6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról * 

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 24. pontja és 208. § (21) bekezdése alapján, az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő szabályzatot hozza:

1. Az ügyvédi irodahelyiséggel szembeni követelmények

1.1. Az ügyvédi iroda, az európai közösségi jogászi iroda (a továbbiakban együtt: ügyvédi iroda), valamint a nem ügyvédi irodai tag ügyvéd, európai közösségi jogász és a külföldi jogi tanácsadó (a továbbiakban együtt: ügyvéd) köteles biztosítani

a) az ügyfelek fogadásának,

b) elérhetőségének és tevékenysége ellenőrizhetőségének,

c) az ügyvédi tevékenységével összefüggésben átvett és keletkezett iratok őrzésének, valamint

d) az ügyvédi tevékenysége Üttv. szerinti követelményeknek megfelelő gyakorlásának,

e) az alkalmazásában állók ügyvédi tevékenysége gyakorlásának, valamint

f) fellelhetőségének

infrastrukturális feltételeit.

1.2. Az ügyvéd és az ügyvédi iroda irodája, alirodája vagy fiókirodája működését olyan helyiségben biztosítja, amely

a) lehetővé teszi az ügyfelek az ügyvédi hivatáshoz méltó környezetben való fogadását,

b) biztosítja mind a fogadott, mind a többi ügyfél rendelkezése alatt álló ügyvédi titok megőrzését,

c) lehetővé teszi a mellékhelyiség használatát, valamint

d) lakás céljára is szolgáló helyiségcsoportban történő elhelyezés esetén a lakás célját szolgáló helyiségektől megfelelően el van különítve.

1.3. Az irodát, az alirodát és a fiókirodát olyan, az épületbe, vagy az ahhoz tartozó bekerített és zárt helyre való belépés nélkül is látható olyan módon kell névtáblával megjelölni, hogy az alapján az irodát, az alirodát, illetve a fiókirodát az ügyfél, a postai kézbesítő, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlása szabályszerűségének ellenőrzésére jogosult kamarai szerv és tisztségviselő egyértelműen azonosítani tudja és meg tudja találni.

1.4. Abban az esetben, ha az ügyvéd nem tudja a személyazonosság ellenőrzésének mellőzésével történő bejutást irodája, alirodája vagy fiókirodája épületébe biztosítani, erre az ügyfelet a megbízás elfogadása előtt figyelmezteti.

1.5. Az ügyvéd és az ügyvédi iroda a részére címzett postai küldemények átvételét, valamint az ügyfelek, az ügyvédi tevékenység ellenőrzésére és az ügyvéddel kapcsolatos eljárást folytató kamarai szervek és tisztségviselők általi elérhetőségét folyamatosan és úgy biztosítja, hogy annak során az ügyvédi titok ne sérüljön.

1.6. Az ügyvéd és az ügyvédi iroda nem vállalhat olyan megbízást, amelynek ellátásához szükséges infrastrukturális vagy technikai feltételekkel nem rendelkezik.

1.7. Az ügyvédi tevékenység gyakorlását az iroda kialakításával vagy más eszközökkel úgy kell megszervezni, hogy az ügyvédi titok védelmét más, annak megismerésére nem jogosult személyekkel szemben – ideértve az ügyvédi tevékenység más gyakorlóit is – biztosítsa.

1.8. Az ügyvéd és az ügyvédi iroda az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben átvett és keletkezett iratok megőrzéséről úgy köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa

a) az ügyvédi titok, valamint az iratok jogosulatlan megismeréstől, megváltoztatástól, továbbá megrongálódástól és megsemmisülésétől való védelmét,

b) azt, hogy az iratokat akadályoztatása esetén a helyettes ügyvéd, valamint a törvényben meghatározott esetekben az irodagondnok az Üttv. alapján az ügyekről vezetett nyilvántartás segítségével képes legyen szükség esetén ügyfelek és ügyek szerint, az ügyvéd, illetve az ügyvédi iroda közreműködése nélkül azonosítani, fellelni, felhasználni, továbbá a törvényben meghatározott esetekben bemutatni, illetve az ügyfél számára kiadni, valamint

c) az iratok kezelésére vonatkozó szabályok megtartása kamarai ellenőrzésének a feltételeit.

1.9. Az ügyvéd és az ügyvédi iroda a nem távmunkavégzés keretében foglalkoztatott ügyvédi tevékenység gyakorlója és az ügyvédasszisztens számára a munkahelyek minimális munkavédelmi követelményein túl fejenként legalább 6 m2, az 1.7. pont szerinti követelményeknek megfelelő munkavégzési célú területet biztosít. Az ügyvéd és az ügyvédi iroda az általa foglalkoztatott ügyvédi tevékenység gyakorlója számára

a) az ügyfelek fogadása céljából az 1.1. pont szerinti feltételeket,

b) az általa kezelt iratok megőrzése céljából az 1.8. pont szerinti feltételeket, valamint

c) a megbízás ellátásában való közreműködéshez szükséges infrastrukturális és technikai feltételeket

biztosítja.

1.10. Az e pont szerinti feltételeket az ügyvéd, az ügyvédi iroda irodájának, alirodájának, irattárának és ügyvédi tevékenysége gyakorlása megszervezésének együttesen kell biztosítania.

1.11. A fiókirodával rendelkező ügyvédnek, illetve ügyvédi irodának az e pont szerinti feltételeket – az iratok kezelésével és megőrzésével kapcsolatos feltételek kivételével – annak a területi ügyvédi kamarának a területén is maradéktalanul biztosítania kell, amelynek a területén fiókirodával rendelkezik.

1.12. Amennyiben az iroda, az aliroda, illetve a fiókiroda használata nem az ügyvéd, illetve az ügyvédi iroda ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogán alapul, a jogszerű használat jogát az ügyvéd, illetve az ügyvédi iroda igazolja.

1.13. Iroda, aliroda és fiókiroda nem létesíthető államhatalmi, közigazgatási, önkormányzati szerv, igazságügyi és oktatási intézmény kizárólagos céljára szolgáló középületben, külterületi ingatlanban, valamint az ügyvédi hivatás méltóságával össze nem egyeztethető célt is szolgáló helyiségcsoportban.

2. Az ügyvédi irodaközösségre, valamint az egy címre bejelentett ügyvédi tevékenységgyakorlókra vonatkozó sajátos szabályok

2.1. Az egy irodaközösségbe tartozó, valamint az egy címre bejelentett ügyvédek és ügyvédi irodák az 1.2., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. és 1.9. pontban meghatározott feltételeket együttesen, akár időbeli megosztással is biztosíthatják.

2.2. Az egy irodaközösségbe tartozó, valamint az egy címre bejelentett ügyvédek és ügyvédi irodák az ügyvédi titok védelmét egymással szemben is kötelesek biztosítani.

3. Záró rendelkezések

3.1. Ez a szabályzat 2018. január 1-jén lép hatályba.

3.2. Az e szabályzat hatálybalépése napján már bejegyzett irodára és alirodára e szabályzat rendelkezéseit 2018. július 1-jétől kell alkalmazni.