Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelete

a járműelhelyezési kötelezettségről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §, valamint 4. § (2) bekezdésére is figyelemmel, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alapján lehet – Zugló építési szabályzata (a továbbiakban: ZESZ) keretein belül meghatározott rendeltetésekhez szükséges – járművek elhelyezési kötelezettségét megváltani, megvalósítani és fenntartani.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. Elektromos töltő: a legalább 7 kW teljesítményű – hiteles mérővel ellátott – OCPP kompatibilis töltő.

2. Elektromos villámtöltő: a legalább 22,2 kW teljesítményű egyenáramú, – hiteles mérővel ellátott – OCPP kompatibilis töltő.

3. Közcélú parkolóhely: közterületen kívüli telken lévő olyan parkolásra alkalmas terület, melyet díj ellenében bárki igénybe vehet.

4. Lakossági várakozási hozzájárulás: a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló Budapest Főváros XIV. Kerület Képviselő-testületének 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerinti lakossági várakozási hozzájárulás.

5. Várakozási díj: a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározottak szerinti várakozási díj.

6. Városrendezési megállapodás: a ZESZ szerinti városrendezési megállapodás.

2. Parkolóhely telken kívüli elhelyezése

2. § *  (1) Parkolóhely – légvonalban mért 500 méteren belül – önkormányzati tulajdonú vagy közhasználatú területen – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyetértése esetén – városrendezési megállapodásban részletezett feltételek alapján biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti – a rendeltetéshez kötődő – parkolóhelyet a főépítész nyilvántartásba veszi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közhasználatú területi parkolóhely biztosítás – jogszabályban meghatározott esetek kivételével – nem jogosít a parkolóhely kizárólagos használatára, és a parkolási díjat az erre vonatkozó jogszabályok alapján meg kell fizetni.

(4) Az (1) bekezdés szerint biztosított parkolóhelyet az Önkormányzat 7 év eltelte után kártalanítás nélkül megszüntetheti, de ez a parkolóhely elhelyezési kötelezettség teljesítését megalapozó rendeltetést nem érinti.

(5) Az (1) bekezdés szerinti városrendezési megállapodás megkötéséről:

a) a Városfejlesztési Bizottság dönt, ha a parkolóhely biztosítása önkormányzati költségvetési bevétel vagy kiadás nélkül történik;

b) a Gazdasági Bizottság dönt, ha a parkolóhely biztosítása önkormányzati költségvetési bevételt vagy kiadást eredményez.

3. Parkolóhely-megváltás

3. § (1) Amennyiben – a ZÉSZ-ben előírt – parkolóhely sem saját telken, sem másik telken nem biztosított, akkor pénzben is megváltható. A parkolóhely pénzbeli megváltásának részletes feltételeinek meghatározása érdekében városrendezési megállapodást kell kötni, az erre vonatkozó kérelem időpontjában hatályos önkormányzati rendeletek figyelembevételével.

(2) *  3. § (2) A parkolóhely-megváltás összegét az Önkormányzat számlájára kell befizetni. A parkolóhely-megváltás pénzügyi teljesítésének határideje:

a) az (5) bekezdés szerinti, ha a tevékenység már megkezdett, vagy megvalósult, valamint – amennyiben a városrendezési megállapodás így rendelkezik – a meg nem kezdett tevékenység esetén,

b) – amennyiben a városrendezési megállapodás így rendelkezik – a meg nem kezdett tevékenység esetén az építés kezdésének napja.

(3) A parkolóhely-megváltást – a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági eljárást megelőzően – a tervezett tevékenység építtetője kezdeményezi az 1. melléklet szerinti adatlap főépítészhez történő benyújtásával.

(4) Az építtető által egyoldalúan aláírt megállapodás tervezet alapján a városrendezési megállapodás megkötéséről:

– a polgármester dönt, ha a pénzbeli megváltás összege a 2. melléklet alapján meghatározott összeg,

– a Gazdasági Bizottság dönt, ha a pénzbeli megváltás összege a 2. mellékletben meghatározottól eltérő összeg.

(5) A (2) bekezdés a) pontja esetén a (4) bekezdés szerinti döntést követően 15 napon belül kell a megváltás összegét befizetni. A befizetés teljesülését követően a polgármester a városrendezési megállapodást aláírja és kiadja.

(6) A (2) bekezdés b) pontja esetén az építési engedély, a bejelentés tudomásulvétel, vagy az egyszerű bejelentés megtételének feltétele a városrendezési megállapodás megkötése. Az építés megkezdésének feltétele a megállapodásba foglalt fizetési kötelezettség teljesítése. Az építkezés megkezdését az Önkormányzat felé írásban be kell jelenteni. Amennyiben a megállapodás aláírását követő 3 éven belül a pénzügyi teljesítés nem történik meg, akkor a megállapodás hatályát veszti.

4. Közcélú parkolóhely

4. § (1) A ZÉSZ alapján engedményesen számba vehető közcélú parkolóhelyek létesítésére és üzemeltetésére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni. Hatósági eljárásban a közcélú parkolóhelyekhez kapcsolódó engedményes értékek akkor alkalmazhatóak, ha a tervezett közcélú parkolóhely megfelel jelen rendelet szabályainak és a kialakítására, üzemeltetésre vonatkozó városrendezési megállapodást a kérelmező felmutatja.

(2) A tervezett rendeltetések alapján a járműelhelyezési kötelezettség mennyiségét és a teljesítés módját, valamint a közcélú parkolóhelyek létesítésének szakmai feltételeit konzultáció keretében adott szakmai véleményben lehet tisztázni.

(3) A közcélú parkolóhely alapján kapott parkolóhelyek számának engedményes értéke csak a városrendezési megállapodás érvényessége ideje alatt áll fenn, azt követően a parkolóhelyek elhelyezéséről más módon kell gondoskodni, kivéve, ha a városrendezési megállapodásban szabályozott járműelhelyezési kötelezettség alapját adó rendeltetés megszűnik.

5. § (1) A közcélú parkolóhelyre vonatkozó megállapodást az építtető és a tulajdonos együttesen kezdeményezi az Önkormányzatnál. A megállapodás a tulajdonossal, vagy az építtető és tulajdonos egyetemleges kötelezettségvállalása mellett is megköthető.

(2) A kezdeményező levélhez csatolni kell a tervező – a közműszolgáltató adatain alapuló – nyilatkozatát az elektromos energiaigény biztosításáról. A kezdeményező levélben meg kell jelölni a közcélú parkolóhelyek számát, ezen belül az elektromos töltővel ellátottak számát.

(3) A közcélú parkolóhelyre vonatkozó megállapodás megkötésekor, parkolóhelyenként 150 000 forint egyszeri biztosíték illeti meg az Önkormányzatot.

(4) A közcélú használat jellegét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni.

6. § (1) A közcélú parkolóhelyet – új épület esetén – önálló albetét területén kell létrehozni, kivéve, ha a városrendezési megállapodás másként rendelkezik. Az önálló albetét területének legalább 90%-át a parkolóhely és a parkolóhelyek megközelítését szolgáló út foglalja el.

(2) A közcélú parkolóhelyek legalább 5 százalékának megfelelő számú, de legalább egy elektromos töltőhelyet létesíteni kell. Az elektromos töltőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy az egyidejű működtethetőségük biztosított legyen.

7. § (1) Közcélú parkolóhelyet üzemeltetni a (2)–(4) bekezdések előírásai szerint kell.

(2) A szolgáltatás – karbantartási célú – szüneteltetése nem haladhatja meg negyedévente a 72 órát, kivéve a tervezett vagy egyéb szükséges munkálatok miatti szünetelés esetén, ha az Önkormányzat egyetértésével megengedett és ha azt az építtető vagy a tulajdonos bejelenti, valamint a szükségességét hitelt érdemlően bizonyítja az Önkormányzatnak.

(3) A városrendezési megállapodás rendelkezhet a közcélú, elérhető parkolóhelyek számának internetes alkalmazásban való megjelenítéséről.

(4) A működtetésről, a működés lényeges adatairól évente beszámolót kell készíteni és átadni az Önkormányzatnak legkésőbb a tárgy évet követő év március 31-éig.

8. § (1) A közcélú parkolóhely igénybevételét bármely – a városrendezési megállapodásban meghatározottak szerinti – személygépkocsi részére biztosítani kell óradíj, napijegy, hetijegy, havi bérlet ellenében, amennyiben van üres közcélú parkolóhely.

(2) A közcélú parkolóhely igénybevételének – az általános forgalmi adó összegét is tartalmazó – díja 1 óra időtartamra az adott zónára érvényes várakozási díjjal megegyező összeg (a továbbiakban: óradíj). Amennyiben a közcélú parkolóhely zónába nem sorolt területen van, akkor a legkisebb óradíjú zónát kell figyelembe venni. Az óradíjat perc alapon kell elszámolni, kivéve, ha a megállapodás másként rendelkezik a technikai lehetőségekre tekintettel.

(3) A közcélú parkolóhely helye szerinti területre is kiterjedő érvényességű lakossági várakozási hozzájárulással rendelkezőknek a következő kedvezményeket kell biztosítani:

a) közcélú parkolóhely igénybevételének díja: óránként az óradíjjal azonos; egy napra az óradíj ötszöröse; egy hétre az óradíj tizenötszöröse, egy hónapra az óradíj harmincszorosa;

b) az este 8 órától reggel 8 óráig tartó időszakban történő éjszakai kedvezményes parkolást, melynek díja megegyezik az óradíj összegével.

(4) Elektromos töltőhelyen a töltési szolgáltatás díja a vállalkozási áramár legfeljebb 1,5-szerese lehet. A töltési idején túli parkolás óradíja – 15 perc türelmi idő után – elektromos töltő esetén kétszerese, villámtöltő esetén háromszorosa a parkolási óradíjnak.

9. § (1) A közcélú parkolóhelyre vonatkozó városrendezési megállapodás megszűnésével kapcsolatos keretszabályokat a (2)–(4) bekezdések részletezik.

(2) Amennyiben a városrendezési megállapodás az Önkormányzattal szerződött fél, annak jogutódja, vagy a tulajdonos érdekkörében felmerült okból szűnik meg, vagy megállapodás megszegése folytán az Önkormányzat a városrendezési megállapodást megszünteti, úgy a szerződött fél, vagy annak jogutódja – a városrendezési megállapodás megszűnését követő 60 napon belül – köteles a (3) bekezdés szerinti módon a megváltást megfizetni, melyen felül a befizetett biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

(3) Amennyiben a járműelhelyezési kötelezettség fennállása mellett szűnik meg a városrendezési megállapodás érvényessége, akkor a rendeltetésekhez szükséges parkolóhelyek megváltásának mindenkori díját – de legalább a megállapodás megkötésének napján hatályos összegének 1,5-szeresét – az Önkormányzat részére 60 napon belül meg kell fizetni.

(4) Amennyiben a szerződött fél szándéka, hogy a rendeltetéshez tartozó parkolóhelyeket nem közcélú parkolóhelyek kedvezményével kívánja biztosítani, akkor kezdeményezésére – az Önkormányzat egyetértése esetén – a városrendezési megállapodás megszüntethető, a parkolóhelyek biztosításának egyidejűleg való igazolása mellett, ennek igazolását követően az 5. § (3) bekezdés szerint befizetett biztosíték összege visszajár.

5. Pénzügyek

10. § E rendelet alapján az Önkormányzat részére fizetett összegek az önkormányzati ingatlanvagyon bővítésére, karbantartására, korszerűsítésére fordíthatók.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2021. április 24. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelete.

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 13/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 13/2021. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzbeli megváltás összege

A B C D
1 A megváltás teljes összege: a rendeltetés típushoz tartozó megváltandó parkolóhelyek összes száma alapján kiválasztott tartományhoz meghatározott egységár és a darabszám szorzatával kiszámolt két összeg összeadásával számítandó. tartomány egységár
ezer forint / db
2 1 – 5 3 000
3 Személygépjármű lakó 6 – 20 4 000
4 parkolóhelyének megváltása 21 - 5 000
5 a rendeltetés alapján: 1 – 5 2 000
6 nem lakó 6 – 20 2 500
7 21 - 5 000