Magyar

 

1/2015. (III. 9.) MÜK elnökségi szakmai álláspont

a zárolásra került pénzintézeteknél vezetett ügyvédi letéti számlák kapcsán

A pénzintézetek feletti állami felügyelet (MNB) keretében, valamely pénzintézetnél vezetett valamennyi számla, így ezek között az ügyvédi letéti számlák ideiglenes zárolása esetén csak hétköznapi értelemben beszélhetünk vis-maiorról (lehetetlenülésről), jogi értelemben nem, mert ez esetben jogilag kifizetési (teljesítési) késedelem történik, ami az új Ptk. 6:154. § (3) bek. szerint (a korábbival egyezően) azzal a következménnyel jár, hogy a kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késedelemből eredő, a késedelmi kamatot meghaladó kárát, kivéve, ha késedelmét kimenti.

Az ügyvéd részéről a letéti számláról a kifizetés késedelme általában kimenthető, de hozzáfűzhető, hogy a 6:154. § (1) bek. értelmében ha a kötelezettnek a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik, akkor el is állhat a szerződéstől, továbbá nincs szüksége az érdekmegszűnésnek a bizonyítására, ha a szerződést a felek megállapodása szerint, vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben és nem máskor kellett volna teljesíteni, vagy ha a jogosult az utólagos teljesítéskor megfelelő póthatáridőt tűzött, és az eredménytelenül telt el.

Az adott ügy konkrét körülményeitől függenek tehát az abból adódó lehetséges jogkövetkezmények. Más a helyzet például akkor, ha a teljesítés már az ügyvédi letétbe helyezéssel megtörtént (ebben az esetben pl. az elállás már nem jöhet szóba), és más, ha a letétből kifizetéssel történik a teljesítés a szerződés szövegéből következően.

Önmagában a letéti szerződés, és az annak hátterében álló szerződés a letéti kifizetés átmeneti akadályoztatása folytán tehát nem szűnik meg, de a konkrét ügy tényállásától függően valamelyik fél egyoldalú jognyilatkozatával egyéb szerződéses rendelkezés hiányában már megszüntethető.

Általánosan követendő minta nem adható, de az bizonyos, hogy az ügyvédet soron kívüli tájékoztatási kötelezettség terheli valamennyi fél tekintetében az átmeneti akadályoztatás ténye, annak pontos indoka, és ezek igazolása, és amennyiben ismertté válik az ügyvéd előtt, akkor a késedelem várható időtartama tekintetében.