Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a településterv (településfejlesztési terv és településrendezési terv), a településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítésének, módosításának eljárásaira és az azokban résztvevőkre.

(2) A helyi partnerségi egyeztetést le kell folytatni a jelen rendeletben és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tttkr.) előírtak alapján a településtervek, a kézikönyv vagy a településképi rendelet készítése, módosítása során.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyi partnerségi egyeztetést a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezettel, vallási közösséggel (a továbbiakban: partnerekkel) kell lefolytatni.

2. Településterv, kézikönyv, településképi rendelet készítés, módosítás

2. § (1) A településterv, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását a polgármester döntése alapozza meg, mely együttesen tartalmazza:

a) a készítés vagy módosítás tényét,

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az építési törvényben foglalt követelményeknek való megfelelést,

c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és

d) a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó feljegyzés elfogadását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárások lefolytatásának és az egyeztetések – a Tttkr. 65. § (1) szerinti – önkormányzati kapcsolattartója és felelőse a főépítész.

(3) A polgármester – (1) bekezdés szerinti – településterv, kézikönyv, településképi rendelet készítésére vagy módosítására vonatkozó szándékát a főépítész az E–TÉR felületen a megfelelő tervezési folyamat indításával kezdeményezi, az egyeztetési eljárást megelőzően.

3. Helyi partnerségi egyeztetés szabályai

3. § (1) A véleményezési szakaszban településterv, kézikönyv, településképi rendelet készítés, módosítás elfogadása előtt a polgármester nevében a főépítész feltölti az E–TÉR felületre a véleményezendő tervezetet „pdf/A” formátumban, emellett a www.zuglo.hu honlapon előzetesen értesíti a véleményezésre jogosult partnereket az egyeztetési eljárás megindulásáról és a véleményezendő tervezet elérhetőségéről, a vélemény-nyilvánítás módjáról és határidejéről.

(2) *  Az egyeztetési eljárás során – a véleményezésre nyitva álló időszakban – az E–TÉR által biztosított digitális egyeztető felületre feltöltött vagy az (5) bekezdés szerint adott – a partnerségi vélemények tartalmi előírásainak megfelelő – partnerségi véleményeket lehet figyelembe venni.

(3) *  A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

(4) *  A partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

(5) *  Lakossági fórumot a (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban kell tartani. A (7) bekezdés b) pontja szerinti eljárásokban a zuglo.hu honlapon meghirdetett – az E–TÉR-által biztosított digitális egyeztetőfelületén véleményezésre adott határidőn belül – a partnerseg@zuglo.hu e-mailcímen adható vélemény.

(6) *  Azt a partnert, aki az egyeztetési eljárás során véleményét határidőn belül véleményt nem ad, vagy a véleménye nem felel meg a (3) és (4) bekezdésben foglalt követelményeknek, az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.

(7) *  A véleményezést követően a (2) bekezdés szerint adott vélemények és egyeztetés során tett észrevételek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról

a) általános eljárásában a Városfejlesztési Bizottság véleményének ismeretében a Gazdasági Bizottság dönt,

b) egyszerűsített és rövid eljárások eseteiben a polgármester dönt.

(8) *  Az általános egyeztetési eljárásban a záró szakasz kezdeményezéséhez a főépítész az E-TÉR felületre feltölti a véleményezésre jogosult szervek és a partnerek elfogadott véleménye alapján véglegesített tervezetet „pdf/A” formátumban.

(9) *  A Képviselő-testület a partnerségi vélemények ismeretében hoz döntést.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(3) * 

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző