Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésének a) pontjában és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja az üzletek éjszakai, este 22:00 óra és reggel 06:00 közötti nyitva tartásának szabályozásával a lakosság egészséges életkörülményeinek, továbbá a pihenéshez és az éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosítása.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának közigazgatási területén belül működő, szeszes italt is forgalmazó üzletek, valamint a vendéglátó üzletek – ideértve a mozgóboltot is – üzemeltetőire.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) az üzemanyagtöltő-állomások területén kialakított üzletekre,

b) kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők részére, szálláshelyeken üzemeltetett üzletekre,

c) a kulturális szolgáltatást nyújtó intézmények és a fürdő szolgáltatást nyújtó intézmények területén kialakított üzletekre,

d) a vendéglátó üzletek vonatkozásában Budapest XIV. kerület

da) a Dózsa György út 31–45.számú ingatlanok,

db) az Állatkerti krt. 2–16. számú ingatlanok,

dc) a Hermina út 17–65. számú ingatlanok,

dd) az Ajtósi Dürer sor 1–35. számú ingatlanok által határolt területekre.

3. § E rendelet alkalmazásában

a) adatkezelő: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 4. cikk 7. pontja szerint adatkezelő, az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

b) éjszakai nyitvatartás: az üzlet este 22 óra és reggel 06 óra közötti nyitva tartása;

c) kulturális szolgáltatást nyújtó intézmények: a filmszínház, a színház, a kulturális örökség helyi védelmét szolgáló szervezetek vagy a helyi közművelődési tevékenységet végző szervezetek, továbbá a nyilvános könyvtári ellátás biztosító intézmények;

d) lakókörnyezet: e rendelet alkalmazásában az üzletet magába foglaló lakóépület tulajdonosai, bármely jogcím szerinti használói, azzal közvetlenül szomszédos lakóépületek tulajdonosai, bármely jogcím szerinti használói és az üzletet magában foglaló épület környezetében, a zajforrástól számított 15 méter távolságon belül lévő épületek tulajdonosainak összessége;

e) mozgóbolt: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározottak szerint kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;

f) szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Korm. rendelet szerint a környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép;

g) szeszes ital: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározottak szerint, minden, alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat;

h) üzlet: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározottak szerint kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;

i) üzlettel közvetlenül határos ingatlanokban lakók: a vendéglátó üzletet is magába foglaló társasház vagy lakásszövetkezeti épület lakói, a vendéglátó üzlettel közvetlenül szomszédos – ingatlan- nyilvántartás szerint lakásként bejegyzett – ingatlanok tulajdonosai, az ilyen ingatlanok tulajdonosának hozzájárulásával a lakásban életvitelszerűen és bármilyen jogcímen tartózkodó más személyek, különösen családtagok, haszonélvezők, bérlők vagy a szívességi lakáshasználók;

j) vendéglátó üzlet: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározottak szerint, kész-vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazását végző üzlet, továbbá, az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet folytató üzlet.

2. A rendelet hatálya alóli mentesülés feltételeinek és az eltérő nyitvatartási idő kérelmezésének közös szabályai

4. § (1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője az e rendelet hatálya alóli mentesülés fennállását köteles – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény, a kereskedelemről szóló törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet szerint – a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

(2) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének az e rendeletben foglaltaktól eltérő nyitvatartási időt a kereskedelmi hatóságtól kérelmeznie szükséges. A kérelmet az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani és az 5. § (1) bekezdésben meghatározott kérelmezési feltételek fennállását a kérelemhez csatolt, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal és alátámasztó bizonyítékokkal kell igazolni.

5. § (1) Az e rendeletben foglaltaktól elérő nyitvatartási idő kérelmezésének feltételei:

a) a vendéglátó üzlet ruhatárral vagy a felsőruházat kulturált elhelyezését biztosító lehetőséggel (állófogas, ruhaakasztó) rendelkezik,

b) a vendéglátó üzlet a fizetővendégek számára legalább 20 ülőhellyel rendelkezik,

c) a vendéglátó üzletben rendszeresített ét-és itallap áll rendelkezésre a fizetővendégek számára, mely a magyar nyelven kívül legalább egy idegen nyelven, különösen angol, német, orosz, francia vagy olasz nyelven is elérhető,

d) a vendéglátó üzletben a toalett és higiénés helyiségek tisztaságát rendszeresen ellenőrzik, azokat takarítják és fertőtlenítik, melyről jól látható helyen kihelyezett nyilvántartást vezetnek,

e) a vendéglátó üzlet üzemeltetője – a vendéglátó üzletre vonatkozóan – a környezeti zaj kibocsátási határérték megállapítását kérte, és a határérték betartásának feltételeit megteremtette,

f) a vendéglátó üzlet lakókörnyezetének – az e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal szövegezett –, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata, vagy a többlakásos lakóingatlanokban lévő tulajdonközösség közgyűlésének támogató döntése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmezési feltételeknek a vendéglátó üzlet működése során folyamatosan fenn kell állniuk.

(3) A kereskedelmi hatóság az (1) bekezdésében foglalt kérelmezési feltételeknek való egyidejű megfelelőséget hivatalból ellenőrizheti. Amennyiben a kereskedelmi hatóság az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a vendéglátó üzlet a kérelmezés feltételeinek nem felel meg, úgy hivatalból indít eljárást.

(4) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének az e rendeletben foglaltaktól eltérő nyitvatartási időre vonatkozó kérelmét a kereskedelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározott kérelmezési feltételeknek való megfelelés esetén is visszautasítja, és a közhiteles kereskedelmi nyilvántartásba történő bejegyzést megtagadja, amennyiben a kérelem benyújtását megelőző 1 (egy) éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatban

a) megalapozott lakossági bejelentés alapján a közrend vagy közbiztonság megsértésével kapcsolatosan rendőri, vagy más hatósági intézkedés történt és erről a kereskedelmi hatóság hivatalból szerez tudomást,

b) kereskedelmi-hatósági, vagy a jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi-hatósági eljárásban marasztaló és végrehajtható döntés született vagy

c) a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági eljárásban szankció alkalmazására került sor.

(5) Amennyiben panaszbejelentés során a hatóság(ok) tudomására jut a működő vendéglátó üzlet üzemeltetésével összefüggő, a lakókörnyezetet érintő jog-vagy érdeksérelem, és a panasz annak kivizsgálása során megalapozottá válik, a hatóság az üzlet üzemeltetőjét felhívja a keletkezett jog vagy érdeksérelem haladéktalan megszüntetésére.

(6) Az ismétlődő jelleggel megvalósuló vagy tartós ideje, változatlanul fennálló, a közrend, a közbiztonság vagy a környező lakosság egészséges környezethez, pihenéshez és nyugalomhoz való jogát sértő működés esetén a kereskedelmi hatóság a vendéglátó üzlet nyitva tartását a lakókörnyezetet érintő jog vagy érdeksérelem esetén a jog vagy érdeksérelem elhárításához feltétlenül szükséges mértékben korlátozhatja és a közhiteles nyilvántartásba bejegyzettől eltérő nyitvatartási időt állapíthat meg. A korlátozás eredménytelensége esetére a tevékenység végzését a kereskedelmi hatóság ideiglenesen – legfeljebb 90 (kilencven) nap időtartamra – határozattal megtilthatja.

(7) A kereskedelmi hatóság eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései irányadóak.

3. Az üzletek éjszakai nyitva tartása, valamint az éjszakai nyitvatartás ideje alatt a szeszes ital forgalmazás rendje

6. § (1) A vendéglátó üzletek

a) hétfő 6.0 órától 23.00 óráig,
b) kedd 6.0 órától 23.00 óráig,
c) szerda 6.0 órától 23.00 óráig,
d) csütörtök 6.0 órától 23.00 óráig,
e) péntek 6.0 órától 23.00 óráig,
f) szombat 6.0 órától 23.00 óráig,
g) vasárnap 6.0 órától 23.00 óráig,

tarthatnak nyitva.

(2) A vendéglátó üzletek december 31. napján és január 1. napján korlátozás nélkül tarthatnak nyitva azzal, hogy a nyitva tartás december 31. napján 06. 00 órától, január 1. napján az adott napnak megfelelő zárási időpontig megengedett.

(3) Az üzlet üzemeltetője – a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének kivételével -

a) hétfő 22.00 óra és kedd 06.00 óra között,
b) kedd 22.00 óra és szerda 06.00 óra között,
c) szerda 22.00 óra és csütörtök 06.00 óra között,
d) csütörtök 22.00 óra és péntek 06.00 óra között,
e) péntek 24.00 óra és szombat 06.00 óra között,
f) szombat 24.00 óra és vasárnap 06.00 óra között,
g) vasárnap 22.00 óra és hétfő 06.00 óra között,

a szeszes ital árusítását szüneteltetni köteles.

(4) Az üzlet üzemeltetőjének a szeszes italt az árusítás szüneteltetésének idejére a vásárlók elől el kell zárni, ennek tényéről az üzlet bejáratánál és az üzletben is jól láthatóan kifüggesztett vásárlói tájékoztatót kell elhelyezni.

4. Adatkezelés

7. § (1) Az Adatkezelő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 27. § (1) bekezdése szerinti, az ügyfél azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait és az ügyfajtát szabályozó, törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli. Ezen adatok a következők: a kérelmező telefonszáma, elektronikus levélcíme, adószáma, adóazonosító jele.

Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a kereskedelmi tevékenység végzésére való jogosultság és kötelezettségek megállapítása, valamint a hatósági eljárások lefolytatása céljából kezeli.

(2) Az adatkezelés részletes szabályait a jelen rendelet 3. mellékletének részét képező adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre, illetve a működő kereskedelmi és vendéglátó üzletekre is alkalmazni kell.

(2) * 

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Eltérő nyitvatartási idő engedélyezése iránti kérelem

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 72021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján az általam üzemeltetett vendéglátó üzlet tekintetében kérem az Ör.-ben foglaltaktól eltérő nyitvatartási idő engedélyezését.

Az üzemeltető neve: ........................................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ................................................................................................

Az üzemeltető cégjegyzékszáma / vállalkozói nyilvántartási száma: .................................

Kapcsolattartó neve: ........................................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége: telefon: ........................... e-mail: ........................................

A vendéglátó üzlet neve: .................................................................................................

A vendéglátó üzlet címe: Budapest XIV. kerület ..............................................................

A vendéglátó üzlet nyilvántartási száma: ................................ / ......................................

Kérelmezett nyitvatartási idő:

hétfő: .................................. -tól .................................. -ig

kedd: .................................. -tól .................................. -ig

szerda: .................................. -tól .................................. -ig

csütörtök: .................................. -tól .................................. -ig

péntek: .................................. -tól .................................. -ig

szombat: .................................. -tól .................................. -ig

vasárnap: .................................. -tól .................................. -ig

Az Ör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmezési feltételek:

a) ruhatárral vagy a felsőruházat kulturált elhelyezését biztosító lehetőséggel (állófogas, ruhaakasztó) rendelkezik,

b) a fizetővendégek számára az üzlet legalább 20 ülőhellyel rendelkezik,

c) rendszeresített ét-és itallap áll rendelkezésre a fizetővendégek számára, mely a magyar nyelven kívül legalább egy idegen nyelven is elérhető, amely különösen angol, német, orosz, francia vagy olasz nyelven készült,

d) a toalett és higiénés helyiségek tisztaságát rendszeresen ellenőrzik, azokat takarítják és fertőtlenítik, melyről jól látható helyen kihelyezett nyilvántartást vezetnek,

e) a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérte, és a határérték betartásának feltételeit megteremtette,

f) a vendéglátó üzlet lakókörnyezetének – az e rendelet 2. melléklete szerinti, tartalommal szövegezett legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata, vagy a többlakásos lakóingatlanokban lévő tulajdonközösség közgyűlésének támogató döntése.

Kérelmemhez mellékelem:

– legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat az Ör. 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásának igazolására IGEN / NEM

– fényképek az Ör. 4. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglaltak igazolására IGEN / NEM

– környezetvédelmi hatóság által kiadott zaj kibocsátási határérték megállapításáról szóló határozat IGEN / NEM

– a vendéglátó üzlettel lakókörnyezetének – az e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal szövegezett –, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozata, illetve többlakásos lakóingatlanokban lévő tulajdonközösség közgyűlésének támogató döntése IGEN / NEM

– meghatalmazást IGEN / NEM

Budapest, 20... év ................... hó ............ napja

.............................................
vendéglátó üzlet üzemeltetője

2. melléklet a 42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat a vendéglátó üzlet eltérő nyitvatartási idejének engedélyezéséhez

Alulírott .................................................................................................................... (név)

Budapest, XIV. kerület................................... (utca).......(szám) ......... (emelet) ............. (ajtó) ingatlan használója a........................................................................által üzemeltetett, a Budapest, XIV. kerület...........................................(utca).........(szám) ..........(emelet) .......... (ajtó) alatt működő a(z) .............................................................................................................. (üzlet neve) elnevezésű vendéglátó üzlet – a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló .../2021. (XII. 9.) önkormányzati rendeletében foglaltaktól eltérőnyitvatartási idejéhez hozzájárulok az alábbiak szerint:

hétfő: .................................. -tól .................................. -ig

kedd: .................................. -tól .................................. -ig

szerda: .................................. -tól .................................. -ig

csütörtök .................................. -tól .................................. -ig

péntek: .................................. -tól .................................. -ig

szombat: .................................. -tól .................................. -ig

vasárnap: .................................. -tól .................................. -ig

Budapest, 20... év ...................hó ............napja

....................................................
a nyilatkozatot tevő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név.................................................. (nyomtatott betűvel)..................................... (aláírás)

Lakcím: .............................................................................................................................

Név.................................................. (nyomtatott betűvel)..................................... (aláírás)

Lakcím: ............................................................................................................................

3. melléklet a 42/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

Adatkezelési tájékoztató

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló /2021. (XII. 9.) önkormányzati rendeletéhez

Tisztelt Érintett!

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) által az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje tárgyában tett bejelentés és az e körben lefolytatott eljárás során az Ön által megadott személyes adatokat a természetes személyek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával az alábbiak szerint használjuk fel:

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Adatkezelő neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő/Hivatal)

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Elektronikus levélcíme: hivatal@zuglo.hu

Telefon: +36 1 8729 100

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Elérhetősége: adatvédelem@zuglo.hu

3. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Vonatkozó jogszabályok:

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a,

– Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló .../2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelet 7. §-a és 3. számú melléklete

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Adatkör Adatkezelés célja
– a kérelmező természetes személy:
– neve (családi és utónév)
– születési neve (családi és utónév)
– születési helye és ideje
– anyja neve
– lakcíme
– adóazonosító száma
– telefonszáma
– elektronikus levélcíme
A hozzájáruló nyilatkozat az üzlet éjszakai nyitva tartásához megnevezésű mellékleten:
– a tanú neve, lakóhelye, aláírásaA közhiteles kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzés céljából benyújtott kérelmek elbírálása és a kereskedelmi hatósági ellenőrzések kapcsán hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet L113 pontja az adatkezelő a személyes adatokat 10 évig kezeli, őrzi meg.

6. A kezelt adatok köre, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyet nem az érintettől gyűjt.

7. Az adatokhoz való hozzáférés, adatok továbbítása:

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes dolgozója fér hozzá a közhiteles kereskedelmi nyilvántartásba bejegyzés céljából benyújtott kérelmek elbírálása és a kereskedelmi hatósági ellenőrzések kapcsán hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása. A személyes adatok megküldésre kerülnek végrehajtás céljából az önálló bírósági végrehajtó részére. Az adatokat az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai:

Határidő:

Az adatkezelő az érintett kérelmét az annak beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja, a határidőbe nem számít bele. Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 30 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet.

A GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján az érintetti jogok:

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy

– mely személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett az adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.

8.3. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett az adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen

– az érintett vitatja az adatok pontosságát

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását

– az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása abban az esetben, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A többi nevezett esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart.

8.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

8.5. Egyéb információk

Érintetti jogairól teljes terjedelemben a GDPR-ból, különösen annak III. fejezetéből tájékozódhat teljes részletességgel, amely magyar nyelven elérhető több jogszabálygyűjteményben is továbbá az Európai Unió Hivatalos Lapja következő linkjén is: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az adatkezelő székhelyére postai úton, vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címre küldheti.

9. A jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

– panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.

postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

email: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

– emellett panaszt nyújthat be más tagállam felügyeleti hatóságánál is

– A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hivatal székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtsa-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hivatal székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre, vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címre küldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.