Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ.13/2021. határozata

benyújtott keresetlevelet többször nem fogadta be a bíróság, nehézkes kapcsolattartásról

Évszám: 2021.

A Szegedi Ügyvédi Kamara Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa Dr. ........................ szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2022. április 28. napján tartott zárt ülésben meghozta az alábbi határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd, jogi képviselője, illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott. Ha a fellebbezést papír alapon terjesztik elő, azt két eredeti példányban kell benyújtani

Indokolás

I.

Az eljárás alá vont személyi körülményeire vonatkozó adatok: 1996.01.01. napjától tagja a Szegedi Ügyvédi Kamarának. .............................

II.

Bejelentő .................. (6721 Szeged, ...................) 2021.04.21. napján kelt és a Szegedi Ügyvédi Kamarához 2021.04.26. napján érkezett beadványában panaszt nyújtott be dr. .................... ügyvéddel szemben. A fegyelmi megbízott 2021.12.09. napján fegyelmi eljárást kezdeményezett dr. „„„„„„„„„„„„„„„„ügyvéddel szemben Bp.108/2021/8. számú határozatával.

III.

Tényállás:

A rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy ...................... panaszbejelentésében előadta, hogy 2019.10.24. napján megbízást adott az eljárás alá vont ügyvéd részére házassági vagyonközösség megszüntetése tárgyában.

A Szegedi Járásbíróságra az eljárás alá vont ügyvéd több alkalommal is benyújtott keresetlevelet a bejelentő megbízásának megfelelően, azonban a keresetleveleket több alkalommal is a bíróság visszautasította. A visszautasítás indoka többek között illeték lerovásának hiánya, hiányzó határozott kereseti kérelem, jogalap megjelölésének hiánya stb. volt. A bejelentő és az eljárás alá vont ügyvéd közötti üzenetváltásokból megállapítható volt, hogy közöttük folyamatos volt a személy és a telefonos, ill. üzenetes kapcsolattartás, ill. a bejelentő maga is tudomással bírt arról, hogy további iratok beszerzésére van szükség az eljárás lefolytatásához. Ugyancsak az eljárás alá vont ügyvéd által becsatolt üzenetváltásokból állapítható meg, hogy ezen folyamatos kapcsolat eredményeként személyes találkozó megszervezésére is sor került a bejelentő volt házastársával 2020. decemberében a peren kívüli esteleges megegyezés reményében.

2021.03.18. napján a Szegedi Járásbíróság befogadta a keresetlevelet. Erről az eljárás alá vont ügyvéd tájékoztatta a megbízóját. A bejelentő ezt követően felmondta a dr. ............... részére adott megbízást.

A fegyelmi tanács megalapozatlannak találta a bejelentő bejelentésének azon részét is 2019. januárjában már sérelmezte, hogy nincs az ügye folyamatban a bíróság előtt, hiszen ezen időpontban még dr. .............................. nem rendelkezett megbízással, azt csak jóval később 2019.10.24én kapott a bejelentőtől. Ennek okán ugyancsak nem tartotta megalapozottnak a fegyelmi tanács a bejelentő előadásának azon részét sem, hogy sérelmezte azt, hogy 2019. szeptember 25-én is olyan tájékoztatást kapott a Szegedi Járásbíróságtól, hogy nincs folyamatban ügye.

Eljárás alá vont ügyvéd 150.000.- Ft-ot azaz egyszázötvenezer forintot visszafizetett a bejelentő részére, továbbá iratkiadási kötelezettségének is eleget tett.

Fegyelmi biztos 2021.12.09. napján meghozott fegyelmi eljárást megindító határozatában, eljárás alá vontat marasztalni kérte, mivel álláspontja szerint az ügyvéd cselekménye az Üttv. 28. § (3) bekezdésébe és az Üttv. 39. § (3) bekezdésébe ütköző egy rendbeli szándékos fegyelmi vétség, mely álláspontját mindvégig fenntartotta.

Eljárás alá vont írásbeli nyilatkozatában, és a tárgyalás során előadta, hogy többször beszélt a bejelentővel, folyamatos kapcsolatban álltak, több alkalommal is benyújtott keresetlevelet, melyek a bíróság által visszautasításra kerültek.

A bejelentővel az eljárás alá vont ügyvéd egyeztetett a megbízás megszűnését követően is, ennek eredménye, hogy egymással elszámoltak.

IV.

Az eljárás alá vont előzetes vizsgálatban előterjesztett védekezése, mind az előzetes vizsgálaton, mind a tárgyaláson arra irányult, hogy nem követett el fegyelmi vétséget, ugyanis rajta kívül álló okok miatt esett késedelembe, mely állítása igazolására becsatolta üzenetváltásait a bejelentővel, és amely tényt az ügyben rendelkezésre álló egyéb iratok is alátámasztanak.

A megbízás kezdete óta, azaz 2019.10.24. napjától a keresetlevél bíróság általi befogadásáig azaz 2021.03.18. napjáig valóban hosszú idő telik el, azonban a fegyelmi tanács hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékokból az állapítható meg, hogy nem az eljárás alá vont ügyvéd hanyagságára vezethető ez vissza, hanem arra, hogy hiányos anyag állt az eljárás alá vont ügyvéd rendelkezésére, mely hiányosságokról a bejelentő is tudomással bírt. Ezen hiányosságok negatív irányban hatottak az ügyvéd munkájának eredményességére.

A bejelentő panasza önmagában is több helyen ellentmondást tartalmaz. A bejelentő a fegyelmi tanács szabályszerű idézésére nem jelent meg, így a panasz beadványban fellehető ellentmondások nem kerülhettek feloldásra.

Eljárás alá vont ügyvéd jóhiszemű magatartást tanúsított, miszerint mindent megtett, ami tudásából tellett.

V.

Ezen tényállás megállapítása során a Fegyelmi Tanács, szándékos fegyelmi vétségre utaló körülményt nem tárt fel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Fegyelmi Tanács mindezekre figyelemmel mellőzte eljárási költség megállapítását eljárás alá vont ügyvéddel szemben, a jelen eljárással felmerült költséget a FESZ 40.6. pontja alapján a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

A Fegyelmi Tanács határozata elleni jogorvoslatot az Üttv. 127. § (3) bekezdése teszi lehetővé.

JOGERŐS és végrehajtható: 2022. 05. 15.