Magyar

 

Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara F.4/2023 határozata

tájékoztatási kötelezettség elmulasztásáról

Jogerős: 2023.11.13.

Iktatószám: 13/13/2023

A Fejér Megyei Regionális Fegyelmi Bizottság dr. ..................... – fegyelmi ügyében a 2023. szeptember 5. napján tartott tárgyalásán az alábbi határozatot hozta:

F.4/2023. Határozat

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy dr. ................... volt ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 1. rb. szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért nevezettet

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács továbbá kötelezi a panaszlott ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000 Ft azaz Nyolcvanezer forint elsőfokú eljárási költséget.

A pénzbírság összegét és az eljárási költséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az ügyvéd a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarának átutalással megfizetni.

E határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az eljárás alá vont ügyvéd és a fegyelmi biztos, az elsőfokú fegyelmi tanácsnál benyújtott, de a másodfokú fegyelmi tanácshoz címzett, fellebbezést nyújthat be.

A fellebbezés a határozat végrehajtásra halasztó hatályú.

Indokolás

Az elsőfokú fegyelmi tanács a rendelkezésre álló iratok és nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg:

Bejelentő képviseletét a ......................... Járásbíróság előtt folyó 7.P........../2021. számú perben az ügyvéd látta el.

Az ügyvéd munkájával szemben két panaszt terjesztett elő.

a) A rezsi költség követeléssel kapcsolatban előterjesztett kereseti kérelem idő előtti volt,

b) a használati díj felemelésével kapcsolatban nem kezdeményezett kereset módosítást.

A rezsidíj követeléssel kapcsolatban az időelőtti kereset nem okoz semmilyen hátrányt a félnek, azt a megfelelő időben előterjesztheti, erre tekintettel az eljáró tanács fegyelmi vétség megállapítását nem látta megalapozottnak.

A használati díjjal kapcsolatos kereset-változtatással kapcsolatban a felek egyezően adták elő, hogy a perbe vezetett szakértő véleményét – amelyben a szakértő az érvényesített összegnél magasabb összeget állapított meg – az ügyvéd a panaszosnak megküldte. A tárgyaláson – amelyen az ügyvéd nem volt jelen – a bejelentő, fel kívánta emelni a keresetet, a bíró azonban tájékoztatta, hogy erre a jogi képviselőnek lett volna lehetősége.

Az ügyvéd észrevételében előadta, hogy a szakvéleményt azzal küldte meg a bejelentőnek, hogy azt észrevételezze felé. Nem tájékoztatta azonban, hogy a szakértő által megállapított magasabb összeg vonatkozásában keresetet módosíthat és azt milyen formában, eljárási rend szerint kell megtenni.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üt.)

107. § a) pontja szerint: Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi.

1. § (3) Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

A 6/2018 (III. 26.) MÜK Szabályzat szerint:

2.1. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles igénybe venni minden törvényes eszközt ügyfele jogai és jogos érdekei érvényesítéséhez, ennek keretében jogi képviselet ellátása esetén az ellenérdekű fél jogi képviselőjével, annak hozzájárulása esetén vagy jogi képviselő hiányában közvetlenül az ellenérdekű féllel, továbbá – jogellenes befolyásolásuk nélkül – a tanúval, a szakértővel és az eljárás más résztvevőivel értekezhet és információkat cserélhet.

2.2. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a rábízott ügyet a tényállást ismerve, jogilag felkészülten, elsősorban az ügyfél tényelőadásainak szem előtt tartásával látja el.

13.2. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója felhívja az ügyfele figyelmét a bírósági és hatósági eljárás szabályaira, azok megtartására, valamint a bíróság és a hatóság méltóságának tiszteletben tartására.

Fentiek alapján az eljáró tanács megállapította, hogy az eljárás alá vont ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 107. § a) pontja alapján 1. rb. szándékos, fegyelmi vétséget követett el

A büntetés kiszabása során az eljáró tanács, enyhítő és súlyosító körülményt nem észlelt.

Fentiek alapján az eljáró tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 108. § a) pontja alapján írásbeli megrovás fegyelmi büntetéssel sújtotta.

Az eljáró fegyelmi tanács a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 40.2. a) pontja alapján, kötelezte az eljárás alá vont ügyvédet 80.000 Ft. átalányköltség megfizetésére.

A határozat ellen a fellebbezés lehetőségét az Üttv. 135. §-a biztosítja.

A határozat aláírása a MÜK a 20/2018. (XI. 26.) számú fegyelmi eljárásról szóló szabályzatának 27.7. pontja alapján történt.

A határozat 2023. november 13. napján jogerős.