Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ–3/2020/19. határozata

nem nyújtotta be a keresetlevelet Bíróságra

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. .......... ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. .......... eljárás alá vont ügyvéd 3 rendbeli gondatlan fegyelmi vétséget követett el, ezért őt 150 000 Ft, azaz százötvenezer forint pénzbírság fegyelmi büntetéssel sújtja.

A fegyelmi tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 30 000 Ft átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg a Szegedi Ügyvédi Kamara pénztárába, vagy banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kérheti. A határozat ellen a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: FESZ) 42.7. pontja alapján 2021. január 1-től az Üttv. 144. § (4) bekezdése és a FESZ 6.1. pontja értelmében az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak számára valamennyi fegyelmi ügyben kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ennek megfelelően az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be fellebbezésüket, tehetnek hatályos jognyilatkozatot. A postai úton vagy elektronikus levélben megküldött irat nem minősül joghatályos előterjesztésnek.

A fellebbezését az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

A fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Eljárás alá vont ügyvédet 1997.01.01. napján jegyezték be a Szegedi Ügyvédi Kamarába egyéni ügyvédként.

II.

2019.07.10. napján érkezett a Szegedi Ügyvédi Kamarához .......... bejelentő panasza, amelyben az eljárás alá vont ügyvéd tevékenységét kifogásolta.

2019.10.14. napján a vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el.

Eljárás alá vont ügyvéd a 2019.11.02. napján és 2019.11.25. napján kelt beadványaiban nyilatkozatot tett, és az előzetes vizsgálat időtartama alatt a vezető fegyelmi biztos felhívására 2018.10.15. napjával bezárólag részben csatolta az ügy iratait.

2020.01.09. napján a vezető fegyelmi biztos az előzetes vizsgálatot megszüntette.

Figyelemmel a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Vezető Fegyelmi Főbiztosának V/54/2020. számú átiratára 2020.02.27. napján a vezető fegyelmi biztos fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot hozott, mely szerint a panaszos keresetének elutasítását követő időszak vonatkozásában nem áll rendelkezésre olyan bizonyíték, amely gyengítené a panaszos azon állítását, mely szerint az előterjesztett fellebbezésről, annak elutasításáról, a Szegedi Törvényszék által és a Szegedi Törvényszék végzésének helybenhagyásáról a Szegedi Ítélőtábla által a bejelentő hogyan és miként értesült, illetve hogy mennyiben tudott személyesen részt venni a fellebbezés előterjesztésében.

A Szegedi Törvényszék az előterjesztett fellebbezés alapján 2.Mf. .......... számú végzésében az elutasítást eljárási szabálysértés miatt alkalmazta, ugyanis a fellebbezés nem felelt meg a törvényi kellékeknek és a felperes hiánypótlási felhívásnak sem tett eleget, és nem pótolta ezeket a hiányokat. Ennek okán a Szegedi Ítélőtábla a Szegedi Törvényszék elutasító végzését helybenhagyta.

A fentiekből tehát megállapítható, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének és ezzel a magatartásával az Üttv. 107. § a) pontjában megjelölt 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget valósította meg.

III.

A fegyelmi tanács az alábbi tényállást állapította meg.

Eljárás alá vont ügyvéd 2015. augusztus hónapban – pontosabban meg nem határozható időpontban – szóbeli megbízási szerződést kötött panaszossal, hogy a BMSZÜ/...... /2/2015. számú határozat elleni keresettel indult perben jogi képviseletét lássa el, illetve a ...... /101/1763/2015. szü. számú határozat ellen nyújtson be keresetet az illetékes bíróságon.

Panaszossal a kapcsolatot eljárás alá vont ügyvéd ügyvédjelöltje Dr. ........ tartotta, a beadványokat ő készítette elő, a tárgyalásokon ő jelent meg.

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon a BMSZÜ/..../2/2015. számú határozat elleni keresetet – anélkül, hogy azt panaszossal előzetesen egyeztette volna – eljárás alá vont ügyvéd ügyvédjelöltje Dr. ......... visszavonta, míg a ........ /101/1763/2015. szü. számú határozat ellen nem nyújtott be keresetet, annak ellenére, hogy erre panaszos megbízást adott, és Dr. ügyvédjelölt részére valamennyi szükséges iratot megküldte.

Eljárás alá vont ügyvéd 2018.10.15. napjától kezdődően nem tájékoztatta panaszost a folyamatban lévő peres eljárásról, a keletkezett okiratokat nem kézbesítette panaszos részére.

Az ügyben sem írásbeli megbízási szerződés, sem tényvázlat nem készült.

IV.

Panaszos a 2019.06.28. napján kelt panaszában előadta, hogy a BMSZÜ/..../2/2015. számú határozat elleni keresetről elj árás alá vont ügyvéd úgy nyilatkozott, hogy panaszos azt tudatosan nem támadja. A fenti nyilatkozatot panaszossal előzetesen nem egyeztette [„Ennek okáról nem tudott elfogadható magyarázatot adni.” (panasz 1. oldal 8. bekezdés)].

A ... ./101/1763/2015. szü. számú határozat ellen nem került benyújtásra kereset, azt Dr. .......... eljárás alá vont ügyvéd ügyvédjelöltje a megbízás ellenére nem nyújtotta be a bíróságra [„(...) magyarázattal nem szolgált ez ügyben.” (panasz 1. oldal 8. bekezdés), „nem került peresítésre, szintén Dr. .. . mulasztása miatt, bár valamennyi irat el lett küldve számára” (panaszos 2020.01.27. napján kelt beadványa 1. oldal 4. bekezdés)].

Panaszos előadása szerint eljárás alá vont ügyvéd 2018.10.15. napjától kezdődően nem tájékoztatta őt a folyamatban lévő peres eljárásról, és a keletkezett okiratokat nem kézbesítette részére.

Eljárás alá vont ügyvéd a 2019.11.02. napján és 2019.11.25. napján kelt beadványaiban a fegyelmi felelősségét vitatta. Álláspontja szerint panaszos képviselete megfelelően került ellátásra.

A panaszos azon előadásaira, hogy (1) a BMSZÜ/...... /2/2015. számú határozat elleni kereset a vele történt egyeztetés nélkül került visszavonásra, a ... ./101/1763/2015. szü. számú határozat elleni kereset megbízása ellenére nem került benyújtásra, továbbá hogy (2) 2018.10.15. napjától kezdődően eljárás alá vont ügyvéd nem tájékoztatta őt a folyamatban lévő peres eljárásról, és a keletkezett okiratokat nem kézbesítette részére, eljárás alá vont ügyvéd érdemi nyilatkozatot nem tett, panaszos állításait cáfoló okirati bizonyítékot nem csatolt, egyéb bizonyítást nem ajánlott fel.

Eljárás alá vont ügyvéd a 2019.11.25. napján kelt beadványában előadta, hogy panaszossal (3) írásbeli megbízási szerződés nem készült.

V.

A fegyelmi biztos indítványa részben alapos.

A fegyelmi tanács a tényállást a panaszos és az eljárás alá vont ügyvéd által becsatolt okiratok, illetve a panaszos és az eljárás alá vont ügyvéd beadványaiban foglalt előadások alapján állapította meg.

Az Üttv. 29. § (2) bekezdése szerint a megbízási szerződés írásba foglalásának elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli.

Írásbeli megbízási szerződés, illetve tényvázlat hiányában a fegyelmi tanács a panaszos által előadottak alapján állapította meg a tényállást, különös tekintettel arra, hogy a tényállás alapját képező panaszosi előadásokkal ellentétes érdemi nyilatkozatot eljárás alá vont ügyvéd nem tett, a panaszosi előadások cáfolására bizonyítást nem indítványozott.

A fegyelmi tanács álláspontja szerint

(1) eljárás alá vont ügyvéd a panaszossal történt előzetes egyeztetés nélkül nem vonhatta volna vissza a BMSZÜ/....../2/2015. számú határozat elleni keresetet és a panaszos megbízása alapján be kellett volna nyújtania a ....../101/1763/2015. szü. számú határozat elleni keresetet;

(2) eljárás alá vont ügyvédnek 2018.10.15. napját követően, egészen a megbízási jogviszony megszűntéig tájékoztatnia kellett volna panaszost a folyamatban lévő peres eljárásról, és a keletkezett okiratokat kézbesítenie kellett volna részére;

(3) eljárás alá vont ügyvédnek a panaszossal kötött megbízási szerződést írásba kellett volna foglalnia, és az üggyel kapcsolatos érdemi tájékoztatásokat megbízási szerződésben vagy tényvázlatban írásban kellett volna megadnia panaszos részére.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában, vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy

(1) a panaszossal történt előzetes egyeztetés nélkül a BMSZÜ/...../2/2015. számú határozat elleni keresetet ügyvédjelöltje útján visszavonta, továbbá hogy a panaszos megbízása ellenére a ...../101/1763/2015. szü. számú határozat ellen nem nyújtott be keresetet, illetve

(2) 2018.10.15. napjától kezdődően nem tájékoztatta őt a folyamatban lévő peres eljárásról, és a keletkezett okiratokat nem kézbesítette részére, megsértette az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat 3.1.2. bekezdésében foglaltakat, mely szerint: „az ügyvéd ügyfelének képviseletét és a számára nyújtott tanácsadást késedelem nélkül, lelkiismeretesen és gondosan köteles teljesíteni. Az ügyvéd köteles személyesen felelősséget vállalni a részére adott megbízás teljesítéséért és a rábízott ügy állásáról köteles ügyfelét tájékoztatni.”

Eljárás alá vont ügyvéd fenti magatartása 2 rendbeli gondatlan fegyelmi vétségnek minősül.

(3) Eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozata szerint a megbízások elvállalásakor írásbeli megbízási szerződést nem készített panaszossal. Fenti magatartásával eljárás alá vont ügyvéd megsértette az Üttv. 29. § (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint: „A megbízást – a tanácsadás esetét kivéve – írásba kell foglalni.”.

Eljárás alá vont ügyvéd fenti magatartása 1 rendbeli gondatlan önálló fegyelmi vétségnek minősül.

A fegyelmi tanács utal a FESZ 27.2. bekezdésére, mely szerint a fegyelmi tanácsot az eljárást befejező határozata meghozatalánál a fegyelmi biztos indítványa nem köti.

VII.

A fegyelmi tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta; a pénzbírság mértékét a fokozatosság elvére is figyelemmel a középmértéket el nem érő összegben határozta meg.

A fegyelmi tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte a három rendbeli elkövetést, illetve hogy eljárás alá vont ügyvéddel szemben korábban már sor került fegyelmi büntetés meghozatalára.

A fegyelmi tanács enyhítő körülményként értékelte a jelentős időmúlást.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány költségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

Az Üttv. 127. § (3) bekezdése szerint a tárgyaláson kívül hozott határozat ellen csak a fegyelmi biztos fellebbezhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.