Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsának RFK 13/2022/8. határozata

ügyvédi mulasztásról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. kamarai tagságát törölt ügyvéd (KASZ: 36071221) ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2023. február 21. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ... szül.: ...

a. n.: ...

lakcím: ...

eljárás alá vont ügyvéd 2 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért

400.000 Ft, azaz négyszázezer forint pénzbírság

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a kiszabott pénzbírságot, valamint 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint átalányköltséget 30 napon belül fizessen meg banki utalással a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara 11732002–20500382 számú bankszámlájára, az ügyszámra való hivatkozással.

A határozat ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd (személy), jogi képviselője illetve a fegyelmi biztos az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácsnak címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú. A tevékenység végzése alóli felfüggesztés vonatkozásában külön fellebbezésnek van helye, amelynek nincs halasztó hatálya. A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A területi kamara elnöke a fegyelmi biztost a fellebbezési határidő lejártát megelőző harmadik munkanapig utasíthatja fellebbezés előterjesztésére.

A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Amennyiben a fellebbező nem aktív kamarai tag, vagy nyilvántartott (pl. korábban már törölt személy), úgy fellebbezését két eredeti példányban postai úton is megküldheti.

Indokolás

A Fegyelmi Tanács a lefolytatott bizonyítás, valamint a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.

I.

Dr. eljárás alá vont ügyvédet 2007. december 01. napján jegyezték be a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara névjegyzékébe, ahonnan 2021. február 01. napján törölték; tevékenységét egyéni ügyvédként végezte.

Személyi körülményeire nézve a fegyelmi eljárásban nem tett nyilatkozatot.

Eddig öt esetben marasztalta el a Fegyelmi Tanács:

1. az F/7/2008. számú ügyben pénzbírságot kiszabva,

2. az F/8/2008. számú ügyben pénzbírságot kiszabva,

3. az F/17/2013. számú ügyben pénzbírságot kiszabva,

4. az F/21/2013. számú ügyben pénzbírságot kiszabva,

5. az F/2/2015. számú ügyben hozott, 2021. július 01. napján jogerőre emelkedett határozatával 2 rb szándékos fegyelmi vétség miatt 3 évre felfüggesztett 3 év kizárással sújtotta.

II.

és ... Julianna a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamarához 2022. június 03. napján érkezett

beadványukban az általuk vevőként 2020. június 15. napján megkötött adásvételi szerződéssel összefüggésben létrejött ügyvédi megbízás kapcsán eljárás alá vont ügyvédnek ügyvédi tevékenységéből eredő kötelességszegését kifogásolták.

2022. június 08. napján vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el eljárás alá vont ügyvéddel szemben.

Eljárás alá vont ügyvéd 2022. június 28. napján kelt igazoló jelentését, észrevételeit, valamint a fegyelmi ügy elbírálásához okiratokat terjesztett elő.

2022. szeptember 05. napján vezető fegyelmi biztos a 2022. június 08. napján hivatalból indult előzetes vizsgálat határidejét 3 hónappal – 2022. december 08. napjáig – meghosszabbította.

2022. december 08. napján vezető fegyelmi biztos eljárás alá vont ügyvéddel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatot hozott. Az általa megállapított tényállás szerint eljárás alá vont ügyvéd 2020. június 15. napján Kecskeméten ingatlan adásvételi szerződést szerkesztett, mely szerződés szerint bejelentők 1.400.000 Ft vételárért megvásárolták a .... helyrajzi számú tanya, szántó, szőlő művelési ágú ingatlant. Bejelentők a vételárat a szerződés aláírásakor megfizették az eladók részére, akik erre tekintettel hozzájárultak a vevők tulajdonjogának bejegyzéséhez. A szerződés VIII/1. pontja szerint a szerződő felek, így a bejelentők is megbízták eljárás alá vont ügyvédet az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes földhivatal, gyámhivatal előtti eljárásban ellátandó teljes körű jogi képviselettel, így különösen a tulajdonjog bejegyzésével, továbbá a kiskorú tulajdonos tulajdonszerzésével, a törvényes elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos eljárásokban való teljes körű jogi képviselet ellátásával.

Eljárás alá vont ügyvéd a szerződést megszerkesztette, a gyámhivatal előtti eljárásban, valamint az elővásárlási joggal kapcsolatos eljárásban eljárt, a tulajdonjog bejegyzése érdekében azonban az illetékes földhivatal előtt nem járt el, ilyen kérelmet nem terjesztett elő, így a vevők tulajdonjoga nem került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

A szerződés tárgyát képező ingatlan vonatkozásában 2021. április 13. napján végrehajtási jog került bejegyzésre.

Bejelentők a szerződés aláírásakor 100.000 Ft ügyvédi díj megfizetését vállalták, mely vállalásuknak eleget is tettek, eljárás alá vont ügyvéd a megfizetett díjról bizonylatot nem adott bejelentők részére.

A fegyelmi eljárást kezdeményező határozat szerint alapos gyanú merült fel arra, hogy eljárás alá vont ügyvéd a megbízás teljesítésének elmulasztásával, illetve a számlaadás elmulasztásával megsértette az Üttv. 1. § (3) bekezdésének, valamint az Áfa törvény 159. § (1) bekezdésének rendelkezését, és cselekményével 2 rb szándékos fegyelmi vétséget valósított meg.

A Fegyelmi Tanács a fegyelmi ügyben 2023. február 21. napján tartott tárgyalást.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, a bejelentők, valamint az eljárás alá vont ügyvéd előadása alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

Eljárás alá vont ügyvéd 2020. június 15. napján Kecskeméten adásvételi szerződést szerkesztett a .... helyrajzi számú tanya, szántó, szőlő művelési ágú ingatlanra vonatkozóan. A szerződés szerint bejelentők 1.400.000 Ft vételárért megvásárolták az ingatlant, amely vételárat bejelentők a szerződés aláírásakor megfizették az eladók részére, akik erre tekintettel hozzájárultak a vevők tulajdonjogának bejegyzéséhez. A szerződés VIII/1. pontja szerint a szerződő felek –, így a bejelentők is – megbízták eljárás alá vont ügyvédet az adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és az illetékes földhivatal, gyámhivatal előtti eljárásban ellátandó teljes körű jogi képviselettel, így különösen a tulajdonjog bejegyzésével, továbbá a kiskorú tulajdonos tulajdonszerzésével, a törvényes elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos eljárásokban való teljes körű jogi képviselet ellátásával.

Eljárás alá vont ügyvéd a szerződést megszerkesztette, majd a gyámhivatal előtti eljárásban, továbbá az elővásárlási joggal kapcsolatos eljárásban ugyan eljárt, a tulajdonjog bejegyzése érdekében azonban az illetékes földhivatal előtt már nem járt el, ilyen kérelmet nem terjesztett elő, így a vevők tulajdonjoga nem került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

Az adásvétel tárgyát képező ingatlanra 2021. április 13. napján végrehajtási jog került bejegyzésre.

Bejelentők a szerződés aláírásakor 100.000 Ft ügyvédi díj megfizetését vállalták, mely vállalásuknak eleget is tettek, eljárás alá vont ügyvéd a megfizetett díjról bizonylatot nem adott bejelentők részére.

IV.

Eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi felelősségét nem ismerte el.

Előadta, hogy ... Julianna fia és lánya, is adósságba keveredett, és kérésre ezért nem került a szerződés a földhivatalba benyújtásra. Majd amikor a felfüggesztése megtörtént, az irodagondnoknak átadott ügyek közé ez az ügy véletlenül nem került be. Amikor ... Julianna értesítette, hogy a tulajdonjog bejegyzésre kerülhet, ezt követően az aktát átadta az irodagondnoknak, aki tudomása szerint haladéktalanul intézkedett a Kunszentmártoni Földhivatal felé. Hivatkozott arra is, hogy a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete előtt ugyanezen tárgykörben vizsgálat volt folyamatban, amely megszüntetésre került, vétkességét nem állapították meg, az eljárás elmarasztalása nélkül lezárult. Előadta továbbá, hogy: „Vevő tulajdonjoga bejegyzésre került. Eladó vállalta a végrehajtási jog töröltetését, rendezését.”

Az ingatlannak a tárgyalás napján beszerzett teljes tulajdoni lap másolata szerint vevők tulajdonjogának bejegyzése 2022. június 07. napján a földhivatalhoz érkezett kérelem alapján megtörtént, valamint az ingatlant terhelő végrehajtási jog törlése is, a ..... számú határozattal.

A megbízási díjjal kapcsolatban eljárás alá vont ügyvéd előadta, hogy az 100.000 Ft volt, ezen összeg került részére megfizetésre. Erre nézve csatolta az ezt rögzítő ügyvédi megbízást és tényvázlatot.

A csatolt okirat I/3. pontja tartalmazza, hogy 100.000 Ft volt az adásvételi szerződés kapcsán létrejött ügyvédi megbízás munkadíja.

Eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi díj megfizetésére vonatkozóan számla-, illetve bizonylatmásolatot azonban nem csatolt.

Fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában, mivel álláspontja szerint eljárás alá vont ügyvéd magatartásával sértette az Üttv. 1. § (3) bekezdését, valamint az Áfa tv. (2007. évi CXXVII. tv.) 159. § (1) bekezdését, és ezzel 2 rb szándékos fegyelmi vétséget követett el, az Üttv. 108. § b) pontja alapján eljárás alá vont ügyvéddel szemben pénzbírság fegyelmi büntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy annak összegét a fegyelmi tanács a joghátrány középmértékéhez igazítva 400.000 Ft-ban határozza meg, arra is figyelemmel, hogy az ingatlant terhelő végrehajtási jog az ingatlan-nyilvántartásból törlésre került. Továbbá az eljárás során felmerült átalányköltség (80.000 Ft) megtérítésre is indítványozta eljárás alá vont személy kötelezését az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a FESZ 40.2. a) pontja alapján.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

A Fegyelmi Tanács a tényállást a bejelentésben foglaltak, valamint eljárás alá vont ügyvéd nyilatkozatai és a rendelkezésre álló okiratok alapján állapította meg.

Eljárás alá vont ügyvéd nem teljesítette maradéktalanul az ingatlan adásvételének jogi lebonyolítására vonatkozó általa vállalt megbízást, nem járt el a földhivatal előtt a vevők tulajdonjogának bejegyzése érdekében, a vevők által megfizetett ügyvédi munkadíjról pedig nem állított ki számlát.

Eljárás alá vont ügyvéd előadását, miszerint kérésre nem nyújtotta be a földhivatalba a szerződést, semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. Megjegyzi a Fegyelmi Tanács, hogy ha vevők részéről ilyen kérés meg is fogalmazódott volna, azt mindenképpen írásba kellett volna foglalni, az ügyvédi megbízási szerződés és tényvázlat kiegészítéseként, és ugyancsak írásban az ügyfeleket a vonatkozó megfelelő tájékoztatással is el kellett volna látni, csak ezt követően lehetett volna esetleges kérésüket teljesíteni.

Eljárás alá vont ügyvédnek a MÜBSE előtti eljárásra történő hivatkozásával kapcsolatban Fegyelmi Tanács utal arra, hogy a biztosító egyesület előtti eljárásban született határozatok a Fegyelmi Tanácsot nem kötik, mindkét szervezet a saját hatáskörében eljárva a saját szempontrendszere alapján folytat le vizsgálatot, emiatt Fegyelmi Tanács határozathozatalához a MÜBSE határozatok rendelkezésre állása nem volt szükséges.

VI.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 107. §-a szerint: Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, vagy

b) ügyvédi tevékenységen kívüli szándékos vagy gondatlan magatartásával az ügyvédi hivatás tekintélyét súlyosan veszélyezteti.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy nem járt el a földhivatal előtt a vevők tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében, megszegte az Üttv. 1. § (3) bekezdésében írtakat. Az 1. § (3) bekezdése szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia. Ezzel a magatartásával az eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

Eljárás alá vont ügyvéd azzal a magatartásával, hogy nem gondoskodott a megbízók által megfizetett ügyvédi díjról számla kiállításáról, megszegve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 159. § (1) bekezdésében foglaltakat –, amely szerint az adóalany köteles a szolgáltatásnyújtásáról a szolgáltatás igénybevevője részére számla kibocsátásáról gondoskodni –, megszegte az Üttv. 1. § (3) bekezdésében írt azon szabályt, amely szerint az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet a jogszabályok betartásával kell gyakorolni. Ezzel a magatartásával eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el.

Az eljárás alá vont ügyvéd magatartása 2 rendbeli szándékos fegyelmi vétségnek minősül.

VII.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta. A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte eljárás alá vont ügyvéd fegyelmi előéletét; azt, hogy eljárás alá vont ügyvédet fegyelmi eljárásokban korábban már több ízben elmarasztalták, és a jelen ügy tárgyát képező fegyelmi vétséget másik fegyelmi eljárás folyamatban léte alatt követte el, továbbá a többrendbeli szabályszegést. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a Fegyelmi Tanács azt, hogy a kamarai bejelentést követően vevők tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre, az ingatlant terhelő végrehajtási jog pedig törlésre került.

Mindezek alapján a Fegyelmi Tanács úgy értékelte, hogy a kiszabott fegyelmi büntetés áll arányban az elkövetett fegyelmi vétségekkel.

***

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalányköltségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

A fegyelmi tanács határozata 2023.12.02. napján jogerős és végrehajtható.