Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFSZ-3/2022/13. határozata

kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanújáról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa Dr. ....................................... ügyvéd ellen indult fenti számú fegyelmi ügyben – tárgyalás megtartása nélkül – meghozta az alábbi

FEGYELMI INTÉZKEDÉST.

A Fegyelmi Tanács Dr. ........................... ügyvéd ellen indult a fegyelmi eljárást megszünteti.

Ezen határozat ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, melyet az elsőfokú regionális fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

Az eljárás alá vont ügyvéd a 2021. december 6. napján érkezett levelében értesítette a Szegedi Ügyvédi Kamarát, hogy őt a Szegedi Rendőrkapitányság – az ügyvédi tevékenységével nem összefüggően – a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 370. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bek. a) pontja szerint minősülő kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott elkövetésével gyanúsítja. A bejelentés alapján a fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el, melynek körében becsatolásra került a folyamatban lévő büntető eljárásban felvett ............. bü. számú jegyzőkönyv.

... fegyelmi biztos a rendelkezésre álló iratok alapján 2022. február 24. napján kelt határozatában fegyelmi eljárást kezdeményezett, mert a gyanúsítás tárgyát képező bűncselekmény – bizonyítottsága esetén – az ügyvédi tevékenységen kívüli, az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan sértő magatartás megvalósulásával fegyelmi vétség megállapítására látott alapot.

Egyben indítványozta a fegyelmi eljárás Üttv. 140. § (1) bek. alapján történő felfüggesztését a büntető eljárás befejezéséig.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnökhelyettese 2022. február 22. napján kelt átiratában rendelkezett az eljáró Fegyelmi Tanács elnökének ill. a delegált fegyelmi tanácstag kijelöléséről.

Az eljárás alá vont ügyvéd 2022. március 1. napján érkeztetetten csatolta a Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály Vegyes Ügyek Alosztályának 0610/3684/2021.bü. számú határozatát, ami szerint az ellen indult eljárást megszünteti, mert a rendelkezésre álló adatok, ill. bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra:

A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn – az eljárást megszüntette.

Az első fokú regionális fegyelmi bizottság fegyelmi tanácsa a jogorvoslatról a MÜK szabályzat 28.5. pontja alapján rendelkezett, miszerint:

28.2. pont a), b), d) és e) alpontjában meghatározott határozat, valamint a határozat módosítása és kiegészítése ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, amelynek elbírálási ideje nem számít be az eljárást befejező határozat meghozatalára előírt határidőbe.

Jogerős és végrehajtható: 2022. 04. 20.