Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyeli Tanácsának RFSZ.5/2020. határozata

fegyelmi eljárás megszüntetéséről

A Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa Dr. ........ szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2020. november 20. napján tartott zárt ülésben meghozta az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ........

eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást

megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani

Indokolás

I.

Az eljárás alá vont személyi körülményeire vonatkozó adatok: 2014. május 14. napjától tagja a ........... Ügyvédi Kamarának. Korábbi fegyelmi határozatok nincsenek.

II.

A panaszos ............. 2020. február. 24. napján érkezett panaszt nyújtott be dr. .......... ügyvéddel szemben. A fegyelmi megbízott kezdeményezése 2020.11.26. napján érkezett a fegyelmi tanács elnökéhez.

III.

Tényállás:

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy .............. szentesi lakos, panaszbejelentésében előadta, hogy felkereste az eljárás alá vont ügyvédet dr. ............... azzal kéréssel, hogy birtokháborítás megszüntetése érdekében indítson peres eljárást a Szentesi Járásbíróság előtt. A Szentesi Járásbíróság 1.P.20.101/2018. szám alatt a felperes keresetét elutasította.

Panaszolt ügyvéd az elutasító ítéletet átvette, tartalmáról az ügyfelet tájékoztatta azzal, hogy a fellebbezési határidő utolsó napja 2019. június 4. Az ügyfél csak az utolsó napon egyeztetett az eljárás alá vonttal, és akkor született az a döntés, hogy az eljáró ügyvéd fellebbezzen. Eljáró ügyvéd 2019. június 4. napján elkészítette a fellebbezést és elektronikusan megkísérelte a Szentesi Járásbíróságnak benyújtani és az illetéket leróni. Mindez azonban csak 2019. június 05. napján történt meg, ezért a ............. Törvényszék a fellebbezést elkésett mivolta miatt elutasította. Ezt követően, eljárás alávont igazolási kérelmet is benyújtott, melyet a ............ Törvényszék elutasított. Panaszlott ezt megfellebbezte, és ez a Szegedi Ítélőtáblán nem fogott helyt.

Fegyelmi biztos 2020. június 16. napján meghozott fegyelmi eljárást megindító határozatában, eljárás alá vontat marasztalni kérte, mivel álláspontja szerint az ügyvéd cselekménye az Ütv. 107. § a) pontjába ütköző egy rendbeli szándékos fegyelmi vétség, mely álláspontját mindvégig fenntartotta.

Eljárás alá vont írásbeli nyilatkozatában, és a tárgyalás során előadta, hogy a fellebbezés benyújtása előtt, többször beszélt a panaszossal, és kérte, hogy mielőbb keresse fel, az elkészített fellebbezést véglegesítése és jóváhagyása okán, hogy azt ennek alapján be tudja nyújtani. Ennek ellenére a panaszos egy kardiológusi orvosi időpontra hivatkozással csak az utolsó napon délben kereste fel, két órát nála töltött, és ezt követően került olyan helyzetbe, hogy a fellebbezést betudta nyújtani. Eljárás alá vont összeállította az iratokat, kb. 16:00 órakor kezdte volna beadni a fellebbezést. Innentől kezdve, azonban folyamatos technikai, informatikai problémákba ütközött. Az informatikai rendszer lassú volt, nem működött az ÁNYK rendszer, és ennek következtében nem tudta határidőn belül előterjeszteni az iratot. Eljárás alá vont kb. fél óránként próbálkozott, folyamatosan küszködött, végül éppen röviddel éjfél előtt sikerült megnyitnia a rendszert, de az iratcsatolások és egyebek miatt a beküldés sajnos éjfél utánra tolódott, és csak éjfél után érkezett meg a fizetési lehetőségről szóló értesítés. Az informatikai hiba oka azóta sem derült ki, azonban az eljárás alá vont előadása szerint az rajta kívülálló okból fakadt. Időközben az internetszolgáltatót (DIGI) is megkereste, azonban a hiba okáról nem kapott tájékoztatást. Eljárás alá vont még éjfél után is az illetékfizetést bonyolította, majd rögtön elkezdte az igazolási kérelmet elkészíteni, amit a bíróság elutasított. Ezen állításai alátámasztására csatolta a K&H Banktól lehívott igazolást, amely igazolta, hogy az illeték elutalása 2019. június 05. napján 2:21 perckor valósult meg. A fentebb ismertetett eseményekről való tájékoztatás céljából a panaszossal is rögtön másnap felvette a kapcsolatot.

A panaszossal többször próbált egyeztetni a panaszával kapcsolatban, a fegyelmi eljárás megindítása után, de nem volt elérhető. Eljárás alá vont előadása szerint 2020. január 8. napján a panaszos úgy nyilatkozott, az iratok visszaadásakor, hogy semmilyen további eljárást nem kíván, és elmondta, hogy egy jósnőnél járt, és úgy látja, hogy a sors akarta így. Panaszolt ügyvéd felajánlotta neki a továbbiakra is a segítségét, és hogy a birtokvédelmi eljárást esetleg újra megindíthatnák. Lényegében jó hangulatban váltak el, és ezt követően többé nem is kereste a panaszos. Eljárás alá vont csak a kamarától értesült az ellene benyújtott panaszról. Eljárás alá vont korábbi nyilatkozatai során elmondta, hogy Ő mindent megpróbált, kereste a megoldást és nagyon sajnálja, hogy így alakult az ügy.

IV.

Az eljárás alá vont előzetes vizsgálatban előterjesztett védekezése, mind az előzetes vizsgálaton, mind a tárgyaláson arra irányult, hogy nem követett el fegyelmi vétséget, ugyanis rajta kívül álló okok miatt esett késedelembe, mely állítása igazolására becsatolt banki irat is alátámaszt, valamint a késedelem igazolásával kapcsolatosan minden tőle telhetőt megtett.

A fegyelmi tanácsnak elsősorban abban kellett állást foglalni, hogy eljáró ügyvéd önhibáján kívül mulasztotta el a határidőt illetőleg, mindent megtett annak érdekében, hogy mulasztása ne következzen be. A rendelkezésre álló adatokból a fegyelmi tanács egyértelműen megállapítja, hogy a határidő elmulasztása abból eredt, hogy panaszos utolsó napon próbálta benyújtani a fellebbezését, mely mulasztás nyilvánvalóan nem következett volna be, ha ezt korábban a panaszos korábban megteszi. Megállapítható továbbá, hogy a panaszos csupán a határidő utolsó napján döntött a fellebbezés mellett, ezért eljáró ügyvédnek nem volt más lehetősége, mint hogy az utolsó napon nyújtsa be elektronikusan a fellebbezést, és lerója az illetéket. Megállapítható ugyan, hogy azon a napon rendszerhiba nem volt, de ez nem jelenti azt, hogy az eljárás alá vont ne próbálkozott volna, és sikertelenül. Sajnos kollégák tömkelege tapasztalja, hogy a rendszer akadozik és késedelmesen működik. Panaszolt ügyvéd jóhiszemű magatartását, miszerint mindent megtett mindent, ami tudásából tellett, az is bizonyítja, hogy még aznap éjszaka sikeres beadás történt, igaz éjfélt követően. Eljárás alá vont ügyvéd, többek segítségével még éjszaka is próbálkozott, amit benyújtott bizonyítékai igazolnak, kizárja a szándékos fegyelmi vétség, vagyis mulasztás megállapíthatóságát, és elfogathatóvá teszi az eljárás alá vont védekezését.

Egyebekben a Fegyelmi Tanács megjegyzi, hogy panaszos a 2020. október 22. napján kelt beadványában kijelenti, hogy panaszával kapcsolatosan nem kíván további eljárást és semmilyen büntetést nem kíván a panaszolt ügyvédnek.

V.

Ezen tényállás megállapítása során a Fegyelmi Tanács, szándékos fegyelmi vétségre utaló körülményt, azaz súlyos mulasztásra utaló körülményt nem tárt fel, ezért súlyos, vagy el nem fogadható mulasztás hiányában, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Fegyelmi Tanács mindezekre figyelemmel mellőzte eljárási költség megállapítását eljárás alá vont ügyvéddel szemben, a jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslatot az Üttv. 127. § (3) bekezdése teszi lehetővé.

Jogerős és végrehajtható: 2021. 05. 03.