Magyar

 

Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának 2018.F.236/12. határozata

büntetőeljárásról (hamis magánokirat felhasználása)

A Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa [...] budapesti ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2022. július 14. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy [...] eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

Indokolás

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

A nyomozó hatóság arról értesítette a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökét, hogy az eljárás alá vont ügyvéd gyanúsítottként került kihallgatásra hamis magánokirat felhasználása vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt.

Az eljárás alá vont ügyvéd a gyanúsításról maga is értesítette a Kamarát, és bejelentette, hogy a gyanúsítással szemben panasszal élt.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke elrendelte az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását. Az eljárás alá vont ügyvéd a gyanúsítotti kihallgatásról készült jegyzőkönyvet megküldte a Kamara részére és jelezte, hogy a gyanúsítással szemben benyújtott panasza elutasításra került.

A fegyelmi főmegbízott elkészítette összefoglaló jelentését és indítványozta a fegyelmi eljárás elrendelését, figyelemmel arra, hogy a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény – bizonyítottsága esetén – szándékos fegyelmi vétség megállapítására alkalmas. Indítványozta továbbá, hogy a Fegyelmi Tanács az eljárást függessze fel a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az indítványnak megfelelően a Fegyelmi Tanács határozatával a fegyelmi eljárást a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztette. Határozatában felhívta az eljárás alá vont ügyvédet, hogy vádemelés esetén ennek tényét – a vádirat egyidejű megküldésével – haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül jelentse be, továbbá az eljárás során hozott érdemi határozatot (az I. és II. fokú eljárásra is kiterjedően) annak kézhezvételétől számított ugyancsak 3 munkanapon belül csatolja be.

A nyomozó hatóság megkeresésre adott válaszában azt közölte, hogy az ügyészség az eljárás 1 év 6 hónap időtartamra történő feltételes felfüggesztéséről határozott. Megküldte továbbá az ügyészség büntetőeljárást megszüntető határozatát, amelynek indokolása szerint a feltételes felfüggesztés tartamának eredményes letelte folytán az eljárás alá vont ügyvéd büntethetősége megszűnt.

Az ügyészség átiratában közölte, hogy büntetőeljárást megszüntető határozatával szemben panasz nem érkezett, a határozat jogerőssé vált.

A Fegyelmi Tanács az eljárás folytatását rendelte el.

A tényállás:

Az eljárás alá vont ügyvéd szerkesztette és ellenjegyezte a [...] sz. alatti lakásra és garázsra vonatkozó adásvételi szerződést, amely T.Z. eladó és H.F. vevő között jött létre az okirat kelte szerint 2017. december 4-én.

M.K. örökös ingatlan-nyilvántartási eljárásban benyújtott fellebbezése nyomán a nyomozó hatóság azt állapította meg, hogy a szerződés ténylegesen csak 2017. december 15-én került aláírásra. A földhivatal a fellebbezés folytán az eladó tulajdonjogának bejegyzésére irányuló kérelmet elutasította.

A nyomozó hatóság szerint az eljárás alá vont ügyvéd közreműködése alkalmas volt a Btk. 345. §-ba ütköző és aszerint minősülő hamis magánokirat felhasználása vétségének alapos gyanúja megállapítására.

Az eljárás alá vont ügyvéd a gyanúsítással szemben panasszal élt, vallomást nem kívánt tenni.

Az ügyészség határozatában az eljárás 1 év 6 hónap időtartamra történő feltételes felfüggesztéséről határozott, majd a feltételes felfüggesztés tartamának eredményes letelte folytán az eljárás alá vont ügyvéd büntethetősége megszűnt és az ügyészség a büntetőeljárást megszüntette.

A fegyelmi biztos végindítványa:

A vezető fegyelmi biztos indítványozta a fegyelmi eljárás megszüntetését a büntetőeljárás kimenetelére, valamint arra tekintettel, hogy a büntetőeljárással érintett okiratszerkesztés óta több mint 5 év eltelt, illetve a tulajdonjog bejegyzési kérelem elutasítása nyomán a szerződés joghatás nélkül maradt. Álláspontja szerint az ügy tárgyaláson kívüli elbírálásának nincs akadálya.

A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka:

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 107. § értelmében: Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Az Üttv. 127. § (1) bekezdése értelmében: Egyszerű megítélésű ügyben a fegyelmi tanács határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.

A FESZ 22.1 értelmében: A fegyelmi ügy tárgyalás tartása nélküli elbírálása indokolt, ha a fegyelmi vétség egyértelmű, a rendelkezésre álló adatokból további bizonyítás felvétele nélkül megállapítható a fegyelmi felelősség.

Az eljárás alá vont ügyvéddel szemben hamis magánokirat felhasználása vétségének alapos gyanúja miatt büntetőeljárás indult. Az ügyészség a megindított büntetőeljárást 1 év 6 hónap időtartamra feltételesen felfüggesztette. Ez az időtartam eredményesen telt el, így az eljárás alá vont ügyvéd büntethetősége és az ellene indított eljárás megszűnt.

Az eljárás tárgyát képező ingatlan-adásvételi szerződés nyomán indult ingatlan-nyilvántartási eljárásban tulajdonjog bejegyzésére nem került sor.

A büntetőeljárásban megállapított körülményekre tekintettel a Fegyelmi Tanács – egyetértve a fegyelmi biztossal – nem látta indokoltnak további bizonyítás lefolytatását, illetve a feltárt tényekből eltérő következtetés levonását.

Ennek során figyelemmel volt nemcsak a büntetőeljárás kimenetelére, hanem az okiratszerkesztés óta bekövetkezett időmúlásra és a földhivatali eljárás eredményére.

A fentiekre és az ügy összes körülményeire tekintettel az eljárás alá vont ügyvéd terhére szabályszegés nem állapítható meg, ezért a Fegyelmi Tanács a fegyelmi biztos indítványának megfelelően az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fegyelmi eljárást fegyelmi vétség hiányában megszüntette.

A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6 pontja alapján a Budapesti Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata 2022. szeptember 5. napján jogerős.

(Budapesti Regionális Fegyelmi Bizottság – 2018. F. 236.)