Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Tanácsának F.32/2020. határozata

ügyvédi mulasztásról

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ................... fegyelmi ügyében a 2021. július 1. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.32/2020. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. ................... (született:, anyja neve:, lakcíme:, irodája címe:) ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 1. rb. szándékos, mulasztással megvalósított fegyelmi vétséget követett el, ezért nevezettet

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács továbbá kötelezi a panaszlott ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000 Ft azaz Nyolcvanezer forint eljárási költséget.

Az eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az ügyvéd a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarának átutalással megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

G..... B..... S....., ..... u. ..... sz. alatti lakos bejelentő, termőföld adásvételére vonatkozó adásvételi szerződés elkészítésével és a tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges eljárásokban való képviseletével és lebonyolításával bízta meg az eljárás alá vont ügyvédet.

Az ügyvéd 2.... .. július 19. napján elkészítette a d.... hrsz. alatt felvett ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést, melyet a felek aláírását követően ellenjegyzett. Ezzel egyidejűleg elkészítette a kifüggesztéshez szükséges iratokat. Abban a hiszemben volt, hogy az iratokat benyújtotta, azonban csak 2020. júliusában vette észre, hogy erre nem került sor, mert véletlenül azokat elmulasztotta postázni. Ezt követően mulasztását pótolta, a megbízótól bocsánatot kélt, aki az ügyvéd bocsánat kérését elfogadta.

Az eljáró tanács határozata meghozatalakor lekérte az érintett ingatlan tulajdoni lapját és megállapította, hogy a bejelentő tulajdonjoga II/9. sz. alatt bejegyzésre került.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló kamarai tag, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Az Üttv. 1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 1. rb. szándékos, mulasztással megvalósított fegyelmi vétséget követett el.

A büntetés kiszabása során az eljáró tanács súlyosító körülményt nem észlelt, enyhítő körülményként vette figyelembe az ügyvéd beismerését, mulasztásának pótlását és bocsánatkérését.

Fentiek alapján az eljáró tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § a) pontja alapján írásbeli megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta.

Az eljáró fegyelmi tanács a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 40.2. a) pontja alapján, kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet 80.000 Ft. átalányköltség megfizetésére.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2021. augusztus 12. napján jogerős.