Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 45/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában és 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a rendelkezésére is figyelemmel, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékéről a következőket rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra (a továbbiakban: lakás) terjed ki.

2. § (1) A szabályozás célja a szociálisan rászorulók lakáshoz juttatásán túl, a lakásokkal való eredményes gazdálkodás feltételeinek a biztosítása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése szempontjából a lakásokkal kapcsolatos ráfordításokat, illetve bevételeket az összes önkormányzati lakás szintjén kell számítani.

(3) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(4) *  A jelen rendelet szerinti kategóriákban a szociális helyzet alapján megállapított lakbér mértéke a piaci alapon megállapított lakbér mértékének legfeljebb huszonöt százaléka lehet, amennyiben magasabb rendű jogszabály másként nem rendelkezik.

II. Fejezet

A lakbér mértékét befolyásoló tényezők, a lakbér mértéke * 

3. § * 

4. § * 

5. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete minden év első negyedévében felülvizsgálja a lakbérek és a támogatások mértékét, és dönt azok helybenhagyásáról vagy változtatásáról.

6. § *  (1) Kategóriák meghatározása a lakbér – a szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére az önkormányzati lakbértámogatás – mértékének megállapításához:

a) I. kategória, a műszaki okokból szanálásra, bontásra, kiürítésre kijelölt épületben található lakások. Az I. kategóriában található épületek felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

b) II. kategória, az I. és III. kategóriába be nem sorolt épületekben található lakások. A II. kategóriában található épületek felsorolását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

c) III. kategória, újépítésű, vagy teljeskörűen felújított épületben található, teljeskörűen felújított lakások, az építés, vagy felújítás befejeződését követő tíz éven belül. A III. kategóriában található épületek felsorolását jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az I. kategóriában található lakások lakbérének és a szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők esetén az önkormányzati lakbértámogatás mértéke:

a) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének és az önkormányzati lakbértámogatásnak a mértéke komfortfokozatonként:

aa) Szükséglakás lakbére 116 Ft/m2, lakbértámogatás 193 Ft/m2,

ab) Komfortnélküli lakás lakbére 145 Ft/m2, lakbértámogatás 264 Ft/m2,

ac) Félkomfortos lakás lakbére 243 Ft/m2, lakbértámogatás 375 Ft/m2,

ad) Komfortos lakás lakbére 375 Ft/m2, lakbértámogatás 551 Ft/m2,

ae) Összkomfortos lakás lakbére 458 Ft/m2, lakbértámogatás 673 Ft/m2.

b) Költségelvű bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének mértéke komfortfokozatonként:

ba) Szükséglakás lakbére 325 Ft/m2,

bb) Komfortnélküli lakás lakbére 433 Ft/m2,

bc) Félkomfortos lakás lakbére 650 Ft/m2,

bd) Komfortos lakás lakbére 975 Ft/m2,

be) Összkomfortos lakás lakbére 1191 Ft/m2.

c) Piaci alapon történő bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének mértéke komfortfokozatonként:

ca) Szükséglakás lakbére 500 Ft/m2,

cb) Komfortnélküli lakás lakbére 666 Ft/m2,

cc) Félkomfortos lakás lakbére 1000 Ft/m2,

cd) Komfortos lakás lakbére 1950 Ft/m2,

ce) Összkomfortos lakás lakbére 2382 Ft/m2.

(3) A II. kategóriában található lakások lakbérének és a szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők esetén az önkormányzati lakbértámogatás mértéke:

a) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének és az önkormányzati lakbértámogatásnak a mértéke komfortfokozatonként:

aa) Szükséglakás lakbére 116 Ft/m2, lakbértámogatás 209 Ft/m2;

ab) Komfortnélküli lakás lakbére 145 Ft/m2, lakbértámogatás 288 Ft/m2;

ac) Félkomfortos lakás lakbére 243 Ft/m2, lakbértámogatás 407 Ft/m2;

ad) Komfortos lakás lakbére 375 Ft/m2, lakbértámogatás 600 Ft/m2;

ae) Összkomfortos lakás lakbére 458 Ft/m2, lakbértámogatás 733 Ft/m2.

b) Költségelvű bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének mértéke komfortfokozatonként:

ba) Szükséglakás lakbére 325 Ft/m2,

bb) Komfortnélküli lakás lakbére 433 Ft/m2,

bc) Félkomfortos lakás lakbére 650 Ft/m2,

bd) Komfortos lakás lakbére 975 Ft/m2,

be) Összkomfortos lakás lakbére 1191 Ft/m2.

c) Piaci alapon történő bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének mértéke komfortfokozatonként:

ca) Szükséglakás lakbére 500 Ft/m2,

cb) Komfortnélküli lakás lakbére 666 Ft/m2,

cc) Félkomfortos lakás lakbére 1000 Ft/m2,

cd) Komfortos lakás lakbére 1950 Ft/m2,

ce) Összkomfortos lakás lakbére 2382 Ft/m2.

(4) A III. kategóriában található lakások lakbérének és a szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők esetén az önkormányzati lakbértámogatás mértéke:

a) Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének és az önkormányzati lakbértámogatásnak a mértéke komfortfokozatonként:

aa) Komfortos lakás lakbére 500 Ft/m2, lakbértámogatás 512 Ft/m2;

ab) Összkomfortos lakás lakbére 618 Ft/m2, lakbértámogatás 619 Ft/m2.

b) Költségelvű bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének mértéke komfortfokozatonként:

ba) Komfortos lakás lakbére 1012 Ft/m2,

bb) Összkomfortos lakás lakbére 1237 Ft/m2.

c) Piaci alapon történő bérbeadás esetén a lakás havi lakbérének mértéke komfortfokozatonként:

ca) Komfortos lakás lakbére 2002 Ft/m2,

cb) Összkomfortos lakás lakbére 2473 Ft/m2.

(5) Amennyiben az Önkormányzat tudomására jut, hogy a szociális helyzet alapján, vagy költségelven történő bérbeadással érintett bérlő (bérlők), vagy a vele együtt költözött, vagy a lakásba befogadott személy (személyek):

a) rendelkeznek az ország területén bárhol, beköltözhető lakás legalább 1/2 arányú tulajdoni hányadával, lakás haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti jogával, vagy

b) ingó-, ingatlantulajdonuknak, valamint vagyoni értékű jogaiknak együttes forgalmi értéke meghaladja a 3 millió forintot, ide nem értve azt, ha az ingótulajdon a munkavállaláshoz használt gép vagy gépjármű,

kivéve Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 44/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdés b) vagy f) pontjai alapján létrejött lakásbérleti jogviszonyt, akkor a bérlőnek (bérlőknek) – minden további vizsgálat nélkül – piaci bérleti díjat kell fizetnie. Ilyen esetben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 44/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében szabályozott méltányolható lakásigény felső határára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A lakbér e jogcímen történő megváltozását és összegét a Polgármester tulajdonosi nyilatkozattal állapítja meg, és azt a bérlővel (bérlőkkel) írásban, nyolc napon belül közli. Az új lakbért a bérlő (bérlők) a tájékoztatás kézhezvételét követő hónap első napjától köteles (kötelesek) megfizetni.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet – a 8. §-ban meghatározott kivétellel – 2021. március 1. napján lép hatályba.

8. § * 

9. § * 

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 45/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

I. kategóriába tartozó épületek felsorolása:

Budapest XIV. kerület:

Angol u. 79.; Bosnyák u. 20.; Bosnyák u. 24/B; Cserei u. 3.; Cserei u. 6.; Cserei u. 10.; Egressy út 4.; Erzsébet királyné útja 27.; Erzsébet királyné útja 82/B; Erzsébet királyné útja 116.; Fűrész u. 21.; Fűrész u. 107.; Gizella út 21.; Ilka u. 12.; Jávorka Ádám u. 10/A; Kövér Lajos u. 19.; Kövér Lajos u. 44.; Mexikói út 12.; Mexikói út 13.; Nagy Lajos király útja 104.; Nagy Lajos király útja 107.; Nagy Lajos király útja 109/B; Nagy Lajos király útja 111/A; Nagy Lajos király útja 111/B; Nagy Lajos király útja 143.; Nagy Lajos király útja 155.; Nagy Lajos király útja 160.; Nagy Lajos király útja 172.; Őrnagy u. 3.; Szatmár u. 90.; Tábornok u. 31.; Várna u. 11.; Várna u. 18.

2. melléklet a 45/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

II. kategóriába tartozó épületek felsorolása:

Budapest XIV. kerület:

Abonyi u. 4.; Adria sétány 1/C.; Adria sétány 2.; Ajtósi Dürer sor 3.; Ajtósi Dürer sor 9.; Ajtósi Dürer sor 15.; Ajtósi Dürer sor 31.; Ajtósi Dürer sor 37.; Almos vezér tér 9.; Almos vezér útja 46.; Amerikai út 20.; Amerikai út 28.; Amerikai út 37.; Amerikai út 40/B.; Amerikai út 41.; Amerikai út 51.; Amerikai út 70/C.; Amerikai út 75/B.; Amerikai út 80.; Amerikai út 85.; Angol u. 44.; Angol u. 50.; Angol n. 51.; Angol u. 53.; Angol u. 71.; Angol u. 73.; Angol u. 83.; Angol u. 85.; Angol u. 87.; Bácskai u. 1/B.; Bácskai u. 3.; Bácskai u. 45.; Bácskai u. 58/B.; Balázs u. 35.; Balázs u. 41.; Balázs u. 43.; Balázs u. 51.; Balázs u. 56.; Bánki Donátpark 14/A.; Báróczy u. 6–8.;

Budapest IV. kerület:

Baross u. 26.;

Budapest XIV. kerület:

Benkő u. 5.; Benkő u. 16.; Bíbor u. 3.; Bíbor u. 5.; Bíbor u. 7.; Bolgárkertész u. 1.; Bolgárkertész u. 1/A.; Bolgárkertész u. 1/B.; Bolgárkertész u. 4.; Bolgárkertész u. 5/B.; Bolgárkertész u. 6.; Bolgárkertész u. 8.; Bolgárkertész u. 15/A–F.; Bosnyák tér 2.; Bosnyák tér 3.; Bosnyák tér 4.; Bosnyák tér 13.; Bosnyák tér 18.; Bosnyák u. 3.; Bosnyák u. 7/A.; Bosnyák u. 11.; Bosnyák u. 13.; Bosnyák u. 21/B.; Bosnyák u. 22.; Bosnyák u. 24/A.; Bosnyák u. 28.; Bosnyák u. 69.; Bölcsőde u. 2–4.; Columbus u. 12.; Columbus u. 57/B.; Colombus u. 11.; Columbus u. 12.; Czobor u. 17/C; Czobor u. 47/B.; Czobor u. 60/A.; Czobor u. 60/B.; Czobor u. 62/A.; Csáktornya u. 9.; Csantavér u. 8.; Cserei u. 1.; Cserei u. 3.; Cserei u. 14.; Csertő park 2.; Csertő park 4.; Csertő u. 12–14.; Deés u. 27.; Dorozsmai u. 3.; Dorozsmai u. 13/B.; Dózsa György út 9.; Dózsa György út 11.; Dózsa György út 13.; Dózsa György út 15.; Dózsa György út 19.; Dózsa György út 23.; Dózsa György út 29.; Edison köz 10.; Egressy út 1/E; Egressy út 4.; Egressy út 7/B.; Egressy út 18/A.; Egressy út 18/B.; Egressy út 46/B.; Egressy út 73/C.; Egressy út 139.; Eleonóra u.1–3.; Eleonóra u.12.; Emília u. 18.; Emma köz 1.;

Budapest XV. kerület:

Erdőkerülő u. 14.;

Budapest XIV. kerület:

Erzsébet királyné útja 12.; Erzsébet királyné útja 20.; Erzsébet királyné útja 23.; Erzsébet királyné útja 26.; Erzsébet királyné útja 28.; Erzsébet királyné útja 43/C.; Erzsébet királyné útja 43/E.; Erzsébet királyné útja 44.; Erzsébet királyné útja 45/C.; Erzsébet királyné útja 46.; Erzsébet királyné útja 48.; Erzsébet királyné útja 49.; Erzsébet királyné útja 62/B.; Erzsébet királyné útja 62/C.; Erzsébet királyné útja 66/A.; Erzsébet királyné útja 68.; Erzsébet királyné útja 73.; Erzsébet királyné útja 76/A.; Erzsébet királyné útja 77/B.; Erzsébet királyné útja 79.; Erzsébet királyné útja 84.; Erzsébet királyné útja 89.; Erzsébet királyné útja 90.; Erzsébet királyné útja 91.; Erzsébet királyné útja 95/B.; Erzsébet királyné útja 103.; Erzsébet királyné útja 104.; Erzsébet királyné útja 119/A.; Erzsébet királyné útja 119/B.; Erzsébet királyné útja 120.; Erzsébet királyné útja 122.; Erzsébet királyné útja 35–37.; Fogarasi park 1–2.; Fogarasi út 8.; Fogarasi út 19/A–B.; Fogarasi út 23.; Fogarasi út 25–37.; Fogarasi út 85.; Fogarasi út 88/A-B.; Francia út 41.; Francia út 42.; Francia út 43.; Fűrész utca 19.; Fűrész utca 23.; Fűrész utca 58.; Fűrész utca 61.; Fűrész utca 63.; Fűrész utca 69.; Fűrész utca 72.; Fűrész utca 86.; Fűrész utca 90.; Fűrész utca 113.; Füredi park 2–4.; Füredi u. 15/A–B.; Füredi u. 52–54.; Füredi u. 56-58.; Füredi u. 60–62.; Füredi u. 64–66.; Gervay u. 121.; Gizella út 4/B.; Gizella út 12.; Gizella út 19/B.; Gizella út 21.; Gizella út 22.; Gizella út 33/A.; Gizella út 46/A; Gizella út 59.; Gvadányi u. 28–38.; Gvadányi u. 44–46.; Gvadányi u. 52–54.; Gyarmat u. 21.; Gyarmat u. 45/A.; Gyarmat u. 47/A; Gyarmat u. 47/B.; Gyarmat u. 53/B; Gyarmat u. 58–62.; Gyarmat u. 91.; Gyarmat u. 93.; Hermina út 3.; Hermina út 12.; Hermina út 14.; Hermina út 23.; Hermina út 27.; Horvát Boldizsár u. 4.; Horvát Boldizsár u. 6.; Horvát Boldizsár u. 10–16.; Hungária körút 15.; Hungária körút 33–41.; Hungária körút 86–90.; Hungária körút 87/A.; Hungária körút 98-108.; Hungária körút 105.; Hungária körút 110.; Hungária körút 111/A.; Hungária körút 111/B.; Hungária körút 134.; Hungária körút 136.; Hungária körút 147.; Hungária körút 165/A.; Ida u. 4.; Ilka u. 3.; Ilka u. 6.; Ilka u. 8.; Ilka u. 11.; Ilka u. 13.; Ilka u. 14.; Ilka u. 15.; Ilka u. 16.; Ilka u. 18.; Ilka u. 26.; Ilka u. 29.; Ilka u. 32.; Ilka u. 33.; Ilka u. 35.; Ilka u. 41.; Ilka u. 49.; Ilosvai Selymes u. 14.; Ilosvai Selymes u. 39.; Ilosvai Selymes u. 65.; Ilosvai Selymes u. 71.; Ilosvai Selymes u. 76.; Jávor u. 11/A; Jávorka Adám u. 2–4.; Jávorka Adám u. 45.; Jerney u. 70.; Kacsóh Pongrác u. 99–103.; Kaffka Margit köz 2–6.; Kaffka Margit utca 42–46.; Kaffka Margit utca 48–52.; Kaffka Margit utca 56.; Kalapács u. 21/A–B; Kalocsai u. 25.; Kántorné sétány 7.; Kassai tér 19.; Kassai u. 16.;

Budapest II. kerület:

Keleti Károly u. 17.;

Budapest XIV. kerület:

Kerékgyártó u. 2.; Kerékgyártó u. 11.; Kerékgyártó u. 17/B; Kerékgyártó u. 21–27/A–C.; Kerékgyártó u. 22.; Kerékgyártó u. 40.; Kerékgyártó u. 154.; Kerepesi út 30.; Kerepesi út 32.; Kerepesi út 38.; Kerepesi út 40.; Kerepesi út 50.; Kerepesi út 54.; Kerepesi út 76/A.; Kerepesi út 76/C; Kerepesi út 76/E.; Kerepesi út 78/A; Kerepesi út 78/C; Kerepesi út 78/D.; Kerepesi út 78/E.; Kerepesi út 80.; Kerepesi út 104.; Kerepesi út 118.; Kerepesi út 132–134.; Kerepesi út 136–138.; Kerepesi út 140–142.; Komócsy u. 3.; Komócsy u. 22.; Komócsy u. 27.; Komócsy u. 28.; Komócsy u. 33/B; Komócsy u. 43.; Korong u. 38.; Kövér Lajos u. 7–9.; Kövér Lajos u. 19.; Kövér Lajos u. 20.; Kövér Lajos u. 32.; Kövér Lajos u. 36.; Kövér Lajos u. 61.; Kövér Lajos u. 64.; Laky Adolf u. 8.; Laky Adolf u. 17.; Laky Adolf u. 52–54.; Laky Adolf u. 57.;

Budapest XV. kerület:

Legénybíró utca 13.;

Budapest XIV. kerület:

Lengyel u. 28.; Limanova tér 1.; Limanova tér 2.; Limanova tér 5–7.; Limanova tér 22.; Lipótvár u. 5.; Lipótvár u. 28.; Lőcsei út 58.; Lőcsei út 81.; Mexikói út 3.; Mexikói út 6.; Mexikói út 7.; Mexikói út 11/B; Mexikói út 14.; Mexikói út 35/B.; Mexikói út 46/A.; Mexikói út 54.; Miskolci u. 94.; Miskolci u. 100.; Miskolci u. 149–151.; Mogyoródi u. 6.; Mogyoródi u. 69/A–B.; Mogyoródi út 73/A; Mosztár u. 5.; Mosztár u. 14.; Nagy Lajos király útja 2–8.; Nagy Lajos király útja 23–35.; Nagy Lajos király útja 64.; Nagy Lajos király útja 68/B.; Nagy Lajos király útja 82/A.; Nagy Lajos király útja 82/B.; Nagy Lajos király útja 86–90.; Nagy Lajos király útja 98/A–C.; Nagy Lajos király útja 126.; Nagy Lajos király útja 129.; Nagy Lajos király útja 132.; Nagy Lajos király útja 138.; Nagy Lajos király útja 145.; Nagy Lajos király útja 150.; Nagy Lajos király útja 152.; Nagy Lajos király útja 154.; Nagy Lajos király útja 161.; Nagy Lajos király útja 180/A.; Nagy Lajos király útja 182.; Nagy Lajos király útja 185.; Nagy Lajos király útja 186.; Nagy Lajos király útja 187.; Nagy Lajos király útja 189.; Nagy Lajos király útja 190.; Nagy Lajos király útja 194.; Nagy Lajos király útja 224.; Nagybecskerek u. 5.; Nezsider park 1–4.; Nezsider park 5–1L; Ond vezér park 2–4.; Ond vezér panc 5., Ond vezér útja 12.; Ond vezér útja 13–15.; Ond vezér útja 17/A–D.; Ond vezér útja 29.; Ond vezér útja 36/C.; Ormánság útja 19.; Őrnagy u. 6.; Őrnagy u. 10.; Őrnagy u. 12.; Őrnagy u. 5–7.; Örs vezér tere L; Örs vezér tere 2.; Örs vezér tere 4–6.; Örs vezér útja 29.; Öv utca 148.; Öv utca 150.; Öv utca 152.; Öv utca 175/B.; Padlizsán utca 18.; Padlizsán utca 19.; Padlizsán utca 23.; Padlizsán utca 26.; Padlizsán utca 11–13.;

Budapest XV. kerület:

Páskomliget u. 6.;

Budapest XIV. kerület:

Pétervárad u. 2–4.; Pétervárad u. 7/A.; Pillangó park 14/C.; Pillangó park 16/A.; Rákosfalva park 4.; Rákosfalva park 5/A–D.; Rákospatak park 4–6.; Rákospatak u. 40.; Rákospatak u. 53.; Ráskai Lea u. 56.; Répássy Jenő u. 4.; Répássy Jenő u. 7.; Róna u. 1–13.; Róna u. 25.; Róna u. 33–37.; Róna u. 134–140.; Róna u. 139.; Róna u. 142–156.; Róna u. 143.; Róna u. 151.; Róna u. 158–172.; Róna u. 193.; Róna u. 211.; Róna u. 223.;

Budapest VII. kerület:

Rózsa u. 37.;

Budapest IV. kerület:

Rózsa u. 8.;

Budapest XIV. kerület:

Rózsavölgyi tér 7.; Rózsavölgyi tér 10.; Sárrét park 4.; Semsey Andor u. 5.; Semsey Andor u. 9.; Semsey Andor u. 12.; Stefánia út 1.; Stefánia út 9.; Stefánia út 17.; Stefániáéit 18.; Stefánia út 19.; Stefánia út 23.; Stefánia út 63/B–C.; Stubnyai u. 9.; Szabács u. 1.; Szabó József u. 8/A.; Szabó József u. 21.;

Budapest XVI. kerület:

Szalmarózsa u. 8.;

Budapest XIV. kerület:

Szatmár u. 15.; Szatmár u. 34.; Szatmár u. 79.; Szatmár u. 103.; Szatmár u. 135.; Szenice u. 8.; Szentes u. 60.; Szentmihályi út 4–6.; Szentmihályi út 12–14.; Szentmihályi út 19–21.; Szentmihályi út 20–22.; Szentmihályi út 25–27.; Szervián u. 6/B.; Szervián u. 18.; Szervián u. 20.; Szikszó park 6.; Szobráncu. 16.; Szobráncu. 20.; Szuglóu. 49–51.; Szuglóu. 67/A.; Szugló u. 74.; Szugló u. 77–79.; Szugló u. 80.; Szugló u. 84.; Szugló u. 96.; Szugló u. 99.; Szugló u. 101.; Szugló u. 103.; Szugló u. 105.; Szugló u. 117.; Szugló u. 119.; Szugló u. 121.; Tábornok u. 3.; Tábornok u. 10.; Tábornok u. 14.; Tábornok u. 16.; Tábornok u. 20/B.; Telepes u. 1/A.; Telepes u. 3.; Telepes u. 5 .; Telepes u. 6.; Telepes u. 8.; Telepes u. 9.; Telepes u. 10.; Telepes u. 12–14.; Telepes u. 19.; Telepes u. 23.; Telepes u. 25.; Telepes u. 31.; Telepes u. 39.; Telepes u. 80.; Telepes u. 81.; Telepes u. 32.;Thököly út 43.; Thököly út 44.; Thököly út 45.; Thököly út 46.; Thököly út 47.; Thököly út 51.; Thököly út 53.; Thököly út 65.; Thököly út 69.; Thököly út 85.; Thököly út 93.; Thököly út 104.; Thököly út 117.; Thököly út 144.; Thököly út 147.; Thököly út 151/A–B.; Thököly út 163.; Thököly út 165.; Thököly út 167.; Thököly út 168.; Thököly út 170.; Thököly út 171.; Tihany u. 15.; Tihany u. 42–44.; Tipegő u. 3–5.;

Budapest XIX. kerület:

Toldy u. 3.;

Budapest XIV. kerület:

Torontál u. 55.; Torontál u. 56–58.; Törökőr u. 68.; Újváros park 4–5.; Újváros park 2.; Újvidék sétány 12.; Újvidék tér 3.; Újvilág utca 19.; Újvilág 43–45.; Ungvár u. 2–8.; Ungvár u. 10/A–C.; Ungvár u. 15.; Ungvár u. 14–16.; Ungvár u. 36.; Utász u. 3.; Utász u. 4.; Utász u. 5.; Utász u. 6.; Utász u. 7.; Uzsoki u. 25.; Várna u. 3.; Várna u. 4.; Várna u. 8.; Várna u. 9.; Várna u. 13.; Várna u. 28.; Varsó u. 6.; Varsó u. 8.; Varsó u. 28/A–E.; Vezér u. 47.; Vezér u. 71/A–D.;

Budapest X]/. kerület:

Wesselényi u. 34.;

Budapest XIV. kerület:

Xantus u. 20.; Zászlós u. 1.; Zászlós u. 8.; Zászlós u. 10.; Zászlós u. 16.; Zsálya u. 53–55.; Zsivora park 2–4.

3. melléklet a 45/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

II. kategóriába tartozó épületek felsorolása:

Budapest XIV. kerület:

Mexikói út 11/B.; Ilka utca 3.