ellenjegyzi, egyben a fedezet rendelkezésre állását igazolja.

A jóváhagyott engedélyokirat módosítása

6. § (1) A jóváhagyott engedélyokiratot a kiállítására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával módosítani kell, ha:

a) a jóváhagyott funkcióban változás következik be,

b) a jóváhagyásban szereplő alapvető naturáliákban 5%-nál nagyobb mértékű változás következik be, vagy a beruházás meghiúsul.

c) ha a szükséges előirányzat a rendelkezésre álló, jóváhagyott előirányzattól (tartalékkal és ÁFA-val) +5%-kal eltér.

d) ha a több éves beruházás esetén az éves ütemezés változik.

e) ha a jóváhagyott befejezési határidő három hónapot meghaladóan eltolódik, vagy a beruházás meghiúsul, ellehetetlenül.

(2) A módosítást a beruházáslebonyolítónak kezdeményeznie és indokolnia kell a 6. § (1) bekezdésében foglalt változások bekövetkezését megelőzően.

(3) A módosítás jóváhagyásáról új okmányt kell kiállítani „Engedélyokirat ... sz. módosítása” elnevezéssel a jóváhagyásra vonatkozó szabályok szerint. Az engedélyokirat módosításához a korábbi engedélyokirato(ka)t is csatolni szükséges.

A beruházás átvétele, üzembe helyezése

7. § A beruházási munkák részbeni vagy teljes befejezésekor műszaki átadás-átvételt kell tartani. Ha a beruházás tárgya üzemszerű használatra alkalmatlan, átvételét meg kell tagadni.

8. § Az elkészült beruházásokat üzembe kell helyezni. A beruházásra vonatkozó rendelkezések, műszaki, hatósági és pénzügyi előírások betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért a beruházáslebonyolító felelős.

9. § Az elkészült beruházások üzembe helyezését követően 8 napon belül üzembe helyezési okmányt kell készíteni a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, melyet aktiválás céljából a Gazdasági Osztályra meg kell küldeni.

Vegyes és záró rendelkezések

10. § Amennyiben a beruházás forrásai között önkormányzaton kívüli, külső forrás szerepel, a beruházás finanszírozásáról szerződést kell kötni, és a beruházás befejezését követően a finanszírozó bevonásával a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elszámolni.

11. § E rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2020-ban indult, folyamatban lévő beruházások lebonyolítása során is megfelelően alkalmazni kell.

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 7/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Jóváhagyás száma, kelte:

Beruházási/felújítási *  engedélyokirat

a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján végzett beruházásokhoz, felújításokhoz * 

I. Általános rész

1. A Beruházó/felújító *  megnevezése, címe:

2. Az Üzemeltető megnevezése, címe:

3. A Beruházáslebonyolító megnevezése, címe:

4. A beruházás/felújítás *  megnevezése:

– helye

– kezdési időpontja (év, hónap)

– befejezésének időpontja (év, hónap)

– teljes bekerülési költség összege (ÁFA-val)

– visszaigényelhető (levonható) ÁFA összege:

– több éves beruházás/felújítás *  esetén éves ütemezés:

– jellemző kapacitásának mutatói:

– megvalósítás tervezett módja:

5. A beruházás/felújítás *  jóváhagyását követő feladatok:

(pl. tervezés, engedélyezés, kivitelező kiválasztása, közbeszerzési eljárás lefolytatása)

6. A megvalósuláshoz szükséges dokumentumok, engedélyek, egyeztetések, a megvalósítás jogi feltételei:

7. Megtérülés ideje:

8. A megvalósult beruházás/felújítás * 

– tulajdonosa:

– üzemeltetője:

9. Egyéb rendelkezések:

10. Dokumentumok:

II. Részletező adatok

11. A beruházás/felújítás *  megvalósításának becsült költségei:

(millió forintban, két tizedessel)
Költségek megnevezése
Beruházás/felújítás *  ráfordításai (ÁFA nélkül)
– tervezés
– bontás
– építés
– gép
– egyéb
Összesen (AFA nélkül)
– tartalék keret
Beruházás/felújítás *  nettó bekerülési költsége összesen
Általános forgalmi adó összesen
Teljes bekerülési költsége összesen

12. A költségtervezés módja:

13. A beruházás/felújítás *  előirányzat forrásai bontásban

(millió forintban, két tizedessel)
Pénzügyi források
a) önkormányzati beruházási/felújítási *  ktv. előirányzat
b) egyéb saját forrás összesen ebből visszaigényelhető ÁFA
c) külső forrás (átvett pénzeszközök, támogatások)
Források összesen

Kelt: ......................................

.......................................
polgármester
(vagy az általa kijelölt alpolgármester)

Az engedélyokiratot törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....................................
jegyző
(vagy az általa kijelölt aljegyző)

Az államháztartásról szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő költségvetési fedezet rendelkezésre áll, az engedélyokiratot pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

........................................
Gazdasági Osztály vezetője
(vagy az általa kijelölt pénzügyi ellenjegyző)

2. melléklet a 7/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Iktatószám: Üzembe helyezési okmány sorszáma:

Üzembe helyezési okmány

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelete alapján végzett beruházáshoz/felújításhoz * 

1. A beruházás/felújítás *  megnevezése és azonosító száma:

2. Az üzemeltető megnevezése és címe:

3. A beruházó statisztikai számjele:

4. A beruházás/felújítás *  helye, helyrajzi szám:

5. A beruházás/felújítás *  döntési jogköre:

6. A fejlesztés jellege:

7. A beruházás/felújítás *  célja:

8. Üzembe helyezés időpontja:

A beruházás/felújítás *  költségeire és üzembe helyezésére vonatkozó adatok

9. A beruházás/felújítás *  költségei:

Ft.
Eredeti költség-előirányzat
(bruttó) ........
Az üzembe helyezéskor érvényes költség-előirányzat
Beruházási/felújítási *  költség:
Fejlesztési költség:

10. A jelen üzembe helyezési okmány kiállítása előtt a beruházásból/felújításból *  már korábban üzembe helyezett eszközök aktivált értéke:

11. A jelenleg üzembe helyezett eszközök aktivált értéke (leltárfelvételi egységenkénti részletezésben):

12. Aktivált eszköz értéke összesen (2. és 3. pont együttesen):

13. Beruházásra vonatkozó adatok:

– a szállító megnevezése

– a számla száma

– a számla kelte

– számla szerinti nettó érték

14. Terv szerinti értékcsökkenés leírásra vonatkozó adatok:

– Écs leírás kezdete

– Écs leírás kulcsa vagy hasznos élettartam

– Maradványérték

15. Ebből: az aktiválásig nem számlázott, illetve pénzügyileg nem teljesített érték:

16. Üzembe helyezett eszköz kapacitása (műszaki jellemzője):

Mennyisége
Az alapkapacitások megnevezése Mennyiségi egysége Jelen üzembe helyezési okmány kiállítása előtt belépett Jelen üzembe helyezéskor ténylegesen belépett

17. A 4. sorban szereplő értékből:

üzemgazdasági beruházási költség:

18. Jelen üzembe helyezéssel:

a) az alapkapacitást nem érintő üzembe helyezés:

b) az alapkapacitás részlegesen beépített:

c) az alapvető kapacitás belépett:

d) az egész beruházás/felújítás *  üzembe helyezésre és teljes befejezésre került:

A beruházás/felújítás *  üzembe helyezését (rendszeres használatba vételét) elrendelem.

Kelt:

....................................
Beruházáslebonyolító

Kapják:

1. Polgármester,

2. Jegyző,

3. Beruházáslebonyolító,

4. Gazdasági Osztály

5. Zuglói Polgármesteri Hivatal irattára.

3. melléklet a 7/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Jóváhagyás száma, kelte:

Tervezési célokmány

a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2020. (IV. 21.) önkormányzati rendelete alapján végzett beruházások, felújítások tervezési feladataihoz

1. A tervezés előkészítő megnevezése, címe:

2. A terveztető megnevezése, címe:

3. A Beruházás és a műszaki tartalom rövid megnevezése

4. A tervezett Beruházás helye:

5. A tervezés kezdési időpontja (év, hónap):

6. A tervezés befejezésének időpontja (év, hónap):

7. A tervezés előkészítés becsült költségei és összege (nettó + ÁFA):

8. A tervezési feladat éves ütemezése:

Kelt:

.........................
polgármester
(vagy az általa kijelölt alpolgármester)

A tervezési célokmányt törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.........................
jegyző
(vagy az általa kijelölt aljegyző)

Az államháztartásról szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő költségvetési fedezet rendelkezésre áll, a tervezési célokmányt pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

.........................
Gazdasági Osztály vezetője
(vagy az általa kijelölt pénzügyi ellenjegyző)