Magyar

 

2/2008. MÜK elnökségi ajánlás

az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggően ellátandó feladatokról

I. AZ IGAZOLVÁNY

I.1. Az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványáról szóló 13/2008. (VI. 24.) IRM rendelet (a továbbiakban R1) 1. § (2) bekezdése szerint az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványa (a továbbiakban: igazolvány/biztonsági okmány) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 2. sz. melléklete alapján biztonsági okmánynak minősül.

I.2. A biztonsági okmány kibocsátója részére a R2-ben előírt feladatokat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium látja el. Ennek keretében − a látványterv és az okmányvédelmi terv benyújtásával − beszerezte az igazolvány kibocsátását megelőzően a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat engedélyét.

I.3. A Magyar Ügyvédi Kamara a R1 5. § (1) bek. a) pontja alapján eljárva kiválasztotta a biztonsági okmány előállítójaként az Állami Nyomda Nyrt. szolgáltatót (a továbbiakban: Szolgáltató), és vele a biztonsági okmány előállításához szükséges tárgyalásokat lefolytatta.

I.4. A Szolgáltató külön megállapodás szerint

− a megszemélyesített biztonsági okmányt az engedélyezett látványtervnek és okmányvédelmi tervnek megfelelően, kellő számban állítja elő,

− az előállított biztonsági okmányt a külön megrendelőben megjelölt határidőben a területi ügyvédi kamaráknak átadja, valamint

− az előállított biztonsági okmányok nyilvántartásáról gondoskodik, illetve

− a még le nem cserélt, nem biztonsági okmány ügyvédi igazolványok (a továbbiakban: régi igazolvány) érvényesítő bélyegét igény szerinti mennyiségben előállítja és azt a Magyar Ügyvédi Kamarának a külön megrendelőben megjelölt határidőben átadja.

II. AZ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATELŐKÉSZÍTÉS

II.1. Az igazolvány megszemélyesítéséhez szükséges, sorszámmal ellátott adatlap (a továbbiakban: adatlap) szoros elszámolású nyomtatvány, amelyet a Szolgáltató állít elő. Az adatlapok egyedileg azonosítottak és elkészítésüktől irattározásukig állapotuk, helyük regisztrálásra kerül, a nyilvántartást erről a Szolgáltató vezeti.

II.2. A területi kamara köteles a jelen Ajánlás elfogadását követő nyolc munkanapon belül, de legkésőbb 2008. június 30-ig a Magyar Ügyvédi Kamarának írásban bejelenteni (a név, beosztás, elérhetőség és az aláírásminta megjelölésével), hogy az adott területi kamaránál ki jogosult az adatlapokat őrzésre átvenni, illetve az adatfelvétel céljából kiadni (a továbbiakban: adatlap kezelője). Jelezni kell az adatlap kezelője helyettesítésére kijelölt személyt, illetve − az adatváltozást követő három munkanapon belül − a bejelentett adatokban, vagy a megrendelésre jogosult személyében bekövetkező változást.

II.3. A területi kamarának az adatlapokat legalább fél évre előre kell igényelnie, közvetlenül a Szolgáltatón keresztül, erről a Magyar Ügyvédi Kamarát egyidejűleg értesíteni kell. Az adatlap igénylésére az adatlap kezelője jogosult.

II.4. Az üres adatlapokat (felhasználás előtt) a területi kamarában az igazolványok őrzésére kijelölt helyen (III. 2. pont) kell tárolni.

II.5. Az adatlapot megfelelően kitöltve a területi kamara küldi meg a Szolgáltatónak, havi gyűjtésben, az adott hónap 25. napjáig. Az adatlap megküldése a Szolgáltató részére papír alapon történik.

II.5.1. A területi kamara az igazolvány kibocsátásához, cseréjéhez csak a hozzá kiadott, eredeti adatlapokon gyűjthet adatokat. Az adatlap az adatgyűjtés idejére sem vihető ki a területi kamara helyiségeiből.

II.5.2. Az adatlapnak a megrendelőhöz (II. 7. pont) történő csatolása előtt ellenőrizni kell, hogy az adatlap minden rovata megfelelően van-e kitöltve.

II.6. Az adatlaphoz mellékelni kell két db, az igazolvány birtokosának felismerésére alkalmas, színes, 4 cm x 4 cm formátumú fényképet, homogén világos háttérrel.

II.7. Az adatlapokhoz összesítőt kell csatolni, amely egyben az adott megrendelést is magában foglalja (a továbbiakban: megrendelő). Ezzel egyidejűleg a Magyar Ügyvédi Kamarát értesíteni kell a megrendelt igazolványok számáról.

II.8. A területi kamara köteles a jelen Ajánlás elfogadását követő nyolc munkanapon belül, de legkésőbb 2008. június 30-ig a Magyar Ügyvédi Kamarának írásban bejelenteni (a név, beosztás, elérhetőség és az aláírásminta megjelölésével), hogy az adott területi kamaránál ki jogosult az adatlapokat illetve a megrendelést a Szolgáltatónak megküldeni (a továbbiakban: megrendelésre jogosult). Jelezni kell a megrendelésre jogosult helyettesítésére kijelölt személyt, illetve − az adatváltozást követő három munkanapon belül − a bejelentett adatokban, vagy a megrendelésre jogosult személyében bekövetkező változást. A megrendelésre jogosult (illetve a helyettesítésére jogosult) az adatlap kezelésére jogosulttal (illetve helyettesítésére jogosulttal) azonos személy is lehet, de a megrendelésre jogosult (illetve a helyettesítésére jogosult) személyét ebben az esetben is be kell jelenteni.

II.9. A Szolgáltató csak a Magyar Ügyvédi Kamara által a területi kamara bejelentése alapján megjelölt személyek által aláírt megrendelőt fogadhatja el. Abban az esetben, ha a megrendelőt más személy írta alá, vagy az aláírással összefüggésben a Szolgáltatónak kételye merül fel, a megrendelést csak a Magyar Ügyvédi Kamara által adott megerősítés után teljesíti.

III. AZ IGAZOLVÁNY ÁTVÉTELE, ŐRZÉSE

III.1. Az elkészített megszemélyesített igazolványt − a megrendelés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül − a Szolgáltató közvetlenül a megrendelő területi kamaráknak postai úton, könyvelt küldeményként küldi meg. A területi kamara köteles a jelen Ajánlás elfogadását követő nyolc munkanapon belül, de legkésőbb 2008. június 30-ig a Magyar Ügyvédi Kamarának írásban bejelenteni (a név, beosztás, elérhetőség és az aláírásminta megjelölésével), hogy az adott területi kamaránál ki jogosult az elkészített igazolványokat átvenni (átvételre jogosult). Jelezni kell az igazolványok átvételére jogosult helyettesítésére kijelölt személyt, illetve − az adatváltozást követő három munkanapon belül − a bejelentett adatokban, vagy az átvételre jogosult személyében bekövetkező változást. Az átvételre jogosult (illetve a helyettesítésére jogosult személy), a megrendelésre jogosulttal (illetve a helyettesítésére jogosulttal), és/vagy az adatlap kezelésére jogosulttal (illetve helyettesítésére jogosulttal) azonos személy is lehet, de az átvételre jogosult (illetve a helyettesítésére jogosult) személyét ebben az esetben is be kell jelenteni.

III.2. Az igazolványokat a területi kamara az erre kijelölt helyiségben, páncélszekrényben, zártan őrzi (a továbbiakban: őrzésre kijelölt hely). Az igazolványokat az őrzésre kijelölt helyre az átvételre jogosult helyezi el.

III.2.1. Az átvétel során az átvételre jogosultnak teljes körű ellenőrzéssel, az igazolványok megszámlálásával kell meggyőződnie arról, hogy a meghatározott darabszámú okmány a megjelölt sorszámmal, az igazolvány kiadásához megfelelő alakban, tartalommal és minőségben került megküldésre.

III.2.2. Az igazolványok őrzési helyen történő elhelyezéséről készített feljegyzésnek tartalmaznia kell legalább

a) az igazolványok átvételének idejét,

b) az átvett igazolványok darabszámát és sorszámát,

c) az őrzésre kijelölt helyre elhelyezés időpontját, és

d) az átvételre jogosult aláírását.

III.2.3. A hibás igazolványt a megrendelésre jogosultnak (II. 8. pont) haladéktalanul át kell adni az igazolvány kicseréléséhez szükséges intézkedések haladéktalan megtétele érdekében. Az átadásról és az észlelt hibáról feljegyzést kell készíteni.

III.3. A területi kamara köteles a jelen Ajánlás elfogadását követő nyolc munkanapon belül, de legkésőbb 2008. június 30-ig a Magyar Ügyvédi Kamarának írásban bejelenteni (a név, beosztás, elérhetőség és az aláírásminta megjelölésével), hogy az adott területi kamaránál ki jogosult a Szolgáltató által átadott igazolványokhoz hozzáférni (a továbbiakban: őrzésre jogosult). Jelezni kell az igazolványok őrzésére jogosult helyettesítésére kijelölt személyt, illetve − az adatváltozást követő három munkanapon belül − a bejelentett adatokban, vagy az őrzésre jogosult személyében bekövetkező változást. Az őrzésre jogosult (illetve a helyettesítésére jogosult személy), az átvételre jogosulttal (illetve helyettesítésére jogosulttal), a megrendelésre jogosulttal (illetve a helyettesítésére jogosulttal), és/vagy az adatlap kezelésére jogosulttal (illetve helyettesítésére jogosulttal) azonos személy is lehet, de az átvételre jogosult (illetve a helyettesítésére jogosult) személyét ebben az esetben is be kell jelenteni.

III.4. Az őrzési helyre elhelyezett igazolványokkal összefüggő intézkedéseket kizárólag az őrzésre jogosult személy végezheti el. Az igazolványoknak az őrzési helyről kivételét (annak időpontját, és az átvevő személyét) az őrzésre jogosult dokumentálni köteles.

IV. AZ IGAZOLVÁNY KIADÁSA

IV.1. Az igazolványt átvételi elismervény ellenében kell az igazolvány birtokosának kiadni. Az igazolvány átadásának idejét úgy kell meghatározni, hogy az igazolvány megrendelése, illetve gyártása és szállítása a jelen Ajánlásban írt határidőkben teljesíthető legyen.

IV.2. Az átvételi elismervény tartalmazza az átvétel helyét, idejét, az igazolvány birtokosának nevét, az igazolvány sorszámát, valamint az igazolvány birtokosa aláírását. Az átvételi elismervény egy eredeti példányát a IX. pontban részletezett nyilvántartásban, egy eredeti példányát pedig az igazolvány birtokosának személyi anyagában kell elhelyezni.

V. AZ IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYTELENÍTÉSE, VISSZAVONÁSA, BEVONÁSA, MEGSEMMISÍTÉSE

V.1. Az igazolvány érvénytelenné válik, ha

a) az ügyvéd kamarai tagsága megszűnik,

b) az alkalmazott ügyvédet, a külföldi jogi tanácsadót, vagy az európai közösségi jogászt a területi kamara a nyilvántartásból törli,

c) az igazolvány birtokosának ügyvédi, alkalmazott ügyvédi, külföldi jogi tanácsadói, európai közösségi jogászi, vagy ügyvédjelölti tevékenységét felfüggesztették,

d) az igazolvány birtokosa a tevékenységét szünetelteti,

e) az igazolvány megrongálódott,

f) az igazolvány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült,

g) a területi ügyvédi kamara az ügyvédjelölti igazolványt visszavonta.

V.2. A V.1.f. pontjában írt esetben az igazolvány érvénytelenítéséről rendelkezni kell. Az érvénytelenítésről a területi kamara elnöke által kijelölt személy rendelkezhet.

V.3. Az érvénytelen igazolványt a területi kamara visszavonja, erről a Szolgáltatót és a Magyar Ügyvédi Kamarát haladéktalanul írásban értesíteni kell. Az értesítésre a II.8. pontban megjelölt személy jogosult.

V.4. A területi ügyvédi kamara az igazolványt bevonja, ha

a) az igazolvány törzslapján feltüntetett adatokban vagy azok valamelyikében változás következik be,

b) az igazolvány a változások bejegyzésére alkalmatlanná vált,

c) az igazolvány a V.1. f) pontjában foglalt ok kivételével érvénytelenné vált,

d) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült.

V.4.1. A bevont igazolványt − az V.4.3. pontban szabályozott eset kivételével − meg kell semmisíteni. A megsemmisítést a Szolgáltató végzi. A megsemmisítésre megküldésről a területi kamara gondoskodik. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

V.4.2. Ha a bevont igazolványt a birtokosa megsemmisítésre nem adja át, az igazolvány érvénytelenítéséről (V.2., V.3. pontok) azonnal foganatosítandó intézkedéssel rendelkezni kell. Az eljárás nem tartozik a Ket. hatálya alá.

V.4.3. Az V.1. c) és d) pont esetén beálló érvénytelenség csak a felfüggesztés és szünetelés időtartama alatt (a továbbiakban: pihentetés időtartama) áll fenn. Ezalatt az idő alatt a bevont igazolványt a területi kamara őrzi (a továbbiakban: pihentetett igazolvány). A pihentetés időtartamát a nyilvántartásban jelezni kell. A pihentetett igazolvány a pihentetés időtartamának lejárata után az igazolvány birtokosnak visszaadható. Az igazolvány visszaérvényesítésének illetve fizikai visszaadásának tényét a Szolgáltatóval és a Magyar Ügyvédi Kamarával haladéktalanul közölni kell.

V.5. A területi kamara az érvénytelenített és bevont igazolvány sorszámának, az érvénytelenítés, bevonás okának a területi kamara, illetve a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételéről haladéktalanul köteles gondoskodni.

V.6. Az igazolvány érvénytelenné válásának, illetve érvénytelenítésének és bevonásának tényét és idejét mind a kamara, mind a Szolgáltató bevezeti az általa vezetett nyilvántartásba.

VI. AZ IGAZOLVÁNY CSERÉJE, ÚJ IGAZOLVÁNY ELŐÁLLÍTÁSA

VI.1. Az igazolvány cseréjére kerül sor a III.2.3. pontban írt esetben, a hibásan előállított igazolvány kicserélése érdekében.

VI.2. A területi kamara új igazolvány kiállításáról gondoskodik, ha

a) az igazolvány bevonására került sor a V.4. a)-b) pontjai alapján,

b) az igazolvány érvénytelenítésére került sor a V.1.f) pontja alapján, vagy

c) a nem biztonsági okmányként előállított régi igazolványoknak az R1 záró rendelkezéseiben előírt cseréjére (VII. 4. pont) kerül sor.

VI.3. Az igazolvány cseréje illetve az új igazolvány kiállítása esetében az előállítás megrendelése, az előállított okmány átvétele, őrzése, kiadása körében az általános szabályok (Ajánlás I-IV. pontok) szerint kell eljárni azzal, hogy az igazolvány a II.5. pontban írt időponttól eltérő időben, soron kívül is megrendelhető. A VI.2.c) pontban írt eljárás esetében ezenkívül a VII.4.-VII.6. pontokban írtak is irányadók.

VII. A RÉGI IGAZOLVÁNYOKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN VÉGZENDŐ TEENDŐK

VII.1. A régi igazolványok érvényesítéséről [a VI.2.c. pont szerinti cseréig] az igazolvány birtokosának kérelmére évenként a területi ügyvédi kamara gondoskodik. Ennek keretében a területi ügyvédi kamara köteles

a) az érvényesítés évét megelőző év november 30. napjáig a Magyar Ügyvédi Kamaránál jelezni, hány érvényesítő bélyeg előállításának megrendelését igényli,

b) az érvényesítés évét megelőző év november 30. napjáig a Szolgáltatónál jelezni, hogy az érvényesítő időszak első napjára szállítandóan mely igazolványok esetére rendeli meg az új igazolvány előállítását abból az okból, hogy a régi igazolvány már nem érvényesíthető,

c) a Magyar Ügyvédi Kamara által jelzett időben és helyen − az átvételre jogosult útján − az érvényesítő bélyegeket sorszám szerint, átvételi elismervény ellenében átvenni.

VII.2. Az érvényesítő bélyegek előállítását a területi kamarák bejelentett igénye alapján a Magyar Ügyvédi Kamara rendeli meg. A megrendelésre jogosult személyt és helyettesét a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke utasításban jelöli ki. A Szolgáltató csak a Magyar Ügyvédi Kamara által megjelölt személy által aláírt megrendelőt fogadhatja el. Abban az esetben, ha a megrendelőt más személy írta alá, vagy az aláírással összefüggésben kételye merül fel, a megrendelést csak a Magyar Ügyvédi Kamara által adott megerősítés után teljesíti.

VII.3. Az érvényesítő bélyegek őrzése és az őrzési helyről kiadása során a III. pont megfelelő alkalmazásával kell eljárni azzal, hogy az őrzésre jogosult személye a megrendelésre jogosult személyével azonos.

VII.4. Az V.2.c. pontban írt igazolványcsere körében a területi kamara hivatalból jár el, az új igazolvány kiállításához szükséges adatközlésre és fényképcsatolásra az igazolvány birtokosát fel kell szólítani, az új igazolvány átadásának helyéről és időpontjáról pedig külön értesíteni kell. Az értesítésben fel kell szólítani az igazolvány birtokosát a régi igazolvány a felhasználásra alkalmatlanná tétel érdekében történő bemutatására.

VII.5. A R1 hatályba lépése előtt kiadott régi igazolványt a VII.4. pont szerinti cseréjekor lyukasztással további felhasználásra alkalmatlanná kell tenni, és zártan kezelve meg kell őrizni. Az igazolvány birtokosa kérelmére a felhasználásra alkalmatlanná tett igazolvány elismervény ellenében megőrzésre az igazolvány volt birtokosának kiadható.

VII.6. A VII.4. szerinti eljárásra a területi kamara köteles éves tervet készíteni, és a régi igazolvány cseréje miatti adatlap- illetve igazolvány gyártására vonatkozó igényét a Magyar Ügyvédi Kamaránál a tárgyév első hónap utolsó napjáig írásban jelezni.

VIII. AZ IGAZOLVÁNYOK, ILLETVE AZ ÉRVÉNYESÍTŐ BÉLYEGEK ELŐÁLLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ DÍJVISELÉS

VIII.1. Az igazolványok előállításának, megsemmisítésének és az érvényesítő bélyeg előállításának költségeit a területi kamara viseli.

VIII.2. A Szolgáltató díját − külön szerződés szerint − a Magyar Ügyvédi Kamara fizeti ki, az általa megelőlegezett díjat a területi kamara utólagos elszámolással téríti meg.

IX. AZ IGAZOLVÁNNYAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

IX.1. A területi kamara az igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés során keletkezett alábbi iratokat lefőzve az őrzésre kijelölt helyen tartja:

a) az igazolványok megrendelése (II.5-7. pontok),

b) az igazolványok beérkezéséről készített irat (III.2.2. pont),

c) az igazolványok őrzési helyről kiadását dokumentáló irat (III.4. pont),

d) az igazolványok kiadásakor kiállított átvételi elismervény (IV.1. pont),

e) az igazolványok hibájáról készített feljegyzés (III.2.3. pont),

f) az igazolvány érvénytelenítéséről hozott intézkedés (V.2., V.3., V.4.2. pontok),

g) a bevont igazolványok megsemmisítésére megküldéséről készített jegyzék (V.4.1. pont),

h) az érvényesítő bélyeg kiadásának igazolása.

IX.2. A Magyar Ügyvédi Kamara az igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés során keletkezett alábbi iratokat lefőzve őrzi:

a) a területi kamara által megküldött értesítés a megrendelt igazolványokról (II.7.),

b) a területi kamarák bejelentése az adatlap kezelője (II.2. pont), a megrendelésre jogosult (II.8.), az átvételre jogosult (III.1.), az őrzésre jogosult (III.3.) személyről, a területi kamaránál az igazolvány érvénytelenítésére kijelölt személyről (V.2.), valamint ezek helyettesítésére jogosult személyről.

X. ÜGYINTÉZŐ HOZZÁFÉRÉSE

X.1. Az igazolvány kibocsátás során begyűjtött adatok alapján létrehozott integrált elveken működő nyilvántartási rendszer (adatbázis) a területi kamarák által szolgáltatott adatok alapján válik naprakész információs rendszerré.

X.2. A X.1. pontban írt adatbázishoz való hozzáférés az ügyintéző egyedi azonosítójának megadásával biztosítható. Az ügyintéző egyedi azonosítóját a Szolgáltató a Magyar Ügyvédi Kamara útján adja ki.

X.3. A X.1. pontban írt adatbázis teljes kiépítéséig a területi kamarák az eddig rendszeresített módon kötelesek adatbázisukat kezelni. A X.1. pontban írt adatbázis kiépítésével (de legkésőbb 2010. december 31-ével) a korábbi, területi kamaráknál vezetett adatbázisokat le kell zárni.

X.4. A területi kamarák kötelesek együttműködni az igazolványcsere, és ezzel az adatbázis kiépítése mielőbbi lebonyolításában.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XI.1. A jelen Ajánlást a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége 2008. március 10. napján fogadta el, az időközben szükségessé vált módosítások miatt 2008. június 30-án erősítette meg. Az Ajánlás a R1 hatályba lépésének napján (2008. július 1.) lép hatályba.

XI.2. A területi kamara az Ajánlásba írt feladatok teljesítése, az igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés rendjét az R1 hatályba lépésének napjával köteles kialakítani.

XI.3. A Magyar Ügyvédi Kamara az Ajánlást a Magyar Ügyvédi Kamaránál folyó, az igazolványokkal összefüggő ügyintézés rendjének szabályozásaként elfogadja, a felelős személyek kijelölését tartalmazó elnöki utasítást az Ajánlás mellékleteként kezeli.

XI.4. Az első igazolvány megrendelések legkorábban az Ajánlás hatályba lépését követő 15. napon adhatók le, az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 116. §-ában írt valamennyi adat közlését lehetővé tévő, a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott ún. ideiglenes adatlapon, írásban. Ez a rendelkezés 2008. szeptember 1. napjától nem alkalmazható.

XI.5. A területi kamarák kötelesek 2008. augusztus 31-ig felmérni és írásban a Magyar Ügyvédi Kamarának bejelenteni, hogy a régi igazolványok érvényesítése miatt van-e igény, és ha igen, hány db 2008. évi érvényesítő bélyeg pótlólagos legyártatására.