Magyar

 

Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F–11/2016. határozata

hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indított fegyelmi eljárás megszüntetéséről

dr. ........ (született:............., anyja neve: ........... .............., .........sz. alatti lakos) ügyvéd ellen indult F–11/2016 számú fegyelmi ügyben tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi

fegyelmi intézkedést.

Fegyelmi tanács dr. ........ ügyvéd ellen indult a fegyelmi eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül tárgyalás tartását kérheti. Ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Indokolás

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztály 2016. szeptember 29. napjában érkezett átiratában értesítette a Szegedi Ügyvédi Kamarát, hogy dr. .................. ügyvédet a Btk. 345. § bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő hamis magánokirat felhasználása vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Ugyanezen tényt a 2016. október 5. napján érkeztetett bejelentésében az ügyvédnő is megerősítette.

Az előzetes vizsgálat és az arra adott fegyelmi főmegbízotti összefoglaló jelentés alapján a Szegedi Ügyvédi Kamara Elnöke 2016. november 17. napján kelt határozatával fegyelmi eljárás lefolytatását rendelte el.

A Fegyelmi Bizottság Elnöke az eljárás lefolytatására a II. számú Fegyelmi Tanácsot jelölte ki.

Fegyelmi Tanács a 2017. január 30. napján kelt határozatával a fegyelmi eljárást dr. – ........................ ügyvéd ellen a Btk. 345. § bekezdésébe ütköző és a szerint minősülő hamis magánokirat felhasználása vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette.

Az időközben keletkezett és rendelkezésre álló iratok tanúsága szerint a Kecskeméti Járási Ügyészség az eljárás alá vont ügyvéddel szemben hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt folytatott eljárást 2020. február 28. napján kelt B.4981/2016/14 számú határozatával megszüntette, mivel a rendelkezésre álló adatok, bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, megszüntette.

A határozat 2020. március 18. napján vált véglegessé.

A Szegedi Ügyvédi Kamara időközben tisztújító közgyűlést tartott, melynek során új tanácselnökön kerültek megválasztásra.

E miatt szükségessé é vált az ügyben fegyelmi tanács elnök kijelölése.

A Szegedi Ügyvédi Kamara Regionális Fegyelmi Bizottság Elnök helyettese 2020. június 19. napján F–11/2016/4 számú átiratában tett ismételt kijelölést.

A jelen ügy elbírálásának alapjául szolgáló magatartás elkövetési időpontjában Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (Üt.) volt hatályban, elbírálásakor Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.). A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (FESZ) 1.4. pontja kimondja, hogy a fegyelmi felelősség elbírálására – jogszabály, vagy szabályzat eltérő rendelkezése hiányában – a fegyelmi vétség elkövetése idején hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha az elbíráláskor hatályban lévő rendelkezések alapján a magatartás már nem minősül fegyelmi vétségnek, vagy az enyhébben bírálandó el. A fegyelmi vétség fogalmát az Üt., illetve az Üttv. lényegében azonosan határozza meg. Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra – a fegyelmi eljárást fegyelmi vétség hiányában megszüntette.

A jogorvoslati jog az Üttv. 130. § (4) bekezdésén alapul.

JOGERŐS: 2020. 08.15.