Magyar

 

Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsának RFSZ–16/2023/23. határozata

adás-vételi szerződéssel kapcsolatos mulasztásról és bejelentési kötelezettség elmulasztásáról

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság elsőfokú Fegyelmi Tanácsa a dr. ... szegedi ügyvéd ellen folyamatban lévő fegyelmi eljárásban a 2023. év április hó 14. napján megtartott nem nyilvános tárgyaláson zárt ülésben meghozta és kihirdette az alábbi fegyelmi

határozatot:

A Fegyelmi Tanács megállapítja, hogy

Dr. ....

eljárás alá vont ügyvéd az Üttv. 107. § a) pontja szerint 3 rendbeli szándékos, ebből 1 mulasztásában elkövetett fegyelmi vétséget követett el, ezért az Üttv. 108. § b) pontja szerinti 150.000 Ft pénzbüntetés fegyelmi büntetéssel sújtja.

A Fegyelmi Tanács kötelezi az eljárás alá vont ügyvédet arra, hogy a pénzbüntetés összegét, továbbá a 80.000 Ft átalányköltséget 30 napon belül utalással teljesítse a Szegedi Ügyvédi Kamara 11100403–19082040–36000001 számú bankszámlaszámára, az ügyszámra való hivatkozással.

Ezen határozat ellen az eljárás alá vont személy, valamint a fegyelmi biztos a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül a másodfokú fegyelmi tanácshoz indokolással ellátott fellebbezést nyújthat be, melyet az elsőfokú regionális fegyelmi bizottság útján kell előterjeszteni a https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül úgy, hogy a „CÍMZETT” mezőben annak a regionális fegyelmi bizottsághoz tartozó területi ügyvédi kamaráját kell kiválasztani, ahol a fegyelmi eljárást kezdeményezték A fellebbezést „Egyéb fegyelmi tárgyú ügyek » ügytípus megjelöléssel terjesztheti elő. A benyújtáshoz részletes segítséget talál a https://www.mük.hu/fegyelmi-ugyseged oldalon.

A fellebbezésben elő kell terjeszteni annak indokait is. A fellebbezésben akkor lehet új tényre vagy bizonyítékra hivatkozni, ha a fellebbező az elsőfokú eljárásban arra önhibáján kívül nem hivatkozott.

Indokolás

I.

.................................................................................................................

II.

A Szegedi Ügyvédi Kamarában az eljárás alá vont ügyvéd vonatkozásában két eltérő tartalmú bejelentés érkezett, de az jelen eljárást megelőző vizsgálati szakban egyesítésre kerültek.

.... – bejelentő 1. – panasza 2022. november 21. napján kelt és a tulajdonában álló ... hrsz és a ... hrsz. alatti ingatlanok adásvétele során ellátott ügyvédi közreműködésre vonatkozott” míg dr... 2023. szept. 21-i – bejelentő 2. – bejelentése szerint tudomással bír arról, hogy eljárás alá vont ügyvéddel szemben a Szegedi Rendőrkapitányságon ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt büntetőeljárást nem jelentette be a kamarának.

Ezen túlmenően több tekintetben kifogással élt az őt korábban foglalkoztató, eljárás alá vont ügyvéddel szemben, mind a jogviszonya tartalmával, a kapott és ellátott feladatokkal, mind annak bejelentésével kapcsolatosan is.

Bejelentő 2. és eljárás alá vont ügyvéd között nyilvánvalóan érdekellentét áll fenn, dr. ... bejelentése alapján dr. ... bejelentő 2. ellen .... szám alatt jelenleg a büntetőeljárás kezdeményezés miatt jelenleg felfüggesztett fegyelmi eljárás van folyamatban. A bejelentő 2. által tett hivatkozások, tényállítások vizsgálata meghaladja a fegyelmi eljárás kereteit.

A tényállás tisztázása érdekében dr. Jakab Tamás vezető fegyelmi biztos előzetes vizsgálatot rendelt el. Az előzetes vizsgálat keretében eljárás alá vont ügyvéd iratokat csatolt és részletes nyilatkozatot tett, melyben a bejelentésekben írtakat részben vitatta.

Dr. Jakab Tamás vezető fegyelmi biztos 2023. szeptember 22. napján az előzetes vizsgálatot megszüntette, és eljárás alá vont ügyvédet írásbeli figyelmeztetésben részesítette.

Bejelentő 2. a megszüntető határozat ellen kifogással élt.

Dr. Iglódi Endre országos fegyelmi főbiztos 2023. október 27. napján Dr. Jakab Tamás vezető fegyelmi biztost fegyelmi eljárás kezdeményezésére utasította.

Megítélése szerint az eljárás során vizsgálandó, hogy eljárás alá vont ügyvéd hány fegyelmi vétséget valósított meg, és ennek vizsgálatára kizárólag a fegyelmi eljárás során kerülhet sor.

Dr. Jakab Tamás vezető fegyelmi biztos 2023. október 31. napján kelt határozatában az előzetes vizsgálatot megszüntető határozatot az utasítás alapján visszavonta, és fegyelmi eljárást kezdeményezett.

Határozata szerint a bejelentő 1. általi ügyben az elvárható tájékoztatási kötelezettség megsértése egy rendbeli gondatlan, míg az azonos üggyel összefüggően, az érdekellentét ellenére vállalt peres képviselet egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget valósított meg az eljárás alávont ügyvéd, míg a büntetőeljárás bejelentésének elmulasztásával egy rendbeli szándékos fegyelmi vétséget valósított meg.

A Szegedi Regionális Fegyelmi Bizottság Elnöke 2023. november 15. napján jelölte ki a lefolytatandó fegyelmi eljárásban eljáró elsőfokú fegyelmi tanács elnökét és tagjait.

A tárgyalás 2023. december 18. napjára lett kitűzve.

III. (tényállás)

A rendelkezésre álló dokumentumok és a fegyelmi tárgyaláson megjelent bejelentő előadása alapján az eljárás alá vont ügyvéd irodája a bejelentő 1 földforgalmi törvény hatálya alá tartozó mezőgazdasági ingatlanai értékesítését vállalta alkalmazott ügyvédje közreműködésével. A szerződő felek akkor kinyilvánított akaratának megfelelően megszerkesztett adásvételi szerződést az eljárás alá vont ügyvéd ellenjegyzésével látta el, ugyanakkor a zsinórral összefűzött biztonsági okmányon kinyomtatott példányon az aláírása a bélyegzővel ellátott pecsétet és a biztonsági okmányt egyaránt érintően nem szerepelt, így a Kormányhivatal a szerződés hatósági jóváhagyását 2022. október 10. napján kelt határozatában megtagadta. Ezt követően eljárás alá vont ügyvéd a kérelmet 2022. novemberében ismételten benyújtotta, de szerződés – a formai hiba okán – kifüggesztésére nem került sor, és a földhivatal a tulajdonjog bejegyzési kérelmet is elutasította.

Miután a bejelentő 1 tudása szerint érvénytelen, és kifüggesztésre alkalmatlan szerződés került megkötésre, az adásvételi szerződés a vevőjével elszámolt és ezt követően mással és másik jogi képviselő közreműködésével utóbb új, ingatlanai 1/1 arányú értékesítésre kötött szerződést.

Az eljárás alá vont ügyvéd eljárás a hatósági jóváhagyás és kifüggesztés nélküli adásvételi szerződés tulajdonjog bejegyzést elutasító kormányhivatali határozatával szemben a vevő, mint felperes képviseletében peres képviseletet vállalt annak ellenére, hogy érdekellentét áll fenn az adásvételi szerződésben szereplő felek között. Az ügyvéd a szerződéskötés alkalmával találkozott a bejelentővel, viszont a kötendő ingatlan adásvételi szerződéssel és a mögöttes jogszabályi rendelkezéseiről, ami az 1/2 tulajdoni részilletőség vásárlása az elővásárlási jog gyakorlására szóló kihatását jelentheti, az alkalmazott ügyvéd tájékoztathatta.

Bejelentő 2. bejelentésében szereplő büntetőügy gyanúsítottként 2019. március 26. napján hallgatták ki az eljárás alá vont ügyvédet, de továbbra sem tett erről bejelentés a Szegedi Ügyvédi Kamarának.

IV.

Az eljárás alá vont ügyvéd a fegyelmi felelőssége tárgyában részben tett elismerő nyilatkozatot.

Jogértelmezése szerint az általa ellenjegyzett szerződés bírósági peres képviselete elvállalásban nem áll fen érdekellentét.

A büntető ügye véleménye szerint már a fegyelmi felelősségre vonás tekintetében elévült.

A fegyelmi biztos a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként végindítványában a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről szóló határozatában írt álláspontját változatlanul fenntartotta, így álláspontja szerint megállapítható jelen ügyben a fegyelmi vétség elkövetése az eljárás alá vont ügyvéd által, mert a bejelentő 1 tekintetében megsértette az Üttv. 1. § (3) és 20. § (2) szerinti elvárást, ill. bejelentő 2 tekintetében az ÜESZ 12.4. szerinti kötelezettségét. Az eljárás alá vont ügyvéd az Üttv. 107. § a) pontjában meghatározott 3 rb. szándékos fegyelmi vétséget és 1 rb. folytatólagos, gondatlan mulasztásban megnyilvánuló fegyelmi vétséget követett el azzal, hogy még a tárgyalás napjáig sem tett konkrét bejelentést az ellene folyt büntetőeljárásról.

Azt indítványozta, hogy a fegyelmi tanács pénzbírság fegyelmi büntetést szabjon ki, továbbá kötelezze az eljárás alá vont ügyvédet az eljárási költségek megfizetésére.

V.

A fegyelmi biztos indítványa alapos.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Üttv.) 107. § Fegyelmi vétséget követ el az ügyvédi tevékenységet gyakorló, szüneteltető vagy az ügyvédi tevékenység felfüggesztése alatt álló kamarai tag vagy nyilvántartásba vett természetes személy, ha

a) az ügyvédi tevékenység gyakorlása során az e tevékenység gyakorlásából eredő, jogszabályban, a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályában és a területi kamara alapszabályában (a továbbiakban együtt: alapszabály), vagy etikai szabályzatban meghatározott kötelességét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi

Az eljárás alá vont ügyvéd azzal hogy a nem tájékoztatta a megbízóját teljes körűen a mezőgazdasági rendeltetésű földek elidegenítési szabályainak összetettségéről, megsértette az Üttv. 1. § (3) rendelkezését, miszerint

Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának az ügyvédi tevékenységet lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolni.

Továbbá a sikertelen tulajdon jog bejegyzést követően az általa ellenjegyzett szerződés peres ügyében képviselet vállalt szemben a

20. § (2) bek. szerinti rendelkezéssel, miszerint az ügyvédi tevékenység gyakorlója nem vállalhatja ügyvédi tevékenység végzését olyan ügyben, amelyben korábban eljárt 2 rendbeli szándékosan elkövetett az Üttv.

108. § a) pontja szerint fegyelmi vétséget követett el, míg a FESZ 12.4. pontjába ütközően, ami szerint

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója – eljáró hatóság, illetve bíróság nevének és az ügy számának a feltüntetésével – köteles bejelenteni a területi ügyvédi kamarának, ha

a) közvádra üldözendő eljárásban gyanúsítottként hallgatták meg,

1 rendbeli szándékos és folytatólagos mulasztásban elkövetett fegyelmi vétsége

Mindezekkel 3 rb. szándékos fegyelmi vétséget és 1 rb. folytatólagos, gondatlan mulasztásban megnyilvánuló fegyelmi vétséget követett el.

VI.

A Fegyelmi Tanács a büntetés kiszabása során az Üttv. 108. § b) pontjában írt pénzbírság fegyelmi büntetést alkalmazta.

A fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvédet az Üttv. 142. § (2) bekezdése és a fegyelmi eljárásról szóló 20/2018. (XI. 26.) MÜK Szabályzat (FESZ) 40.2. a) pontja alapján kötelezte a fegyelmi eljárás átalány költségének megfizetésére.

Felhívja a fegyelmi tanács az eljárás alá vont ügyvéd figyelmét az Üttv. 22. § (1) bekezdés g) pontjában és a 149. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (6) bekezdésében foglaltakra, különös tekintettel arra, hogy a végrehajtható fegyelmi határozatból fakadó fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése a kamarai tagság megszüntetését eredményezi.

A fegyelmi tanács határozata elleni fellebbezési jog az Üttv. 135. §-án alapszik.

Jogerős: 2024. január 20.