Magyar

 

Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának F.14/2020. határozata

iratok kiadásának és megbízási szerződés csatolásának elmulasztásáról

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ........... – fegyelmi ügyében a 2020. július 15. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.14/2020. határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. ........... (született: ..........., anyja neve: ..........., lakcíme: ...........) ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 2. rb. szándékos, mulasztással megvalósított fegyelmi vétséget követett el, ezért nevezettet

pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja, melynek összegét 200.000 Ft, azaz kétszázezer forintban állapítja meg.

A Fegyelmi Tanács továbbá kötelezi a panaszlott ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000 Ft, azaz Nyolcvanezer forint eljárási költséget.

A pénzbírságot és az eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől 30 napon belül köteles az ügyvéd a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarának átutalással megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

S.... L.... és S..... L....né ........... sz. alatti lakos bejelentők, 2018-ban jogi képviseletük ellátására megbízást adtak az eljárás alá vont ügyvédnek. Mivel a bejelentők nem értesültek arról, hogy az ügyvéd bármilyen tevékenységet kifejtett volna, ezért 2020 januárjában a megbízást megvonták és kérték irataikat, de azt nem kapták vissza.

Az ügyvéd védekezését előadta, de a megbízási szerződést nem csatolta. Ennek hiányában nem lehetett megállapítani a megbízás tartalmát.

Az azonban megállapítható, hogy az iratokat nem adta ki és a Fegyelmi Biztos felhívására a megbízási szerződést nem csatolta.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló kamarai tag, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv. 1. § (3) bekezdése szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat

12.3. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat – kamarai jogtanácsos, illetve jogi előadó esetében azon iratokat, amelyek felett rendelkezni jogosult – köteles becsatolni.

Az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 2. rb. szándékos, mulasztással megvalósított fegyelmi vétséget követett el.

A büntetés kiszabása során az eljáró tanács súlyosító és enyhítő körülményt nem észlelt.

Fentiek alapján az eljáró tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § b) pontja alapján pénzbírság fegyelmi büntetéssel sújtotta, melynek összegét az Üttv. 109. § (2) bekezdés a) pontjának keretei között 200.000 Ft, azaz kétszázezer forintban állapította meg.

Az eljáró fegyelmi tanács a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 40.2. a) pontja alapján, kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet 80.000 Ft. átalányköltség megfizetésére.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2020. október 14. napján jogerős.