Magyar

 

1/2008. MÜK elnökségi ajánlás

a területi kamarák részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítéséről

1. A területi kamarák részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.), illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól szóló MÜK szabályzatban (a továbbiakban: Ellenőrzési szabályzat) meghatározott kötelezettségek:

A területi kamara

a) ellátja az ügyvédi tevékenységet végző szolgáltatók vonatkozásában az egyéni ügyvédekre és az ügyvédi irodákra (a továbbiakban: ügyvédekre) vonatkozó eltérő rendelkezések szerint a felügyeletet ellátó szerv feladatait * 

Határidő: folyamatos

b) kijelöli azt a személyt, aki az ügyvédtől, ügyvédi irodától érkezett bejelentést a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak továbbítja, a kijelölt személyről illetve a személyében bekövetkezett változásról haladéktalanul köteles tájékoztatást küldeni a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére (elnöki hatáskör)

Határidő: folyamatos

c) rendelkezésre bocsátja az ügyvédek, illetve egytagú ügyvédi irodák számára a Magyar Ügyvédi Kamara által nyomdai úton sokszorosított Egységes szabályzatot személyes átadással, illetőleg postai úton.

Határidő: 2008. III. 14. * ,

és folyamatos * 

d) rendelkezésre bocsátja a többtagú ügyvédi irodák, irodák számára a Magyar Ügyvédi Kamara által nyomdai úton sokszorosított Mintaszabályzatot személyes átadással, illetőleg postai úton. A már működő ügyvédi irodák a meglévő szabályzatot 2008. III. 14-ig kötelesek a Pmt. és a Mintaszabályzat szerint átdolgozni. * 

Határidő: 2008. I. 29., * 

és folyamatos * 

e) jóváhagyja a többtagú ügyvédi irodák, irodák szabályzatát, *  amennyiben az iroda a Mintaszabályzattól eltér (új feladat, eddig a MÜK elnöksége hatáskörébe tartozott. Meg kell határozni a jóváhagyásra jogosult szervet, a törvényben nincs benne!)

Határidő: folyamatos * 

f) összeállítja a kijelölhető vizsgálóbiztosok jegyzékét a fegyelmi megbízottak közül (elnökségi hatáskör), illetve a megbízólevéllel ellátható vizsgálók jegyzékét a kamarai tagok közül

Határidő: az Ellenőrzési szabályzat hatálybalépését követő elnökségi ülés * ,

és folyamatos * 

g) összeállítja az ellenőrzési tervet (elnökségi hatáskör)

Határidő: az Ellenőrzési szabályzat hatálybalépése évének utolsó elnökségi ülése * ,

és folyamatos * 

h) elrendeli az adott ellenőrzést és kijelöli az adott ügyben eljáró vizsgálóbiztost (elnökségi hatáskör) * 

Határidő: folyamatos

i) első fokon dönt az ellenőrzés befejezéséről * 

Határidő: folyamatos

j) felterjeszti az első fokon hozott határozat ellen benyújtott fellebbezést * .

Határidő: folyamatos

k) fellebbezés hiányában megállapítja az elsőfokú határozat jogerőre emelkedése napját

Határidő: folyamatos

l) ha a megállapított kötelességszegés a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetére előírt bejelentési kötelezettség elmulasztása, a kamara elnöksége a bejelentést az ügyvéd helyett megteszi * .

Határidő: folyamatos * 

m) az ügyvéd által tett bejelentést sorszámmal látja el, nyilvántartásba veszi, és felbontás nélkül továbbítja a pénzügyi információs egységként működő hatóság illetékes szervezeti egységének * 

Határidő: folyamatos * 

A bejelentést az ügyvéd a saját nevében teszi. A területi ügyvédi kamara a bejelentő adatait nem továbbítja, a kísérőlevelet és a továbbítást igazoló okiratokat a bejelentés sorszámával együtt titkosan tárolja.

A bejelentésről az ügyfelet, továbbá harmadik személyt a területi ügyvédi kamara nem tájékoztathatja, mindezen adatokat titkosan kezeli.

n) ha a pénzügyi ionformációs egységként működő hatóság illetékes szervezeti egysége a bejelentésben foglaltak alapján szükség szerint kiegészítő információt kér, a területi kamara által kijelölt személy a hiánypótlási felhívást az ügyvéd részére haladéktalanul továbbítja

A területi ügyvédi kamara elnöke által kijelölt felelős személy az értesítés tartalmáról a bejelentő ügyvédet elsősorban személyesen tájékoztatja, ezt a tényt a tájékoztatón írásban elismerteti vagy amennyiben személyes ismertetés nem lehetséges, a tájékoztatást „sk kézbesítésre” jelzéssel küldi meg a bejelentő ügyvédnek. Amennyiben a bejelentő ügyvéd a hiánypótlásnak nem tesz eleget a területi ügyvédi kamara által kijelölt személy, ezt a tényt és a bejelentő adatait pénzügyi információs egységként működő hatóság illetékes szervezeti egységével közli.

Határidő: folyamatos

o) az éves beszámoló közgyűlésen általános tájékoztatást ad a pénzmosással kapcsolatos tapasztalatokról

Határidő: folyamatos

p) képzést szervez annak érdekében, hogy az ügyvéd (ügyvédi iroda) alkalmazottai a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását lehetővé tévő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatot felismerjék, a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a Pmt.-nek megfelelően tudjanak eljárni * 

Határidő: folyamatos, szükség szerint

2. A fenti kötelezettségek ellátására vonatkozó részletes szabályokat a területi kamara határozza meg, és azok kihirdetéséről maga gondoskodik.