Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottságának F.27/2021. határozata

joggal való visszaélés tilalmáról – megsértéséről

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Dr. .................... – fegyelmi ügyében a 2022. március 21. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.27/2021. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy Dr. .......................... irodája címe: ..................................... ügyvéd fegyelmi vétséget nem követett el, ezért vele szemben a

fegyelmi eljárást megszünteti

egyben mentesíti az eljárás alá volt ügyvédet a költségek megfizetése alól.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Panaszos, .......... szám alatti lakos bejelentése alapján az eljáró tanács az alábbi tényállást állapította meg.

A bejelentő ügyvezetője a 20–19-........ szám alatt bejegyzett S............. és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságnak, melynek egyedüli tulajdonosa T..... N...... K......

A Kft. és K..... E..... vevő között 2018. december ...... napján „Szándéknyilatkozat, ingatlan vásárlási együttműködési szerződés” elnevezésű okirat jött létre. A Kft. kijelentette, hogy a sz. alatti önkormányzati ingatlant meg kívánja vásárolni. A megvásárlást követően a Kft. társasházzá kívánja alakítani az ingatlant. Megállapodtak a felek, hogy ezt követően adásvételi szerződést kötnek a melléklet szerinti 020 jelű lakásra. A vevő 1.000.000 Ft előleget átadott.

A vevő és T.... N..... K..... 2019. július ....... napján kötöttek szerződést a szándéknyilatkozat szerinti lakásra. Ezt követően további előleget T..... N.... K..... és bejelentő vett fel. A ............... Járási Hivatal azonban a felújítási munkálatok tovább folytatását megtiltotta.

K..... E..... vevő ekkor adott megbízást az eljárás alá vont ügyvédnek, aki képviseletében, a 2020. március .... napján kelt okirattal az adásvételi szerződéstől elállt és felszólította az eladót, hogy az átvett 1.613.472 Ft-ot a vevő részére fizesse vissza.

Az eladó csak részben teljesített, amennyiben 999.600 Ft-ot fizetett vissza négy részletben a vevőnek. Ezért K... E..... vevő, a 2021. március ....... napján kelt ügyvédi megbízási szerződésben megbízta az ügyvédet igényének érvényesítésére. A megbízási szerződés „Tényvázlat” megnevezésű 1. pontjában a megbízó kifejtette, hogy a megbeszéléseket V..... A..... folytatta, aki a Kft. ügyvezetőjeként mutatkozott be, T..... N..... K...... pedig úgy mutatta be, mint élettársát. Mindvégig abban a tudatban volt, hogy e három személlyel áll szerződéses kapcsolatban.

Ilyen előzmények után az ügyvéd fizetési meghagyást nyújtott be V..... A..... , T...... N..... K..... és a Kft. ellen 613.000 Ft megfizetése iránt egyetemleges kötelezettséggel.

V........ A...... és a Kft.-vel szemben a fizetési meghagyás ellentmondás hiányában 2021. április ...... napjával, míg T..... N..... K..... szemben kézbesítési fikció alapján 2021. április ........ napjával jogerőre emelkedett. Ezt követően az ügyvéd az egyetemleges kötelezettekkel szemben megindította a végrehajtási eljárást.

A bejelentő azt sérelmezte, hogy a Kft. és O nem volt szerződő fél az adásvételi szerződésben, ezért az ügyvéd a fizetési meghagyásos és a végrehajtási eljárást jogellenesen indította meg.

Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK Szabályzat 5.10. pontja szerint az ügyvédnek eljárása során a megbízás keretin belül kell eljárnia. Mivel a rendelkezésre álló információk alapján nem volt egyértelmű a bejelentő, a Kft. és az eladó közötti kapcsolat, ezért az ügyvéd a megbízásnak megfelelően nyújtotta be a fizetési meghagyást a három személy ellen. Amennyiben a kötelezettek ellentmondással éltek volna a perben lehetőség lett volna a szerepek tisztázására és a nem érintett kötelezettekkel szemben a keresettől való elállásra.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd nem követett el fegyelmi vétséget, ezért az ellene folyó fegyelmi eljárást megszüntette és mentesítette az eljárási költség megfizetése alól

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2022. május 12. napján jogerős.