Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a kerület „Segítsünk közösen – Zuglói Krízisalap”-járól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ára – a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban vészhelyzet) hirdetetett ki.

(2) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata annak érdekében, hogy a vészhelyzet következményeinek enyhítéséhez megteremtse a természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek önkéntes hozzájárulásának a pénzügyi lehetőségét, létrehozza a „Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Segítsünk közösen – Zuglói Krízisalap” elnevezésű alapját (a továbbiakban: Alap).

Bevételi források

2. § Az Alap bevételei: a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történő önkéntes befizetések.

Az Alap felhasználása

3. § (1) Az Alapot Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a veszélyhelyzeti krízistámogatásról szóló 16/2020. (V. 26.) önkormányzati rendelete szerinti krízistámogatás pénzügyi fedezetéül fel lehet használni.

(2) *  Az Alapból jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, illetve a Polgármesteri Hivatal számára lehet támogatást nyújtani, abból a célból, hogy a Budapest XIV. kerületében életvitelszerűen lakó, illetve tartózkodó rászoruló személyeket élelmiszerrel támogassák.

(3) *  Az Alapból a (2) bekezdésben megfogalmazottak mellett a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök beszerzése is finanszírozható az önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozói és a zuglói társadalom sérülékeny csoportjai számára, legfeljebb az Alapban aktuálisan rendelkezésre álló összeg 50%-áig.

Az Alap kezelése

4. § (1) Az Alap pénzeszközeit elkülönítve, külön alszámlán kell kezelni.

(2) Az Alap felett a polgármester rendelkezik.

(3) Az Alap kezelésével járó költségeket az Alap bevételeiből kell fedezni.

Hatálybalépés

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző