Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F–9/2018. határozata

hamis tanúzás és adásvétellel kapcsolatos kifogásról

A Szeged Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa a ...... ügyvéd (iroda cím: ...............) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 20......... napján megtartott nyilvános tárgyaláson, zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy eljárás alá vont ügyvéd 2 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

a Fegyelmi Tanács 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint

pénzbírsággal sújtja, melynek a végrehajtását az Üttv. 111. § (1) bek.-e alapján 1 év időtartamra felfüggeszti.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy 80.000 Ft átalányköltséget 15 napon belül fizessen meg a Szegedi Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy 50.000 Ft mint a másodfokú eljárás során felmerült átalányköltséget 15 napon belül fizessen meg a Szegedi Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményeire vonatkozó adatok:

Kamarai tagsággal kapcsolatos adatok: ........... napja óta egyéni ügyvéd

Családi állapota: –

Eltartottak: –

Előző évi nettó átlagjövedelmének egyhavi összege: –

Fegyelmi előélettel kapcsolatban a jelen eljárás során figyelembe vett korábbi eljárás adatai: F–7/2012, F–28/2012, F–4/2014

II.

Az eljárás fontosabb eseményei, időpontok:

2012.02.24. Gyulai Nyomozó Ügyészség értesítése, hogy .................... gyanúsítottként hallgatták meg

2012.03.01. előzetes vizsgálat előzetes F–7/2012

2012.03.20. Dr. ------- fegyelmi főmegbízott összefoglaló jelentése, melyben kezdeményezi a fegyelmi eljárás lefolytatását

2012.03.26. fegyelmi eljárás elrendelése F–7/2012 sz. eljárásban

2012.04.25. F–7/2012 fegyelmi eljárás felfüggesztésre kerül a büntető eljárás jogerős befejezését.

2014.05.14. ............ Járásbíróság 1 B.47/2014612 sz. ítéletével megállapította ............................ bűnösségét

2015.01.14. a Gyulai Törvényszék kelt 9. a 2015.01.14-én Bf 335/2014/12. számú ítéletével ....................... büntetését enyhítette.

Az ítéleteket 2017.06.28. napján kelt levelével a Szegedi Ügyvédi kamara részére megküldte. Továbbá csatolásra került az F–9/2018 sz. iratai (adásvételi szerződés, valamint az eljárás alá vont azon nyilatkozata, hogy a fegyelmi főmegbízott megállapításaival egyetért, azonban a panaszolt adásvételi szerződés orvoslásra került)

2018.02.10. ............................ panaszának beérkezése

2018.04.10. előzetes vizsgálat elrendelése F–9/2019

2018.04.20. fegyelmi főmegbízott indítványa a fegyelmi eljárás lefolytatására

2020.01.24. napján tartott fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve, melyet eljárás alá vont távollétében az ő hozzájárulásával tartott meg a fegyelmi tanács.

2020.01.24. a fegyelmi tanács határozatot hozott F/9–2018/18. számon, melyben panaszolt ügyvédet 300.000 Ft pénzbírsággal sújtotta.

2021.04.21. Panaszolt ügyvéd fellebbezést nyújtott be az F/9–2018/18. számú fegyelmi határozattal szemben.

2021.07.14. MÜK Országos Fegyelmi Bizottság Másodfokú Fegyelmi Tanácsa FF/027/2021. számú határozatával a Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság fegyelmi tanácsának F–9/2018/18. sz. határozatát hatályon kívül helyezi és az Elsőfokú Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsát új eljárás lefolytatására utasította.

2021.12.17. A megismételt eljárásban a Szegedi Regionális Fegyelmi Tanács tárgyalást tartott.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, továbbá az eljárás alá vont ügyvéd és a bejelentő előadása alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

Az F–7/2012 sz. eljárás tényállása egyértelmű, eljárás alá vont elkövette az egyrendbeli hamis tanúzás vétségét. Az eljárás alá vont a bűncselekmény elkövetését maga is elismerte, mind a bírósági ügyben, mind a fegyelmi eljárásban.

Tekintettel arra, hogy a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényállás megegyezik a büntetőeljárás tényállásával és azt a Gyulai Törvényszék jogerős ítélete mondja ki, további vita tárgyát nem képezheti, és további részletes indoklást sem igényel. Az elévüléssel kapcsolatosan a Fegyelmi Tanács kifejti, hogy a panaszlott ügyvéd e tárgyban történő hivatkozása nem foghat helyt, mivel a fegyelmi eljárás 2012.04.25. napján felfüggesztésre került.

Az F–9/2018 sz. eljárás oka, hogy a panaszlott ügyvéd 2017.05.11. napján adásvételi szerződést készített .............................. eladók, valamint ................ vevők között, melyből kifolyólag panaszos bejelentést tett, miszerint ügyvéd összejátszott az eladókkal.

Megállapításra került, hogy a bizonyítékok mindezt nem támasztják alá és az eljárás megszüntetésének lenne helye, azonban panaszlott ügyvéd fegyelmi főmegbízott írásbeli felhívása ellenére az ügyben semmilyen nyilatkozatot nem tett, mely az egységes gyakorlatnak megfelelően szándékos egyrendbeli fegyelmi vétség.

A Fegyelmi Tanácsban eljárásban ezt maga az eljárás alá vont nem tagadta, csupán azzal védekezett, hogy zavart helyzetében telefonon tájékoztatta az Ügyvédi Kamara elnökét, vagyis ténybelileg nem vitatta, hogy írásbeli nyilatkozatot nem tett.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelősségét nem vitatta.

A fegyelmi biztos a tárgyaláson az indítványát fenntartotta.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontat a Gyulai Törvényszék jogerős ítéletével bűnösnek mondta ki hamis tanúzás vétségében.

A Fegyelmi Tanács megállapítja továbbá, hogy az F–9/2018. sz. eljárásban panaszlott ügyvéd igazoló jelentést nem adott, ezzel megszegte a MÜK 3/1998. (VI. 27.) egységes szerkezetbe foglalt FESZ szabályzat 16. § (2) bekezdés egyrendbeli szándékos fegyelmi vétségben.

VI.

A Fegyelmi Tanács az enyhítő körülményként vette figyelembe az eljárás alá vont teljes körű beismerő vallomását, megbánó magatartását, valamint azt, hogy mindkét fegyelmi vétség vonatkozásában az elkövetés és az elbírálás között hosszú idő telt el, az eljárás alá vont ügyvéd személyi körülményeit és azt, hogy az F–9/2018.sz. ügyben kiküszöbölte a korábbi mulasztása hátrányos következményét. A Fegyelmi Tanács súlyosító körülményként értékelte az F–28/2012. sz. fegyelmi ügyet, valamint az F–4/2014.sz. ügyet.

A Fegyelmi Tanács mindezen enyhítő – és súlyosító körülmények figyelembevételével szabott ki a cselekmény súlyához képest enyhébb, azaz 300.000 Ft összegű pénzbírságot és a végrehajtását az Üttv. 111. § (1) bek.-e alapján 1 év időtartamra felfüggesztette azt.

Az eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy az Üttv. 43. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatást nem foglalta írásba megszegte ezen jogszabályi helyet, mellyel megvalósította az egyrendbelinek minősül.

Mindezekre figyelemmel a Fegyelmi Tanács a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

VII.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja (és ha van 40.4. pontja) alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány- és tételes költségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A határozat jogerős és végrehajtható: 2022. 01. 27.