Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsának RFSZ–6/2022/23. határozata

iratait nem kapta vissza, nehézkes kapcsolattartás

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsa. Dr. ...............szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2022. október hó 7. napján megtartott tárgyaláson – zárt ülésen meghozta és szóban kihirdette – az alábbi

fegyelmi határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. .................................................................................................................. eljárás alá vont ügyvéd, nem követett el fegyelmi vétséget ezért az ellene indult a fegyelmi eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült költséget a Szegedi Ügyvédi Kamara viseli.

Ezen határozat ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, melyet az elsőfokú regionális fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

I.

Az eljárás alá vont ügyvéd az .................. terjedő ügyvédjelölti időt követően ...... napjával ......... lajstromszám alatt nyert felvételt a Szegedi Ügyvédi Kamarába.

A jelen eljáráson túl nincs további fegyelmi eljárás ellene.

II.

........... szám alatti lakos Dr. ............ székhelyű ügyvéddel szemben bejelentés tett, mert álláspontja szerint a bejelentőt érintő házassági vagyonmegosztási ügyében vállalt megbízást az elvárt időben nem teljesítette a kifizetett megbízási díjhoz képest ügyellátást nem végzett, és a tőle átvett iratokat sem szolgáltatta vissza.

A Szegedi Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosa által lefolytatott előzetes vizsgálat során az ügyvéd csatolta az ügyvédi megbízási szerződést, a képviselt ellátása során keletkezett leveleket, és vagyonmérleget, továbbá kimentette magát az ügyintézés elhúzódását okozó covid megbetegedése és szemműtéte okán. Tudomásul vette a megbízás felmondását és nem zárkózott el az iratok visszaadásától sem.

Az ügyintézése során ügyvédnek felróható magatartás nem volt megállapítható, így Bp.15362021/8 számon a hivatalból elrendelt előzetes vizsgálat megszüntetésre került.

A határozattal szemben ...................... kifogást terjesztetett elő, mert továbbra is sérelmezte a nehézkes kapcsolattartást, továbbá kérte a munkadíja visszafizetését és az iratainak visszaadását, amiknek hiányában újra be kellett szereznie a dokumentumokat.

A Magyar Ügyvédi Kamara országos fegyelmi főbiztosa dr. Szabó Kálmán fegyelmi eljárás kezdeményezésre utasította a Szegedi Ügyvédi Kamara vezető fegyelmi biztosát, mert indokoltnak látta fegyelmi eljárás lefolytatást az átvett iratok megbízás megszűntével való visszaadásának elmulasztása miatt.

RFSZ–6/2022 számon fegyelmi eljárás elrendelésre került sor Dr. ........ ügyvéddel szemben. Az eljáró fegyelmi tanács elnöke Dr. ............ az általa kitűzött tárgyalás megnyitása után észlelte, hogy a panaszos képviseletét utóbb ő látta el a vagyonjogi vitában, így elfogultságot jelentett be.

Ezt követően új fegyelmi tanács elnök kijelölésre került sor.

Az elsőfokú fegyelmi tanács elnöke 2022. október 7. napjára tárgyalást tűzött ki.

III.

A Fegyelmi Tanács a rendelkezésre álló okiratok, továbbá az eljárás alá vont ügyvéd, a bejelentés alapján az alábbi tényállást állapítja meg.

A 2020. október 20. napján felvett tényvázlat tanúsága szerint .............. a ............. fennálló házassági vagyonközössége megszüntetésre vonatkozó megbízást adott az eljárás alá vont ügyvéd részére.

A 3. pontban írtak szerint Az ügyfél által kért jogi intézkedés, ill. ügyvédi tevékenység: a másik fél ügyvédjével kapcsolat felvételt esetleges peren kívüli egyeztetést irattanulmányozást vagyonmérleg átbeszélést foglal magába. Nem tartalmaz leírást arról, hogy az ügyellátás érdekében a megbízó iratokat adott-e át.

A megbízás 2021. április 9. napjával az ügyfél részérő felmondásra került. Írásban ekkor kérte az ügyvédi munkadíjjal összefüggő elszámolást és az ügyben keletkezett iratok visszaadását. A bejelentő szabályszerű idézésre a tárgyaláson nem jelent meg. Szembesítésre így nem volt még lehetőség. A kérelmében viszont nem jelölte meg, hogy pontosan milyen iratokat is hiányol.

IV.

A bejelentés tartalma szerint az eljárás alá vont ügyvéd magatartásával sértette az pontját, amikor a

Az eljárás alá vont ügyvéd igazoló jelentésében a bejelentésben foglaltakat ténybelileg elismerte, tagadta azonban, hogy a magatartásával fegyelmi vétséget követett volna el.

Az eljárás alá vont ügyvéd beadványához csatolta az által elvégzett egyeztetési és egyéb levelezést.

A megtartott fegyelmi tárgyaláson az eljárás alá vont ügyvéd előadta, hogy az eredeti iratok nem is voltak nála a megbízása kapcsán. Neki is szokása az az általánosan kialakult szabály, hogy a felmutatott iratokból másolatot készít, soha sem tart magánál eredeti iratot. Néhány általa másolt irata (egy-két ítélet és tulajdoni lap) maradt csak, amely iratok egyébként más úton is beszerezhetők.

A tényvázlatban nem szerepel az eredeti iratok átvétele, tételes felsorolása. A másolatok visszaküldésétől nem zárkózott el. Az irat visszaszolgáltatási eddigi nyilatkozata csak a másolatokra vonatkozott, most is azokat tudja felmutatni a tárgyaláson.

A vezető fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló 2022.05.03.-i határozatában írt álláspontját fenn tartotta tekintve, hogy az Országos Vezető Fegyelmi Biztos 2022.04.10.-i határozatával a fegyelmi eljárás lefolytatására tett utasítást.

Dr. ............... megsértette az Üttv. 52. § (2) bek.-ben foglaltakat. Ezzel a panaszolt ügyvéd az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott 1 rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el azzal, hogy az ügyben a megbízótól az iratokat felhívásra nem adta vissza. Indítványozta, hogy a fegyelmi tanács az Üttv. 127. § (1) bek. alapján a jelen tárgyaláson hozzon határozatot.

Az eljárás alá vont ügyvéd végfelszólalásában kérte az eljárás megszüntetését szemben a vezető fegyelmi biztos álláspontjával.

V.

A fegyelmi biztos módosított indítványa részben alapos.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi,.

A bejelentés tárgyává tett magatartás megítélése tény, hogy az Üttv. 52. § (2) bekezdésén alapszik, miszerint

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyfelétől átvett vagy az ügyfelét megillető iratok átvételéről – az ügyfél kérésére – elismervényt adni. Az iratokat a megbízás teljesítése, illetve felmondása után – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyfél kérésére köteles kiadni.

A Fegyelmi Tanács a csatolt iratok és nyilatkozatok alapján nem találta bizonyítottnak, hogy az eljárás alá vont ügyvéd ezt szabályt megsértette.

Szakmai körökben elfogadott gyakorlat, hogy a megbízók birtokában lévő iratokról az eljáró ügyvéd másolatot készít, ill. szükség esetén pdf formában rögzíti. Jelen esetben is ez történhetett, ill. nem állt rendelkezésre olyan dokumentum, mely egyértelműen tisztázta volna, hogy a megbízás elvállalásakor milyen iratok kerültek átadásra.

A bejelentő nem bizonyította a fegyelmi eljárás során, hogy általa átadásra kerültek az eljárás alá vont ügyvéd részére eredeti dokumentumok, melyek visszaadására az eljárás alá vont ügyvéd köteles lett volna.

VI.

Tekintettel arra, hogy az eljárás alá vont ügyvéd terhére szándékos vagy gondatlan szabályszegés nem állapítható meg, ezért a fegyelmi tanács az Üttv. 131. § (3) bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a FESZ 22.2. pontjában foglaltakra:

A fegyelmi tanács tárgyaláson kívül hozott határozattal is megszüntetheti az eljárást, ha rendelkezésre álló adatokból egyértelműen megállapítható, hogy az előzetes vizsgálat, illetve a fegyelmi eljárás elrendelésének a feltételei nem álltak fenn az eljárást megszüntette.

A Tanács a 33 § (2) bekezdés g) pontja alapján rendelkezett a költség viseléséről.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

JOGERŐS: 2022.december 21.