Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

az E-Co-Housing elnevezésű projekt megvalósításával kapcsolatos egyes szabályokról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében és 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában és 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet (a továbbiakban: rendelet) tárgyi hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, az 1149 Budapest, Mexikói út 11/B. szám alatti ingatlanon, az Urban Innovative Actions (UIA) program keretében, az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló UIA03–246 számú, E–Co-Housing elnevezésű projekt (a továbbiakban: projekt) szerinti lakhatási megoldásokat biztosító lakásokra (a továbbiakban: lakások) terjed ki.

2. § A lakások leendő új bérlőinek kiválasztása – kivéve a pályázaton kívül, közérdekből történő bérbeadás jogcímén visszaköltözőket – a projekt megvalósulását célzó nyilvános pályázat (a továbbiakban: pályázat) útján történik. A pályázati kiírást a rendelet 1. melléklete, a pályázat elbírálásának pontrendszerét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A rendelet 2. mellékletében meghatározott pontrendszer alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főmérnökség Lakáshasznosítási Osztálya végzi a pályázatok feldolgozását és döntésre történő előkészítését.

(2) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Népjóléti Bizottsága határoz az érvényes pályázatok nyerteseinek sorrendjéről, valamint az érvénytelen pályázatokról.

4. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Népjóléti Bizottságának a pályázat nyerteseiről rendelkező határozata alapján a lakásra bérleti előszerződést kell kötnie az Önkormányzatnak a leendő új bérlővel, melynek tartalmaznia kell a leendő új bérlő:

a) nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, amennyiben a projektben kötelező tréning és mentorprogramban a foglalkozások kevesebb mint 80%-án vesz részt, úgy bérleti szerződést a projekt hatálya alá tartozó lakásra nem köthet;

b) nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy tájékoztatást nyújt a projekt szerint meghatározott életkörülményeinek jellemzőiről;

c) nyilatkozatát, hogy hozzájárul a beköltözést követően a projektben kötelezően igénybe veendő közműszolgáltatási adatainak a feldolgozásához.

5. § Amennyiben a rendelet 4. §-a szerinti előszerződés nem jön létre, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Népjóléti Bizottságának az érvényes pályázatok nyerteseinek sorrendjéről szóló határozata szerint a sorrendben a következő személlyel kell az Önkormányzatnak az előszerződést megkötni.

6. § A jelen rendeletet és mellékleteit a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára, valamint egyidejűleg közzé kell tenni az Önkormányzat hivatalos honlapján.

7. § A pályázat benyújtására az a személy jogosult, akinek és a vele együtt költözőknek az egy főre eső havi jövedelme eléri a megpályázott lakás bérleti díjának másfélszeresét; de nem haladja meg a nyugdíjminimum ötszörösét.

8. § Első alkalommal öt évre adható bérbe a lakás. A bérleti szerződés további öt év időtartamra meghosszabbítható.

9. § A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 44/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni, kivéve a 7. §-át; 9. § (4) bekezdés d) pontját; 9. § (5) bekezdés d) pontját; 10. §-át; 11. § (2) bekezdését; 11. § (9)–(10) bekezdését; 17. § (1) bekezdését; 25. § (1) bekezdés b) pontját; 28. § (1) bekezdés b)–c) pontját; 28. § (1) bekezdés f) pontját; 28. § (2) bekezdés e) pontját és a 28. § (5) bekezdését.

10. § * 

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 19/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

Pályázati kiírás
az E–Co-Housing elnevezésű projekt keretében üres, önkormányzati tulajdonú lakások
bérbeadására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Urban Innovative Actions (UIA) program keretében, az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló UIA03–246 számú, E–Co-Housing elnevezésű projekt során megépülő házban található egyes, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakhatási megoldásokat biztosító lakásokra, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselőtestülete az E–Co-Housing elnevezésű projekt (továbbiakban: projekt) megvalósításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 19/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot (továbbiakban: pályázat) ír ki, az alábbi feltételekkel:

A projekt fő célja egy innovatív, fenntartható, önkormányzati bérlakásokat tartalmazó ház kialakítása Budapest Főváros XIV. Kerület közigazgatási területén, amellyel alacsony fenntartási költségű lakásokhoz juthatnak a kerületi lakosok. A költséghatékonyság érdekében alacsony építési költség, energiahatékony és okos informatikai megoldások képezik a projekt műszaki sarokköveit.

Az épület fizikai megvalósításán túl a projekt célja egy olyan lakóközösség kialakítása, amely különböző társadalmi helyzetből érkező és különböző generációkhoz tartozó háztartások együttélésén alapul, valamint az egészséges és fenntartható életmódot támogatja. Az üres lakások pályáztatása a projekt céljának megfelelően történik.

A lakások kiosztása, ezért négy különböző pontrendszer szerint történik, ami a fenti változatosságot hivatott biztosítani. A kiválasztott bérlők az előszerződésben a rendeletben szabályozottak szerint kötelezettséget vállalnak, hogy a projektben résztvevő szervezetek által szervezett intenzív oktatási, mentorálási és csapatépítési tréningeken részt vesznek, tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés feltétele az intenzív együttműködés.

Bérbeadó: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Telefonszám: 1/8729–275

A pályázat beérkezésének határideje: 2022. augusztus 15. (hétfő)

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy érvényes meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (pályázati adatlapon), postai úton, illetve a Polgármesteri Hivatal Főmérnökség Lakáshasznosítási Osztály Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Bácskai utca 53.) ZÁRT BORÍTÉKBAN. Az Ügyfélszolgálat 2022.07.18-tól 2022.07.29-ig igazgatási szünet miatt zárva tart.

A zárt borítékon szükséges feltüntetni a „lakáspályázat” megnevezést. A pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, ha a pályázó pályázata beérkezési határidőben megérkezik a Polgármesteri Hivatal Főmérnökség Lakáshasznosítási Osztály részére.

A pályázatra meghirdetett lakások, a 1149 Budapest, Mexikói út 11/B. cím alatt:

Elhelyez-
kedés
Lakás
szám
Alapterület
(m
2)
Szoba
szám
Komfort-
fokozat
Együtt
költözők
száma(fő)
Bérleti díj

földszint

L1

69,7

3
összkomfortos,
akadálymentes
lakás

1–4

69,7x458 Ft/m2 = 31.923,- Ft/hó
földszint L3 51,1 2 összkomfortos 2–4 51,1 x458 Ft/m2 = 23.404,- Ft/hó
földszint L4 43,3 2 összkomfortos 2–3 43,3 x 458 Ft/m2 = 19.831,- Ft/hó
földszint L5 76 3 összkomfortos 4–6 76x458 Ft/m2 = 34.808,- Ft/hó
emelet L6 59,5 2 összkomfortos 3–4 59,5 x458 Ft/m2 = 27.251,- Ft/hó
emelet L7 51,5 2 összkomfortos 2–4 51,5x458 Ft/m2 = 23.587,- Ft/hó
emelet L9 56,4 2 összkomfortos 3–4 56,4x458 Ft/m2 = 25.831,- Ft/hó
emelet L10 80 3 összkomfortos 5–7 80x458 Ft/m2 = 36.640,- Ft/hó
tetőtér L11 74,2 3 összkomfortos 4–6 74,2x458 Ft/m2 = 33.984,- Ft/hó
tetőtér L13 27,9 1 összkomfortos 1–2 27,9x458 Ft/m2 = 12.778,- Ft/hó

A lakások érvényes használatbavételi engedély alapján költözhetőek be.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázaton részt vehet minden cselekvőképes, nagykorú, magyar állampolgár, valamint Európai Unió tagállamának, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak az állampolgára és életvitelszerűen zuglói lakos*, vagy szociális intézményben fennálló ellátotti intézményi jogviszonya kezdetét megelőzően legalább három évig utolsó bejelentett lakcíme Zugló volt.

* Életvitelszerűen zuglói lakos: az a személy, aki a pályázat benyújtását megelőzően legalább három éve Budapest Főváros XIV. kerületében rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel vagy XIV. kerületi település szintű lakcímbejelentéssel.

A pályázat érvényességét, valamint bérleti szerződés megkötését kizáró ok, ha a pályázó és/vagy vele együtt költöző hozzátartozója:

– az Önkormányzattal történő lakásbérleti szerződés megkötése érdekében a pályázata benyújtását megelőző három évben neki felróható módon, valótlan adat közlésével az Önkormányzatot megtévesztette;

– az Önkormányzat tulajdonában lévő lakást vagy helyiséget önkényesen elfoglalta, a jogszerűtlen állapot fennállásának tartama alatt, valamint annak megszűnését követő öt éven belül;

– bérleti jogviszonya az együttélés szabályainak megsértése miatt felmondásra került, a felmondás közlését követő öt éven belül;

– a pályázat benyújtásakor az Önkormányzattal szemben a lakásbérleti jogviszonyából eredően, vagy egyéb közteherviseléssel kapcsolatos elismert tartozása van.

– az ország területén bárhol beköltözhető lakás kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogával, vagy beköltözhető lakás legalább ’A arányú tulajdoni hányadával, lakás haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti jogával rendelkezik, kivéve, ha a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat bérlőjeként a bérelt lakás leadásra kerül,

– ingó- és/vagy ingatlan tulajdonának, valamint vagyoni értékű jogaiknak együttes forgalmi értéke meghaladja a 3 millió forintot, ide nem értve azt, ha az ingótulajdon a munkavállaláshoz használt gép vagy gépjármű,

– lakásbérleti jogviszonya pénzbeli megváltásra került öt éven belül,

– a pályázatot nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon és mellékletein, nem a megjelölt módon és határidőben nyújtotta be,

– akiknél az együttköltözők száma a pályázati kiírásban meghatározottaktól eltér,

– akinek és a vele együtt költözőknek az egy főre eső havi nettó jövedelme a jelen pályázat alapján bérbe adandó lakás esetén meghaladja a mindenkori öregségi teljes nyugdíj legkisebb havi összegének (nyugdíjminimum) ötszörösét (142.500,-Ft/hó), vagy nem éri el a megpályázott lakás bérleti díjának másfélszeresét.

A pályázóval együtt költöző személyek a pályázó hozzátartozói lehetnek. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 44/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) 3. § j) pontja alapján:

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

Élettárs: A pályázat alkalmazásában élettársak: akik közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatukkal igazolják az élettársi kapcsolatuk fennállását, vagy közjegyző által kiállított tanúsítvánnyal igazolják az élettársi kapcsolat fennállását [az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/G. § (1) bekezdés], vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 1. §-a szerint bejegyzett élettársaknak minősülnek és ezt anyakönyvi okirattal igazolják. [Lakásrendelet 3. § v) pontja]

A bérbeadás időtartama:

Első alkalommal öt évre adható bérbe a lakás. A bérleti szerződés további öt év időtartamra meghosszabbítható.

Az eredmény elbírálásának és közlésének módja:

A rendelet 2. mellékletében meghatározott pontrendszer (továbbiakban: pontrendszer) alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főmérnökség Lakáshasznosítási Osztálya végzi a pályázatok feldolgozását és döntésre történő előkészítését a döntésre jogosult Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Népjóléti Bizottsága részére. A döntésre előkészítés tartalmazza, hogy a döntésben kiválasztott leendő új bérlő visszalépése vagy kiesése esetén a döntés szerinti rangsorban soron következő pályázóval, mint leendő új bérlővel kell a projekt hatálya alá tartozó lakásra bérleti előszerződést kötni.

A hiányosan benyújtott pályázat esetén, hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat nyerteséről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Népjóléti Bizottsága dönt. A pályázat nyertesei a döntésről írásban kapnak értesítést, a rendeletben előírt előszerződés megkötési dátumának megjelölésével.

Egyéb információk:

A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa benyújtott pályázat lesz a nyertes pályázat, úgy a pontrendszer alátámasztására szolgáló dokumentumokat be kell mutatnia, igazolva nyilatkozatai valóságtartalmát.

I. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

– pályázati adatlap;

– felsőfokú iskolai végzettség igazolása, amennyiben a pontrendszer szerint a pályázó részére az plusz pontot jelent;

– fogyatékossági támogatásról szóló igazolás, valamint a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy mozgáskorlátozottság miatt kerekesszék használata szükséges, az L1 számú lakás pályázata vonatkozásában;

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot csatolni az alábbiakról:

= rendelkezik-e az ország területén bárhol, beköltözhető lakás kizárólagos, 1/1 arányú tulajdonjogával, vagy beköltözhető lakás legalább 1/4 arányú tulajdoni hányadával, lakás haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti jogával (kivéve, ha a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat bérlőjeként a bérelt lakás leadásra kerül), vagy

= ingó- és/vagy ingatlantulajdonának, valamint vagyoni értékű jogaiknak együttes forgalmi értéke meghaladja-e a 3 millió forintot, ide nem értve azt, ha az ingótulajdon a munkavállaláshoz használt gép vagy gépjármű,

– a lakásigénylő és együtt költöző családtagjai jövedelmére vonatkozó valamennyi igazolást csatolni alábbiak szerint:

a) a társadalombiztosítási ellátásokra (pld. öregségi, vagy özvegyi nyugdíj stb.) vonatkozóan a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást;

b) egyéni vagy társas vállalkozásból származó jövedelmek esetén a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan az illetékes állami adóhatóság által kiadott igazolást vagy

c) a munkaviszonyból származó jövedelmek esetén a pályázat benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó munkáltatói jövedelemigazolást. Amennyiben a pályázat benyújtását megelőzően a pályázónak vagy vele együtt költöző hozzátartozójának kevesebb, mint 6 hónapja van munkaviszonyból származó jövedelme, szükséges a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása arról, hogy a leigazolt időszakot megelőzően a pályázó, illetve a vele együtt költöző hozzátartozó nem rendelkezett ilyen jellegű jövedelemmel, vagy ha egyáltalán nem rendelkezik munkaviszonyból származó jövedelemmel, az erről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat benyújtása szükséges;

d) a gyermekek után járó pénzbeli ellátásokról szóló igazolásokat;

e) a nem munkaviszonyból vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolásokat;

f) tartásdíj megállapításáról szóló jogerős döntést, vagy ennek hiányában közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodást;

– a pályázó és a vele együttköltöző hozzátartozók által kitöltött vagyonnyilatkozatok (pályázó esetében a pályázati adatlapon szerepel) csatolása;

– jövedelemről szóló nyilatkozatot (alkalmi munka) csatolni;

– gyermek(ek)re vonatkozóan a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást csatolni, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték;

– kapcsolati erőszak következtében a lakhatását elvesztett személy a krízisközpont, a titkos menedékház, vagy a félutasház igazolását csatolni;

– fogyatékosságról, tartós betegségről (tartósan beteg felnőtt, a pályázót is ideértve; tartósan beteg gyermek, ideértve az SNI és BTMN kategóriába sorolt gyermekeket is) orvosi igazolást csatolni;

– az önkormányzat által fenntartott, illetve a XIV. kerületben lévő átmeneti otthonban lakás tényéről igazolást csatolni;

– a pályázó jelenlegi lakáskörülményeiről szóló teljes bizonyító erőjű magánokiratot (szívességi lakáshasználó/pályázó bérlő piaci bérleti szerződéssel; egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 8 m2-t; önállóan pályázó család részére külön szoba nem biztosított) – amennyiben a pontrendszer szerint a pályázó részére az plusz pontot jelent – csatolni.

II. Az előszerződés megkötéséhez bemutatandó dokumentumok:

– személyazonosító igazolványok és lakcímkártyák bemutatása (a pályázó és minden együtt költöző személy vonatkozásában),

– bejegyzett élettársi kapcsolat esetén anyakönyvi okiratot, élettársi kapcsolat esetén közokiratba foglalt nyilatkozatot, vagy az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásában való feltüntetésről szóló tanúsítványt bemutatni,

– házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni,

– tartós nevelésbe vételről szóló igazolást bemutatni,

– egyedülálló apa gyermekének születési anyakönyvi kivonatát bemutatni.

2. melléklet a 19/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

Pályázók értékelését meghatározó pontrendszer – L1 lakásszámú lakáshoz
1. Együtt költözők száma pontok száma
A pályázóval együtt költöző 44/2020. (XII. 18.) Ör. 55. § (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott nagykorú személyek 1 pont/fő
A pályázóval együtt költöző 44/2020. (XII. 18.) Ör. 55. § (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott kiskorú gyermek 1 pont/fő
A pályázóval együtt költöző kiskorú gyermeke, ha a pályázó egyedülállóként gondoskodik róla 3 pont/fő
2. Fogyatékosság, tartós betegség (tartósan beteg felnőtt, a pályázót is ideértve; tartósan beteg gyermek, ideértve az SNI és BTMN kategóriába sorolt gyermekeket is)
Személyenként 1 pont/fő
Személyenként, ha a pályázó egyedülállóként gondoskodik róla 2 pont/fő
3. Jelenlegi lakáskörülmény
A pályázó szívességi lakáshasználó 5 pont
A pályázó bérlő (piaci bérleti szerződéssel) 4 pont
A pályázó hajléktalan, vagy önkormányzat által fenntartott, illetve a XIV. kerületben lévő átmeneti otthonban lakik 3 pont
A lakásban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 8 m2-t 1 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata összkomfortos 10 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata komfortos 8 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata félkomfortos 6 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata komfort nélküli 4 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás szükséglakás 2 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás szanálásra, bontásra kijelölt épületben található 15 pont
A pályázó a 44/2020. (XII. 18.) Ör. alapján a Polgármesteri Hivatal minőségi és/vagy méltányossági lakáscsere nyilvántartásában szerepel 10 pont
4. Zuglói kötődés
A pályázó legalább 5 éve életvitelszerűen Zuglóban él, és Zuglóban bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 2 pont
A XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vagy a XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által fenntartott intézménynek az alkalmazottja, vagy a XIV. Kerület Zugló Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok munkatársa 4 pont
5. Egyéb körülmény
A pályázó vele szemben elkövetett családon belüli, ill. kapcsolati erőszak miatt vesztette el korábbi lakhatását, és jelenleg krízisközpontban, titkos menedékházban vagy félutasház-szolgáltatásban lakik 3 pont
A pályázó, vagy a vele együttköltözők felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy 10 pont/fő
A pályázó, vagy a vele együttköltözők 55 év feletti személy 5 pont/fő
Pályázók értékelését meghatározó pontrendszer – az L5, L10, L11 számú lakásokhoz
1. Együtt költözők száma pontok száma
A pályázóval együtt költöző 44/2020. (XII. 18.) Ör. 55. § (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott nagykorú személyek 1 pont/fő
A pályázóval együtt költöző 44/2020. (XII. 18.) Ör. 55. § (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott kiskorú gyermek 1 pont/fő
A pályázóval együtt költöző kiskorú gyermeke, ha a pályázó egyedülállóként gondoskodik róla 3 pont/fő
2. Fogyatékosság, tartós betegség (tartósan beteg felnőtt, a pályázót is ideértve; tartósan beteg gyermek, ideértve az SNI és BTMN kategóriába sorolt gyermekeket is)
Személyenként 1 pont/fő
Személyenként, ha a pályázó egyedülállóként gondoskodik róla 2 pont/fő
3. Jelenlegi lakáskörülmény
A pályázó szívességi lakáshasználó 5 pont
A pályázó bérlő (piaci bérleti szerződéssel) 4 pont
A pályázó hajléktalan, vagy önkormányzat által fenntartott, illetve a XIV. kerületben lévő átmeneti otthonban lakik 3 pont
A lakásban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 8 m2-t 3 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata összkomfortos 10 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata komfortos 8 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata félkomfortos 6 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata komfort nélküli 4 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás szükséglakás 2 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás szanálásra, bontásra kijelölt épületben található 20 pont
A pályázó a 44/2020. (XII. 18.) Ör. alapján a Polgármesteri Hivatal minőségi és/vagy méltányossági lakáscsere nyilvántartásában szerepel 10 pont
4. Zuglói kötődés
A pályázó legalább 5 éve életvitelszerűen Zuglóban él, és Zuglóban bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 2 pont
5. Egyéb körülmény
A pályázó vele szemben elkövetett családon belüli, ill. kapcsolati erőszak miatt vesztette el korábbi lakhatását, és jelenleg krízisközpontban, titkos menedékházban vagy félutasház-szolgáltatásban lakik 3 pont
A pályázó, vagy a vele együttköltözők felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy 10 pont/fő
Pályázók értékelését meghatározó pontrendszer – L3, L7, L9 számú lakásokhoz
1. Együtt költözők száma pontok száma
A pályázóval együtt költöző 44/2020. (XII. 18.) Ör. 55. § (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott nagykorú személyek 1 pont/fő
A pályázóval együtt költöző 44/2020. (XH. 18.) Ör. 55. § (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott kiskorú gyermek 1 pont/fő
A pályázóval együtt költöző kiskorú gyermeke, ha a pályázó egyedülállóként gondoskodik róla 3 pont/fő
2. Fogyatékosság, tartós betegség (tartósan beteg felnőtt, a pályázót is ideértve; tartósan beteg gyermek, ideértve az SNI és BTMN kategóriába sorolt gyermekeket is)
Személyenként 1 pont/fő
Személyenként, ha a pályázó egyedülállóként gondoskodik róla 2 pont/fő
3. Jelenlegi lakáskörülmény
A pályázó szívességi lakáshasználó 5 pont
A pályázó bérlő (piaci bérleti szerződéssel) 4 pont
A pályázó hajléktalan, vagy önkormányzat által fenntartott, illetve a XIV. kerületben lévő átmeneti otthonban lakik 3 pont
A lakásban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 8 m2-t 1 pont
A lakásban együttlakó önálló (pályázó) család részére külön szoba nem biztosított 1 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás szanálásra, bontásra kijelölt épületben található 5 pont
A pályázó a 44/2020. (XII. 18.) Ör. alapján a Polgármesteri Hivatal minőségi és/vagy méltányossági lakáscsere nyilvántartásában szerepel 5 pont
A pályázó a 44/2020. (XII. 18.) Ör. alapján a Polgármesteri Hivatal névjegyzék adatbázisában szerepel 20 pont
4. Zuglói kötődés
A pályázó legalább 5 éve életvitelszerűen Zuglóban él, és Zuglóban bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 2 pont
5. Egyéb körülmény
A pályázó vele szemben elkövetett családon belüli, ill. kapcsolati erőszak miatt vesztette el korábbi lakhatását, és jelenleg krízisközpontban, titkos menedékházban vagy félutasház-szolgáltatásban lakik 3 pont
A pályázó, vagy a vele együttköltözők felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy 3 pont/fő
A pályázó, vagy a vele együttköltözők 55 év feletti személyek 3 pont/fő
Pályázók értékelését meghatározó pontrendszer – az L4, L6, L13 számú lakásokhoz
1. Együtt költözők száma pontok száma
A pályázóval együtt költöző 44/2020. (XII. 18.) Ör. 55. § (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott nagykorú személyek 1 pont/fő
A pályázóval együtt költöző 44/2020. (XII. 18.) Ör. 55. § (1)–(2) bekezdés szerint meghatározott kiskorú gyermek 1 pont/fő
A pályázóval együtt költöző kiskorú gyermeke, ha a pályázó egyedülállóként gondoskodik róla 3 pont/fő
2. Fogyatékosság, tartós betegség (tartósan beteg felnőtt, a pályázót is ideértve; tartósan beteg gyermek, ideértve az SNI és BTMN kategóriába sorolt gyermekeket is)
Személyenként 1 pont/fő
Személyenként, ha a pályázó egyedülállóként gondoskodik róla 2 pont/fő
3. Jelenlegi lakáskörülmény
A pályázó szívességi lakáshasználó 5 pont
A pályázó bérlő (piaci bérleti szerződéssel) 4 pont
A pályázó hajléktalan, vagy önkormányzat által fenntartott, illetve a XIV. kerületben lévő átmeneti otthonban lakik 3 pont
A lakásban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 8 m2-t 1 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata összkomfortos 10 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata komfortos 8 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata félkomfortos 6 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás komfortfokozata komfort nélküli 4 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás szükséglakás 2 pont
A jelenleg bérelt, leadásra felajánlott önkormányzati tulajdonú bérlakás szanálásra, bontásra kijelölt épületben található 15 pont
A pályázó a 44/2020. (XII. 18.) Ör. alapján a Polgármesteri Hivatal minőségi és/vagy méltányossági lakáscsere nyilvántartásában szerepel 10 pont
4. Zuglói kötődés
A pályázó legalább 5 éve életvitelszerűen Zuglóban él, és Zuglóban bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik 2 pont
A XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vagy a XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által fenntartott intézménynek az alkalmazottja, vagy a XIV. Kerület Zugló Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok munkatársa 4 pont
5. Egyéb körülmény
A pályázó vele szemben elkövetett családon belüli, ill. kapcsolati erőszak miatt vesztette el korábbi lakhatását, és jelenleg krízisközpontban, titkos menedékházban vagy félutasház-szolgáltatásban lakik 3 pont
A pályázó, vagy a vele együttköltözők felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy 5 pont/fő
A pályázó, vagy a vele együttköltözők 55 év feletti személyek 4 pont/fő