Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ–8/2021/22. határozata

könnyű testi sértésről

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. .... szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2023. május 4. napján tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ...............

eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást

megszünteti.

Az eljárás során felmerült költségeket a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A tárgyalás tartása nélkül hozott határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet, az eljárás alá vont ügyvéd a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

Ha az eljárás alá vont ügyvéd tárgyalás tartását kéri, a tárgyaláson kívül hozott határozat hatályát veszti, és az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke tárgyalást tűz ki.

Ha tárgyalás tartását nem kéri, és a fegyelmi biztos a határozat ellen nem fellebbez, a tárgyaláson kívül hozott határozat a fellebbezésre nyitva álló határidő elteltével jogerőre emelkedik.

A FESZ 42.7. pontja alapján 2020. január 1-től az Üttv. 144. § (4) bekezdése és a FESZ 6.1. pontja értelmében az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak számára valamennyi fegyelmi ügyben kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ennek megfelelően az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be kérelmüket. A postai úton vagy elektronikus levélben megküldött irat nem minősül joghatályos előterjesztésnek, amennyiben a fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A tárgyalás tartása iránti kérelmet az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

I.

Az eljárás alá vont ügyvédre vonatkozó adatok

Az eljárás alá vont ügyvédi bejegyzésének kelte: ......,

.................................................................................................................

II.

A bejelentés és az előzetes vizsgálat:

Eljárás alá vont ügyvéd bejelentése 2021. június 30. napján érkezett a kamarába, melyben előadta, hogy a Makói Rendőrkapitányság ............. számú büntető ügyben könnyű-testi sértés elkövetésével gyanúsította meg.

A Szegedi Kamara fegyelmi biztosa megállapította, nem zárható ki, hogy eljárás alá vont ügyvéd az Üttv. 107. § a) vagy b) pontjainak valamelyikében rögzített fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható, ezért 2021. július 7. napján kelt határozatával előzetes vizsgálatot rendelet el az ügyben, és az iratok csatolására hívta fel eljárás alá vont ügyvédet, aki 2021. augusztus 12-én kelt beadványában jelezte, hogy a gyanúsítotti meghallgatásról készült jegyzőkönyvet véletlenül a rendőrségen hagyta, így annak csatolására határidőt kért.

Fegyelmi biztos 2021. október 21. napján kelt határozatával fegyelmi eljárást kezdeményezett, tekintettel arra, hogy a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény – bizonyítottság esetén – ügyvédi tevékenységen kívüli, az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan sértő magatartással megvalósult fegyelmi vétség megállapítására alkalmas. Egyben indítványozta a fegyelmi eljárás felfüggesztését a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Eljárás alá vont ügyvéd időközben csatolta a gyanúsítotti meghallgatásról készült jegyzőkönyvet, mely az iratok között 8. szám alatt található.

Fegyelmi Tanács 2021. december 17. napján tartott tárgyalást az ügyben, melyen eljárás alá vont ügyvéd szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg. Fegyelmi Tanács a tárgyaláson hozott határozatával a fegyelmi eljárást felfüggesztette a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Fegyelmi Tanács 2023. március 28. napján kelt megkeresésére a Kecskeméti Járási Ügyészség 2023. április 24. napján a kamarához érkezett B................. sz. átiratában tájékoztatta a kamarát, hogy eljárás alá vont ügyvéd ellen védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett testi sértés bűntette miatt indult eljárást a nyomozó hatóság 2022. április 11. napján hozott határozatával – mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése – megszüntette.

Fegyelmi Tanács 2023. április 27. napján tárgyalás tartása nélkül hozott határozatával elrendelte a felfüggesztett fegyelmi eljárás folytatását.

III.

Tényállás

Eljárás alá vont ügyvéd ellen korábbi házastársa magánindítványt terjesztett elő a 2020. március 27. napján történt könnyű testi sértés miatt.

A nyomozó hatóság 2021. június 28. napján gyanúsítottként hallgatta ki az eljárás alá vont ügyvédet a Btk. 164. § (2) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b) pontja szerint minősülő védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntettnek megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozó hatóság 2022. április 11. napján hozott határozatával a bűntető eljárás megszüntetéséről hozott határozatot, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése.

A büntetőeljárásban megállapított körülményekre tekintettel a Fegyelmi Tanács nem látta indokoltnak további bizonyítás lefolytatását.

IV.

A fegyelmi tanács döntése és jogi indoka

Tekintettel arra, hogy a nyomozóhatóság a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló eljárást megszüntette, mert a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, Fegyelmi Tanács eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét nem állapította meg, ezért az ellene indult fegyelmi eljárást megszüntette.

Az Üttv. 127. § (1) bekezdése szerint: „Egyszerű megítélésű ügyben a fegyelmi tanács a határozatát tárgyalás tartása nélkül hozza meg.”

A FESZ 22.2. pontja szerint: „A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha a rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn.”

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az ügy egyszerű megítélésű, ezért a tárgyaláson kívüli elbírálás valamennyi feltétele fennállt. Arra tekintettel, hogy eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem volt megállapítható, fegyelmi vétség hiányában Fegyelmi Tanács az Üttv. 131. § (3) bek. b) pontja szerint az eljárást megszüntette.

Fegyelmi Tanács a fegyelmi eljárás megszüntetésére figyelemmel mellőzte eljárási költség megállapítását eljárás alá vont ügyvéddel szemben. A jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés az Üttv. 127. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

JOGERŐS: 2023.06.01.