Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság II. sz. Fegyelmi Tanácsának RFSZ–14/2023/ határozata

megbízási szerződéssel kapcsolatos hibáról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Fegyelmi Tanácsa dr. ... szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban 2023. november 10. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

dr. ...

eljárás alá vont ügyvéd 1 rendbeli szándékos fegyelmi vétséget követett el, ezért az Üttv. 108. § a) pontja szerinti

írásbeli megrovás

fegyelmi büntetéssel sújtja.

Kötelezi fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet, hogy fizessen meg 80.000 Ft, azaz Nyolcvan ezer forint átalányköltséget a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül banki utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlájára.

A határozat ellen az eljárás alá vont személy és a fegyelmi biztos a másodfokú fegyelmi tanácshoz fellebbezhet. A fellebbezést az elsőfokú határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az elsőfokú fegyelmi tanácsnál kell benyújtani, és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is.

A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

A fellebbezés a határozat végrehajtására halasztó hatályú.

A FESZ 42.7. pontja alapján 2020. január 1-től az Üttv. 144. § (4) bekezdése és a FESZ 6.1. pontja értelmében az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak számára valamennyi fegyelmi ügyben kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Ennek megfelelően az aktív kamarai tagok és nyilvántartottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be kérelmüket. A postai úton vagy elektronikus levélben megküldött irat nem minősül joghatályos előterjesztésnek, amennyiben a fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

A fellebbezést a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül kell előterjeszteni úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben azt a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást lefolytatták, az „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek” ügytípus kiválasztásával. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

Indokolás

I.

...........................................................................................................................

II. A fegyelmi eljárás fontosabb eseményei, időpontok

... 2021. október 17. napján kelt, a Magyar Ügyvédi Kamarához címzett bejelentése szerint az eljárás alá vont ügyvédet kívánta megbízni kártalanítás iránt indítani kívánt peres ügyében, az ügyvéd válaszának, intézkedésének hiányában ügy nem halad előre, a per megindítása késedelmet szenved.

A Magyar Ügyvédi Kamara 2021. november 5. napján kelt, a Szegedi Ügyvédi Kamarához 2021. november 16. napján érkezett átiratában a bejelentést megküldte az eljárni illetékes Szegedi Ügyvédi Kamarának.

A Szegedi Ügyvédi Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2021. november 19. napján kelt .... számú határozattal az Üttv. 119. § (1) bek. b) pontja alapján előzetes vizsgálatot rendelt el, és felhívta az eljárás alá vontat, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges, az ügyben keletkezett iratokat nyolc napon belül küldje meg a kamarának, teljességi nyilatkozatával együtt.

Az eljárás alá vont 2021. november 23. napján elektronikusan megküldte nyilatkozatát és iratokat csatolt. A fegyelmi vétség elkövetését nem ismerte el. 2021. november 29. napján elektronikusan további nyilatkozatot tett és újból mellékelte, a már csatolt iratokat.

... bejelentő 2021. november 30. napján kelt, a kamarához 2021. december 8. napján érkezett újabb beadványt terjesztett elő, és iratot csatolt.

A Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2021. december 9. napján kelt levelével megküldte az eljárás alá vontnak a bejelentő beadványát és felhívta iratcsatolásra.

Az eljárás alá vont 2021. december 9. napján elektronikusan megküldte észrevételeit, és iratokat csatolt.

Rafael Ferenc bejelentő 2022. január 20. napján kelt, a kamarához 2022. január 31. napján érkezett újabb beadványt terjesztett elő, és iratot csatolt.

A Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2022. február 21. napján kelt levelével megkereste a Kiskunhalasi BV Intézetet, a bejelentő és az eljárás alá vont közötti levélpostai forgalom közlésére.

A Kiskunhalasi BV Intézet 2022. március 24. napján kelt válasza elektronikusan 2022. március 28. napján érkezett a kamarához.

A Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2022. január 30. napján kelt határozatával az előzetes vizsgálat határidejét 3 hónappal meghosszabbította.

A Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2022. március 30. napján kelt .... sz. határozatával az előzetes vizsgálatot megszüntette és az eljárás alá vontat írásbeli figyelmeztetésben részesítette, 2022. március 31. napján kelt levelében a bejelentőt tájékoztatta.

... bejelentő 2022. április 10. napján kelt, a kamarához 2022. április 20. napján érkezett kifogást terjesztett elő a határozat ellen, és iratokat csatolt.

A Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2022. április 21. napján az ügy teljes iratanyagát felterjesztette a MÜK Országos Vezető Fegyelmi Biztosának.

A MÜK Országos Vezető Fegyelmi Főbiztosa 2022. május 9. napján kelt, a Szegedi Ügyvédi Kamarához 2022. május 20. napján érkezett .... sz. tájékoztatásában a kamara vezető fegyelmi biztosát fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította.

A Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2023. szeptember 20. napján kelt RFSZ–14/2023/19. számú határozattal az előzetes vizsgálati eljárást megszüntető határozatát visszavonta, és az Üttv. 124. § (5) bekezdése alapján fegyelmi eljárást kezdeményezett.

A Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2023. szeptember 27. napján kelt levelében tájékoztatta a bejelentőt a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottsága Elnöke 2023. szeptember 27. napján kelt, a Regionális Fegyelmi Bizottság Elsőfokú Fegyelmi Tanács Elnöke által ugyanaznap átvett átiratában rendelkezett az eljáró fegyelmi tanács kijelöléséről.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Tanács 2023. október 3. napján kelt idézővel idézte az eljárás alá vontat a 2023. november 10. napjára tűzött tárgyalásra.

Az eljárás alá vont 2023. november 6. napján kelt beadványában előadta álláspontját és iratot csatolt.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Tanács 2023. november 10. napján tartott az ügyben tárgyalást, melyen az eljárás alá vont szabályszerű idézésre megjelent.

III. Tényállás

A fegyelmi eljárásban a bejelentő 2021. október 17. napján kelt bejelentése, a 2021. november 30. napján kelt beadványa, a 2022. január 20. napján kelt beadványa és a 2022. április 10. napján kelt kifogás bejelentése és ezekhez csatolt iratok, az eljárás alá vont 2021. november 23. napján, 2021. november 29. napján és 2023. november 6. napján kelt beadványai és mellékletei, a Kiskunhalasi Országos BV Intézet 2022. március 24. napján kelt levele alapján az alábbi tényállást állapította meg a Fegyelmi Tanács.

... bejelentő valószínűleg 2020. szeptember 14. napján postázott levélben kereste meg az eljárás alá vont ügyvédet. (Csak a BV által kinyomtatott levélforgalmat igazoló nyomtatvánnyal igazoltan, melyet a bejelentő 2022.04.10. napján kelt kifogásához csatolt, feladóvevény és levél nem áll rendelkezésre.) A bejelentő előadása szerint megbízást akart adni kártalanítás iránt indítandó perben a képviseletének ellátására. A levél részletes tartalma ismeretlen, mert sem a bejelentő, sem az eljárás alá vont nem csatolta.

A bejelentő és az eljárás alá vont egyező előadása szerint 2020. november 2. napján postázott levélben az eljárás alá vont megbízási feltételeket tartalmazó iratot küldött a bejelentőnek. Postai bélyegzővel ellátott borítékot a bejelentő csatolta (2021.10.17. napján kelt bejelentés), az eljárás alá vont az iratot csatolta (2021.11.23. kelt beadvány), illetve a BV igazolta, hogy bejelentőnek átadta a levelet.

A bejelentő 2020. december 13. napján kelt, és 2020. december 21. napján az eljárás alá vont által átvett levelében (a 2020. december 16. napján postai bélyegzővel ellátott ajánlási vényt csatolta 2021.11.30. napján kelt beadványához, az eljárás alá vont pedig a levelet csatolta 2021.11.13. napján kelt beadványához) előadja, hogy 2018. szeptember 27 – 2019. november 28. közötti időszakban a Szegedi Büntetés-végrehajtási Intézet 3-as számú objektumában 20–21 alkalommal ágyi poloska csípés panaszával el tudott jutni az orvoshoz, erről kellene egy összefoglaló dokumentumot szereznie az ügyvédnek. A levél tartalma szerint 1 db ambuláns lapot és az elfogott poloskákat, mint bizonyítékot megküldi az eljárás alá vontnak. A bejelentésében előadottakkal ellentétben azonban ebben a levélben nem tesz arról említést, hogy az eljárás alá vont által beküldött és a bejelentő által aláírt blanketta megbízási szerződést és meghatalmazást csatolta volna.

A bejelentő és az eljárás alá vont egyező előadása szerint az eljárás alá vont 2021. január 20. napján kelt levelében (az eljárás alá von 2021.11.23. napján kelt beadványához, a bejelentő a 2022.01.20. napján kelt beadványához csatolta a levelet) tájékoztatta a bejelentőt, hogy a kártalanítási eljárás megindítására a bejelentő által megjelölt időszaktól – 2018. szeptember 27 – 2019. november 28. – számított 6 hónapon belül van lehetőség, ez a határidő jogvesztő, így az eljárás megindítására nincs lehetőség érdemben.

A bejelentő beadványaiban említette, hogy ezt követően 10–12 db levelet küldött az eljárás alá vontnak. A bejelentő által 2022.04.10. napján kelt kifogásához csatolt, a BV által kinyomtatott levélforgalmat igazoló nyomtatvány szerinti kimenő levelek dátuma: 2021.04.08., 2021.05.26. ajánlott levél, 2021. 08.17. ajánlott levél (a bejelentő az ajánlási vényt is csatolta 2021.10.17. napján kelt bejelentéséhez, valamint a BV 2022.03.14. napján kelt levelében is igazolta, hogy az ajánlásivényt átadta a bejelentőnek) és 2021. 09. 13.

A bejelentő példaként említi az általa elküldött levelek közül a (az eljárás alá vont által 2023.11.06. napján kelt beadványához csatolta) 2021. április 8. napján kelt levelét. Ebben a levélben a bejelentő már egy másik ügyet is említés részletez, és kéri az ügyvéd által aláírt meghatalmazás küldését, hogy tudjanak telefonon beszélni.

A többi levél tartalmáról információ nincsen, ezeket sem a bejelentő, sem az eljárás alá vont nem csatolta, nem állapítható meg, hogy azokat az eljárás tárgyát képező ügyben írta-e a bejelentő.

IV. Az eljárás alá vont előadása

Az eljárás alá vont beadványaiban előadta, hogy a panaszos állításával ellentétben az ügyet nem vállalta el, erről tájékoztatta, megbízási jogviszony nem jött létre köztük. A per indítása nem szenvedett késedelmet, mert peren kívüli eljárásra van mód, melynek jogvesztő határideje eltelt már a panaszos 2020. december 13-ai levele időpontjában. Ezek alapján véleménye szerint nem követett el fegyelmi vétséget, ezért kérte az eljárás megszüntetését.

Az eljárás alá vont tárgyaláson tett nyilatkozatában fegyelmi felelősségét nem ismerte el. Előadta, hogy adatkérő blankettát szokott minden esetben kiküldeni a fogvatartottaknak, de azt üresen, sohasem írja alá. Fenntartotta már csatolt nyilatkozatait.

Az iratok teljes körű becsatolásának elmaradását azzal indokolta, hogy csak az ügy eldöntése szempontjából releváns iratokat csatolta.

V. A fegyelmi biztos végindítványa

A Fegyelmi biztos a vezető fegyelmi biztos indítványával egyező végindítványt tett. Változatlan álláspontja szerint az eljárás alá vont ügyvéd 1 rb. szándékos fegyelmi vétséget és 1 rb. folytatólagos mulasztásban megnyilvánuló fegyelmi vétséget követett el, egyrészt azért, mert nem adott megfelelő tájékoztatást a panaszosnak a megbízás el, vagy el nem vállalása körében és nem igazolható a leveleknek a feladása sem. A postai számla nem igazolja annak az egy darab levélnek a feladását, arra a feladóvevény lenne alkalmas. Másrészt az iratanyag nem teljeskörű rendelkezésre bocsátása önmagában fegyelmi vétség a fegyelmi szabályzat és az etikai szabályzat szerint is. Büntetés kiszabását indítványozta.

VI. A Fegyelmi Tanács döntése és jogi indoka

A fegyelmi biztos indítványa részben alapos.

A Fegyelmi Tanács – a beadványok és melléklei tartalmát összevetve – megállapított tényállásból azt a következtetést vonta le, hogy az eljárás alá vont és a bejelentő között megbízási szerződés nem jött létre. Bár a bejelentő beadványaiban ezt állítja, de a becsatolt – az eljárás alá vontnak írt – levelei ezt az előadását nem támasztják alá. Előadta, hogy az általa aláírt megbízási szerződést a 2020. december 13. napján kelt – 2020. december 21. napján az eljárás alá vont által átvett – levelével visszaküldte az eljárás alá vontnak, ezzel ellentétben a levelében az irat visszaküldésére még utalást sem tesz. A becsatolt iratok között sem található megbízási szerződés, csak a megbízási feltételeket tartalmazó irat, aláírás nélkül. A Fegyelmi Tanács álláspontja szerint a megbízási szerződés létrejöttét, aláírással ellátott visszaküldését a bejelentőnek kellett volna bizonyítania, az eljárás alá vonttól nemleges tény bizonyítása nem várható el. Fent írtakra tekintettel a Fegyelmi Tanács e vonatkozásban az eljárás alá vont állítását fogadta el.

A Fegyelmi Tanács ugyancsak a bejelentő és az eljárás alá vont által becsatolt 2021. január 20. napján kelt tájékoztató levél alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont a bejelentőt az általa indítandó per vonatkozásában megfelelően tájékoztatta, részletesen leírta, a jogvesztő határidő lejártának tényét, hogy miért nincs lehetőség a perindításra. Közvetve ez is bizonyítja, hogy a megbízási szerződés nem jött létre, mert az eljárás alá vont szerint nem volt a perindításra lehetőség.

Az eljárás alá vont által becsatolt 135 és 145 db levél feladását igazoló 2 db postai számla vonatkozásában a Fegyelmi Tanács ugyan osztotta a fegyelmi biztos álláspontját, hogy azok nem igazolják annak az egy-egy darab levélnek a feladását, arra a feladóvevény lenne alkalmas. Ugyanakkor a bejelentő által becsatolt iratokból megállapítható, hogy azt a két levelet – aminek igazolására az eljárás alá vont a számlákat becsatolta – a bejelentő megkapta. A számlák 2020. november 2. és 2021. január 22. napján feladott levelekről szólnak. A 2020. november 2. napján feladott levélről postai bélyegzővel ellátott borítékot a bejelentő csatolta a 2021. október 17. napján kelt bejelentéséhez, míg a 2021. január 20. napján kelt levelet a bejelentő a 2022. január 20. napján kelt beadványához csatolta. Tehát maga a bejelentő igazolta, hogy mindkét levelet megkapta.

A részletezettekre tekintettel a Fegyelmi Tanács nem látta bizonyítottnak az 1 rb. folytatólagos mulasztásban megnyilvánuló fegyelmi vétséget elkövetését.

A Kamara Vezető Fegyelmi Biztosa 2021. november 19. napján kelt előzetes vizsgálatot elrendelő határozatában felhívta az eljárás alá vontat, hogy a vizsgálat lefolytatásához szükséges, az ügyben keletkezett iratokat nyolc napon belül küldje meg a kamarának, teljességi nyilatkozatával együtt. E teljességi nyilatkozat kéréséből, az eljárás alá vontnak tudnia kellett, hogy az ügy összes iratát csatolnia kell.

Az eljárás alá vont azzal, hogy ennek a felhívásnak nem tett eleget és az ügy teljeskörű iratait nem csatolta, megszegte az Etikai Szabályzat 12.3. pontját, mely kifejezetten előírja, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlója – függetlenül attól, hogy tesz-e nyilatkozatot – az ügyvédi kamara és szervei részére az ellene indult panasz-, illetve fegyelmi ügyben felhívásra az üggyel összefüggő iratokat köteles becsatolni.

Ezzel a magatartásával az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott 1 rb. fegyelmi vétséget valósított meg.

VII. Büntetéskiszabás, súlyosító és enyhítő körülmények

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte ...........................

A büntetés kiszabása során súlyosító körülményként vette figyelembe a Fegyelmi Tanács, hogy ........

A Fegyelmi Tanács az enyhítő és súlyosító körülményeket mérlegelve a fegyelmi vétség súlyának figyelembevételével az Üttv. 108. § a) pontja szerinti írásbeli megrovás fegyelmi büntetés alkalmazását látta indokoltnak.

Tekintettel arra, hogy a Fegyelmi Tanács az eljárás alá vont felelősségét megállapította, az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a FESZ 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás 80.000 Ft-os átalányköltségének megfizetésére.

A fellebbezésre vonatkozó rendelkezés az Üttv. 135. § (1)–(4) bekezdésén alapul.

Jogerős: 2024. január 03.